Møllegade

Møllegade 1972

 

1922 Broen over mølledammen får 2 nye jernbjælkebroer, der kan bære mere end 2 ton.

Mandag den 14. januar 1929 løber et spand heste løbsk i Møllegade. De løber op af gaden med den tomme vogn. De er ved at dreje op af Allégade, men fortryder og løber ud over broen ved mølleåen, hvor de bliver standset. Der skete ingen skade herved.

I juni måned 1929 klager folk over at det stadig er svært at grave tørv, fordi jorden er frossen. I samme måned meddeles det, at badehusene nu er opsat ved åen. 

I 1930 vanker der bøder til lastbiler, der kører for hurtigt i gaden. Det er specielt fiskebilerne, der skal sænke farten.

I 1930 besluttes det, at gaden skal have 150 meter fortov på hver side. Først året efter bliver fortovet lavet.

Lille Nissens mælkevogn vælter med al mælken i gaden i 1932, da han vil undvige en automobil.

I 1933 var slagtersvend hos Marcussen i Markledgade, Frederik Dinsens hest ved at drukne i mølledammen. Den var sunket i til halsen, men ved hjælp af andre heste, blev den trukket fri af mudderet.

Den kinesiske uldhåndskrabbe er en invasiv art, der er uønsket i de danske farvande. Den er formentlig kommet til Europa med ballastvand fra skibe i 1930érne. I Tyskland, Holland og England har man flere steder problemer med krabben, som er kendt for at grave huller og kanaler, der ødelægger diger og brinker. Krabben er fanget i Brede å ved Løgumkloster i 1934 af Willy Plumhoff.

I 1935 kører en for højt læsset lastbil med halm gennem Løgumkloster. Det medfører at alle telefonledningerne, der går på tværs fra Tønderlandevej til Møllegade bliver revet ned. 

Mange børn fra Løgumkloster bader i mølledammen frem til omlægningen i 1953, hvor møldammen tørlægges, vej og åløb ændres. For at imødekomme børnene, laver man en opdæmning i Koldkåd bæk, så der dannes et bassin. Det lå et stykke ude af Koldkådvej. Her badede vi om sommeren i 1960’erne. Jeg kan huske vi havde en remse vi sagde, når vi cyklede derud. 

Mand i æ tyn, kun i æ sæk, olle bøn i Kloste bæk.

Langs bassinet var der lidt græs, hvor pigerne lå og solede sig.

Når de lokale bagere havde wienerbrød, der var blevet for gammelt til at sælge, kom de forbi Kloster bæk med lækkerierne.

Thisted Amts Tidende 29. juli 1884: Mærkeligt tilfælde: En mand i Løgumkloster fandt forleden dag i den fortiden tørlagte mølledam en søterne eller moseterne, der var bleven fanget af en musling. Fuglen, der må være en stor lækkermund efter muslinger har formodentlig stukket sit næb ind mellem de åbne skaller for at holde frokost, men muslingen har så klemt skallerne sammen om næbet på fuglen, og der sad den. Fuglen har ikke kunnet løfte sig i vejret med sin byrde, og den var levende da manden fandt den og tog den med hjem. (Avisudklip af Otto Kjærgaard)

1937 Byrådet søger Carlsberg fonden om penge til at opstille en statue af en munk i trekanten nord for møllebroerne.

 

1950 Gade asfalteres

 

I 1954 modtager kommunen en klage fra Dora Jessen, købmand, Peter Nielsen og vognmand, Hans Søndergaard, der klager over kloakforholdene i gaden efter den sidste asfaltering. Ved kraftige regnskyl får de vand ind i deres huse.  

1953

En lastbil med rødspætter vælter rundt og hele lasten ender på gaden. Samme dag står middagen på rødspætter i hele Løgumkloster. Der skete kun materiel skade.

En personbil banker op i et træ ud for Møllegade 1 og vælter rundt på taget.

1954

En kølerlastbil og en lastbil med granstammer kolliderer i krydset Vestergade/Møllegade/Markedsgade.

1962 Fru Marianne Jespersen fra Vænget kører mod kantstenen, falder af cyklen og brækker hoften.

æ Ma’y Grande i Løgumkloster

 (æ Ma’y = maden -en fugtig eng (Mest kendt er nok maderne ved Præstø fjord) (Grande = naboskab/laug)

For mere end 200 år siden, nærmere bestemt søndag den 3. juli 1808 efter kirketid sætter 35, fortrinsvis Møllegadebeboere i Løgumkloster hinanden stævne på Møllekroen. Formålet er at undersøge, om det er mulighed for at danne en Grande på maden mellem Brede å og Møllegade. Der er behov for et sted, hvor konerne kan tørre vasketøjet og lægge tøj til blegning. Samtidig var det tanken at parthavernes børn kunne bruge området til leg og tidsfordriv.

Forud har madegrandens stifter, Fedder Jepsen undersøgt og fundet det muligt, at et areal på ca. 2000 m² bag Niels Klinges hus kan erhverves.

På den stiftende generalforsamling som man afholdte samme dag, enedes man om at oprette 35 aktier, hver på 1/35 del af maden (æ Ma’y).

Af grandens vedtægter fremgår bl.a.

Angående medlemskabet:

Medlemstallet kan højest være 35, svarende til det antal lodder maden oprindelig var opdelt i. Der kan udnævnes æresmedlemmer og kun borgere i Løgumkloster og nærmeste omegn, som føler sig særlig knyttet til byens traditioner kan optages.

Ønsker man optagelse, kan man enten kontakte medlemmer, der ønsker at udtræde eller afdøde medlemmers arvinger og få deres tilsagn om overtagelse af medlemskabet. Har man denne mulighed, har man gode kort på hånden ved den kommende generalforsamling, som tager den endelige beslutning om optagelse.

Nyoptagne medlemmer skal efter godkendelse af forsamlingen ’Hønse’. Dvs. give en omgang tepuns. Herefter er de fuldbyrdet medlem. Ikke optagne medlemmer må deltage i spisningen, men skal herefter forlade æ Ma’y Grande.

Flytter man fra Løgumkloster skal æ Ma’y Grandebrev sælges før 1. marts i det følgende år. Deltager man ikke i den årlige generalforsamling uden gyldig grund i 3 år, udgår man automatisk af æ Ma’y Grande. I begge tilfælde står æ Ma’y Grandebrev til rådighed for æ Ma’y Grande.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Man stævner ind kl. 19 til fællesspisning, som altid består af grønlangkål og flæsk. Herefter følger generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.

2. Optagelse af nye medlemmer.

3. Formandens beretning.

4. Oplæsning og godkendelse af regnskabet.

5. Evt. valg af bestyrelse. (Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær. De sidder på taburetten, indtil et flertal på generalforsamlingen vælter dem af.)

6. Det sjoveste punkt er absolut punkt 6. Her er te-punsen steget godt op over ørerne.

Auktion over: Havejorden, vejretten, jagtretten, fiskeriretten, overflyvningsretten, overflyvningsrette med helikopter, retten til at udsætte yngel, retten til affyring af raketter, retten til at søge efter orm. (Auktionsbeløbene afregnes kontant. – De er med til at sikre æ Ma’y Grandes økonomi.)

7. Evtuelt.

Under generalforsamlingen har ordstyreren højeste myndighed. Ordstyreren kan med forsamlingens samtykke dømme et medlem, der gentagne gange har gjort sig skyldig i tilsidesættelse af ordensreglerne, til at give en omgang tepuns. Ligeledes må tepuns ikke bestilles enkeltvis.

Den 9. marts 1968 indførte generalforsamlingen damernes deltagelse hvert 100 år. – vel vidende at første gang måtte være år 2008. Dette har damerne dog ikke siddet overhørig, for mindre en 9 år senere ændredes de 100 år til bare hvert 10. år.

Denne tekst har jeg skrevet efter at have læst Niels Ejnar Pors hæfte: ’Et strejftog gennem 170 års madegrande i Løgumkloster’ og en hyggelig snak med Günther Brag. Tak til samme.

Møllegade 1

Matrikel nr. 953 - Boligareal: 145 m2 - Grundareal: 547 m2 - Byggeår: 1777 - Møllegade 1 og 3 er to matrikler men oprindelig kun ét hus.

Ejer 1731- Lipertsen, Lydick Hans, bager. 

Ejer -1738

Christensen, Hans, bager. Han ejer Østergade 24 i 1824-25. Gift med

Hansen, Gyde Maria. 

Børn: 

Jacobsen, Christian, født den 21. juni 1761 i Løgumkloster.  

Ejer 1738-83 Schmidt, Hans Lorenzen. 

Ejer 1783-85 Petersen, Hans. Gift med  

Eschildsdatter, M/Karen. 

Børn:  

Hansdatter, Kirsten, født den 28. juli 1767 i Løgumkloster. 

Hansen, Peder, født den 14. apr. 1770 i Løgumkloster. Døbt af sognejordemoder Martha Wübens. 

Ejer 1785 Jensen, Nis

Ejer 1785-92 Heinsen, Hans. Herefter ejer han Markedsgade 9

Lejebolig 1790-1803-: Dodlitzcher, Adam Heinrich, musketer (én for alle og alle for én) ved Frederiks regiment senere parykmager, født c1761. Søn af Johann Hinrichs og Anne Christine Dodlitzcher fra København. Gift den 10. apr. 1790 i Løgumkloster kirke med Petersdatter, Elsabe, født c1761. Datter af afdøde sekondløjtnant, Peter Hansen og Marie, født Christiansen.

Børn: 1. Dodlitzcher, Bothilla Christina, født den 28. jan. 1791 i Løgumkloster. 2. Dodlitzcher, Cathrina Maria, født den 20. nov. 1793 i Løgumkloster. 3. Dodlitzcher, Anna Magdalene, født den 10. apr. 1796 i Løgumkloster.

Ejer 1792-97 Mortensen, Søren

Ejer 1797-1804

Koch, Peter Christian, husmand og kniplingshandler, 1756. Gift 2. gang med

Koch, Maria Magdalene, født c1766. Datter af Jochim.

Børn:

Koch, Maria Magdalena, Barn af 1. ægteskab.

Koch, Coecilia Maria.

Koch, Jes Peter, f. c1796.

Koch, Botilla Maria, f. c1797.

Koch, Christian Peter, f. c1799.

Koch, Johanna Maria, f. c1801.

Koch, Andreas Peter, f. c1802.

Ansatte: Nielses, Anna, tjenestepige, født c1770.

Lejebolig -1803-: Dodlitzcher, Adam, parykmager, født c1761. Gift med Petersdatter, Marn, født c1761.

Børn: 1. Dodlitzcher, Bothilde Christina, født c1791. 2. Dodlitzcher, Cathrina Maria, født c1795. 3. Dodlitzcher, Anna Magdalene, født c1796.

Ejer 1804-08 Andersen, Andreas Nissen

Ejer 1808-16 Mahler, Christian Mogensen

Ejer 1816-49

Paulsen, Jeppe, Vognmand, født c1775 i Tiset, Gram. Han døde den 19. mar. 1856 i Løgumkloster. Gift med

Paulsen, Anna Margaretha, født c1777 i Nustrup. Datter af Jørgen Andersen og Kirsten Marie. Hun døde i 1838 efter et fald, hvor hun havde slået en flænge i hovedet.

Børn:

Paulsen, Paul Jeppe, bagermester, født den c1816 i Løgumkloster. Han forsvandt den 3. aug. 1866 og blev først fundet den 11. august druknet i Løgumkloster mølledam. Gift med Paulsen, Ingeborg Marie f. Jensen (Højst 1822-). Børn: Harkæ? Jensen Paulsen, Anne Margrethe Paulsen. Ebbe Paulsen. Christine Paulsen. Jørgine Paulsen. Peter Paulsen. Heinrich Paulsen. Anton Paulsen.

Paulsen, Kirsten Marie. Hun blev gift i Sdr. Løgum.

Paulsen, Marie Dorothea. Hun blev gift i København.

Paulsen, Jørgen. Han udvandrede til Amerika.

Ansatte -1845-: Schmidt, Truels Petersen, født den 1. nov. 1828 i Løgumkloster. Se mere på Jørgensgårdvej 1; Paulsen, Jeppe, arbejdsmand, født c1775 i Tiset.

Lejer -1845-: Jepsen, Anna Marie, født den 23. sep. 1808 i Årre. Hun blev 4 år senere gift den 1. dec. 1849 i Løgumkloster kirke med møller for Erichsen, Hans Søren Fabrin. Han blev født den 7. feb. 1822 på Den kongelige Fødselsstiftelse i København. Udlagt barnefader var Knud Fabrin fra Mølby, Oksenvad.

Ejer 1849-77 Larsen, Peter

Lejebolig 1875: Fabrin, Jens Hansen. Gift med Fabrin, Dorthea, født Haase.

Børn: 1. Fabrin, Rosette, vask og rengøring, født den 12. apr. 1875 i Løgumkloster. Barna. Fabrin, Ida Kristine, født den 24. juli 1898 i Løgumkloster. I 1901 boede de i Bangs Boder, Odense.

Ejer 1877-1901 Larsen, Karoline

2 ejere 1901-44

1. Larsen, Anna Birgitta Margaretha

2. Jensine Christine Carolinekolonialhandlerske og gæstgiver frem til 1927, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum, datter af gårdmand, Jens Larsen og Caroline Thomsen. Flytter hen i nr. 8 mellem 1925-30.

Lejebolig 1920: Mortensen, Caroline. Hun foretager linned og forklædesyning for folk.

Lejere -1922: Petersen, Christian, arbejder ved amtsvejvæsenet, født den 15. juli 1880 i Tykskov, Abild. Søn af parcelist, Peter Christian  Petersen og Metta Botilla Petersen . Gift den 13. dec. 1919 i Lysabild med Petersen, Martha Christine, født Seehusen den 22. aug. 1886 i Abild. 

Senere i 1920’erne bygger de et husmandssted i Tyvse (Adelvadvej). Stenene til gården fik de lavet hos Christians bror August Petersen. Nørremark 16.

Børn: 1. Petersen, Hugo Wilhelm, født den 20. maj 1920 i Løgumkloster. 2. Petersen, Hugo Wilhelm, født den 30. april 1924 i Løgumkloster. Som voksen bosatte Hugo sig i Hamborg. Gift. Børn: 2 piger.

Lejere 1922-25: Christensen, Hans Dietrich Heinrich, postassistent, født den 21. apr. 1884 i Augustengård, Nordborg. Gift med Christensen, Anna Maria Margrethe, født Ludovici den 3. maj 1897 i Tyskland.

Børn: 1. Christensen, Ruth, født den 24. aug. 1920 i Sønderborg; 2. Christensen, Hans Dietrich, født den 30. okt. 1922 i Løgumkloster.

Lejebolig -1924-: Betzer, Johannes, dansk murer, født den 15. dec. 1883 i Sønder Felding, Ringkøbing. I 1924 søger han om få spiritusbevilling, hvilket bliver afslået af byrådet.  Gift med Betzer, Mariane, født Petersen den 14. mar. 1881 i Ådum, Ringkøbing.

Børn1. Betzer, Cathrine, født den 12. feb. 1906 i Tarm, Ringkøbing. 2. Betzer, Georg, født den 18. okt. 1909 i Tarm, Egvad sogn. 3. Betzer, Marie, født den 19. sep. 1914 i Åstrup, Ribe. 4. Betzer, Jens, født den 10. nov. 1915 i Agerbæk, Ribe. 5. Betzer, Ketty, født den 30. okt. 1921 i Houborg, Thisted.

Hus nr. 1 - Lejere 1926-30 nok mere: Søndergaard, Hans Nielsen, vognmand, zoneleder og nævning 1937-39- ved retten i Løgumkloster, født den 22. okt. 1893 i Arrild. Søn af gårdmand Jørgen Eriksen Søndergaard og Ane Hansine Sørensen. Han deltog i krigen 1914-18. Hvert år den 11/11 kl. 11 gik Søndergaard herefter med fanen i spidsen for alle klosters borgere, der havde været med i krigen, hen over kirkegården til mindelunden for at markere 1. Verdens krigs afslutning. Efter flere års gentagelse af ceremonien vender Søndergaard sig om og siger:” Æ tøs vi blive fære og fære.” I en vinter uddeler han et læs hvidkål gratis til de gamle i Løgumkloster. I 1927 sælger han benzin fra pladsen foran huset. Under Taxakørsel til Esbjerg med 4 passagerer bliver hans bil i 1929 påkørt nord for Ribe. En automobil overholder ikke sin vigepligt, kører ud foran Søndergaard, der ikke når at undvige. Bilen bliver så hårdt ramt at den trimler flere gange rundt og ender i grøften. Ingen mennesker kom noget til, men bilen var totalskadet. I 1941 indretter han et skæreri til generatorbrænde i det forenede oliekompagnis bygninger. Gift den 15. maj 1920 med Søndergaard, Irene, født den 5. apr. 1897 i Vamdrup. Hun døde den 11. juni 1864 i Løgumkloster. 67 år. Datter af bager, Peter Christian Sønnichsen og Cathrine f. Schnor, der blev gift den 23. juli 1896 i Daler kirke.

Børn: 1. Søndergaard, Jørgen Erichsen, zoneleder, født den 25. mar. 1921 i Borg, Brede. Gift 1. gang med Ella Jørgensen, født Voss. Børn: a. Søndergaard, Elke, født den 15. sep. 1942 i Hamborg. Fraskilt. Gift 2. gang den 8. jan. 1949 i Løgumkloster kirke med husassistent, Irmgard Emma Wilhelmine Karla Magdalena Paula Jørgensen født den 3. jan. 1920 i Lübeck. Datter af Jes Jessen Jørgensen og Ella Dora Margrethe Christine, født Voss. 2. Søndergaard, Edith Cathrine, 8.dec. 1926 i Løgumkloster. Hun døde den 16. okt. 2000 på De Gamles Hjem i Løgumkloster.

Logerende familie: Sønnichsen, Cathrine, født den 9. jan. 1873 i Østerby, Daler sogn. Datter af Detlef Madsen Schnor og Maren, født Andersen. Hun blev gift den 23. juli 1896 i Daler kirke med afdøde bager og forsikringsinspektør, Peter Christian Sønnichsen. Hun flyttede fra Åbenrå til Løgumkloster efter Peters død. Selv døde hun den 13, jan. 1957 i Løgumkloster. 84 år. Begravet i Åbenrå.

Ansatte beboere: Sørensen, Andreas Peter, chauffør, 6. jan. 1905 i Varnæs. Er flyttet til Løgumkloster fra Tinglev i 1930; Grønlund, Carl, chauffør, født den 21. feb. 1909 i Segeberg. Se Slotsgade 7

Søndergaard var gårdmand i Borg ved Bredebro i 5 år, før han blev vognmand i Løgumkloster.

Hus nr. 3 - Lejere 1926-55: Nielsen, Peter Jacob, SPAR købmand, født 1900 i Højer.  Se Møllegade 3

Ejer 1901-44-55

Larsen, Jensine Christine Caroline, kolonialhandlerske, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum, datter af gårdmand, Jens Larsen og Caroline Thomsen.  I 1889 tabte Caroline Thomsen sin vielsesring. Efter lang tids søgen opgav man at finde den. 50 år senere finder arbejdsmand Carl Schlichting ringen i en kloak i rendestenen.

I 1954 får en bils kofanger fat i slagen til benzinstanderen der står ude foran huset. Standeren vælter og en gnist antænder benzinen. Ilden bliver hurtigt slukket med sand, og der sker derfor ingen anden skade end på standeren. Samme år udstykker hun 5401 m² af sin grund.

Ejer 1955- Nielsen, Peter Jacob, købmand, Se også hus nr. 3

Lejebolig -1957: Sønnichsen, Cecilie Cathrine, født den 9. jan. 1873 i Østerby, Daler sogn. Datter af landmand Detlef Madsen Schnor og Maren Andersen. Hun var gift med forsikringsinspektør, Peter Christian Sønnichsen. Sammen boede de i Aabenraa, men da han døde, flyttede hun til en lejebolig i Møllegade 1, hvor hun døde den 13. jan. 1957.

Ejer 1993-2017

Gammelgaard Poulsen, Peder, sognepræst i Nr. Løgum, født den 20. okt. 1926. Han døde den 14. dec. 2016 i Løgumkloster. 90 år. Gift med

Poulsen, Emilie Nabe, født den 25. okt. 1926. Hun døde den 30. jan. 2012 i Løgumkloster. 85 år.

Børn:

Gammelgaard Poulsen, Poul, dyrlæge.

Ejere 2017-19-

1. Jensen, Kasper Traneskov  

2. Beckovic, Indira, advokatfuldmægtig. 

Møllegade 2

Matrikel nr. 236 - Boligareal: 90 m2 - Grundareal: 253 m2 - Byggeår: 1823

Lejebolig -1790: Jordenwitz, Concordia, født c1728 i Tønder. Datter af glaser, Salomon Ulderich og Elhcke Margrethe Arendt. Hun døde den 22. jan. 1791 i Løgumkloster. 63 år. Hun var enke efter glaser, Johann Gottlieb Jordenwitz. 

Børn: 1. Jordenwitz, Cahimir. Han er ved hendes død bosiddende i Blankenberg i Flandern. 2. Jordenwitz, Johann Friedrich. Han er ved hendes død bosiddende i Klovtoft. Gift med Anne Margrethe. 2 børn. 3. Jordenwitz, Anna Margrethe. Hun er ved hendes død bosiddende i Fredericia. Gift med skomager, Peter Schleswig. 4. Jordenwitz, Salomon Ulderich. (Se nedenfor) 5. Jordenwitz, Jens Cornelius. Han er ved hendes død bosiddende i Tønder. Gift med Dorthea Carstens. 2 børn. 

Lejebolig -1790-1803-: Jordewitz, Salomon Uldrich, bager og daglejer, født den 24. juni 1760 i Løgumkloster. Gift med Diedrichsdatter, Anna Catharina, født c1756.

Børn: 1. Jorwitz, Johann Gottlieb, født den 18. feb. 1785 i Løgumkloster. Han blev gift med Concordia. Børn: a. Corneliussen, Jens, født den 4. feb. 1763 i Løgumkloster.

Se også lejebolig i Lillegade 15. 

Logerende: Jacobs, Marn, født c1755. Hun går med bagerens brødkurven rundt i Løgumkloster og sælger brød. 

Lejebolig -1784-1803-: Bründel/Brøndel, Johan Peter Hinrich, skomagersvend. Søn af Johan Bründel og Hedewig Marie. Gift den 3. aug. 1776 i Løgumkloster med Joedewitz/Jardewitz/Jorwitz, Catharina Elisabeth. Datter Af Johan Gottlind Jorwitz og Louisia.

Børn: 1. Bründel,Johan Hinrich, født den 12. dec. 1776 i Løgumkloster. 2. Bründel, Johann Gottlieb, født den 7. mar. 1784 i Løgumkloster. 

Ejer 1894

Quitzau, sophie Magalene, tjenestepige. 

Børn:

Quitzau, Max Hansen, født den 18. feb. 1910 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 

Quitzau, Peter Andersen, født den 12. mar. 1911 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 

 

Lejebolig 1896: Ratje, Eduard August Peter. Gift med Ratje, Amanda Catharina Margretha, født Volfs. 

Børn: 1. Ratje, Anna Amanda Christina, født den 1. juni 1896 i Itzehoe.

Ejer -1902

Quitzau, Mads Hansen, skomager, født den 13. feb. 1855 Løgumkloster. Søn af skomager, Samuel Nicolai Quitzau og Sophie, født Henriksen. Se Markledgade 9. Han døde den 19. okt. 1912 i Løgumkloster. 57 år. Gift den 26. sep. 1888 i Løgumkloster med 

Quitzau, Mette Cathrine, født den 7. sep. 1864 i Ballum. Datter af Peter Andersen Holm og Anke Marie, født Lundberg. 

Børn:

Quitzau, Sophie Magdalene, født 22 mar. 1889 i Løgumkloster.

Quitzau,Anke Marie, født de½n 4. nov. 1890 i Løgumkloster.

Quitzau, Samuel Nicolai, født den 8. sep. 1892. Død 1 år gammel.

Quitzau, Jep Jessen, født den 1. apr. 1894 i Løgumkloster.

Quitzau, Samuel Nicolai, musketer, født den 1. jan. 1896 i Løgumkloster. Han faldt i 1. Verdenskrig den 27. dec. 1916 i Verdun, Frankrig.

Quitzau, Jep Jessen, født den 5. mar. 1897 i Løgumkloster. Døde knap 2 år gammel.

Quitzau, Peter Andersen, født den 9. apr. 1898 i Løgumkloster. Døde spæd.

Quitzau, Mette Cathrine, født den 30. aug. 1899 i Løgumkloster.

Quitzau, Peter Andersen, født den 18. aug. 1902 i Løgumkloster.

Quitzau, Madea Hansine, født den 5. sep. 1903 i Løgumkloster. Hun døde spæd. 

Quitzau, Johannes Hansen, født den 23. apr. 1905 i Løgumkloster. Gift den 27. mar. 1929 i Nr. Løgum kirke med Mette, født Tryck den 29. sep. 1906 i Nr. Løgum. Han etablerede sig den 6. januar 1931 som blikkenslagermester i Sønderborg, på adressen Ahlmannsvej 50. Ud over blikkenslagerarbejde lavede han også karosseriarbejde. Den gang var det ofte nødvendigt at ombygge karosseriet på personbiler til erhvervsbiler. Blikkenslagerforretningen voksede hurtigt til en omfattende produktionsvirksomhed. Senere startedes en produktion af autokølere. Efter 2. Verdenskrig, hvor firmaet var flyttet til Vølundsgade, åbnedes et automobilværksted og firmaet overtog Ford forhandlingen af firmaet Voigt & Rasmussen. I 1950 begyndte man at producere en 2-takts påhængsmotor på 2 HK. Den blev kun produceret en kort overgang. I industriafdelingen var man også begyndt at fabrikere industriborde og vaske i rustfrit stål. Senere fik firmaet forhandlingen af Vespa Scootere og da værkstedet og udstillingen på hjørnet af Vølundsgade/Ringgade blev bygget, åbnedes også en Esso tankstation. Midt i 60-erne flyttedes al industri ud på en nybygget fabrik på Grundtvigsalle, og automobilafdelingen overtog lokaliteterne på Vølundsgade/Ringgade. Industriproduktionen på Grundtvigsallé kom til at omfatte centralvarmekedlen "Q-Kedlen", industri stålvaske/borde og landbrugsudstyr. I 1970-erne fik firmaet en kontrakt på fabrikation af varmevekslere til det amerikanske luftvåben. Det var en del af købsaftalen på 50 stk. F-16 fly mellem USA og Danmark. Firmaet Quitzau gik sidst i 1970-erne konkurs. 

Ejer 1902-11 Andersen, Peter, landmand i Visbjerg. 

Lejebolig 1902-11: Andersen, Peter Christensen. Gift med Andersen, Caecilie Kjestine, Født Hansen.

Børn: 1. Andersen, Matte Cathrine, født den 6. dec. 1896 i Løgumkloster.

Ejer 1911-28

Hinrichsen, Asmus Peter, gæstgiver, fiskehandler og røger, født c1854, død den 14. aug. 1919 i Løgumkloster. 65 år. Gift med

Hinrichsen, Anna Helene, fiskehandler, født den 3. okt. 1861 i store Salt, Angel, Tyskland. Datter af Justin Claus Schlott og Marie Sophie, født Sørensen. Hun kom til Løgumkloster fra Tønder i 1906. I 1928 sælger hun huset til svigersønnen Johan Henrik Fabricius. Hun bliver dog boende i huset og fortsætter med at sælge fisk. I 1936 fejrer hun 75 års fødselsdag og 30 års jubilæum som fiskehandler. Hun bliver 85 i 1946 og dør af tarmslyng boende her i Møllegade den 24. feb. 1952 i en alder af 90 år.

Børn:

Hinrichsen, Marie Frederike Margarethe, født den 7. sep. 1889 i Uge sogn. Gift med Johan Henrik, Fabricius. Se næste ejer

Hinrichsen, Petra, født den 11. okt. 1894 i Sdr. Hostrup.

Hinrichsen, Mariane Armine Helene, ugift serveringspige, født den 16. jan. 1897 i Møgeltønder.

Hinrichsen, Ingeborg Marie Petra, født den 18. nov. 1899 i Stokkebro, Møgeltønder. Gift den 31. juli 1927 i Løgumkloster med lokomotivfører, Ejnar Johannes Pedersen, født den 16. juni 1900 i Haarby. Søn af smed Niels Pedersen og Karen, født Nielsen. Bosiddende i Tønder.

Hinrichsen, Asmus Peter Nicolaus, smed i Bedsted, senere bødker (dritler) og mekaniker, født den 29. juni 1902 i Højer. Han døde den 18. okt. 1967. Gift i Bedsted den 10. apr. 1927 med iskioskejer i Bedsted fra 1952-64, Petra Christine, født Schulz (Ravsted 10. jan 1906 – 2. jul 1998), datter af landmand og postbud i Arndrup, Chresten Schulz (1878-1932) og Anna Cathrine Knudsen (1880-1973). Børn: a. Hinrichsen Adolf Hinrichsen (1927 -) i Bedsted. Gift med Marry Jørgensen. b. Hinrichsen, Christel Lene Schlott, født den 15. jun. 1933. Gift med Hans Jørgen Hansen (1932-) i Landeby. c. Hinrichsen, Christian Slot Hinrichsen, født den 14. sep. 1939 i Hellevad. Gift med Lydia Hansen (1945-).

Hinrichsen, Nicoline Helene, stuepige senere husassistent, født den 18. nov. 1906 i Løgumkloster.

Familien er kommet til Løgumkloster i 1906 fra Tønder.

Logerende i 1915: Hindrichsen, Hanna Marie. Barn: Hindrichsen, Asmus Peter, født den 9. mar. 1900 i Sotterup. 

Logerende 1924-28: Hindrichsen, Asmus Peter Nicolaus, arbejdsmand, født den 29. juni 1902 i Højer.

Lejere i 1921 og ejere 1928-68

Fabricius, Johan Henrik, landmand, meddeler til Vestkysten i Tønder, retsbud, stævningsmand -1941, forligsmand 1941-, formand for DSK og kasserer, formand for husmandsforeningen fra 1928 og kasserer for spareforeningen Julens Glæde 1946-, født den 28. dec. 1886 i Abild. Han deltog i 1. Verdenskrig. Død efter 1962. Gift den 10. sep. 1910 med 

Fabricius, Marie Frederike Margarethe, født den 7. sep. 1889 i Uge sogn. Datter af forrige ejer. Hun døde den 11. apr. 1955 på Statshospitalet i Århus og blev begravet i Løgumkloster. 75 år.

I 1942 sælger han sin jord på Nørremark (5 demat)

Børn: Fabricius, Johanne Malene, født den 3. aug. 1915 i Løgumkloster.

Lejebolig 1930: Thamsen. Marie, damefrisør, 12. maj 1903 i Løgumkloster.

Ejer 1969-88 Carsrtensen, Sigfried, gårdejer på Grangård ved Løgumkloster, født den 19. apr. 1904 Nr. Løgum. Søn af husmand i Arrild, Andreas Christian Carstensen og Ingeborg Margaretha, født Nielsen. Gift den 2. okt. 1921 med

Ingeborg Kristine Carstensen, født Villumsen, født 26. mar. 1908, Datter af Gdr. Chr. Willumsen, Valdemarsminde, Krølkjær.

Carstensen overtog gården i 1926. Der var dengang opdyrket 57 tdr. land mod nu 68 tdr. land med 4 heste der er stambogsførte og har fået 2. præmie fra Hesteavlsforeningen, 13 køer, 13 ungkvæg og 15 svin. Der er opdyrket 11 tdr. land hede. Jorden er merglet og drænet, og der er plantet Læbælter. 

Ved Ombygningen af stuehuset 1944, blev der inde i en af bjælkerne fundet en del gamle mønter fra 1687. 

Stalden bag huset fjernes 1969 

Ejer 1988-90

Petersen, Hans Uwe, (UWE) ugift sparekasseassistent, født den 9. okt. 1943 i Solderup, Hostrup. Søn af husmand, Christian Lassen Petersen og Regine Marie, født Nielsen. Han døde i feb. 1990. 46 år.

Hans Uwe blev først uddannet inden for kolonialbranchen, hvorefter han arbejde nogle år på WEHA i Tønder. Herefter tog han sparekasseuddannelsen og fik ansættelse i Løgumkloster sparekasses afdeling i Løgumgaarde. Han var aktiv inden for brandvæsenet, Klosterhallerne, Kloster mærken og Slesvigsk parti.

Ejer 1990-2018

Petersen, Hans Otto, født den 31. maj 1928 i Visby. Han døde den 13. sep. 2010 i Løgumkloster. 82 år. Gift med

Petersen, Kathrine Marie, født Voss den 10. apr. 1924 i Østerholm. Hun døde den 17. nov. 1993 i Løgumkloster. 66 år.

Ejer 2018-19- Sørensen, Bent

Møllegade 3

Matrikel nr. 954 - Boligareal: 237 m2 - Grundareal: 540 m2 - Byggeår: 1777 & 1974

Lejebolig -1790: Sorgenfrey, Johann Friedrich, musikant. Han døde den 17. juni 1769 i Løgumkloster. 31 år. Gift 1. gang den 16. okt. 1744 i Løgumkloster med Waeger, Marie Cathrine. 

Børn: 1. Sorgenfrey, Johan Friedrich. Døde ung. 2. Sorgenfrey, Johan Hinrich. Døde ung. 3. Sorgenfrey, Marie Cathrina. Døde ung. 

Gift 2. gang med Georgsdatter Hess, Catharina, født den 19. okt. 1716 i Tønder. Datter af kirurg Georg Daniel Hansen og Gertrud, født Callesen Tønder. Hun døde den 21. mar. 1789 i Løgumkloster. 73 år. 

Børn: 4. Sorgenfrey, Peter, musikant. (Se nedenfor). 5. Sorgenfrey, Margrethe Dorthe, døbt den 19. sep. 1745 i Løgumkloster. 6. Sorgenfrey,Elsebe Cathrine, døbt den 22. jan. 1750 i Løgumkloster. Døde ung. 7. Sorgenfrey, Christina Margretha, født c1751. Hun døde den 13. juni 1773 i Løgumkloster. 22 år. 8. Sorgenfrey, Samuel Nicolay, døbt den 1. apr. 1755 i Løgumkloster. Døde ung. 

Lejebolig -1803: Sorgenfrey, Peter, musikant, født den 16. okt. 1757 i Løgumkloster. Søn af Johann Friedrich Sorgenfrey og Catharina (Se ovenfor). Gift den 11. okt. 1781 i Løgumkloster kirke med Waeger/Wäger, Marie Catharina, født c1755. Datter af Hans Wägner og – Christina Jensdatter fra Markedsgade 27.

Børn: 1. Sorgenfrey, Johann Friedrich, født den 15. jan. 1782 i Løgumkloster. 2. Sorgenfrey, Jochum Heinrich, født den 5. juni 1784 i Løgumkloster. 3. Sorgenfrey, Joachim Heinrich, født den 10. juni 1785 i Løgumkloster. 4. Sorgenfrey, Marie Catharina, født den 28. feb. 1789 i Løgumkloster. 5. Sorgenfrey, Samuel Nicolai, skomager i Brøns i 1816, født c1793 i Løgumkloster. I 1845 sad han i fængsel i Raskhuset, København. Gift med Anna Botilla Nielsdatter. Børn: Gertrud Marie Sorgenfrei, født den 29. juli 1816 i Brøns. 6. Sorgenfrey, Hans Peter, født den 1. sep. 1795 i Løgumkloster.

Logerende: Sorgenfrey, Maria, ugift, født c1731. Datter af Peter Sorgenfrey og Margrethe Dorothea. Hun døde på fattiggården den 21. apr. 1791 i Løgumkloster.

Ejer -1920-33-

Lassen, Peter, bager og konditor. Mandag den 20. marts 1922 er der ild løs i huset. Branden tager hurtigt fat og snart er kun de bare vægge tilbage. Familien Geipel og en pige, der boede på 1. sal, måtte reddes ved hjælp af en stige. Den nyligt indkøbte brandstige og motorsprøjte kom rigtig i anvendelse. Lassen får 28.000 kr. i erstatning fra Aktieselskabet National for den nedbrændte bygning. Gift med

Lassen, Jensine

Lejebolig -1922: Geipel, Adolf Heinrich, arbejdsmand, født den 7. apr. 1879 i Flensborg. Gift den 7. sep. 1920 i Løgumkloster med Anna Catharina, født Behrens den 24. feb. 1897 i Poppernwerter. Konf. 1911 i Arrild. Efter huset er brændt flytter de ned i Svendehjemmet, Store gade 5. Se børnene her. 

Ejer -1940-55 

Lassen, Jensine Christine Caroline, ugift detailhandlerske, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum. 

Ejer 1955 Lassen, Caroline, kolonialhandlersk.

Der var stadig sand på gulvet i 1927. Når der var Mærken, indrettede hun stuen til kro. Hun havde en marts, juni, augustbevilling for udskænkning af spiritus.

Forpagter 1927-55 & Ejer 1955-67

Nielsen, Peter Jacob, (PETER DALLY) SPAR-købmand i Møllegade fra 1927-, født den 25. nov. 1900 i Højer. Søn af Mathias Nielsen og Kjistina, født Lorenzen. Han døde den 27. sep. 1981 i Løgumkloster. Han kom i købmandslære i hos August Møller i Tønder og var færdiguddannet i 1918. Herefter fik han stilling i kolonialforretningen i H. M. Hansen i Løgumkloster indtil 1926, hvor han forpagtede købmandsforretningen i Møllegade. . Peter havde i mange år sin købmandsforretning i Møllegade i Løgumkloster. I 1945 var han kasserer i Handelsforeningen. Han blev gift den 22. sep. 1925 i Løgumkloster med

Nielsen, Therese Marie, født 2. juni 1905 i Døstrup, datter af landarbejder Johan Anton Petersen og Anne Marie Scheel. Therese dør i 1987.

Børn:

Nielsen, Hans Retleff, købmand, født den 13. januar 1926 i Løgumkloster. Udtrådt af folkekirken i 1992. Han overtager faderes forretning. Se nedenfor.

Nielsen, Ernst Walter, bager i Kværs, født 2. dec. 1928 i Løgumkloster.I 1931 falder Walter på hovedet i åen. Den kun 5 årige storebror prøver at redde ham, men må råbe på faderen, der går i haven. De får begge Walter reddet op på land i god behold. Gift den 6. sep. 1953 i Løgumkloster kirke med Edith Thiel fra Elmeallé 0a, født den 15. juni 1930 i Rødding. Datter af skomagermester Wilhelm Carl Bernhard Thiel og Frederikke Henriette Hübschmann.

I 1939 løber en af deres døtre ud på gaden og bliver kørt ned af Hans Hagensen fra Afholdshotellet. Selvom Hagensen kun kom kørende med ringe fart og hurtigt fik standset bilen pådrog pigen et lårbrud.De flytter herfra til Allégade 22 i 1962.

Lejebolig -1965-: Nielsen, Therese, født c1905.

Ejer 1967-85-

Nielsen, Hans Retleff, (SCHEBBA), SPAR købmand senere CENTRA købmand 1978-79-, født den 13. januar 1926 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Udtrådt af folkekirken i 1992. Han døde den 30. dec. 1999 i Løgumkloster. 73 år. Gift 1948

I 1974 totalrenoverer købmand Nielsen butikken. Han flytter i perioden, hvor ombygningen finder sted, butikken ud på gaden  i en barak.

Børn:

Nielsen, Flemming

Lejer -1985- Søndergaard, Jens 

Ejer 2003-14 Leif Jørgensens Automobiler 

Ejer 2014-19 Leif Jørgensens Ejendomme ApS

 

Ejere 2019-

1. Jensen, Kasper Traneskov

2. Beckovic, Indira, advokatfuldmægtig.

 

 

 

 

Møllegade 4

Matrikel nr. 388 - Boligareal: 156 m2 - Grundareal: 358 m2 - Byggeår: 1823

Ejer -1802 

Haase, Hans, født c1743-6 i Markledgade 4. Gift med

Haase, Mette, født c1760. Datter af Niels. 5 Børn. 

De er flyttet hertil fra Møllegade 12. Bor til leje efter 1802 i Møllegade.

Ejer 1802-13 Jensen, Hans.  

Ejer 1813- Hansen, Andreas, urtekræmmer, kådner og kniplingshandler, født 1768. Død den 7. mar. 1834 i Løgumkloster. Gift 1. gang med

Hansen, Mette Maria, født Laustdatter. De var bosiddende i Øster Gasse og Skærbæk, hvor han var kniplingshandler.

Børn:

Hansen, Hans Andreas, lysestøber, født den 1. sep. 1801 i Øster Gasse, Skærbæk. Flytter til Møllegade 6, nabohuset.

Hansen, Christine, født 1803 i Øster Gasse, Skærbæk. Blev gift med Milert Jensen i Løgumkloster. Se Østergade 14.

Hansen, Beate, født 1804 i Sønder Skærbæk. Blev gift med degn, Andresen i Burkal.

Gift 2. gang den 21. feb. 1811 i Skærbæk med missionær Hans Nicolaisens halvsøster fra Østergade 5

Hansen, Inger, født Nicolaisen, død den 6. sep. 1856 i Løgumkloster. De boede først i Skærbæk og flyttede senere til Løgumkloster.

Børn:

Hansen, Hans Nicolai, født 1812 i Sønder Skærbæk. Blev købmand i Wilster.

Hansen, Andreas Peter, født 1814 i Møllegade, Løgumkloster. Blev gårdmand i Ulstrup.

Hansen, Christian, født 1817 i Møllegade, Løgumkloster. Blev urmager i Glückstadt.

I 1845 bor Inger Hansen i Vestergade 21 i de samme rum, som ’Stinne mæ æ Biffel’ senere rykker ind i.

Ejer 1894-1906 

Knudsen, Carl Christian, urmager, født 14. feb. 1863 i Arrild, gift med 

Knudsen, Hanne Cathrine, født den 21/ juli 1872 i Øster Højst.

Børn: 

Knudsen, Hanna, født den 2. dec. 1896 i Løgumkloster. 

Knudsen, Hans, født den 22. mar. 1898 i Løgumkloster. 

Knudsen, Niels, 31. jan. 1901 i Løgumkloster. 

Knudsen, Marius, 28. sep. 1904 i Løgumkloster. 

Knudsen, Oluf Hansen, 11. maj 1911 i Løgumkloster. 

Ejer og beboere 1906-1921 herefter lejere 1921-29-

Bendorff, Karsten Nicolaisen, arbejdsmand, arbejdsløs i 1930, født den 18. juli 1874 i Ellum, Løgumkloster. Søn af parcellist, Jep Hansen Bendorff (Ellum 1828-Draved 22/5 1891) og Elena f. Christensen (Abild 2/2 1837-). Han døde pludselig og uventet den 27. juni 1945 på Alderdomshjemmet i Løgumkloster. 70 år. Gift 1904 med

Bendorff, Dorothea Magdalene, (DORA), født den 31. jan. 1882 i Søndergade 1 i Løgumkloster. Hun døde den 8. nov. 1964 på Løgumkloster sygehus boende på De Gamles Hjem. 81 år gammel. Datter af Hans Heinrich Christian Oldenburg og Ingeborg Marie f. Hansen. I 1927 sætter hun en annonce i Løgumkloster Avis med overskriften: Æreserklæring. Det rygte jeg udspredte om smed A. Hinrichsen tager jeg hermed tilbage som usandhed. Dora Bendorff. I 1952 bor hun i Sparekassens ældreboliger i Søndergade.I 1952 bor hun i Sparekassens ældreboliger i Søndergaden.

Børn:

Bendorf, Helene Marie, født den 17. sep. 1905 i Løgumkloster.

Bendorff, Hans Heinrich Christian, født den 6. okt. 1906 i Løgumkloster. Er flyttet hjemmefra før 1930.

Bendorff, Elene Jeppeline, født den 28. jan 1909 i Løgumkloster

Bendorff, Karl, født den 22. mar. 1912 i Løgumkloster

Bendorff, Ingeborg Marie, født den 21. dec. 1913 i Løgumkloster.

Bendorff, Marius Johannes, ugift vejmand, født den 22. feb. 1915 i Løgumkloster. Han døde den 5. maj 1969 i Løgumkloster. 54 år.

Bendorff, Carsten Nicolaisen, arbejdsmand i Ø. Terp, Bedsted, født den 4. okt. 1919 i Løgumkloster. Han får sit ene øje beskadiget under arbejde i Åved plantage i 1931. Han døde den 21. nov. 1978 i Løgumkloster. Gift med Lise.

Bendorff, Enewold, markmand ved Statens Jordlovsudvalg fra 1. maj 1957 til 1. dec. 1987, født den 1. okt. 1922 i Løgumkloster. Gift den 8. nov. 1944 med Ingeborg Maren Tryk, født den 13. okt. 1925. Datter af vejmand i Bedsted, Hans Jørgen Tryk (1893-1970) og Anne Clemmensen (1890-1965). Bosat i på Sivkrovej 7 i Bedsted. Børn: a. Bendorff, Solveig Tryk, født den 21. aug. 1943 i Århus. b. Bendorff, Jørgen Carsten, født den 17. mar. 1945 i Tønder. c. Bendorff, Inge, født den 13. mar. 1949 i Læk i Tyskland.

Bendorff, Erich Theodor, daglejer i Ø. Terp, Bedsted. født den 8. sep. 1925 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1948 i Ubjerg med Christel Nissen, født den 6. apr. 1928 i Sæd. Børn: a. Carsten Bendorff, født den 30. mar. 1949.

I 1940 bor de i Søndergade. 

Lejere 1921: Alkjær, Anton, snedker, født den 20. mar. 1890 i Løgumkloster. Gift med Alkjær, Anne, født den 9. feb. 1894 på Als.

Børn: 1. Alkjær, Wilhelm, født den 23. aug. 1917 i Løgumkloster; 2. Alkjær, Hedwig, født den 27. sep. 1919 i Løgumkloster.

Lejere 1925: Sehstedt, Ludwig Christian, murermester, født den 27. nov. 1871 i Tyskland. Se Markledgade 12.

De bor i Markledgade 12 i 1880-94, Allégade 19 i 1910-12, Østergade 26 i -1921- og Møllegade 4 i -1925-.

Slægtning: Berthelsen, Marie, født den 8. sep. 1849 i Løgumkloster. 

Ejer 1921-44 

Hamdorf, Max Friedrich, født den 7. okt. 1900 i Løgumkloster. 

Han faldt på østfronten den 11. aug. 1942 i Telenkowo i Rusland. Han var veteran fra 1. Verdenskrig (1914-18), kæmpede i sin tid i Øvreslesien mod polakkerne og i den spanske borgerkrig mod bolschevikkerne. I 1921 er han bosiddende i Itzehoe som artillerist. I 1930 er han bosiddende i Rostock.  

I hansdødsannonce skriver hans mor: In den schweren Kämpfen in Osten fand am 11. 9. 1942 mein lieber son, unser liber Bruder, Schwager und Onkel, der freivillige Gefr. Max Hamdorf. Inh. des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer, - des Oberschls. Adlerordens und des EK. II 1939, den Heldentod für Führer Volk und Vaterland. Auf spanischer Seite setzte er shon sein Leben gegen den Bolschewismus ein. Seim Wunsch, sich für Deutschlands Grösse einsetzen zu dürfen, ward ihn erfüllt. In stiller Trauer.

  Se familie i Møllegade 6.

Lejeboliger 1927-36-: 

Jacobsen, Christian. Bor sammen med kone på 1. sal. 

Hansen, Christian Nicolay, maskinarbejder, født den 18. juni 1872. Gift med Hansen, Ingeborg, tjenestepige, født den 29. maj 1872 i Abild. Gift den 22. juli 1894 i Løgumkloster med arbejdsmand, Hansen, Christian Nicolai, født den 18. juli 1872 i Løgumkloster. Søn af Christine Magdalene Hansen. Hun døde den 6. mar. 1954 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 81 år. Ingeborgs barn: Sommer, Anne Kjestine, født den 2. feb. 1893 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

Børn1. Hansen, Christine Jacobine, født den 26. okt. 1896 i Løgumkloster. Gift den 24. aug. 1920 i Løgumkloster med købmand, Diedrich Carl Heinrich Martin Mensel, født den 1. aug. 1895 i Altona. 2. Hansen, Chresten Lausten, træskomager, født den 27. juni 1898 i Løgumkloster. 3. Hansen, Jacob, født den 24. maj 1900 i Løgumkloster. 4. Hansen, Leonhard, født den 17. dec. 1906 i Løgumkloster. 5. Hansen, Peter Jessen, født den 4. okt. 1908 i Løgumkloster. 6. Hansen, Christian Ingward, født den 11. mar. 1916 i Løgumkloster.

Ejer 1944-61 

Hørløck, Christian, urmager og guldsmed født 13. feb. 1885 i Løgumkloster. Gift med

Hørløck, Karen Elise Jakobine Olivia, født den 10. aug. 1898 i Varde. Se Markedsgade 29.

Børn:

Hørløck, Jenny, født den 29. dec. 1930 i Løgumkloster. Gift med forretningsfører i Aabenraa, Jørgen Christiansen Jepsen, født den 30. juli 1927 i Oksbøl. Søn af møller på Mols, Hans Peter Jepsen og Anne Cathrine f. Petersen.

Ejer 1961-2011

Eskildsen, Johannes, smed og maskinbygger, født den 13. mar. 1920. Søn af gårdmand i Ø. Terp, Bedsted, Hans Eskildsen (1881-1951) og Johanne Brodersen (1886-1945). Han døde den 26. mar. 1994 i Løgumkloster. 74 år. Gift den 3. aug. 1947 i Løgumkloster kirke med

Eskildsen, Margrethe, født Thomsen den 5. juni 1922.  Hun døde den 13. maj 2010 i Løgumkloster. 87 år.

Børn:

Eskildsen, Finn, født den 21. okt. 1947 i Løgumkloster.

Eskildsen, John, født den 4. dec. 1956 i Løgumkloster.

Eskildsen, Svend, født den 8. juli 1959 i Løgumkloster.

Lejebolig -1979-80: Hansen, Frode & Misse Hansen. Se Vestergade 27.

Ejer 2011- 

Eskildsen, Finn, født den 21. okt. 1947 i Løgumkloster. Præsident i Y-mens klub -2015, kasserer i Løgumkloster Forsamlingshus gift den 9. dec. 1972 i Øster Løgum kirke med

Anne Elene Gubi. Datter af Peter Gubi og Karen, Nr. Hjarup.Se Ørnevej 4.

Børn:

Eskildsen, Jette, født 1973 i Løgumkloster.

Medejer: 

John Eskildsen. Søn af forrige ejer. Han er både med på mit klasse- og konfirmationsbillede.

Læge Max Hamdorf i haven i Møllegade 6 sammen med konen Helene samt børnene Anne Lise, Helga, Max og Hans Heinrich. Drengen med kasketten er en af drengenes legekammerat. Bagerst en kokkepige og en stuepige.

Møllegade 5 Broderi og hatteforretning 1923-70

Foto lokalhistorisk arkiv

Matrikel nr. ? Matriklen består i 1923 af 6 lejligheder, butik, stald og et stykke eng.

Ejer 1730-72  Boysen, Nicolay  

Ejer 1772- Boysen, Johannes, kromand.  

Ejer -1796 Jensen, Claus 

Ejer 1796-97 

Møller, Peter Johannes Jeremias, husmand og rebslager, født c1763. Søn af hvidgarver, Johannes Møller og Dorothea Nielsen. Han døde den 28. mar. 1835. Gift 1. gang med

Johannsen, Gertrud.

2 børn 

Gift 2. gang med 

Chrestensdatter, Uldrica, født Carstens c1771. Datter af Chresten. 

Børn: 

Møller, Mette Marie Dorothea. Hun døde ugift den 1. nov. 1865 i Løgumkloster. 65 år.

Møller, Anna Maria, tvilling, født den 30. juli 1805 i Løgumkloster.

Møller, Gertrud, tvilling, født den 30. juli 1805 i Løgumkloster.

Gift 3. gang med

Andersen, Metta, født i Nr. Løgum. Datter af gårdmand, Anders Jensen Borrig og Christine. Hun boede fra 1845-62 i Ellum, hvor hun døde den 16. juli.

Ansatte: Thomsen, Friedrich, rebslagerlærling, født c1789. 

Logerende: Nissens, Lena Maria, kniplerske, født c1773. 

Ejer 1797-1800 

Jensen, Claus, rengøringsassistent og husmand, født c1743. Gift med 

Jensen, Anna Maria, født Lases 1768. 

Børn:

Jensen, Lorenz, født c1796. 

Jensen, Anna Catharina, født c1800.  

Ejer 1800-1803 Schmidt, Laust Petersen, smed, 

Ejere 1803-1809 

1. Schmidt, Laust, smed, 

2. Schmidt, Niels, smed,

Ejer 1809-35 

Schmidt, Laust Petersen, smed og kådner. Gift med

Michelsen, Anna Margaretha født Michelsen.

Lejere -1810-: Familie 1: Martinsen, Nis

Lejere -1829-: Familie 1: Petersen, Peter, hattemager.

Ejer 1835-1861 

Schmidt, Jens Petersen, smed, født c 1799 i Løgumkloster. Søn af ovennævnte. Død den 2. maj 1864 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 13. okt. 1825 med

Thomsen, Marie, født c1795 på Nybølgård, Gram. Datter af gæstgiver, Thomas Thomsen og Marie Bonnichsen. Marie døde den 30. nov. 1860 i Løgumkloster.

Børn: 

Schmidt,Laust Petersen, smed, født c1825 i Løgumkloster, smed, født den 12. jan. 1826 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Schmidt, Marie Petersen, født c1827 i Løgumkloster, født c1827 i Løgumkloster. Hun blev gift med Wilhelm Jensen i Leck. De bosætter sig i Gram.

Schmidt, Thomas Petersen, født c1829 i Løgumkloster. Han udvandrede i 1847 til Port Clinton, Ohio, Amerika.

Schmidt, Hans Andreas Petersen, født c1832. Han døde 4 år gammel af difteritis.

Schmidt, Anna-Maria Petersen, født 1835. Hun døde som spæd.

Schmidt, Anna Marie Petersen, født c1836 i Løgumkloster, født den 7. apr. 1836 i Løgumkloster. Hun blev gift med kromand, Christian Johan Johannsen fra Felsted. Hun blev gift 27. apr. 1858 med kromand, Christian Johan Johannsen fra Felsted. Han var født i Sønderborg den 6. maj 1824, som søn af vognmand, Christian Ditlev Johansen oh Marie Richter.

Gift 2. gang den 12. maj 1861 med

Jensen, Abelone, født c1808 på Nørrehedegård, Vemb. Datter af gårdmand, Jens Jensen og Anne Madsdatter. Hun døde den 19. jan. 1893 i Løgumkloster. 84 år.

Ansatte: Wind, Johannes, lærerdreng, født c1824 i Løjtved, Nr.Løgum/Løgumkloster.

Lejere -1845- Familie 1: Staugaard, Jesper Sørensen, kvægdriver senere gartner, født den 12. maj 1813 i Stadelby, Ringkøbing amt.  Gift 1. gang den 1. okt. 1843 med Staugaard, Ane Margrethe, født den 18. jan. i 1813 i Kløing, Nr. Løgum. Se Klostergade 21.

Lejere -1845-65 Familie 2: Møller, Mette Marie Dorothea. Hun døde ugift den 1. nov. 1865 i Løgumkloster. 65 år. Datter af husets ejer 1796-97.

Lejere -1845- Familie 3: Christensen, Christen Hansen, rebslager, født c1804 i Løgumkloster. Gift med Andersen, Bodil Marie, født c1815 i Vilslev. Hun døde den 24. apr. 1858 i Løgumkloster.

Børn: 1. Christensen, Caroline, født c1837 i Løgumkloster. Døde 16 år gammel; 2. Christensen, Hans Andersen, født c1843 i Løgumkloster. Døde af krampeslag 1 år gammel. 3. Christensen, Hans Andersen Olsen; 4. Christensen, Ole Hansen, født c1847. Døde spæd. 5. Christensen, Thomas Olsen; 6. Christensen, Caroline Olsen.

Ansat logerende: Andersen, Nis Nissen, rebslagersvend, født c1815 i Arrild.

Ejer 1861-82 Schmidt, Laust Petersen, smed, født c1825 i Løgumkloster, smed, født den 12. jan. 1826 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han blev gift med

Schmidt, Anna Paulsen, der var datter af urmager og drejer Detlef Paulsen og Dorothea Sophie Petersen.

Lejebolig 1864: Clausen, Johann Peter Wilhelm. Gift med Clausen, A. Wilhelmine, født Koblench. 

Børn: Clausen, Hansine Lovise, født den 31. jan. 1865 i Løgumkloster. 

Ejer 1882- Erdman, ReinikeFlensborg.  

Ejer -1895- 

Outzen, Christian Nielsen, købmand. Gift med

Outzen, Beate, født Hansen den 3. okt. 1860. Døde den 28. aug. 1895 i Løgumkloster. 35 år.

Børn:

Outzen, Mathias Hansen, født c1883.

Outzen, Christine, født den 14. dec. 1884 i Løgumkloster. I 1915 var hun tjenestepige i København og boede i Havnegade 47, 1. Døde den 2. apr. 1969 i Tønder. Gift med snedkermester Ferdinand Christoffer Kunstfeld, der døde 1963 i Tønder.

Lejebolig 1896: Bossen, Anne Cathrine, enke, født den 3. mar. 1818 i Løgumkloster. Datter af smed, Johann Christoffer Detlef Drews og Else Cathrine Hansteen, født Møller. Hun døde den 22. mar. 1896 i Løgumkloster.

Ejer -1923

Knudsen, Carl Christian, urmager, født 14. feb. 1863 i Arrild, gift med

Knudsen, Hanne Cathrine, født Rhode den 21/ juli 1872 i Øster Højst.

Børn:

Knudsen, Hanna, født den 2. dec. 1896 i Løgumkloster.

Knudsen, Hans, født den 22. mar. 1898 i Løgumkloster.

Knudsen, Niels, 31. jan. 1901 i Løgumkloster.

Knudsen, Niels Lauritz, født den 19. feb. 1902 i Løgumkloster.

Knudsen, Marius Rhode, 28. sep. 1904 i Løgumkloster.

Knudsen, Oluf Hansen, 11. maj 1911 i Løgumkloster.

Ejer 1923-69  

Jessen, Anna Dora, enke og broderihandlerske, født den 17, maj 1888 i Løgumkloster. Hun var datter af købmand og sparekassedirektør, Hans Mathiesen Hansen, Løgumkloster og blev i 1909 gift med købmand, Christian P. Jessen fra Barsmark ved Aabenraa. Ægteskabet varede kun i 7 år, da Christian faldt i 1. Vedenskrig i 1916. Herefter købte hun huset i Møllegade og drev her en broderiforretning sammen med sin søster. Hun døde på Løgumkloster sygehus i 1969. 81 år.

Børn:

Jessen, Hans Peter, smedesvend, født den 18. juli 1909 i Løgumkloster. Allerede som 25 årig opgav han smedefaget af helbredsmæssige årsager. Fra 1934-69 bor han sammen med sin mor og søster her i huset i Møllegade, men i 1970 køber han Markledgade 9 og flytter hertil sammen med søsteren, Cathrine.

Jessen, Cathrine, (KAETHE), modehandlerske, født den 23. aug. 1911 i Flensborg.

Logerende -1940-70: Hansen, Catharine, modehandlerske samt ompresning af filt- og velourhatte, født den 24. maj 1891 i Løgumkloster. Hun døde i 1970. 78 år; Hansen, Bothilde, husassistent, født den 12. juli 1901 i Løgumkloster; Hansen, Theodor Christian, åndsvag husassistent, født den 7. maj 1895 i Løgumkloster.

Børnene 1. Hans Peter Jessen, Bothilde Hansen og 2. Theodor Hansen er først flyttet ind i huset efter 1926. 

Lejebolig 1921-30 Familie 2: Danger, Friedrich Agust Christian, murer, født den 13. apr. 1894 i Ehlersdorf, Tyskland. Herfra flytter familien til Østergade 12. (Se mere der)

Lejebolig 1921 Familie 3: Terkelsen, Niels, vognmand, født den 6. sep. 1879 i Horsens. Kom til Løgumkloster i 1915. Gift med Terkelsen, Christina Jørgine, født den 14. jan. 1885 i Holme, Højst. Datter af Hans Peter Gaarde og Anne Kjestine, født Larsen.

Børn: 1. Terkelsen, Hans, født den 20. nov. 1915 i Ravsted; 2. Terkelsen, Anne Rasmine, født den 29. aug. 1921 i Løgumkloster.

Lejebolig 1921 Familie 4: Martensen, Hans, banearbejder, født den 11. nov. 1889 i Astrup. Gift med Martensen, Caroline, født den 26. nov. 1893 i Skærbæk. 

Børn: 1. Martensen, Marten, født den 26. feb. 1914 i Bredebro; 2. Martensen, Theodor, 28. jan. 1915 i Løgumkloster. 

Lejebolig 1921 Familie 5: Hansen, Hans P., murer, 23. sep. 1867 i København. Tarillon, Caroline, husholderske, født Klein den 20. sep. 1889 i Insweiler, Lotringen i Tyskland. Faderen er ukendt ved alle hendes børn.

Husholderskens Børn: 1. Klein, Marie Margrethe, 7. juni 1913 i Tyskland; 2. Klein, Martha Tharillon, 9. apr. 1918 i Løgumkloster; 3. Klein, Charles Hansen, født den 30. nov. 1920 i Løgumkloster; 4. Klein, Harry Hansen, født den 28. maj 1922 i Løgumkloster. De 2 sidste drenge er begge døbt den 4. okt. 1923 i Løgumkloster.

Lejebolig 1921-25 Familie 6: Schlichting, Wilhelm Christian, arbejdsmand og født 11. juli 1866 i Brecklum, Tyskland. Se mere i Klostergade 9.

Lejebolig 1925 Familie 3: Drews, Kjestine, arbejderske, født den 27. feb. 1893 Uge, Aabenraa. Børn:  Drews, Mina, født den 28. feb. 1917 i Uge, Aabenraa.

 Lejebolig 1925  Familie 4: Andersen, Mine, pensionist, 21. sep. 1872 i Nr. Løgum. Gift med Andersen, Jørgine, 29. mar. 1905 i Nr. Løgum.

Logerende: Johnsen, Peter, 14. nov. 1866 i Nr. Løgum. 

Lejebolig 1925 Familie 5: Hvid, Conrad, tømremester født 7. apr. 1896 i Løgumkloster. (se også Vindmøllegade 8, Møllegade 5, Allégade 5). Han redder glarmester Triers lille datter fra druknedøden i 1927. Gift med Hvid, Dagmar, født den 26. nov. 1911 i Løgumkloster; Hvid, Agnes, søster, født den 20. apr. 1896 i Løgumkloster; Beck, Jens Jensen, født den 10. mar. 1904 i Løgumkloster. Se forældre i Allégade 9

Lejer -1963: Sørensen, Catharina Margaretha, fraskilt, født den 29. jan. 1886 i Eggebæk, Tyskland. Datter af ugift tjenestepige, Anna Christin Køster. Tidligere gift med Fritz Peter Sørensen. Hun døde den 3. mar. 1962 i Augustenborg. 76 år. Begravet i Løgumkloster.

Lejebolig -1968- Matzen, Elba

Huset er revet ned af Møbel Thomsen i 1970  

Møllegade 6 Jordemoderhuset

Foto: 2014

Matrikel nr. 235 - Boligareal: 327 m2 - Grundareal: 838 m2 - Byggeår: 1890 

Ejer 1737-87

Schuster, Claus. gift med 

Clauses, Margretha Hun blev tidlig enke.

Ejer 1787-1806 Johansen, Claus 

Ejer 1806-1840 Møller, Peter, hjulmager. 

Brændt 1809 og nyopført

Ejer 1840- 

Hansen, Hans Andreas, købmand, lysestøber og gæstgiver, født den 1. sep. 1801 i Øster Gasse, Skærbæk. Han døde af vattersot den 5. aug. 1877 i Løgumkloster. Før Hans Andreas blev gift hjalp han til på trådfabrikken i Søndergade. De er flyttet hertil fra Søndergade 0. Søn af urtekræmmer, Andreas Hansen som er gift 2. gang med missionær Hans Nicolaisens halvsøster fra Østergade 5. Gift med 

Hørløck, Anna Catharine, født den 4. aug. 1806 i Løgumkloster. Datter af kniplingshandler, urtekræmmer, gårdmand og sandemand, Niels Jensen Hørløck og Merret Christine Nissen.  Anna Catharine døde i feb. 1871 i Løgumkloster.

I 1813 ejer han nabohuset. 

Børn: 

Hansen, Marie Christine, født c1830 i Løgumkloster. Hun dør 19år gammel den 8. mar. 1849.

Hansen, Andrea Ingelise, født den 4. aug. 1831 i Løgumkloster. Hun døde den 23. mar. 1840. 9 år gammel.

Hansen, Niels Jensen, født den 29. sep. 1833 i Løgumkloster. Han dør den 5. april 1835. 1 år gammel.

Hansen, Nicoline Cathrine, født den 30. juni 1835 i Løgumkloster. Hun døde den 17. juli 1838. 3 år gammel.

Hansen, Christine Beate, født den 15. maj 1837 i Løgumkloster. Hun døde den 6. mar. 1841 af betændelse i underlivet. 4 år gammel.

Hansen, Georg Andresen, lysestøber, født den 26. mar. 1839 i Løgumkloster. Se næste ejer. 

Dødfødt dreng, født den 17. nov. 1840 i Løgumkloster.

Hansen, Anna Catharine, født den 14. sep. 1841 i Løgumkloster.  Se Markedspladsen 7.

Hansen, Magdalene, født den 19. sep. 1843 i Løgumkloster.

Hansen, Andreas Hørløck, født den 6. juli 1847 i Løgumkloster. Han døde 2 år gammel den 8. mar. 1850. 

Ejer -1874 

Hansen, Georg Andresen, født den 26. mar. 1839 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 12. maj 1896 i Løgumkloster. 57 år. Gift med 

Hansen, Anna Frederikke, født den 27. jan. 1848 i Ellum, Løgumkloster. Datter af Enevold Nicolaisen og Anna, født Matthiesen. Hun døde den 20. maj 1892 i Løgumkloster. 44 år. 

Børn

Hansen, Anny C., født den 21. jan. 1875 i Løgumkloster. 

Hansen, Mary Hansine Auguste, født den 18. juni 1876 i Løgumkloster.  

Hansen, Hans Andreas, født den 29. jan. 1878 i Løgumkloster. 

Hansen, Cathrine, født den 24. feb. 1880 i Løgumkloster. 

Hansen, Frida, født den 15. nov. 1889 i Løgumkloster. 

Hansen, Meta, født den 6. nov. 1891 i Løgumkloster. 

Ejer 1874-1899 

Nybygget 1890 

Geiken, Cornelius Sybrandt, borgmester/flækkeforstander, født den 14. jan. 1843 på i Morsum Sild. Søn af 2. skriver hos fogeden, Cornelius Peter Geiken (Morsum1815-1866) og Marie Jacobine f. Lorenzen (Morsum1815-1911). Han døde den 18. nov. 1893 i Løgumkloster. 50 år gammel. Gift den 1. apr. 1871 med

Geiken, Cathrine Marie, født den 15. maj 1842 i Løgumkloster. Datter af Marcussen. Datter af Andreas Fedder Marcussen og Ingeborg Nicoline Cathrine Bjørn Møllegade 12. Hun døde den 22. aug. 1904 i Løgumkloster.

Børn:

Geiken, Peter, sadelmager, født den 24. feb. 1878 i Løgumkloster. Bor i Allégade 6.

Geiken, Cornelius Peter, Postmester i Pinneberg, født den 25. nov. 1872 i Løgumkloster. 3 børn.

Geiken, Andreas, født den 11. dec. 1875 i Løgumkloster. Bogbinder i Flensborg. 2 børn. (Se Allégade 2). 

Geiken, Marie, klinkerske, født den 23. mar. 1880 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1904 i Løgumkloster med boghandler i Eisenach, Karl Pöttschacher. født den 20. april 1879 i Wien. Han var katolik. 

Geiken, Ingeborg Laura Caroline, født den 4. feb. 1885 i Løgumkloster. Hun døde den 2. juli 1968 i Leosallé 4-6 i Tønder. Gift med pantefoged, Otto Heinrich Hansen, der døde 1966 i Tønder.

Ejer 1899-1911 Matzen, Helene Christine frk.  Ejer Allégade 15 -1949.

Ejer 1911-1950 

Hamdorf, Max Heinrich Berthold, dr.med./læge og sanitetssanitetsråd, født den 8. aug. 1866 i Haderslev.Han havde nr. plade Æ 511 på sin bil. Han studerede i Kiel, München, Tübingen, Würzburg. Efter endt dr.med. eksamen, var han 2 år skibslæge på passagerdamperen i ruten Hamborg-Sydamerika.  Han slog sig ned som praktiserende læge i byen i 1897 og blev hurtigt en afholdt læge, der var meget omsorgsfuld for sine patienter og holdt sig til det sidste informeret om ny medicin og praksis. Standsmæssigt gjorde han ingen forskel, eftergav gerne en fattig familie deres lægehonorar og sendte dem ovenikøbet gerne en pakke med madvarer fra sit eget hjem. Han ejede Møllegade 4 og 6 samt Vindmøllegade 8 fra 1923-50. 

Da han blev syg, blev han først indlagt på Tønder Amtssygehus, men da hans sygdom tiltog overført til diakonissestiftelsen i Flensborg, hvor han døde fredag den 12. august 1933. Begravet på Friedenshügel i Flensborg. 67 år. Gift den 29. nov. 1899 med 

Hamdorf, Helene Christine, født den 29. maj 1877 i Nr. Løgum. Datter af datter af gårdejer Jakob Matzen og Anna, født Dinsen, Tornskov, Nr. Løgum. Død den 24. juli 1945 i Løgumkloster. 68 år. Begravet i Nr. Løgum. 

En tirsdag aften i september 1927 kommer Max kommer i sin automobil ind mod Løgumkloster fra Arrild, møder han en løbskkørende enspændervogn. Længere henne af vejen fandt han tjenestekarl Nydahl fra Nr. Løgum tilskadekommen på vejen. Hamdorf tog ham op i vognen og kørte ham til Løgumkloster sygehus, hvor han fik konstateret brud på kravebenet. Køretøjet tilhørte landmand Wind fra Tohede. Da 3 cyklister passerede forbi enspænderen, var den ene kørt ind mod hesten som resulterede, i at den blev sky. Winds mor blev slynget ud af vognen og brækkede et ribben og cyklisten væltede og brækkede kravebenet. Både enspænderen og cyklerne havde tændte lygter.

Børn:

Hamdorf, Max Friedrich, soldat, født den 7. okt. 1900 i Løgumkloster. Se Møllegade 4.

Hamdorf, Anneliese Marie Caroline, ugift sygeplejerske, født den 22. sep. 1903 i Løgumkloster. Se ejer 1950-62 af Møllegade 5a og Markledgade 17 og Vindmøllegade 8. I 1942 bor hun i Meldorf, Tyskland. Hun døde den 6. juni 1961 i Løgumkloster. Begravet på Nr. Løgum kirkegård.  

Hamdorf, Helga Helene Elisabeth, født den 8. juni 1905 i Løgumkloster. Gift c1932 med Hans Friedrich Behder fra Leck. Hun døde den 10. juli 1967 i Vallendorfstrasse 1 i Hannover. Begravet i Nr. Løgum. 62 år. Børn: a. Diether Behder, født den 8. nov. 1939. Han døde den 23. sep. 1995. 55 år. Begravet ved Nr. Løgum kirke.

Hamdorf, Jacob Hinrich Thomas, født den 18. feb. 1907 i Løgumkloster. I 1928 bliver han færdiguddannet manufakturhandler hos Anthon und Söhne i Flemsborg, hvorefter han i 1947 emigrerer via Rio De Janeiro i Brasilien og får plads i et handelshus i Temuco i Chile. Han døde den 14. dec. 1987 i Pirque, Región Metropolitana, Chile. Gift med Ilse Margarita Hamdorf Matzen, født den 13. apr. 1916 i Temuco, Novena Región de La Araucanía, Chile. Datter af Ricardo Klapp og Erna, født Wenzel. Hun døde den 31. jan. 2011 i Santiago Metropolitan Region, Chile. Børn: Ilse Millaray (Luli) Hamdorf Klapp, født 1943. Hun døde 2007.

Ansatte 1921: Nilsen, Lene, husassistent, født den 21. dec. 1898 i Breklum.  

Ansatte 1921 og 25: Johansen, Klara, husassistent, født den 18. jan. 1906 i Arnum, Gram. 

Ansatte 1930Nielsen, Else Dorthea, husassistent, født den 30. juli 1912 i Højer. 

I 1929 fejrer han 25 års jubilæum på sin bil. Grunden er, at han var den første i Nordslesvig der ejede en bil. Han fik bilen den 1. oktober 1904. 

Lejebolig 1926-1936-: Haase, Markus, sagfører, jurist med 1. karakter og overligningskommissær, født den 16. jan. 1892 i Løgumkloster. Søn af landmand, garveri og læderhandler Andreas Haase og Petra Bothilde, født Eriksen fra Garveriet i Gavergade. Bor her sammen med kone, barn og husholderske. Han studerer i Kbh. i starten af 1920’erne hvor han bor i et værelse hos Zacariasen i Vendersgade 23, på 2. sal. I 1922 flytter han herfra til Odense. Gift 3. apr. 1923 med Haase, Margarete, født Callesen den 20. aug. 1905 i Åbenrå. Hun afløste Holger Skovmand som formand for læsekredsen Bogormen i 1954. Børn: 1. Haase, Henrik Andreas, født den 15. mar. 1930 i Løgumkloster. 2. Haase, Helga Ingrid, radiotelegrafist, født den 12. jan. 1934 i Løgumkloster. I 1953 hvor hun dimitterer fra Åbenrå Statsskole, får hun et legat til en studietur til Amerika. Hun skal gå på Flora-Stone Maether college i Cleveland, Ohio og vil studere sprog og handel. Studieturen, der varer 1 år starter i København, hvorfra hun sejler med amerikadamperen, Oslofjord. Hun blev gift den 15. maj 1960 i Løgumkloster med styrmand i Norge, Johan Herman L’oranze, født den 19. juni 1932 i Zürich. Søn af Johan L’oranze Hedda Marie Mathilde, født Hagemann fra Norge. 3. Haase, Hans Erik, født den 14. okt. 1936 i Løgumkloster.

Ansat logerende i 1940 Nicolaisen, Gunder Marie, født den 27. maj 1922 i Ellum, Løgumkloster. 

Ejer 1950-61 

Hamdorf, Anneliese Marie Caroline, ugift plejerske, født den 22. sep. 1903 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Annelise døde den 6. juni 1961 i Løgumkloster. 57 år. Begravet ved Nr. Løgum kirke.

Beboere 1946-53 Kappelgaard, Peter, praktiserende læge med familie.

Han overtager praktiserende læge, Max Heinrich Berthold Hamdorf praksis i 1946. Familien Kappelgaard bor i Møllegade ind til de flytter til Markledgade 16. Se mere om familien her.

Tysk børnehave fra 1954 

Ejer 1961-63- Olesen, Sigfred 

Ejer -1988-94- 

Jensen, Erhardt. Bosiddende i huset i 1988, men i 1996 bosiddende på Lindevej 20 i Bedsted, 6240 Løgumkloster 

I 1996 ombygges den ene lejlighed i huset til 2 ungdomsboliger. 

Ejer 2006-17- JC-IMEX APS

Møllegade 6a 

Ejer 1809-19

Augaard, Siemon Friedrich, kniplingshandler, født den 16. nov. 1773. Søn af Peder Simonsen og nedenståendeAnnike Augaard.Gift med

Andersen, Mette Marie, født c1769 i Haderslev. Bor til leje i Knappergade i 1845.

Børn:

Augaard, Anke, født den 10. okt. 1801 i Løgumkloster. (Se Markedsgade 25)

Augaard, Peter Simonsen, hjulmager, født den 20. dec. 1804 i Løgumkloster. Han døde den 24. feb. 1873 i Løgumkloster. 69 år. Gift 1. gang den 6. maj 1827 med Cathrina Hedewig Jørgensen, født 1800 i Flensborg. Hun døde i barselssengen den 29. sep. 1828. Datter af købmand, Andreas Johann Jürgensen og Margaretha Richelsen.  Gift 2. gang den 18. mar. 1832 med tjenestepige i Haderslev, Catharina von Saldern, der døde i Aabenraa. Børn: Augaard, Annamaria, døde 1 år gammel den 16. aug. 1829; Augaard, Marie Kathrine Christine Hedewig, født den 28. sep. 1833 i L. og døde knap 5 år gammel den 4. juni 1838; Augaard, Friedrich Jørgensen, født den 22. nov. 1836 i L.; Augaard, Christina, døde pludseligt 8 år gammel den 21. nov. 1842.

Augaard,Elsebe Marie, født den 5. jan. 1813 i Løgumkloster. Hun døde knap 2 år gammel.

Augaard, Søren Andresen, født den 12. dec. 1814 i Løgumkloster.

Logerende: Augaard, Annika, født Jepsen c1749.  Familien bor til leje i Starup i 1803

Ejer 1939-80

Larsen, Olga, jordemoder, født Nielsen den 30. mar. 1896 på Skårup mølle i Tolne i Vendsyssel. Datter af ugift Jensine Petersen og Jens Peter Nielsen af Kraghede. Hun vokser op som plejebarn hos agerbruger, Martin Peter Mikkelsen og Margrethe Karoline, født Jensen, der 1901 boede i Horns i Råbjerg sogn. I 1913 drog hun til København, hvor hun tog jordemoderuddannelsen på Rigshospitalet i 1923. Herefter startede hun som jordemoder i Løjt Kirkeby(1923-25). I 1925-26 var hun ansat på Rømø, hvorefter hun blev jordemor i Arrild de næste 12 år. Her boede hun på Rugbjergvej 5, kaldet ’Jordemoderhuset’, der ligger ved siden af Arrild præstegård. Herfra kom hun til Løgumkloster, hvor hun havde sin gerning frem til pensioneringen i 1963. Hun var omkring 1948 medlem af byrådet.

Olga blev første gang gift den 25. mar. 1918 med Larsen, Martin Wilhelm, født den 29. sep. 1909 i Vinderød, Frederiksværk. Han døde i 1932. Hun blev 2. gang gift i 1939 med mekaniker Olsen, Sigfred.

Hedder man Olga og er jordemor, kan jeg kun forestille mig en stor, humørfyldt kvinde, der tager nye udfordringer i stiv arm. Og det var det, hun var. Hun havde et prægtigt humør, der smittede af på dem hun var sammen med og så røg hun cigarer. Mange besværlige fødsler, der den gang foregik i hjemmene har sikkert fået lidt ekstra kolorit med Olgas tilstedeværelse. Hun har i en periode fra 1946 til 1950 siddet i Løgumkloster byråd.

I jan. 1957 skrider hun ud med bilen på vej mod Løgumgård. Bilen drøner ind i et vejtræ. Ved sammenstødet får Olga flere læsioner i hovedet og må føres til sygehuset i Tønder af Zonens ambulance.

Børn:

Larsen, Olav Leo, sygehusportør og fyrbøder 1946-71- på Løgumkloster Sygehus, født den 7. okt. 1917 i Skoss i Norge. (Se Allégade 27)

Lejebolig 1969 Warncke, Carl gift medVera Jesine Meyer Warncke Se Vibevej 13

Lejebolig -1971 Nielsen, Svend Aage. Gift med Nielsen, Alice. 

Lejebolig 1973: Classen, Finn, født den 19. sep. 1948. Gift med Classen, Karen.

Børn: Classen, Ditte Marie. Gift den 6. sep. 2014 i Vojens kirke med Thomas Hoffmann. Søn af Fia og Hans Henrik Hoffmann, Vojens.

Ejer -1988-94- Jensen, Erhardt. Bosiddende i huset i 1988, men i 1996 bosiddende på Lindevej 20 i Bedsted, 6240 Løgumkloster

I 1996 ombygges den ene lejlighed i huset til 2 ungdomsboliger.

Ejer 2006-17- JC-IMEX

Lejebolig -2017-

Rossen, Henriette Damm, født den 3. sep. 1986.

  

Møllegade 6b 

 

Beskrivelse 1979: Stor solid rødstensejendom med flere lejligheder- stor lejlighed er fri til køber.

Ejer -1793

Andersen, Hans, kådner og afbleger. Gift med 

Hansdatter, Maren. 

Børn: 

Kiær, Andreas Mathiesen, født den 16. okt. 1774 i Løgumkloster.

Ejer 1793-1800  

Raben, Erich Jørgensen, landmand og kniplingshandler født 6. maj 1764 i Vilstrup. Søn af sognefoged, Jürgen Erichsen Raben og Kirsten Christenstochter. Døde den 21. juni 1815 i Løgumkloster. Gift den 20. feb.1790 med 

Raben, Citzel Jobiasen, Datter af Jobias Schauman Weber og Marie. Citzel døde den 21. mar. i Løgumkloster 1806.

Børn: Se nabohuset Møllegade 8.

Ejer 1800-15 Feddersen, Peter. Gift med 

Jacobsdatter, Maren 

Børn:

Feddersen, Hans Christian. Gift den 28. apr. 1805 i Løgumkloster med  Magdalena Catharina Peters, datter af Peter Andresen og Catharina Peters.

Ejer 1815-21 Tychschau, Abell 

Logerende: Tychschau, Anders Hansen, boelsmand. Gift med Nissdatter, Cathrina.

Børn: 1. Tychschau, Hanna, født den 26. apr. 1772 i Løgumkloster. 2. Rasmussen, Wolle, født den 6. juni 1775 i Løgumkloster.

Ejer 1821-25 Feldschau, Andreas  

Ejer 1825- Nielsen, Andreas, murermester, født 1794. Han døde 1844. Gift med

Albrechtsen, Anna Botilla (TELDE), født 1802. Hun døde 1873.

Se deres børn i Elmeallé 0b (Ejer 1840-45-)

Lejebolig 1865: Wollenweber, Hans Heinrich. Gift med Wollenweber, Sophie Amalie Wilhelmine, født Rasmussen c1838. Børn: 1. Wollenweber, Ernst Johann Hinrich Paul, født den 14. sep. 1865 i Løgumkloster.

Ejer af hele ejendommen 2006- JC-IMEX

Møllegade 7

Matrikel nr. 478 - Boligareal: 890 m2 a 10 stk - Grundareal: 2709 m2 - Byggeår: 2006 

Lejebolig 1936-71: Petersen, Jochum, invalid arbejdsmand, født den 14. dec. 1902 i Ellum, Løgumkloster. Søn af husmand Jens Peter Nicolai Petersen og Bothilde Jensine, født Hansen. Gift 31. maj 1936 i Løgumkloster med Petersen, Marie Christine, hushjælper, født den 22. mar. 1898 i Ullerup, Skærbæk. Datter af forpagter Niels Jensen Petersen og Anne Marie, født Aabling. Død efter længere tids svagelighed i 1971 i Løgumkloster. 72 år. 

Ejer 1937- Thomsen, Lauritz. Se Møllegade 9 

Lejebolig 1940 Jørgensen, Jørgensen, Marius, smed. Jørgensen, Lorensine Ingeborg, født Schau den 30. aug. 1886 i Løgumkloster.

Børn: 1. Jørgensen, Lorensine Ingeborg, født den 21. nov. 1919 i Ravsted. Gift den 1. okt. 1939 i Løgumkloster med landmand, Hans Peter Petersen, født den 21. jan. 1915 i Tarup, Odense. Søn af husmand, Anders Petersen og Gertrud Kathrine, født Paulsen. 

Lejebolig 1940 Thomsen, Marie, enke, født Baumann den 31. aug. 1900 i Løgumkloster. Datter af murer, Peter Baumann og Anne Marin, født Konieczka Mellemgade 6. Hun var tidligere gift med arbejder senere landmand på Alslev mark, Anton Thomsen, født den 18. feb. 1898 i Ø. Højst. Søn af landmand, Nis Hansen Thomsen og Anna Magdalene, født Frellesen. Han døde den 13. aug. 1935 på Sygehuset i Tønder. 37 år.

Børn: 1. Thomsen, Anna Magdalene, født den 10. sep. 1926 i Højst. 2. Thomsen, Petree Marie, født den 7. okt. 1927 i Højst. 3. Thomsen, Nis Hansen, født den 29. mar. 1929 i Verster Højst, Højst. 4. Thomsen, Marius Christian, tvilling, født den 9. juli. 1930 Alslev, Højst. 5. Thomsen, Jørgen Jensen, tvilling, født den 9. juli. 1930 Alslev, Højst. Han døde den 27. apr. 1935 i Højst. 4 år. 6. Thomsen, Ingeborg Katarine, født den 12. aug. 1932 Alslev, Højst. 7. Thomsen, Tonni Jørgine, født den 23. nov. 1935 Alslev, Højst. 

Lejebolig 1940 Christensen, Christian Lorenzen, arbejder, født den 7. nov. 1881. Han var tidligere gift med Marie Christine, Født Bjørn.

Børn: 1. Christensen, Thomas, arbejder, født den 1. sep. 1911 i Løgumkloster. 2. Christensen, Karl Johannes, arbejder, født den 7. maj 1917 i Løgumkloster. 3. Christensen, Johannes, ekstraarbejder, født den 29. okt. 1921 i Løgumkloster. Gift den 16. nov. 1946 i Løgumkloster med Mare Hinrichsen, husassistent på Torvet 11 i Tønder, født den 30. jan. 1928 i Lourup, Døstrup. Datter af Hans Hinrichsen og Christine Helene, født Hallum. I 1946 boede han på Richtensgade 4 og hun på Torvet 11 begge i Tønder. 4. Christensen, Karoline, tjenestepige, født den 22. aug. 1926 i Løgumkloster.

Ejer -1972 Thomsen, Georg. Se Møllegade 9 

Ejer 1972-2006 Valbjørn, Bent, møbelhandler, født den 2. dec. 1936. Han døde den 26. mar. 2001 i Løgumkloster. 64 år. Gift med 

Valbjørn, Annelise. Lejer af lokaler i LKF 2005-08. Senere bosiddende i Østergade 26d. 

Ejer -1998 Hansen, Jette S. 

Ejer 1998- Honoré, Frank, 

Faktabygningen 

Ejer 2005 Danish Property Invest I/S 

 Ejer 2005-17- Løgumkloster Andelsboligforening 

Faktaforretningen, der er på omkring 700 m2 flytter til Omfartsvejen 1 i 2013

Herefter står forretningen tom indtil begyndelsen af 2019, hvor Local Fitness Løgumkloster flytter ind. 

1. sal dør 1

 

2. sal dør 1

 

1. sal dør 2

 

2. sal dør 2

 

1. sal dør 3

 

2. sal dør 3

 

1. sal dør 4

 

2. sal dør 4

 

1. sal dør 5

 

Lejebolig -2019- Outzen, Kjeld. Søn af Karsten Outzen, Ellum, Løgumkloster. Gift i 1979 i Løgumkloster kirke med Jette Prasse. Datter af Birthe Strøher, København.

 

2. sal dør 5

 

Møllegade 8 Folkebørnehaven

Hartkopf' elektrikerforretning

Huset er revet ned og et nyt med adressen Allégade 2 er bygget. 

Ejer 1729-63 Hansen, Michel

Ejer 1763-93 Andersen, Hans, rebslager

Ejer 1793-1825

Raben, Erich Jørgensen, landmand, kniplingshandler og vognmand, født 1761 i Jels. Søn af sognefoged, Jürgen Erichsen Raben og Kirsten Christensdatter. Døde den 21. juni 1815 i Løgumkloster. Gift den 20. feb. 1790 i Løgumkloster med            

Josiasen, Sidselsive Cecilia, født den 2. sep. 1770 i Løgumkloster.Datter af Josias Christiansen Bøken og Marie Andreasdatter. Sidselsive døde den 5. feb. 1806 i Løgumkloster.

Gift 2. gang den 31. aug. 1806 i Løgumkloster med

Jepsen, Dorothea Sophie Nielsdatter, født i Bramminge. Datter af boelsmand, Niels Jepsen og Kirsten. Hun døde den 9. sep. 1832 på fattiggården i Løgumkloster. 62 år.

Børn:

Raben, Jørgen Erichsen, født den 28. maj i Løgumkloster 1790.

Raben, Josias Erichsen, smed i Østergade 9, født den 17. sep. 1791 i Løgumkloster. Gift med Helene Arnum (Løgumkloster1805-). Børn: Erich Raben (Løgumkloster1841-).  Se Vænget 1a

Raben, Christian Erichsen, født den10. maj 1793 i Løgumkloster i Løgumkloster. Se Østergade 32.

Dødfødt datter, født den 29. sep. i Løgumkloster 1794.

Raben,Kirstin Maria Erichsdatter, født den 10. okt. 1795 i LøgumklosterGift med Lorenz Lorenzen (Løgumkloster1799-) Hendes gifte navn er Christine Maria Haulrich!

Raben, Andreas Petersen, født den 9. jan. 1798 i Løgumkloster. Døde spæd.

Dødfødt søn, født den 6. juni 1799 i Løgumkloster.

Raben, Catharina Maria Erichsdatter, født den 2. juli 1800 i Løgumkloster.

Raben, Anna Kirstina Erichsdatter, født den 27. jan. 1803 i Løgumkloster.

Dødfødt datter, født den 1. feb. 1805 i Løgumkloster.

Dødfødt søn, født den 14. jan. 1805 i Løgumkloster.

Raben, Andreas Christian, hjulmager, født den 14. okt. 1807 i Løgumkloster.

 

Ejer 1825-1832

Raben, Andreas Christian, hjulmager, født den 14. okt. 1807 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Gift den 6. okt. 1833 i Møgeltønder med

Jørgensen, Anna Dorthea, født i 1797 i Møgeltønder. Hun døde den 7. juni 1870 i Løgumkloster.   

Børn:

Raben, Dorothea Margretha, født den 4. apr. 1836 i Hellevad. Hun døde den 9. maj 1936 i Hellevad.

Raben, Dorothea Christine, født den 31, mar. 1838 i Hellevad. Hun døde den 17. juni 1839 i Hellevad.

Raben, Peter født 1843 i Løgumkloster

Raben, Cecilie født 1844 i Løgumkloster

Ejer 1832-1848 

Günther, Diderich Christian, slagter, født c1805 i Løgumkloster. Søn af skrædder, Hans Holger Günther og kniplerske Elsbe Margarethe Brøndal og en bror Mathias Günther (Løgumkloster1797-) de bor også i huset. Diderich døde den 12. sep. 1847 i Løgumkloster. 43 år. Gift 1. gang med

Lorenzen, Annamargaretha.

Børn af 1. ægteskab:

Jacobsdatter, Hanna Marie Margrethe, født c1812 i Vinum, Døstrup.

Gift 2. gang den 30. okt. 1831 i Løgumkloster kirke med

Jacobs, Hanna Marie Margaretha, født den 17. juni 1811 i Vinum, Døstrup. Datter af Jacob Lorenzen og Christine Tormannsdatter. Hun giftede sig 2. gang med farversvend, Mathias Christian Rasmussen, født 11. feb. 1823 i Højst. Søn af Cornelius Rasmussen og Catharina Dorothea Sørensen.

Børn af 1. ægteskab:

Günther, Hans Lorenz, født den 17. juli 1832 i Løgumkloster. Døde af difteritis. 5 år.

Günther, Jacob Lorenzen, født den 12. mar. 1834 i Løgumkloster. Døde spæd.

Günther, Jacob Lorenzen, født den 2. maj 1835 i Løgumkloster.

Günther, Peter Lorenzen, født den 29. dec. 1836 i Løgumkloster.

Günther, Peter Lorenzen, født den 29. dec. 1839 i Løgumkloster.Se næste ejer.

Günther, Else Christine, født den 2. dec. 1839 i Løgumkloster. Døde 1 år gammel

Günther, Christian Lorenzen, født den 11. okt. 1845 i Løgumkloster.

Logerende familie:

Günther, Mathias, skrædder og ugift bror, født 1797 i Løgumkloster. Han fik en uægte søn med Hanna Nissen, født Sørensen. Barnet døde 1 år gammel. 

Günther, Hans Holger. Han døde den 19. juli 1847 i Løgumkloster. Gift med

Bröndel, Cathrine Elisabeth, født den 29. maj 1807 i Løgumkloster. Datter af Peter Heinrich Bröndel.

3 Børn:

Günther, Peter Hinrich, født den 27. dec. 1800 i Løgumkloster.

Günther, Annakirstina, født 1803. Hun døde den 8. jan. 1804 i Løgumkloster.

Günther, Diderich Christian, slagter, født c1805 i Løgumkloster.

Lejebolig -1803-: Haak, Matthias, amts-dørmand på pension, født c1732.

Ejer 1848-1861 Günther, Peter Lorenzen, , født den 29. dec. 1836 i Løgumkloster. Forældre forrige ejer.

Ejer 1861-1862 Jepsen, Mads M.

Ejer 1862-1887

Rix, Poul Joachim Heinrich, gift med

Rix, Louise Frederikke Pauline, Datter af Friedrich Wilhelm Lesemann og Dorothea Elisabeth Johanne, født Frank (-1868).

Børn:

Rix, Sophia Margaretha, født den 12. juni 1856 i Løgumkloster.

Rix, Dorothra Christiane Marie, født den 10. maj 1860 i Løgumkloster. Se Allégade 4.

Lejebolig 1880: Hansen, Niels, født den 31. juli 1857 i Kummerlev. Søn af landmand, Hans Nielsen Hansen og Botilla, født Dehla. Gift den 7. dec. 1880 i Løgumkloster med Hansen, Pauline Christine, født den 21. okt. 1854 i Langenhorn. Datter af Peter Knudsen ved kirken og Kye, født Ketelsen.

Ejer 1887-1909 Hansen, Mathias Peter, kromand, født den 25. sep. 1822. Han døde den 28. sep. 1899 i Løgumkloster. Gift med

Hansen, Maren Petersdatter.

Børn:

Hansen, Beathe, født den 3. okt. 1858 i Kummerlev, Brede. Gift den 28. apr. 1882 i Løgumkloster med Christian Nielsen Ovesen, født den 9. apr. 1842 i Bedsted. Søn af Niels Christian Ovesen og Christine Elisabeth, født Eichler.

Ejer 1909-1910 Møller, Hans Nissen

Ejer 1910-11 Borg, Jens, landmand i Nr. Løgum

Ejer 1911-22

Geiken, Andreas, gæstgiver, født den 11. dec. 1775 i Løgumkloster. Bogbinder i Flensborg. Hans mor Meta Geiken (Alslev1891-) bor også i huset. Hun ernærer sig som skrædder. Gift med

Geiken, Lene Christine, født Lorenzenden 15. feb. 1777 i Nieböll.

Børn:

Geiken, Poul, født c1891. Han døde den 5. sep. 1911 i Løgumkloster. 20 år.

Geiken, Ingeborg, født den 4. aug. 1900 i Løgumkloster. 

Geiken, Cornelius, født den 22. mar. 1903 i Løgumkloster. 

Geiken, Andreas, født den 5. maj 1906 i Løgumkloster. 

Geiken, Brodine, født den 12. dec. 1910 i Løgumkloster. 

Geiken, Paul, født aug. 1911 i Løgumkloster. Døde spæd. 

Geiken, Enol, født den 2. aug. 1912 i Løgumkloster. 

Geiken, Peter, født den 26. juli 1913 i Løgumkloster.

Logerende: Geiger, LaustJørn, elektroteknikker, født den 12. feb. 1893 i Oberwissen.

Kroen rummede også en keglebane.

Ejer 1922-27 Kristensen, Søren Augaard, gæstgiver

Ejer 1927-1960 Kjems, Jacob Christian Peter, apoteker i Storegade 10.

Lejebolig 1927-: Larsen, Jensine Christine Caroline, kolonialhandlerske, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum. Hun ejer samtidig huset Møllegade 1-3. 

Løgumkloster Folkebørnehave 

oprettet den 25. marts 1936

I bestyrelsen sad ved oprettelsen: Læge Toft Christensen, Lærer B. Petersen, Pastor Schülein, fru dommer Stegmann, apoteker Jakob Kjems, bysekretær R. Lund samt 3 forældrevalgte.

Bestyrer 1936-42 Møldrup, Erna Kirstine, børnehavelærerinde, født den 21. mar. 1896 i København. Datter af skomager, Kristen Møldrup og Agnes Elisabeth, født Kaspersen. I 1940 er hun indlagt på epilepsihospitalet kolonien Filadelfia i Dianalund. Hun døde ugift den 7. maj 1942 i Løgumkloster og blev begravet ved Vestre kirke i København. 46 år. Hun døde så pludseligt, at børnehaven må lukke i en periode.

Ansatte beboere ud over frk. Møldrup i 1940 Jørgensen, Pauline Juliane Marie, ugift diakonisse, født den 13. juli 1865 i Grenå.

Nielsen, Tove, husassistent, født den 13. juni 1923 i København.

Ansat børnehavelærerinde -1940-: Frk. Lorenzen

Bestyrer 1942-47 er lærerinde frk. Ravn

Bestyrer fra 1947-53 er lærerinde frk. Gerda Juliane Nissen, født den 23. feb. 1924 i Burkal. Datter af gårdejer på Grøngaard, Eduard Peter Nissen og Louise Christine f. Nissen. Gerda blev gift 1953 med forpagter i Bevtoft, Knud Lundsgaard, født den 6. jan. 1920 i Tim, Ringkøbing. Søn af gårdejer Valdemar Knudsen Lundsgaard og Kirstine Margrethe f. Sørensen.

Bestyrer 1953-58- Fru Hastrup

Larsen, Else, Uddannet børnehaveassistent. Hun kom hertil fra Esbjerg. 

Til børnehavens basar modtager dommer Blæhrs kone en Bing og Grøndahl vase til bortlodning af kronprinsesse Ingrid i 1938. Bazaren er dog udsat på ubestemt tid på grund af den massive udvikling af mund- og klovsyge i byen.

Men den kommer i 1939. Man har udvalgt en lørdag den 4. og søndag den 5. november og forsamlingshuset som samlingspunkt. Forinden nedsætter en gruppe på 50 mennesker i følgende udvalg: (nævnt på bedste gammeldags vis)

 Arbejdsudvalget bestående af børnehavelærerinde, frk. E. Møldrup, fru dommer Blæhr, fru bygmester Henry Jensen, fru landsretssagfører le Dous og provst Schülein. 

Bortlodningsudvalget: Lærer, B. Petersen. Tombolaudvalget: Sadelmagermester, Markus Jepsen. Skydeudvalget: Pedel, Hans Hindrichsen. Keglespil for damer: Fru tømremester K. Hvid.  Lykkehjulet Lærer Geil. Underholdningsudvalget: Overlærer Skovmand. Fiskedam: Frk. Johanne Pedersen. Pølsekro og smørrebrød: Fru købmand Th. Bossen og fru doktor Glaven. Kaffehjørnet: Fru bestyrer Jensen, forsamlingshuset. Pilekastning: D. Schjær Jacobsen. Presseudvalget: P. Thomsen. Pladskommandant: Tømremester Hvid. Ud over de nævnte personer diverse forældre. 

Birthe Jepsen fra Allégade har gået i børnehaven i 1940’erne. Hun fortæller, at børnehavelærerinden dengang hed frk. Ravn og boede i huset. Hun husker hende som meget skrap – man skulle rette ind. Andre børn i børnehaven dengang var Kirsten Jepsen, lærer Jepsens datter - Birthe Schlütter, mejeribestyrerens datter – måske Kirsten Lauritsen -

De måtte ikke "lege doktor". Det var dengang en kæmpe forbrydelse. – Tænk hvad børnene ikke kunne finde på at undersøge!

Min søster Kirsten har også gået i børnehaven. 

Formand indtil 1960 er læge, Peter Kappelgaard

Formand fra 1960 er Anne Kathrine Tygesen.

I 1958 bygger kommunen ny børnehave i Gavergade.

Beboere -1960: Hartkopf, Heinrich Peter Johannes, højspændingsinstallatør, eneforhandler sammen med Jepsen i Klostergade af radioden Edderkoppen, formand for Løgumkloster radiolytterforening 1927-, født 18. nov. 1891 i Brunde, Rise sogn. Søn af garversvend, Emil Otto Georg Hartkopf og Mette Cathrine, født Staugaard fra Rosenheim i Vindmøllegade. I 1932 er han indlagt på Løgumkloster Sygehus for at få fjernet en geværkugle, der har siddet i hans lår siden 1915. Han døde den 9. aug. 1964 i Gåndager, Vodder sogn og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 72 år. Gift den 26. dec. 1916 i Løgumkloster med Hartkopf, Thyra Constence, født Winther den 27. apr. 1893 i Brunde. Konfirmeret 1907 i Ries.

Børn: 1. Hartkopf, Heinrich Johannes, født den 8. sep. 1917 i Ris sogn. Se næste ejer. 2. Hartkopf, Otto Georg, skovfoged, født den 29. sep. 1918 i Løgumkloster. I 1940 består han skovfogedeksamen med førstekarakter. Han får herefter straks ansættelse ved et skovdistrikt ved Ulfborg i Vestjylland (1940-58-) .Gift den 24, juni 1944 i Løgumkloster med Elene Cathrine Andersen, født den 6. nov. 1920 i Løgumkloster. Se Sølstedgårdvej 11c. 3. Hartkopf, Thyra, født den 2. aug. 1921 i Løgumkloster. Gift den 12. sep. 1947 i Løgumkloster med kongelig løber, Frank Engehof, født den 11. juli 1922 i Fredens sogn, København. Søn af chauffør, Carl Edvard Engelhof og Serine, født Severinsen. Bosiddende i København. 4. Hartkopf, Anne Marie, musiklærerinde, født den 16. sep. 1922 i Løgumkloster. Hun boede på Tangensvej 168 i København i 1948. Gift den 17. sep. 1948 i Løgumkloster med litograf, Haakon Adolph Røeboe, født den 8. mar. 1922 i Sundby, København. Han boede Willemoesgade 60 i København i 1948. Søn af snedkermester, Adolph Christian Johannes Røeboe og Olga Jensine Mathilde, født Sørensen. Bosiddende i København. 5. Hartkopf, Walter, taxachauffør, født 11. juni 1924 i Løgumkloster. Gift den 26. sep. 1952 i Arrild kirke med Clara Christina, født Schmidt. Børn: a. Ralf Hartkopf, født den 29. juni 1956 på Rigshospitalet i København. Døbt i Løgumkloster. Bosiddende i København.

Ejer 1960-91

Hartkopf, Heinrich Johannes, (Heine), elektriker, født den den 29. juni 1917 i Ris sogn. Søn af forrige ejer. Døde den 12. dec. 1980 i Løgumkloster. 63 år. Han blev gift den 9. juli 1949 i Løgumkloster kirke med

Hertkopf, Kirsten, husassistent, født den 29. juni 1917 i Høgsbro, Hviding sogn. Datter af gårdejer i Spandet ved Arnum , Jes Sørensen og Abelone Christensen. Hun døde den 28. sep. 2013 i Løgumkloster. 96 år.

I 1949 bor Heinrich i Villemosegade 60 i København og Kirsten i Åboulevarden 3 i København.

Børn:

Hartkopf, Palle, født den 14. maj 1951 på Løgumkloster sygehus.

Hartkopf, Henning Martinus, født den 18. juli 1955 i Løgumkloster.

Hartkopf, Tine Elisabeth, født den 3. nov. 1956 i Løgumkloster. Hun er vinder af melodigranprix i Løgumkloster i 1970 med sangen ’oh lady Mary’. Samme år vinder af Sønderjyllandsmesterskaberne i melodigranprix med sangen Somewhere my love fra filmen Dr. Zhiwago og lille Johannes fra Ellum vinder voksenfinalen.

Lejebolig 1963-67- Haugaard, Nis Andersen, landmand i Vedsted, født den 27. aug. 1893 i Bovlund, Branderup. Søn af Peter Erichsen Andersen Haugaard og Meta Kjestine, født Hansen. Han døde den 15. aug. 1964 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 70 år. Gift med Haugaard, Lovise Christine, født Clausen c1897. 2 døtre. De kom til Løgumkloster fra Bedsted i 1956.  

Forretningslejer 1969-70: Clausen, Birthe, damefrisør. Se Jørgengårdsvej 24c 

Forretningslejer 1970-74: Erichsen, Magny, damefrisør 

Forretningslejer 197?-: Homilius, Erik, elinstallatør.

 

Forretningslejer 1979-: Andreasen, Lone, damefrisør. Gift med politiassistent Andreasen, Per. 

Ejer 1991-92 Pemey 5Aps

Ejer 1992-2019- Andelsboligforeningen Møllegade 8

Andelsboliglejer -2007 Hybschmann, Margrethe Helene, født den 25. sep. 1924. Hun døde den 26. sep. 2007 i Løgumkloster. 

Løgumkloster Folkebørnehave
På billedet ses bl.a. Erik Homilius, Kirsten Jepsen og Else Kappelgaard.

Møllegade 9 Møbelhus/Fakta

Matrikel nr. 478 - Boligareal: 754 m2 a 5 stk. - Grundareal: 0 m2 - Byggeår: 1739 - Byggeår: ? Byggeår: 2006

Ejer 1739-60 Holm, Peter

Ejer 1760-67

Hansen, Anders, kådner. Gift med 

Nissdatter, Cathrina.

Børn:

Andersdatter, Avild, født den 21. juni 1769 i Løgumkloster.

Ejer 1767-79

Christensen, Christen, tømrer. Gift med

Christensdatter, Marike.

Børn:

Christensdatter, Margretha, født den 29. maj 1769 i Løgumkloster.

Christensen, Hans Peter, født den 21. dec. 1770 i Løgumkloster.

Ejer 1779-92

Michelsen, Nicolai, kådner.Gift med

Hansdatter, Anna

Børn:

Nicolaisen, Anne Margrethe, født den 24. feb. 1766 i Løgumkloster.

Nicolaisen, Hans Christian, født den 22. sep. 1767 i Løgumkloster.

Nicolaisen, Anna Maria, født den 11. mar. 1770 i Løgumkloster.

Møller, Peter Nicolai, født den 6. apr. 1773 i Løgumkloster.

Ejer 1792-95 Michelsen, Hans Andreas, blikkenslagermester. Gift med

 Michelsen, Andrea, født Knudsen c1731. 

Børn: 

Michelsen, Johannes Peter, blikkenslagermester, født den 4. feb. 1865 i Løgumkloster. Se Mellemgade 2.

Ejer 1795-1802 Michelsen, Hans Christian

2 ejere 1802-06

Lausten, Hans Jürgen, tøjhandler, født c1772. Gift med Lausten, Anna Maria Lunds født c1762.

Børn:

Jacobsen, Else Sopnia, født c1790. Datter af 1. ægteskab.

Lorenzen, Laust, født c1802.

Tjenestepige: Peters, Johanna, født c1779.

Medejer: Kling, Niels.

Ejer 1806-20

Kling, Niels, husmand og gæstgiver, gift med

Kling, Bodel Martensdatter.

Børn: Kling, Hans, født den 28. jan. 1808 i Løgumkloster.

Ejer 1820-23

Jepsen, Fedder. Ejer Allégade 1 i perioden 1805-23 og Vestergade 1a 1820-24. 

2 ejere 1823-27

1. Nicoliasen, Claus Se Vestergade 13.

2. Hørløck, Jens Se Markedsgade 28

Ejer 1827-29 Nicolaisen, Claus

Ejer 1829-66

Johansen, Andreas, urmager og husmand, født den 13. jan. 1796 Markedsgade 1 i Løgumkloster. Søn af inderst og skræddermester, Niels Johannsen og Anna Andersen Elmeallé 2a. Andreas døde den 14. nov. 1870 i Løgumkloster. Gift den 9. feb. 1831 med

Nielsen, Kjesten Marie, født Nielsen den 24. aug. 1809 i Aabenraa. Hendes forældre bor i Vestergade 31 fra 1805-44. Hun døde den 20. nov. 1877 i Løgumkloster. 68 år.

Børn:

Johansen, Anne Marie. Gift med købmand i Flensborg, Ferdinand Jensen, født i Løgumkloster, som søn af købmand Diderich Jensen og Lorencia Sophie Bildsen.

Johansen, Nicolai Christian, født c1833 i Løgumkloster

Johansen, Andreas Nielsen, født c1839 i Løgumkloster.

Ansatte: Kargaard, Søren Hansen, bydreng, født c1825 i Roager; Petersen, Benne Marie, tjenestepige, født c1824 i Tirslund.

Lejebolig 1 i 1845: Haamann, Dethleff, hattemagersvend, født den 13. apr. 1812 i Løgumkloster. Søn af hattemager, Dethleff Haamann og Marie Magdalene f. Nielsen. Død den 1. juni 1853 i Løgumkloster. 42 år. Gift den 13. okt. 1843 i Løgumkloster med Marcussen, Mette Marie, født den 21. mar. 1822 i Brøns. Datter af gårdmand og væver, Iver Jessen Marcussen og Hanne f. Nielsen. Mette Marie døde den 20. juli 1859 i Løgumkloster. Hun ejer Østergade 18 fra 1856-60.

Børn: Haamann, Marie Magdalene, født den 4. dec. 1843 i Løgumkloster. Død den 23. apr. 1855 i Løgumkloster. 11 år; Haamann, Johanna, født den 15. sep. 1845 i Løgumkloster; Haamann, Dorothea, født den 20. jan. 1848 i Løgumkloster; Haamann, Juliane, født c1851 i Løgumkloster. Dør 2 år gammel.

I 1809-33 bor og ejer de Vestergade 1a og i 1841-46 ejer familien i Østergade 18. I 1945 bor de til leje i Møllegade 9.

Logerende: Schmidt, Anne Christine, spinderske, født c1795 i Løgumkloster. Datter af Andreas Hansen Schmidt og Katrine. Hun dør ugift den 9. juli 1862 i Løgumkloster. 

Lejebolig 2 i 1845: Andresen, Hans Friedrich, sadelmagermester, født den 15. aug. 1802 i Tønder. Søn af Christian Andresen og Anna Petersdatter. Han døde den 26. okt. 1886 i Løgumkloster. 84 år gammel. Gift den 2. okt. 1831 med Jørgensdatter, Else Marie Jørgensdatter, født den 15. aug. 1800 i Østerby, Daler. Datter af Jørgen Petersen og Bodil. Else Marie døde den 3. maj 1865 i Løgumkloster. Børn: Andresen, Anna Elisabeth, født den 23. jan. 1832 i Løgumkloster. Gift den 16. mar. 1866 i Løgumkloster med præst, Poul Christian Poters, født den 18. jan. 1838 i Marne. Søn af Johan Jacob Poters og Margarethe, født Dibbern; Andresen, Jørgen Petersen, født c1833-34. Han døde af et slagtilfælde 2 år gammel; Andresen, Bothilde. Hun blev gift 1856 med malermester Rasmus Olufsen i Løgumkloster.Se Allégade 5; Andresen, Christine Marie. Blev gift med Hesker i Aabenraa; Andresen, Petrea Marie Fredericka. Hun blev gift i 1862 med smedemester i Arrild, Jens Jørgen Jensen, der var født i 1838 i Sdr. Løgum.

Ansat beboer 1845: Arenz, Christian, ugift sadelmagersvend, født c1824 i Wolfenbüttel, Braunschweig.

Ejer 1866-77 Johansen, Nicolai Christian, født c1833 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer

Ejer 1877-85 Lassen, Christoffer, udlært snedker hos Berg i Møllegade, født c1823. I 1945 bor han i Vestergade.

Ejer 1885-88 Beck, Martin Clausen, født den 23. feb. 1858 i Højer. Søn af arbejder, Hans Beck og Hanna Maria, født Clausen. Gift den 15. maj 1885 i Løgumkloster med

Petersen, Marie Margrethe, født den 9. juni 1864 i Løgumkloster. Se Storegade 8b.

Ejer 1888-

Wermer, Erich Hansen, smedemester, født den 19. dec. 1830 på Løgumbjerg, Nr. Løgum. Søn af Hans Christian Wermer og Anna Eriksdatter. Han døde den 9. maj 1910 i Løgumkloster. 79 år. Gift 1. gang den 17. dec. 1857 med

Wermer, Maria Dorothea, født 1830 i Flensborg. Datter af Jørgen Johannsen og Maria Darothea Neiss. Død 11. apr. 1874 i Løgumkloster.

Børn:

Wermer, Anne Marie Caroline, født den 23. mar. 1858 i Løgumkloster. Hun døde af tæring den 3. juni 1874 i Løgumkloster. 16 år.

Wermer, Marie Dorothea Cathrine Henrikke, født den 12. mar. 1861 i Løgumkloster. håndgerningslærerinde på kommuneskolen fra 1921-. Gift den 24. nov. 1883 i Løgumkloster med Hugo Wilhelm Heinrich Koch, født den 13. juni 1856 i Bosau. Søn af distriktsskolelærer, Johann Christian Koch og Anna Catharina Dorothea, født Hansen.

Wermer, Cathrine Marie Caroline, født den 23. mar. 1858 Død den 6. juni 1874. 16 år gammel – samme år som sin mor.

Gift 2. gang den 17. sep. 1887 i Løgumkloster med

Wermer, Nicoline, fremstiller figurer og smykker i gibs, født Roygaard den 13. jan. 1834 i Arrild. Døde den 26. juni 1917 i Løgumkloster. 83 år. Datter af Niels Christian Christensen og Ode Hansdatter. Hun var 1. gang gift Nielsen.

Ejer -1920

Paulsen, Thøste Paul Christianarbejder og klods- og skomager. Gift med

Paulsen, Cecilie Christine, født Hansen.

Børn:

Paulsen, Christine, født den 17. juni 1907 i Løgumkloster. 

Lejebolig 1906: Lorenzen, Andreas Christian Petersen, arbejder, født den 8. mar. 1858 i Branderup. Gift 2. gang den 30. aug. 1903 i Løgumkloster med Lorenzen, Marie, tjenestepige, født Czerkus den 6. dec. 1872 i Saugan i Østpreussen.

Hendes barn: 1. Czerkus, Max, født den 23. sep. 1901 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 2. Czerkus, Ella Anthonia, født den 19. maj 1903 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 

Børn: 1. Lorenzen, Christine Ulricke, født den 21. dec. 1904 i Løgumkloster. 2. Lorenzen, Ingeborg Marie, født den 14. dec. 1905 i Løgumkloster. 

Lejebolig 1915: Nolund, Laust Munkgaard, daglejer. Gift med Nolund, Marie Eline, født Nørgaard.

Børn: 1. Nolund, Kathrine, født den 6. feb. 1912 i Løgumkloster. 2. Nolund, Martha, født den 2. aug. 1915 i Løgumkloster.

Ejer 1920-21 Draeger, Carl Emil Wilhelm, klods- og skomager, født den 13. feb. 1881 i Pitzwalk. Gift den 10. maj 1909 i Løgumkloster med

Draeger, Wilhelmine Christine Antonie, født Kopp eller Kapp den 16. okt. 1888 i Flensborg. 

Ejer og beboere 1921-37

Dahl, Mads Christensen, maskinarbejder senere smedemester og bedemand, født den 16. jan. 1873 i Rudkøbing, Ærø. Søn af buntmager Georg Theodor Dahl og Lauramine Martine, født Kristensen. Gift den 7. aug. 1897 vor Frelsers kirke i Horsens med 

Dahl, Marie, født Sejersen, frugt og grøntsagshandler, født den 2. sep. 1876 i Horsens. Datter af arbejder, Frederik Sejersen og Karen, født Jensen. Maries butik hed Møllegades frugt og grønt. Ud over sælger hun konfekt og chokolade.

I 1929 fik de et stort hul i murer til butikken, da en bil ville vende på Møllegade. Bilen bakkede direkte ind i deres butik. Gipsloftet faldt ved denne handling ned i butikken. Bilisten stak af, men de nåede at få hans nummer.

Børn: 

Dahl, Laura Birgitte, tjenestepige, født den 17. sep. 1898 i Horsens. I 1921 kører hun ind i en anden cyklist på vej til Bredebro. Hun brækker herved kravebenet. Hun får en dødfødt søn den 27. dec. 1921 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

Dahl, Edith, kontorarbejder, født den 21. aug. 1900 i Horsens. Se Møllegade 26.

Dahl, Frida Marie Christine, født den 21. aug. 1904 i vor Frelser sogn i Horsens. Gift den 5. dec. 1926 i Løgumkloster kirke med repræsentant, Axel Carl Jensen, født den 7. sep. 1901 i Hørmested. Søn af gartner, Julius Jensen og Jørgine Amalie, født Olsen.

Dahl, Georg Christian, født den 26. feb. 1906 i Løgumkloster.

Dahl, Jens, født den 4. mar. 1907 i Horsens. Har i 1929 boet og arbejdet i Løgumgaarde, men er i 1930 flyttet hjem og er arbejdsløs.

Dahl, Astrid, født den 28. mar. 1908 i Horsens. Gift den 6. okt. 1929 i Løgumkloster med arbejdsmand Peter Larsen, født den 23. okt. 1906 i Brørup. Søn af teglbrænder, Sofus Nikolaj Larsen og Johanne, født Christensen. Bosiddende i Esbjerg.

Dahl, Harry, født den 10. mar. 1910 i Horsens. Har i 1929 boet og arbejdet på Askovgård ved Vejen, men er i 1930 flyttet hjem og er arbejdsløs. 

Dahl, Charles Poul, født den 14. juni 1911 i Horsens. Døde 1987. Børn: Kirsten Dahl

Dahl, Svend, født den 28. dec. 1914 i Horsens. I 1930 var han bosiddende og ansat som tjenestekarl hos Iver Erichsen i Vestergade 31.

Dahl, Birgitte, født den 8. aug. 1916 i Horsens.

Dahl, Edvin, født den 7. okt. 1917 i Vor Frelser kirkesogn i Horsens.

Dahl, Edvin, født den 7. okt. 1918 i Horsens.

Dahl, Theodor, født den 9. feb. 1919 i Horsens. Døbt den 9. juni 1922 i Løgumkloster.

Dahl, Knud Halvor, født den 4. maj 1920 i Løgumkloster. Døbt den 9. juni 1922 i Løgumkloster. l gamle dage skulle skorstensfejerlærlingen altid gå seks skridt bag sin læresvend uden hat, med glat bæltespænde og knapper samt barfodet. Knud bar kepsel, som beskyttede håret. Den høje hat kommer først, da han blev svend. Senere blev han skorstensfejer i Kolding. (Kolding Stadsarkiv) Kilde: Løgumkloster Nostalgi v. Bo Kragelund. 

I 1928 river Dahl det gamle stråtækte hus ned og bygger sig et nyt samme sted.

Nissen, Christian, ansat smedelærling i 1928-31. Han får anerkendt ros for god opførsel fra Teknisk skole i Løgumkloster i 1929.

I 1930 løsriver en vogn sig fra et hestekøretøj og drøner ind i smedemesterens hus, uden dog at der sker andet end materiel skade.

Beboere 1921: Petersen, arbejder på elektricitetsværket, født den 1. juli 1901 i Løgumkloster, gift med Petersen, Marie, født den 9. juli 1898 i Øster Højst; Nielsen, Hanna, født den 7. sep. 1899 i Øster Højst.

Beboere 1925: Lucassen, Arthur Julius, slagter, født 8. juli 1890 og konfirmeret den 1. april 1906 i Flensborg. Se Rosenheim, Vindmøllegade 14.

I 1930 sælger Dahl 250 m2 jordstykke til Homilius som støder op til hans grund.

Forretningslejer 1930-35

Pr. 1. aug. 1930 starter Marie Bahnsen, gift Fohlmann i Vindmøllegade 16 en damefrisør salon i Dahls hus. Tlf.nr. 82. 

Ejer 1937-72

Thomsen, Lauritz, (MØBELTHOMSENmøbelsnedkermester på møbelfabrikken Emil Holdt i Markedsgade senere møbelhandler her i Møllegade -1962- og begravelsesforretning, født Hansen den 1. jan. 1908 i Broager østre distrikt. Søn af Marie Caroline, født Hansen. Faderen ukendt. Under fremstilling af sit svendestykke i 1928 får han en hånd beskadiget i fræsemaskinen og bliver uarbejdsdygtig i nogen tid, men alligevel får han sit svendestykke, en buffet godkendt ved svendeprøven der blev afholdt på Stadt Hamborg. 1930 bor han til leje hos Griesbach i Klostergade 19. I 1936 falder han ned af en stige. Han slog sig så kraftigt, at han måtte holde sengen nogle dage. En uge eller 2 herefter får han 2 fingre i fræsemaskinen og må på sygehuset for at blive syet.

I 1937 købte han den tidligere begravelsesforretning og indretter forretningen med møbelhandel. I 1958 serieproducerer han en stabelstol, konstrueret i stålrør. Gift 12. nov. 1932 med 

 Thomsen, Inge Marie Kjestine, (TANTE INGEfødt den 18. apr. 1909 i Koldkåd, Løgumkloster. Datter af Nicolai Bundesen.

Børn:

Thomsen, Georg Thomas, møbelsnedker, født Bundesen den 6. juni 1937 i Løgumkloster. Gift 3. juledag 1960 i Hørup kirke med kontorassistent, Edel Mathie Petersen, født den 30. sep. 1935 i Hørup. Datter af bagermester, Richard Petersen og Anna Mathie Petersen, født Nicolaisen, Kirkehørup. Da de blev gift boede han i Møllegade 36 og hun på Løngang 18 begge i Sønderborg. 2018 boende ved Jels sø. Børn: Thomsen, Ove, Thomsen, Kim Weibeck.

Ansatte beboere i 1940 

Nielsen, Herluf, snedkersvend, født den 5. juni 1921 i Daler 

Ruhlmann, Heinrich, snedkerlærling, født den 8. juli 1922 i Burkal

Eskildsen, Andreas Jepsen, snedkerlærling, født den 5. nov. 1925 i Løgumkloster. Se Tønderlandevej 3.

MØBLER

MØBEL-THOMSEN

MØLLEGADE

Løgumkloster Telefon 4 31 54

STORT UDVALG - GODE KVALITETER 

Efter overdragelsen af møbelforretningen i Møllegade i 1972 fortsætter Thomsen sin begravelsesforretning ud fra adressen Allégade 5. 

Ejer 1972-2006

Valbjørn, Bent Gift med

Valbjørn, Annelise

Ejer 2006- Thorsgaard Larsen, Claus

Ejer 2007-19- Danish Property Invest I/S 

Møllegade 10 a+b

10 a

Matrikel nr. 72 - Boligareal: 172 m2 - Grundareal: 130 m2 - Byggeår: 1860. 

10 a

Ejer 1741-57 Andreses, Ellen

Ejer 1757-62 Brodersen, Marten

Ejer 1762-67

Hansen, Christen, skrædder. Søn af Hans Christensen og Karen Laustsdatter, Gift den 7. feb. 1766 i Løgumkloster med 

Sørensdatter, Anna, født i Weyersø. Datter af Søren Christensen og Karen Somonsdatter. 

 

Børn: 

Christensdatter, Maren, født den 16. dec. 1766 i Løgumkloster.

Christensdatter, Catharina Margrethe, født den 27. mar. 1769 i Løgumkloster

Lejebolig -1784-: Matzen, Christian, murermester. Gift med Hansen, Botilla Cathrine. 

Børn: 1. Brink, Mathias, udlært bødker, født den 15. mar. 1774 i Løgumkloster. 2. Christians-datter, Metta Marie, født den 23. juli 1786 i Løgumkloster. Se Holmen Østergade 13.

 

Ejer 1797-98 Hansen, Andreas. Gift med

Nielsdatter, Catharina.

Børn:

Andreasdatter, Ingeborg, født den 17. sep. 1765 i Løgumkloster.

Andreasdatter, Malene, født den 31. maj 1761 i Løgumkloster.

Ejer 1798-1804 Jensen, Peter

Ejer 1804-07 Jensen, Hans, købmand, født c1742, gift med Jensen, Mette Christina Hanses, født c1740.

Logerende: Matzes, Güde Marie, kniplerske, født c1767.

Ejer 1807-33 Jepsen, Rasmus

Ejer 1833-43 Sørensen, Mette

Ejer 1843-54

Sørensen, Erich Rasmussen, farver, født c1814 i Løgumkloster. I huset bor hans mor, Wind, Mette født c1776 i Løjtved samt hans 2 søstre

Sørensen, Anna Sophie, født c1815 i Løgumkloster, født den 20. sep. 1814 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 7. juni 1877 i Løgumkloster af tæring. Hun havde en søn, Ole Christensen født den 16. aug. 1850, som ved moderens død var urmager i Frankrig.

Sørensen, Christina Jacobine, født c1822 i Løgumkloster, født den 2. juli 1822 i Løgumkloster. Hun giftede sig i 1848 med snedkermester, Nicolai Ibsen. I 1894 bor de i Mellemgade 7.  

Ansatte i 1845: Christensen, Chresten, læredreng, født c1825 i Løgumkloster. Søn af skomager Peter Christian Christensen og Maren Christensen fra lejebolig i Klostergade 27.

Mette Wind var gift med Rasmus Sørensen (c1764-før 1845). I 1799 fik de Beate og i 1801 Margretha. De boede i Vestergade og havde Peter Christensen (c1778 -) som tjenestekarl og Marina Jespers (c1783 -) som tjenestepige.

Ejer 1854-77 Sørensen, Anna Sophie se ovenfor

Ejer 1877 Christensen, Ole, Frankrig

Ejer 1878-96 Erichsen, Christine Nicoline, født Schmidt.

Ejer 1896 Meier, Nicoline, født den 3. mar. 1842. Hun døde den 3. dec. 1900 i Løgumkloster. 58 år. Hun var gift med 

Meyer, Nikolaus, karet- og hjulmager, Hun døde den 3. dec. 1900 i Løgumkloster. 58 år. 

Børn:

Meyer, Elenore Marie, født den 2. apr. 1865 i Løgumkloster.

Ejer 1897-99

Nielsen, Niels Christian, arbejder, født den 23. juli 1869 i Naur. Søn af gårdmand, Niels Christian Nielsen og Mariane Madsen, født Østergaard. Skyum, Tisted. Gift den 22. sep. 1893 i Nr. Løgum kirke med

Nielsen, Hansine Christine, født den 10. sep. 1868 i på Koldkåd mark, Nr. Løgum. Datter af Hans Christian Toft og Johanne Christine Frederikke, født Schmidt.

Børn:

Nielsen, Maren Nicoline, født den 11. jan. 1894 i Løgumkloster.

Nielsen, Niels Christian, politibetjent, født den 15. aug. 1895 i Løgumkloster. Se Elmeallé 13.

Nielsen, Marius Østergaard, født den født den 6. mar. 1898 i Løgumkloster.

Ejer 1900-19 Geiken, Andreas, bogbinder og bor i nabohuset nr. 8 1911-22.

Ejer 1919-20 Michelsen, Heinrich, fotograf.

Ejer 1920-48

Carstens, Carl Andreas, maler, farvehandler, glarmester og cykelmekaniker, født den 1. dec. 1887 i Løgumkloster. Søn af malermester, Burghard Christian Carstens og Anne Marie Agnes, født Gaffron. I 1939 bliver han på cykel på vej til Tornskov påkørt af en lastbil. Han får herved en mindre hjernerystelse og den ene arm læderet. Han døde den 5. maj 1967 i Løgumkloster. 79 år. Gift den 19. juni 1920 med

Carstens, Michaline Lausine, født Nielsen den 21. juni 1884 i Nr. Løgum. Datter af landmand, Christian Friedrich Theodor Nielsen og Mettrine Christine, født Schmidt. Hun døde den 14. apr. 1957 i Løgumkloster. 73 år.

Børn:

Carstens, Agnes, født den 1. sep. 1922 i Løgumkloster.

Søn født 1928. Han bliver kørt ned på cykel af købmand Nicolaisens chauffør på hjørnet af Lillegade og Vænget i 1936. Cyklen bliver ødelagt, men drengen får kun almindelige hudafskrabninger.

Sammen med Eskildsen sælger Carstens forsikringer for Baltika i 1920.

Han starter sin farvehandel op her i huset med salg af Farve (tør og Oliereven), Gulvolie og lak Sikkativ (tørrelse) Gulv Sølv- og kobberbronze, bronze-tinktur. Pensler i alle størrelser, toiletartikler, Bairum, birkebalsam, Alle sorter sæbe, toilette og vaskesæbe såvel som grøn sæbe, bonevoks og skurepulver, tapetlister, billedrammer og glas. Billedindramning foretages.

Forretningslejer 1940 Lassen, Peter, ostehandler, født den 9. okt. 1903 i Nr. Løgum. 

Ejer 1948-60- Carstens, Agnes Henriette, gartneriudsalg herefter broderiforretningsejer. Gift 1. gang den 30. sep. 1950 med 

Daldrup, J., eksportkøbmand. Han kom hertil fra Bochum i Westfalen.

I 1964 skifter hun gartneriudsalget ud med en systue med syning af knaphuller, kastning af sømme og isyning af knapper. Hun døde efter lang tids sygdom i 1972 i Løgumkloster.

 

Hendes barn:

 

Daldrup, Margot, født den 6. mar. 1946 i Løgumkloster. Gift den 24. jan. 1970 i Løgumkloster med Jörn Kappert, Zürich, Schweiz. 

 

Hun blev 2. gang gift med

Nolte, Walter, blikkenslagerarbejde, centralvarme og sanitet udføres.

 

Børn:

Nolte, Helle, født c1960. Konfirmeret 1974 i Løgumkloster. Gift den onsdag 15. maj 1985 i Bülach, Schweiz med Hans-Peter Staub, Schweiz.

 

Forretningslejer 1970-c75 Lanny´s broderiforretning.  

Lanny, Marie, syerske. Datter af landmand Hans Nissen og Paula, født Roost bosiddende i Borg ved Brede. Gift mandag den 18. nov. 1957 i Brede kirke med Lanny, Ralph Petersen, malersvend. Se Elmeallé 19.

c1975-79 Popp, Jette, broderiforretning

c1979-c85 Dyrehandel

Ejer 1987- Jensen, Joan Quist bosiddende Vestergade 15. 

Ejer -1993 Bjørnskov, Michael.

2 ejere 1993-96 Skriver, Vita + Grønlund, Lauge,

Ejer 1996-99 Christensen, Peter,

Ejer 1999- Mou, Martha

Ejer 2006-17 Elneff, Jonny, (DONALD), født den 28. feb. 1977. Han døde den 25. aug. 2017 i Løgumkloster. 40 år.

2 ejere 2017-19-

1. Elneff, Kaj. Gift med

2. Elneff, Anne Kristine

10b

Ejer 1817-23 Lorenzen, Andreas Peter

Lorenzen, Andreas Peter, født i Åbenrå. Søn af Andreas Lorenzen. Gift med

Petersdatter, Botilla, født c1760 i Løgumkloster. Datter af Diedrich Jacobsen og Maren. Hun døde af alderdomssvækkelse den 1. nov. 1822 i Løgumkloster. 62 år.  

7 børn.

Lorenzen, Andreas, deres yngste barn, født c1794.

Ejer 1823-27

Lorenzen, Andreas. Gift med Anna, født Jens Jørgensensdatter.

Børn:

Lorenzen, Andreas Hansen, født den 24. sep. 1823 i Løgumkloster. Døde samme dag.

Lorenzen, Botilla Catharina, født den 10. apr. 1825 i Løgumkloster.

Ejer 1827-63

Lorenzen, Lorenz, snedkermester og dannebrogsmand, født den 24. dec. 1790 i Løgumkloster. Søn af stolemager, og bælgtræder, Lorenz Lorenzen og Kiesten Marie Diedrichsdatter. Han døde den 13. feb. 1863.  Gift 1. gang med

Nielsen, Marie Christina, jordemoder, født den 7. sep. 1787 i Løgumkloster. Datter af gårdmand Peter Nielsen og Maren Waeger/Wäger. Marie døde den 1. jan. 1831 i Løgumkloster.

Børn af 1. ægteskab:

Lorenzen, Magdalene, født c1813. Hun døde af svindsot 15 år gammel.

Lorenzen, Peter Nielsen, skovridder senere skovfoged, født c1816 i Løgumkloster. Gift med Marie Dorothea Magdlene Rovedder, født c1807 i Ditmarsken. Børn a. Christine Dorothea Lovise Lorenzen, født c1847 på Felshøj, Falling ved Århus. Her boede familien i 1850. Senere flyttede de til Åkær ved Odder.

Et halv år efter den 1. kones død bliver han 2. gang gift den 15. juli 1831 med

Diderichsen, Anne Margarethe f. Diderichsen i den 9. okt. 1808 i Store Darum, Ribe. Hun døde den 3. jan. 1895 i Løgumkloster. 86 år Datter af smed Diderich og Anna f. Nielsen.

Børn af 2. ægteskab:

Lorenzen, Laust, født den 3. okt. 1831 i Løgumkloster. Døde 4 dage gammel.

Dødfødt dreng, født den 12. maj 1833.

Lorenzen, Laust, født den 7. juli 1834 i Løgumkloster.

Lorenzen, Marie Chistine Magdalene, født den 20. apr. 1836 i Løgumkloster. Døde 11 år gammel.

Lorenzen, Anna Diederica, født den 27. aug. 1838 i Løgumkloster.

Lorenzen, Magdalena, født den 22. dec. 1840 i Løgumkloster. Hun blev gift i 1866 med sadelmager, Lorenz Gregersen Festersen. Hun døde i barselssengen ved det 3. barns fødsel i 1874.

Lorenzen, dreng, født den 5. dec. 1842. Døde få dage gammel.

Lorenzen, Diederich, Nielsen, snedkersvend, født den 23. sep. 1843 i Løgumkloster. Han blev gift med Christine Mehl.

Familien bor i perioden 1823-27 i Allégade 1. Herefter flytter de 1827 til nabohuset Møllegade 10b, hvor den 1. kone døde i 1931. Lorenz finder sig hurtigt en ny 2. kone og hun flytter ind samme år. Familien bor så her frem til huset flyttes til Vestergade 25b. Her døde Lorenz i 1863. 2. kone bliver boende alene i huset de følgende 31 år. I sit sidste leveår bor hun i Allégade 6.

Ansatte logerende 1845: Lassen, Jens, snedkersvend, født den 1. nov. 1820 i Løgumkloster. Han blev snedker i Gram; Wind, Peter Lautrup, snedkerlærling, født den 15. jan. 1826 i Løjtved, Nr. Løgum. Han bliver senere overpolitibetjent og dekoreret som Dannebrogsmand den 20. dec. 1883.  Søn af gårdejer, Hans Jørgen Wind og Hanne Lautrup. Han blev gift med Caroline Toft, født den 22. dec. 1823 på Arndrup Mølle; Petersen, Peter Brink, snedkerlærling, født 1827 i Løgumkloster; Sibild, Nis Christian, snedkerlærling, født 1827 i Nr. Løgum; Brink, Anna Christina, tjenestepige, født 1815 i Toftlund.

Brændt mellem 1827-63

Huset er efter branden flyttet til Vestergade 25b.

Møllegade 11

Matrikel nr. 2244, Boligareal: 92 m2 - Grundareal: 198 m2 - Byggeår: 1880

Lejebolig 1884: Koldenburg, Martin Christian, født den 8. sep. 1858 i Tønder. Søn af arbejder, Niels Paulsen Koldenburg og Anne Marie, født Sommer. Gift den 30. mar. 1884 i Løgumkloster med Koldenburg, Christine Agathe Meyer, født den 14. okt. 1854 i Løgumkloster. Datter af arbejder, Peter Meyer Paulsen og Maren, født Sommer.

Ejer og beboere -1906 Gissemann, Ludwig, købmand. 

Homilius Trælasthandel grundlagt 1903 ejerrække

1. Hermann Homilius 1903-10

2. Christian Homilius 1910-

Aktieselskab 1925

3. Hovedaktionær og direktør Christian Homilius 1925-

Ejer 1906-

Homilius, Hermann, murer, født den 11. juni 1852 Linda, Oberschöna, Sachen. Søn af kræmmer, Carl Homilius og Christiane Concordia født Pomsel. Døde den 24. feb. 1915 i Lügumkloster. Han var fadder til min bedstefar, (6) Eli Lassen Hansen. Gift 1. gang med (50e)

(50e) Homilius, Christina Maria, født den 22. jan. 1850 i Løgumkloster. Datter af min (50) Tiptipoldefar, Niels Jensen Windfeldt og Tiptipoldemor, (51) Anna Cathrine Michelsen.

I forbindelsen med hendes dødsfald skriver Thisted Amts Tidende den 14. nov. 1887

"Et Sørgeligt Sygebesøg. Fra Løgumkloster meddeles til Rtd.: Murmester Homilius´ hustru kørte i tirsdags til Løgumberg, hvor hendes Søster lå for Døden. På tilbageturen er Hesten formodentligt blevet sky; den unge kone har da forsøgt at springe af vognen, men hendes overstykke har indviklet sig i vognlygtestativet, og hun er slæbt med vognen - hvor langt vides ikke. Hun er senere af en mand fra egnen fundet fast ved vognen, skrækkelig lemlæstet, men dog endnu levende. Hesten stod ganske rolig et stykke længere henne på vejen og græssede ved Grøftekanten. Den stakkels kone døde endnu samme nat uden at være kommen til bevidsthed. Hendes søster var død en halv time efter, at hun havde forladt hende."

(Avisudklip tilsendt af Otto Kjærgaard)

Børn 1. ægteskab:

Homilius, Franz Gottlieb, født den 3. sep. 1880 i Løgumkloster.

Homilius, Anna Coniordia Maria Pomsel, født den 9. okt. 1882 i Løgumkloster.

Homilius, Karl Nicolai Emanuel, født den 12. jan. 1885 i Løgumkloster.

Homilius, Christine Dorothea, født den 30. sep. 1887 i Løgumkloster. Blev gift med arbejdsmand,Paul Max Friedrich Voigt. De boede til leje i Vestergade 27 i 1925.

Gift 2. gang den 20. juni 1888 i Løgumkloster med

Homilius, Ane Margrethe født Elvers den 14. aug. 1863 i Ballum. Datter af tjenestekarl, Hans Heinrich Elvers og Karen Nielsdatter. Hun døde den 3. okt. 1947 i Løgumkloster. 84 år.

Børn 2. ægteskab:

Homilius, Christian, købmand og tømmerhandler, født 3. august 1888 i Løgumkloster. Han blev gift 1914 medHerliche Marie Petersen, født den 27. november 1892 i Løgumkloster, datter af Anton Petersen og Anne Christine Evaldsen. Se Garvergade 3.

Homilius, Hans Heinrich, født den 10. okt. 1889 i Løgumkloster. Han døde 1 måned gammel.

Homilius, Karen Veronica, født den 1. feb. 1891 i Løgumkloster. Hun får Homilius Franz Gottlieb den 31. mar. 1910 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

Homilius, Georg Hermann, født den 16. mar. 1892 i Løgumkloster. Han døde 28 dage gammel.

Homilius, Hermann, født den 3. nov. 1893 i Løgumkloster. Han blev såret af en granat sammen med 4 soldaterkammerater den 22. apr. 1918 under 1. Verdenskrig og døde heraf i Pozieres dagen derpå. Han ligger begravet på Fricourt Soldatenfriedhof – Somme sammen med 11.720 andre soldater.

Homilius, Laura Wilhelmine, født den 21. okt. 1894 i Løgumkloster. Hun døde spæd.

Homilius, Laura Wilhelmine, født den 20. nov. 1895 i Løgumkloster. Hun døde kun 1 år gammel.

Homilius, Margrethe, født den 25. nov. 1896 i Løgumkloster. Døde 8 år gammel.

Homilius, Laura Wilhelmine. Hun føder Anne Margrethe den 18. okt. 1918 i Tohede, Nr. Løgum. Faderen ukendt. Hun bor i Løgumkloster men bliver fundet fødende på Tohede. 

Homilius, Sophie Elisabeth, født den 29. aug. 1898 i Løgumkloster. Hun døde 3 mdr. gammel.

Homilius, Hans Heinrich, født den 29. juli 1903 i Løgumkloster. Han var tjenestekarl hos gårdejer, Emil Christiansen i Ellum i 1921.  Se Gavergade 3.

Lejebolig 1907-:Alkjer, Wilhelm Friedricg Paul, snedker. Gift med Alkjer, Hedwig Christine, født Ohlsen.

Børn: 1. Alkjer, Theodor Johannes Hans, født den 11. dec. 1903 i (Stralsund). Døbt den 1. jan. 1907 i Løgumkloster. 2. Alkjer, Dorothea Christine Marie Johanne, født den 11. dec. 1906. Døbt den 1. jan. 1907 i Løgumkloster.

Ansatte beboere 1925-30: Petersen, Marie, husassistent, 6. sep. 1894 i Løgumkloster; Nicolajsen, Asmus, lærling, 7. feb. 1908, Alslev. Han er flyttet før 1930. 

I 1929 er gårdejer Otto Friis hos Homilius for at hente brædder. Mens hestene står og venter, bliver de pludselig forstyrret af en lyd, hvorefter de resolut vender vognen så alle brædderne falder af og fortsætter ud gennem gården, ned gennem byen og hjem til Ellum på egen hånd uden at forrette noget skade.

Beboer 1958-: Hansen, Karen. Født den 23. mar. 1895 i Glamsbjerg på Fyn. Hun giftede sig i 1918 med afdøde mejerist Christian Hansen, Glamsbjerg og ægteparret bosatte sig i Skørping, hvor han blev ansat som mejeribestyrer frem til sin død i 1958. Trods det nære kendskab til Fyn, flyttede hun til Løgumkloster, hvor parrets eneste datter Inger Hansen, gift med trælasthandler Hermann Homilius.

Ejer -1979

Homilius, Christian, købmand og tømmerhandler, født 3. august 1888 i Løgumkloster. Se Garvergade 3.

Ejer 1979- Johnsen, Johny

Ejer 2006-19- Petersen, Mikkel Bangsgaard

Møllegade 12 Drei Mädel Haus

Matrikel nr. 49 - Boligareal: 220 m2 - Grundareal: 469 m2 - Byggeår: 1750

Ejer 1752-66 Müller, Oluf Christopher, skomager

Ejer 1766-1781 Christophersen, Melchior. 

Børn: 

Christophersdatter, Lisbeth 

Lejebolig -1774-: Claussen, Povel, knivemager. Gift med Christiansdatter, Anna.

Børn: Claussen, Maren, født den 10. sep. 1774 i Løgumkloster.

De flytter herfra til Markledgade 1

Ejer 1781-84

Haase, Hans, kniplingshandler, født c1743-6. Søn af frugt og grønthandler, Andreas Haase og Magdalene Jensen. Gift med

Haase, Mette Nielses, født c1760 i Tørring, Skanderborg amt. Datter af skomager, Niels Christensen og Catharina Jensen.Hun døde af Schlager den 11. jan. 1821 i Løgumkloster. 68 år.

7 Børn:

Haase, Nicolay Hans, kniplingshandler i 1820 og gæstgiver i 1845 i Flensborg, født 1786 i Løgumkloster. Han blev gift med Catharina Hedewig Sager. Børn: Haase, Hans Christian, postholder i Flensborg, født den 13. juni 1816 i Juhlschau. 

Haase, Beerend, født c1794.

Haase, Hans Christian, født c1797.

Haase, Beerend, født c1794.

Haase, Hans Christian, født c1797.

Ejer 1784-90 Andersen, Andreas, bager,

Ejer 1790-98 Hansen, Paul Christian 

Han er flyttet hertil fra Østergade 22 i 1790. 

Ejer 1798-1815

Laurup, Laust Andersen, vognmand og husmand. Gift med

Laurup, Metta Jenses. Se mere i Østergade 10

Barn: Laurop, Anders, født c1783.

Logerende: Albrecht, Dorothea, spinderske, født c1727.

Ejer 1815-27

Laurup, Jens, farver og krydderihandler, født den 31. jan. 1785 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. I 1803 var han farverlærling hos Beyer i Klostergade 1a. Gift den 20. juni 1812 med

Laurup, Anna Cathrina, f. Petersen. Datter af Peter Petersen. 1803 bosiddende i Østergade.

Ejer 1827-34 Christensen, Tielle, købmand

Ejer 1834-36

Christensen, Peder. Gift med

Poulsdatter, Augusta Margrthe.

Børn:

Fabricius, Ahlheit, født den 30. nov. 1773 i Løgumkloster.

Ejer 1836-93

Marcussen, Andreas Feddersen, købmand, flækkekasserer og gæstgiver, født den 26. nov. 1808 i Østerby, Daler. Søn af Jahannes Marcussen og Anna Kjestine, født Lausen.  Han døde den 21. juni 1886 i Løgumkloster. 77 år. Gift den 16. apr. 1837 i Søndergaard, Emmerlev med

Wind Bjørn, Ingeborg Nicoline Catharine, født den 24. juli 1814 i Frederiks kog mølle, Højer. Datter af møller, Mathias Wind Bjørn og Cathrine Marie, født Hansen. Hun døde af minigitis spinalis emfysem den 6. dec. 1883 i Løgumkloster. 69 år.

Børn:

Marcussen, Johannes Ludwig, ølbrygger, født den 19. apr. 1838 i Løgumkloster

Marcussen, Catharina Maria, født den 15. maj 1842 i Løgumkloster

Marcussen, Mathias Wind Bjørn, uldspinder og kulhandler, født den 10. feb. 1844 i Løgumkloster. Flytter ind i Allégade 9 i 1889.

Marcussen, Anne Christine, født den 30. mar. 1847 i Løgumkloster. Hun bliver gift med Beyer. Se hendes familie i Allégade 17.

Marcussen, Laura Iwarline, født den 10. mar. 1851 i Løgumkloster. Gift den 11. feb. 1883 i Løgumkloster med Andreas Jørgen Peter Petersen, født den 4. aug. 1852 i Vrågaard, Emmerlev. Søn af Søren Petersen og Frederikke.

Marcussen, Georg Ernst

Marcussen, Han Ludwig Lorenzen, ølbrygger og gæstgiver, født den 10. mar. 1854 i Løgumkloster. Se Markedsgade 1.

Ansatte: Krebs, Ludwig, komi, født c1824, Leck, Tyskland; Birk, Matz Christian Andresen, tjenestekarl, født c1791 i V. Lindet, Gram; Boisen, Marie Kjestine, tjenestepige, født den 19. apr. 1816 i Brøns. Datter af Hans Christian Boisen og Hanne Raskdatter. Gift med hjulmagersvend, Johan Peter Hansen Tørring, der arbejder og bor i Vestergade 17a; Lassen, Mette Christine, tjenestepige, født c1828 i Løgumkloster.

Ansat i lejebolig 1883: Krebs, Peter Heinrich, gæstgiver, født den 4. apr. 1854 i Achtrup, Leck. Søn af Peter Petersen Krebs og Dorothea Margretha, født Nommesen. Gift med Krebs, Johanne, født den 24. juli 1862 i Møgeltønder. Datter af Peter August Jensen og Ane Christine, født Christensen.

Ejer 1893-1932

Marcussen, Johannes Ludwig Lorenzen, ølbrygger, født den 19. apr. 1838 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Gift med

Marcussen, Anna Sophie, gæstgiver, født den 13. apr. 1852 i Steinborg, Angel. Datter af Jacob Marquardsen og Anne Marie, født Thaysen. Hun får privat understøttelse fra c1927. Hun døde den 27. mar. 1939 i Løgumkloster. 86 år.

Børn:

Marcussen, Anne Marie, født den 15. jan. 1881 i Løgumkloster. Gift den 14. apr. 1903 med Heinrich Detlef Tams, født den 14. apr. 1864 i Rødekro. Bosiddende i Lunde ved Rødekro.Børn: Ella Wilhelmine Anna Tams.

Marcussen, Laura Iwarline, ugift restaurantejer i huset, født den 1. nov. 1883 i Løgumkloster. Hun døde den 25. dec. 1954 i Møllegade i Løgumkloster. 71 år.

Marcussen, Ingeburg, født den 15. juni 1882 i Løgumkloster. Gift Evermann. Bosiddende i Tønder.

Marcussen, Sophie, restaurantejer i huset, født den 9. apr. 1885 i Løgumkloster. Hun døde den 10. mar. 1955 på Radiumstationen i Århus, 69 år gammel og bliver begravet i Løgumkloster. Man brugte radium til helbredelse af kræft. Hun blev gift midt i Hamborg by med en ukendt mand der hed Kjer, som dør i de første år af 1. Verdenskrig. Herefter flytter hun tilbage til Løgumkloster, hvor hun bor alene sammen med sin søn Max Kjer, født den 26. jan. 1914 i Hamborg. 

Marcussen, Andreas Jacob, født den 30. dec. 1887 i Løgumkloster. Døde ¼ år gammel.

Marcussen, Alma Marie, åndsvag, født den 7. juni. 1889 i Løgumkloster. Døde spæd.

Marcussen, Andreas Jacob, ugift sadelmager i Hamborg og soldat under 1. Verdenskrig, født den 9. sep. 1890 i Løgumkloster. Han faldt i slaget ved Thelus og døde den 14. nov. 1915 i Vimi Höhe, Frankrig. 25 år.

Marcussen, Alma Marie, ugift restaurantejer i huset, født den 27. apr. 1892 i Løgumkloster flyttet ind i huset omkring 1927 og bor her til sin død den 5. sep. 1964. Hun dør dog på Tønder sygehus 72 år gammel. I alle årene fungerer hun som husassistent.

I huset var der også en støbejernsforretning.

Når der var Mærken, havde de også hesteopstaldning.

Skænkestuen oprettes 1929 

Ejer 1932-

Ovenstående 5 piger ejer huset sammen -1940-. Fra -1919- ejer karetmager Andreas P. Larsen en andel. Die 3 Mädel er Laura, Sophie og Alma.

Lejebolig 1958- Ahlefeldt-Laurvig, C, overretssagfører og forsikringsdirektør, født 10. juni 1887 i København. Søn af grev Theodor Ahlefeldt-Laurvig. Han døde den 13. juli 1982. Han blev student 1905 fra Gammelholms Latin- og Realskole og cand.jur. 1911. Han var indtil 1919 assistent i Finansministeriet, mens han arbejdede som advokatfuldmægtig. I 1914 blev han uddannet overretssagfører. 

Gift 1. gang den 3. juni 1916 i Ordrup Kirke med Agnete Vedel (8. januar 1896 i København – 11. juni 1983). Datter af underdirektør ved Orlogsværftet, premierløjtnant Helge Vedel og hustru Charlotte senere Braëm. Ægteskabet blev opløst. 

Børn: 1. Elise Marie komtesse Ahlefeldt-Laurvig, født den 5. april 1917 på Frederiksberg. Hun døde den 14. juni 2007. 2. Margrethe komtesse Ahlefeldt-Laurvig, født den 16. sep. 1918 i Rungsted. 3. Hans Ditlev Theodor Benedikt greve Ahlefeldt-Laurvig, født den 31. aug. 1919.  – 21. februar 1945), Obersturmführer i Frikorps Danmark, SS Panzergrenadier Regiment 24 "Danmark", faldet i kamp. 4. Helge Benedikt greve Ahlefeldt-Laurvig. 5. Aagot Agnete Christine Charlotte komtesse Ahlefeldt-Laurvig. 6. Marianne komtesse Ahlefeldt-Laurvig, (24. marts 1926 i Rungsted – 19. juli 2007) 

Han blev gift 2. gang den 21. april 1934 i Tikøb Kirke med 

Ahlefeldt-Laurvig, Margarethe "Marga" Poula Theda Gehring (19. februar 1909 i Brandenburg – ?). Datter af professor, dr.phil. P. Gehring og hustru Theda Hartmann. Ægteskabet blev opløst 1964. 

Børn: 1. Gisela Theda komtesse Ahlefeldt-Laurvig (4. oktober 1936 i Gentofte – 14. december 2000). 2. Carl Poul Benedikt greve Ahlefeldt-Laurvig. 

Ejer 1959-

Kjer, Max, revisor i Haderslev. Søn af tidligere ejer.

Ejer 1971-73

. Gift den 19. sep. 1967 med

Schrøder, Gurli.

De ejer Allégade 1 ét enkel år. -1974 og hun Møllegade 16 1980-83.

Ejer 1973-2018 Christensen, Karl Enok, (KALLI) rørsmed

Ejere 2018-19- 

1. Rohde, Kenny Østergaard. Gift med 

2. Rohde, Maria Brix 

Møllegade 13

Matrikel nr. 2043 - Boligareal: 229 m2 - Grundareal: 289 m2 - Byggeår: 1880 med halvtag

Ejer 1880-97

Hansen, Georg Andreas, Købmand og gæstgiver, født den 26. mar. 1839 i Løgumkloster og død den 12. maj 1896. Søn af Hansen, Hans Andreas og Anna Catharine, født Hørløck (Møllegade 6). Gift ca. 1874 med Hansen, Anne Frederikke, født Nicolaisen i Ellum.

Ejer 1897-1902 Gissemann, Ludwig, Købmand 

Ejer 1902-04 Boysen, Broder, Købmand og trælasthandler, fra Nr. Løgum. Gift med 

Boysen, Sohpie Frederikke, født Ottzen. 

Børn: 

Boysen, Sophie Christine, født den 11. aug. 1903 i Løgumkloster.

Ejer 1904-05 Voetmann, Christian Friedrich, trælasthandler i Aabenraa 

Ejer og beboere 1905-48

Homilius, Hermann, murermester og fra 1948 trælasthandler. Død før 1925. Gift med

Homilius, Ane Margrethe Elvers, født Elvers den 14. aug. 1863 i Ballum. Datter af tjenestekarl Hans Heinrich Elvers og Karen Nielsdatter. Hun bor alene i huset i 1925 – 1940 måske længere. Se Møllegade 11. Hun døde den 3. okt. 1947 i Løgumkloster.

I 1931 bygges de store lagerhaller bag bygningen 

I 1933 udlejer Homilius bygningerne til Vestslesvigsk Tømmerhandel indtil deres nybygning i Markedsgade 33a+b står færdigt. Sin egen tømmerhandel flytter han tll Haases fabriksbygning i Markledgade 14.

Logerende: Standke, S, født den 11. aug. 1894 i Tyskland. Han kom til Løgumkloster i 1920. 

Ejere 1948

1. Homilius, Carl, ingeniør. Bosiddende i Cotbus.

2. Homilius, Christian, tømmerhandler. Bosiddende i Løgumkloster.

3. Homilius, Hans, landmand. Bosiddende i Ny Fårhus.

4. Voigt, Franz, smed. Bosiddende i Nr. Nebel.

5. Voigt, Christian, arkitekt. Bosiddende i Braunschweig.

6. Bahnsen, Paula. Bosiddende i Løgumkloster.

7. Jessen, Anna. Bosiddende i Vesterkobbel, Kegnæs.

8. Mylin, Franz, bager. Bosiddende i Heide.

9. Petersen, Laura. Bosiddende i Nibøl.

Ejer 1948-60-

Homilius, Hermann Anton, murersvend og tømmerhandler, født den 3. apr. 1914 i Løgumkloster. Han fører trælasthandlen videre. Døde den 18. okt. 1973 i Markedsgade 33 i Løgumkloster. 59 år. Gift med

Homilius, Inger Marie, født Hansen den 23. juli 1919. Hun døde den 29. aug. 2011 i Løgumkloster. 92 år.

Børn:

Homilius, Christian, født den 17. feb. 1941 i Løgumkloster. Han døde samme dag.

Homilius, Karin, født den 2. dec. 1942 i Løgumkloster.

Homilius, Erik, elinstallatør, født den 17. okt. 1946 i Løgumkloster.

Homilius, Christian, født den 14. okt. 1950 i Løgumkloster.

I 1949 bygger Homilius en stor tørrebygning til brædder bag Møllegade 15.

 

Lejebolig 1969 Chrestensen. Børn: Chrestensen, Jytte, født c1955

 

Ejer -1979- Lund, Hans Søndergaard

Lejebolig 1980-81- Sørensen, Anders. Gift med Sørensen, Dorrit Lund. Datter af Simon Lund Vestergade 29

 

Ejer -1984- Paulsen, Annelise 

Ejer -1989- BL JUVENTUS A/S i Århus 

Ejere 1991-2017

1. Schmidt, Hans Kristian 

2. Schmidt, Ejner Kristian 

Ejer 2017-19- 

Schmidt, Hans Kristian

Møllegade 13c - Matrikel nr. 2042 - Boligareal:  m2 - Grundareal: 107 m2 - Byggeår:  

I 1975 ombygges huset fra butik til beboelse. 

Ejer -1982 Homilius, Christian Se Garvergade 3

Ejer 1982-96 KIT Aps.

Ejer 1996-99 Kraft, Jeanette

Ejer 1999-2009 Schmidt, Tage 

Ejer 2009-19- Schmidt, Kristian Dyhrberg, født c1960 på Østermarken, Løgumkloster

Møllegade 15

Matrikel nr. 577 - Boligareal: 171 m2 - Grundareal: 132 m2 - Byggeår: 1827.

Ejer 1894-1912

Peters, Paul Christian, sadelmager. Døde efter 1899. Gift med

Peters, Anna Elisabeth, født Andresen i c1833. Hun døde den 25. feb. 1899 i Løgumkloster. 66 år.  

Børn: 

Peters, Marie Magdalena, født den 19. jan. 1868 i Løgumkloster. Gift den 14. maj 1898 i Løgumkloster med husmand i Åbenrå, Carl August Berkes, født den 10. juli 1864 i Grawinkel, Koburg-Gotha. Søn af købmand, Johann Christian Friedrich Berkes og Auguste Margrethe Gieschmann.

Peters, Marie Rosine Charlotte, født den 22. mar. 1870 i Løgumkloster. Gift den 26. mar. 1897 i Løgumkloster med Ove Jacobsen Outzen, født den 11. maj 1869 i Vester Terp, Nr. Løgum. Søn af indsidder, Jacob Outzen og Anna Maria, født Carlsen.

Ejer 1912-20

Schmidt, Niels Hansen, urmager og cykelhandler, født den 2. apr. 1856 i Kløing, Nr. Løgum. Søn af gæstgiver, Peder Hansen Schmidt og Botille Marie, født Hansen (1818-). Han kom til Løgumkloster fra Gabøl i 1885.

Gift 1. gang med

Schmidt, Dorothea Kjestine, født Ebsen den 11. apr. 1857. Hun døde den 12. mar. 1902 i Løgumkloster. 44 år.

Børn af 1. ægteskab:

Schmidt, Anton Marcussen, født den 25. dec. 1884 i Løgumkloster. Han døde 7 år gammel.

Schmidt, Hans Peter, født den 11. juli 1887. Døde 2 år gammel.

Schmidt, Bothilde Marie, født den 8. december 1889 i Løgumkloster. Gift med Christian Nissen Pors, Møllegade 17.

Gift 2. gang den 2. apr. 1909 i Løgumkloster kirke med

Schmidt, Anna Marie, født Lorenzen den 22. aug. 1860 i Ellum, Løgumkloster. Datter af Andreas Christian Lorenzen (L.1826-) og Anna Sophie, født Carlsen (L.1832-). Hun kom til Løgumkloster fra Brede i 1910, og det er også hendes 2. ægteskab.  Døde den 28. juli 1922 på Hospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 61 år.

Familien har tidligere boet i Markedsgade 1.

 Ejer 1920-

Homilius, Christian, købmand og tømmerhandler, født 3. august 1888 i Løgumkloster. Se Garvergade 3

Her havde han sin forretning hvorfra han solgte bygningsartikler samt støbegods, ovne, kaminer og komfurer.

Beboere 1920-24 og ejer 1924-40-

Wiekhorst, Johan Heinrich, barber og frisør -1958, født 18. marts 1893 i Lehe, Tyskland. Konfirmeret 1908 i Lunden. Han kom fra Tyskland til Løgumkloster i 1918. Han åbnede sin egen barberforretning i et lokale ved Tæstensen i Markedsgade. Johan døde den 7. jan. 1964 på Tønder Sygehus boende på Postgården Løgumkloster. 70 år. Gift den 5. juli 1919 med

Wiekhorst, Ellen Kjestine, født 8. marts 1895 i Løgumkloster. Hun døde i 1969 på Tønder sygehus, 74 år gammel. Datter af Peter Jessen Jørgensen og Christine Magdalene Hansen.

Fra 1924 og frem til afståelse af barberforretningen til sønnen Villy, bor de over forretningen i Markedsgade. Herefter flytter de til en lejlighed over Postgården i Vestergade. Her bor de til Heinrichs død i 1964, hvorefter Ellen flytter tilbage til denne lejlighed.

De var begge tyske statsborgere.

Børn:

Wiekorst, Peter Paul Wilhelm, (WILLY), frisørsvend i 1940-58 senere frisørmester 1958-, født den 17. feb. 1921 i Løgumkloster. (se mere i Allégade 14). Han overtager faderens barbersalon.

Wiekhorst, Walter, mejerist, født 19. august 1924 i Løgumkloster. I 1930 faldt han ud af køkkenvinduet og ned på brostenene i gården. Han slap heldigt fra det. Under 2. Verdenskrig melder han sig frivilligt til at kæmpe for tyskerne. I slutningen af januar 1944 bliver han så hårdt såret i begge skuldre, at han indlægges på hospitalet i Wilna. Gift den 22. aug. 1953 i Skt. Peders kirke i Holsted med bestyrerinde, Ella, født Christensen, den 24. dec. 1922 på Mandø. Datter af brugsforeningsuddeler, Johan Schmidt Christensen og Mariane Andersine født Friis. Børn: a. Wiekhorst, Dorrit, født den 3. dec. 1954 i Føvling, Ribe. b. Wiekhorst, Hennie, født den 17. feb. 1957 på Jernbanevej 3, Holsted. Ellas børn af 1. ægteskab: Gram, Jørn og Gram, Marianne. De boede på Særmarksvej 30, Holsted.

Wiekorst, Verner, manufakturhandler i Haderslev, født den 27. juni 1928 i Løgumkloster. I 1931 bliver han kørt over af en cyklist og brækker kravebenet. Han blev gift den 21. sep. 1957 i Løgumkloster med pakkerske i Haderslev, Irma Frieda Jørgensen, født den 7. apr. 1926 i Boyskov, Tyrstrup. Datter af arbejdsmand, Søren Peter Jørgensen og Anne Marie, født Weber. Hun døde den 24. mar. 1912 i Gl. Haderslev sogn. De boede på Solsortevej i Haderslev. 

Logerende -1925-44: Jørgensen, Peter Jessen, konens far, enkemand og arbejdsmand, født den 30. jan. 1855 i Hønkys, Egvad sogn. Se Østergade 26. Han døde i jan 1944 i Løgumkloster. 86 år

Ansatte beboer 1921: Jørgensen, Peter, barberlærling, født den 30. aug. 1905 i Løgumkloster.

Ansatte beboer 1925: Lorenzen, Peter, frisørlærling, 15. aug. 1909 i Løgumkloster.

Ansatte beboer 1930: Lassen, Peter, 13. juni 1909 i Hjordkær. Han blev uddannet frisør i 1931. 

Ansat beboer 1940 Hansen, Marquard, født den 16. aug. 1921 i Ellum, Løgumkloster.

Ejer -1950 Lorenzen, Peterbarbermester i Holstebro. 

Ejer 1950 Nielsen, Andreas Mailand. Gift med

Nielsen, Marie Kjestine, født Scmidt.

Børn:

Nielsen, Ingrid Johanne, født den 12. juli 1950 i Løgumkloster.

Ejer 1950-1991 Kazemirzak, Hans, arbejdsmand, født den 10. juli 1922 i Løgumkloster Søn af Vladimir Kazimierzak, Jernbanevej 4. Han døde 1973 i Løgumkloster. 51 år. Gift med

Kazimierzak, Signe, damefrisør

Damefrisørsalon 1973-

 

Ejer 1991- Schmidt, Tage 

Ejer 2004-19- Honoré, Frank 

Møllegade 16

Matrikel nr. 43 - Boligareal: 111 m2 - Grundareal: 464 m2 - Byggeår: 1800

Ejer 1754-55 Nielsen, Lorenz

Ejer 1755-60

Matzen, Rasmus, handskemager. Gift med 

Rasmuskone, Frida. 

 

Børn:

Rasmussen, Matz, døbt den 8. feb. 1756 i Løgumkloster.

Ejer 1760-86 Bundesen, Hans, smed, født 1711. Kom hertil fra Elmeallé 1, nabohus.

Ejer 1786 Schmidt, Nis Bundesen, smed. Gift den 4. maj 1782 i Løgumkloster med

Schmidt, Botilde, tjenestepige, datter af Niels Hansen og Mett Sørensdatter.

Familien bor i Møllegade 16 fra 1760-86

Børn:

Bundesen, Cathrine, født den 9. jan. 1784 i Løgumkloster. Døde 2 dage gammel.

Ejer 1786-90 Jessen, Rasmus 

Ejer 1790-1800 Petersen, Laust, smed og husmand, født c1756. Han døde den 18. okt. 1847 på Fattiggården i Løgumkloster. Gift med

Petersen, Anna Maria Nicolays, født c1769.

Børn:

Schmidt, Søren Petersen, født c1791.

Schmidt, Nicolay Michelsen, født c1792.

Petersen, Hans Peter, vævermester, født den 15. feb. 1797 i Løgumkloster. Se Østergade 28

Petersen, Johanna, kniplerske, født den 19. sep. 1798 i Løgumkloster.Se Østergade 24.

 

Petersen, Jens Peter, født c1799.

Schmidt, Anna Catharina, født c1801.

Ansatte beboere: Martensen, Hinrich, smedelærling, født c1781; Christensen, Chresten, smedelærling, født c1775; Meyern, Johanna Augusta Margretha, tjenestepige, født c1779. 

Ejer 1800-20

Johannsen, Laust, brændevinsbrænder og husmand, født c1753. Gift med

Johannsen, Cathrina af Grangaard, født c1762.

Logerende: Eliases, Kirsten, født c1730. 

Ejer 1820-50

Becker, Niels Lausten, bager, kådner og gæstgiver, født den 28. maj 1786 i Ballum. Søn af indsidder og bager Laust Petersen Becker og Martha f. Bruhn. Niels døde den 21. juni 1867 i Løgumkloster. 81 år gammel. Han nåede følgende 4 ægteskaber:

Gift 1. gang med

Becker, Hanne Christine, født i Døstrup. Datter af boelsmand, Christen Jefsen og Mette Petersdatter. Hun døde i barselssengen med et dødfødt drengebarn den 19. apr. 1820 i Løgumkloster. 40 år gammel.

Gift 2. gang med

Gotthardsdatter, Anna, født i 1795 i Randerup. Datter af Gotthard Johannsen Matzen og Maren Nielsdatter. Hun døde den 24. apr. 1827 i Løgumkloster af en sygdom, man ikke kunne forstå, hvad var.

Børn 2. ægteskab:

Becker, Hanne Christine.

Becker, Martha. Hun døde spæd.

Becker, Maren, født c1824 i Løgumkloster.

Becker, Magdalene. Dør 10 uger gammel i 1827.

Gift 3. gang med

Gotthardsdatter, Martha, der er søster til den forrige kone, født 1806. Hun døde den 1. februar 1839.

Børn 3. ægteskab:

Becker, Johanne Louise, født c1830 i Løgumkloster. I 1860 hvor hun 30 år gammel og stadig er ugift, boede hun i Søsterhuset i Christiansfeld, mens hun arbejdede på cigarfabrikken.

Becker, Anna Catharine, født den 20. juni 1833 i Løgumkloster. Hun døde 1916 i Løgumkloster. Gift med pibefabrikant, Carl Heinrich Bock fra Vestergade 1 og Mellemgade.

Becker, Petra Nicoline Marie, født 1835 i Løgumkloster.

Becker, Johan Lorenzen, født c1838 i Løgumkloster. Dør 25 år gammel i Nybo, Løgumkloster.

Gift 4. gang den 18. juni 1841 i Løgumkloster med

Johnsen, Christine, født den 24. jan. 1800 i Øbjerg Arrild/Nr. Løgum. Datter af boelsmand, Christian Johnsen og Magdalene. Hun døde af alderdomssvækkelse den 24. mar. 1878 i Løgumkloster. 78 år.

Ejer 1850-94

Laurup, Peter Petersen, smedemester og kådner, født den 2. jan. 1818. Søn af Hans Frederik Laurup og Kirstine Thomsen (-1859). Han døde den 31. juli 1895 i Løgumkloster. 77 år. Gift den 11. maj 1851 i Løgumkloster med

Laurup, Anna Hansen, født den 1. mar. 1816 i Løgumkloster. Datter af boelsmand, Hans Topp og Hanna, født Heinsdatter. Hun døde af lungebetændelse den 13. dec. 1879 i Løgumkloster. 63 år gammel.

Børn:

Laurup, Hans Frederik, skrædder og smed, født den 2. juli 1853 i Løgumkloster. Gift 1. gang med Mette Marie Nissine, født Schmidt. Børna. Laurup, Petrine Petersen, født den 7. sep. 1883 i Løgumkloster. Gift med tømmermester og snedker i Ørsted, Oksenvad, Jens Peter Christiansen, født den 9. mar. 1880 i Abild, Tønder. Gift 2. gang den 8. dec. 1888 i Løgumkloster med Westergaard, Hanne Margrethe, født den 19. mar. 1859 i Løgumkloster. Datter af Hans Jessen Westergaard, Slotsgade 7. Børn: Hansine Petree Laurup, født den 20. sep. 1892 i Løgumkloster; b. Laurup, Anna Petersen, født den 27. maj 1879 i Løgumkloster. Gift med husmand og murer, Peder Lydiksen Aakjær, født den 20. juli 1875 i Gredsted.

Laurup, Petra Amalie Marie, født den 5. aug. 1856 i Løgumkloster. Gift den 26. mar. 1878 i Løgumkloster med Christian Lorenzen Knudsen, født den 24. apr. 1852. Søn af Andreas Carstensen Knudsen og Christine, født Lorenzen Sloth.

Familie i lejebolig -1860-: Laurup, Peter Hansen, født c1815 i Løgumkloster. Gift med Top, Anne Hansen, født c1816 i Løgumkloster.

Logerende far til husejer og lejer: Laurup, Hans Frederik, født c1793 i Løgumkloster.

Lejebolig 1865: Sørensen, Niels Thomsen. Gift med Sørensen, Mariane Cathrine, født Just c1843. Børn: Sørensen, Søren Nielsen, født den 6. juli 1865 i Løgumkloster. 

Ejer 1894-1933

Matzen/Madsen, Theodor Lorenzen, smedemester og klaverstemmer, født den 27. juni 1866 i Løgumkloster. Søn af Niels Peter Matzen og Herle Christine, født Lorenzen. Han sælger bl.a. mahognipolerede møbler, sesler og vertikov og spejle med slebne glas. Han døde den 24. okt. 1933 på Tønder Sygehus og blev begravet i Løgumkloster. Gift den 28. dec. 1894 i Løgumkloster med

Madsen, Ane Marie, født den 6. mar. 1872 i Sdr. Sejerslev, Konfirmeret i Emmerlev. Datter af gårdejer, Jegge Nissen Jeggesen og Ane, født Nielsen. Hun døde den 22. apr. 1927 i Løgumkloster.

Børn:

 

Madsen, Christine, (DIDDE) født den 26. juli 1895 i Løgumkloster. Se Ved Dammen 6.

Madsen, Jegge Nissen, blind pianist og klaverstemmer, født 30. august 1896 i Løgumkloster. Han bygger sit eget hus på Stationsvej 2. Han blev gift med Margrethe Anne Cæcilie, født Kirsch. Jegge døde den 5. juni 1967 på ’De Gamles Hjem’ i Løgumkloster. 70 år. Når han skulle rundt og stemme klaverer, cyklede han på tandemcykel sammen med en husbestyrerinde, som de altid havde boende.

Madsen, Anne Jensine, født den 20. dec. 1898 i Løgumkloster.

Madsen, Theodor Eduard Hans, lærerstuderende, født den 21. apr. 1925 i Løgumkloster. Han døde den 27. feb. 1955 i Løgumkloster, kun 29 år gammel.

Lejebolig 1 1902: Madsen, Christian, arbejder. Gift med Madsen, Jensine Marie, født Jensen.

Børn: 1. Madsen, Niels Peter Carl Anton, født den 16. nov. 1899 i Løgumkloster. 2. Madsen, Bothilde Marie, født den 1. maj 1902 i Løgumkloster. 

Lejebolig 2 1902: Madsen, Niels Peter Carl Anton, arbejder, født den 29. mar. 1879 i Vinum, Døstrup. Han deltog i 1. Verdenskrig og blev først hjemsendt fra en fangelejr i Frankrig efter en anmodning fra pastor Troensegaard til det franske gesandtskab i Paris i midten af nov. 1919. Gift den 5. feb. 1902 i Løgumkloster med Madsen, Mette Catharina, født Bendixen den 3. sep. 1876 i Tjæreborg, Ribe.

Børn: Madsen, Carl Anton, født den 7. maj 1902 i Løgumkloster.

Forpagtning 1927-28 Riese, smedemester.  

Forpagtning 1928-33 Ejer 1933-80

Schrøder, Karl Heinrich (HEINE) smedemester. Født den 16. aug. 1904 i Løgumkloster. Søn af oversætter, Hans Wilhelm Schrøder og Else Kjestine Nørgård. Han stod i lære hos Lorenz Jürgensen Lausen i Østergade 9. I hans fravær som fange i Fårhuslejren 1945-, får Anne Sophie ansat en dygtig smedesvend, så værkstedet kan køre videre. Han døde den 24. maj 1980 i Løgumkloster. 75 år. Gift 1. gang den 17. apr. 1935 i Løgumkloster Gift med

Schrøder, Anne Sophie, (ANNI) født den 5. nov. 1913 i Løgumkloster. Datter af gæstgiver på møllekroen og mølleejer Chresten Conrad Hansen og Elisabeth, født Christiansen. Hun døde den 12. nov. 1962 i Løgumkloster, kun 49 år gammel.

Børn:

Schrøder, Heinz Wilhelm, født 10. nov. 1935 i Løgumkloster. I 1941 falder han i møllekulen i nærheden af møllens turbineanlæg. Farvermester Pors gik tilfældigt på en mark i nærheden og så en hånd stikke op af vandet. Resolut vader han ud i mølledammen og ved hjælp af en stok, får han Heinz reddet i land og får liv i ham igen.

Schrøder, Ilse Elisabeth, født den 25. feb. 1937 i Løgumkloster. Præliminæreksamen fra Løgumkloster kommuneskole i 1954. Hun blev gift den 16. maj 1959 i Løgumkloster med løjtnant, Torben Dahl, født den 18. sep. 1939 i Års, Ålborg. Bosiddende i København. Søn af trafikassistent Karl Magnus Dahl og Helga, født Nielsen.

Schrøder, Leonhard, gårdejer senere direktør, født den 19. okt. 1938 i Løgumkloster. Han blev i 1978 direktør for Kastrups og Holmegårds glasværker på Sjælland, et datterselskab til de forenede bryggerier (Carlsberg & Tuborg) med 1511 ansatte. Han fik et bragende underskud halveret i løbet af sit første år i direktørstolen. Han sørgede bl.a. at saml al administration i Holmegård ved Næstved, indstille driften af den ene gasovn i Kastrup afdelingen og udvidede glasemballagefabrikken for 65 millioner, hvilket ændre fabrikkens økonomi til at give overskud. I slutningen af 1979 nedlægges hele produktionen i Kastrupafdelingen. Leonhard startede sin karriere i Carlsberg-gruppen i 1973 og bliver senere administrerende direktør for Royal Scandinaviaefter en fusion mellem Holmegaards Glasværker A/S og Den kongelige Porcelainsfabrik A/S i 1985. Han har i flere år været medlem af Industrirådet, medlem af bestyrelsen for Glent & Co, A/S, J. C. Bentzen Industri A/S, Holmia A/S og fra 1981 medlem af dagbladet Politikens bestyrelse. Han døde sommeren 1998. 60 år.

Schrøder, Inken, født den 16. mar. 1941 i Løgumkloster.

Schrøder, Manfred Günther, født den 29. aug. 1942 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1966 i Løgumkloster kirke med Selma Vibeke Nissen.

Schrøder, Franke, klinilassistent, født den 18. maj 1944 i Løgumkloster. Gift den 21. aug. 1965 i Løgumkloster med Hans Ole Moos Johansen, født den 25. sep. 1939 i Eltang. Søn af Gårdejer Johannes Johansen og Sigrid Anna, født Moos.

Gift 2. gang den 19. sep. 1967 i Løgumkloster med

Schrøder, Gurli Agnes Jensen Holdt, født Lindskov.

Ansat logerende 1940 Colmorn, Anton Jørgen Fritz, født den 5. okt. 1924 i Åbenrå. 

Beboere 1960-70: Svane, Ingvert, født 27. maj 1884 i Nr. Løgum. Søn af lærer Andreas Petersen Svane og Anne Marie, født Beier.

Ejer 1980-83 Schrøder, Gurli

Ejere 1983-98

1. Æbelø, Steen Hansen, født den 15. juli 1959 i Ketting, Augustenborg. Søn af snedkersvend, Lorens Hartvig Hansen Æbelø (1936-) og Hulda Dagma f. Kaad (1939) og

2. Hattesen, Birthe.

Ejer 1998-2019- Æbeløe, Steen Hansen. Se forrige ejer

Møllrgade 17

Matrikel nr. 218 - Boligareal: 187 m2 - Grundareal: 683 m2 - Byggeår: 1840 

Ejer og beboere 1853-1908

Beck, Thomas Petersenkasket- og hattemager senere kniplingefabrikant født den 27. apr. 1821 i Bedsted. Han døde den 16. sep. 1871 i Løgumkloster. 50 år gammel. Søn af inderste, Andreas Thomsen og Anna f. Petersen Beck, Østergade 11b. Han døde den 16. sep. 1871 i Løgumkloster. Gift den 13. juli 1848 med

Nielsen, Christina Maria, handlerske, født den 27. maj 1827 i Løgumkloster. Datter af smed, Peter Nielsen Enderup og Catharine Marie Bøken.

Børn:

Beck, Peter Nielsen, lærer, født den 31. dec. 1853 i Løgumkloster. Se skolen i Søndergade.

Beck, Anton Thomas, født c1859.

Beck, Kjestine Marie, født c1862.

Ejer 1908-57 

Pors, Christian Nissen, dampfarveri og kemisk tøjrensningsanstalt. Grundlagt i 1907. Født 30. maj 1881 Oksenvad. Søn af Peder Clausen Pors og Else Marie Bruhn. Døde efter nogen tids sygdom den 14. okt. 1957 i Løgumkloster. 76 år. Gift den 15. april 1911 i Løgumkloster med 

Pors, Bothilde Marie, født den 8. december 1889 i Nr. Løgum. Datter af urmager, Niels Hansen Schmidt og Dorothea Kjestine, født Ibsen. Hun døde den 20. nov. 1955 i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 65 år.

De bliver gift samme dag som Christians søster Marin Pors.

Børn:

Pors, Dora Kirstines, født den 27. juli 1912 i Løgumkloster.

Pors, Peter Clausen, født den 1. august 1915 i Løgumkloster. (Se nedenfor)

Pors, Niels Ejner Hansen, skatteinspektør, født den 17. april 1925 i Løgumkloster. (Se Vindmøllegade 13 i 1966-92) 

Logerende familie 1916: Nielsen, Johann Marius, landpostbud, født den 24. jan. 1884 i Vellerup. Gift den 15. apr. 1911 i Løgumkloster med Nielsen, Ellen Marie, født Pors, født den 22. apr. 1888 i Oksenvad. 

Børn: Nielsen, Peter Pors, født den 29. mar. 1916 i Løgumkloster. Døbt og konfirmeret i Agerskov. De bliver gift samme dag som Maries bror. I 1921 boede de på Simmerstedvej 10, Haderslev.

 Ansatte beboere 1921: Christensen, Anne Marie, tjenestepige, født den 17, juni 1898 i Løgumkloster.

Ansatte beboere 1925: Nissen, Anna, husassistent, født den 6. nov. 1907 i Hjerting; Nielsen, Hans, farverlærling, 12. dec. 1906 i Ribe; Hagensen, Martha, husassistent, født den 31. maj 1908 i Løgumkloster.

Ejer 1957-82 Pors, Peter Clausen Pors, formand for håndværkerlavet -1962- og kasserer i badmintonklubben i 1943, farvermester, født den 1. august 1915 i Løgumkloster. Han døde 1975. 60 år. Medlem af æ Mai Grande. Gift den 1. apr. 1945 i Løgumkloster (Ribe) med

Pors, Mary Magdalene Nielsen, sygeplejerske, født den 8. maj 1916 i Skt. Catarina sogn i Ribe. Datter af trikotagehandler, Niels Peter Nielsen Kjærgaard og Mary Magdalene f. Mathiesen. Hun fører renseriet videre efter sin mands død.

3 Ejere 1982-2017

1. Bjerrum – Petersen, Erling, præst

2. Bjerrum – Petersen, Kirsten S

3. Bjerrum, Iver, missionær, født den 23. juli 1919 i Ballum. Han døde den 6. sep. 1988 på Augustenborg hospital og blev begravet i Løgumkloster. 69 år. Gift den 30. mar. 1954 i Radsted kirke ved Sakskøbing med

Bjerrum, Lissy Ruth Sønderskov, født den 10. aug. 1931 i Radsted. 

Flyttet hertil fra Søndervang 45, Bredebro

 

Ejere 2017-19- 

1. Bjerrum – Petersen, Erling, præst 

2. Bjerrum – Petersen, Kirsten S

Møllegade 19 Møllekroen

Matrikel nr. 239 - Boligareal: 446 m2 - Grundareal: 885 m2 - Byggeår: 1780 

Ejer -1848

Hansen, Casper, købmand og gæstgiver, født c1803 i Ballum. Gift med

Gramm, Christina Sophia født i Ballum.

Børn:

Hansen, Barbara Catharina Leonora, født den 25. feb. 1841 i Løgumkloster.

Hansen, Kirstine Benedictha, født den 15. juli 1842 i Løgumkloster.

Hansen, Helene Margarethe, født den 18. sep. 1844 i Løgumkloster.

Familien Hansen flytter fra Løgumkloster i 1848.

Ansatte i 1845: Mærsk/Mäsch, Thomas Hansen, husknægt, født c1812 i Vodder; Laurup, Dorothea Christina, tjenestepige, født c1821 i Løgumkloster. Se Vestergade 19, -1874; Timsen, Nicoline, tjenestepige, c1829 i Løgumkloster.

Lejebolig 1893: Møller, Claus Jacobsen. Gift med Møller, Ane Margrethe, født Timmermann. Børn: Møller, Thora, født den 7. apr. 1893 i Løgumkloster. Døde spæd.

Ejer 1894- Johansen, Martin 

Lejebolig 1904-: Zeigermann, Otto Gustav, arbejder, født den 6. mar, 1961 i Ouerfurt. Gift den 5. feb. 1905 i Løgumkloster med Zeigermann, Anna Therese, vaskekone og pletfjerner, født Czarczynska den 22. juli 1874. Katolik.

 

Hendes barn: 1. Czarczynska, Karl Otto, født den 15. sep. 1902 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 2. Czarczynska, Carl Otto, født den 15. apr. 1904 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

Børn: Zeigermann, Anne Marie, født den 13. sep. 1905 i Løgumkloster.

Ejer -1923

Hansen, Chresten Leonhardt, gæstgiver, født c1868. Da gæstgiveriet ikke rigtigt kører for Chresten, forpagter han lokalerne ud til Dorsi og nedsætter sig i stedet som husslagter. Han døde den 2. feb. 1921 i Flensborg og blev begravet i Løgumkloster. 53 år. Gift med

Hansen, Elisabeth, gæstgiver efter Chrestens død, født Christiansen. Driver et alkoholfrit gæstgiveri fra 1922, men får spiritusbevilling i 1928.

Børn:

Hansen, Nis, født den 14. feb. 1901 i Løgumkloster. Han døde den 13. apr. 1947 i Texas USA. 46 år.

Hansen, Boy August, født den 11. maj 1902 i Løgumkloster.

Hansen, Laust Leonhard, født 1911. Han døde 11 mdr. gammel.

Hansen, Anna Sophie, født den 5. nov. 1913 i Løgumkloster.

Kroforpagter i 1918-22: Nissen, Dorsi Christian, musiker senere gæstgiver, født den 27. mar. 1884 i Chicago, Amerika. Gift med Nissen, Anne Kirstine, født Hoegh den 26. jan, 1885 i Havervad, Brøns.

Børn: 1. Nissen, Christine, født den 1. mar. 1916 i Løgumkloster; 2. Nissen, Martha Andrea, født den 22. apr. 1918 i Løgumkloster; 3. Nissen, Peter Hoeg, født den 18. juni 1920 i Løgumkloster.

Ansatte: Johannsen, Nis, staldmester, senere på Stadt Hamburg, født den 23. sep. 1867 på Lundsmark. Han døde juni 1949 i Løgumkloster. 82 år; Ketelsen, Elba, husjomfru, født den 13. okt. 1904 i Dagebüll; Ketelsen, Cathrine, husjomfru, født den 5. mar. 1900 i Dagebüll. 

Ejer 1923-32

Thomsen, Lorenz Dahl, gæstgiver, tidligere vært på Stadt Hamborg, født den 8. juli 1872 i Landeby, Nr. Løgum, søn af Jacob Petersen Thomsen og Juliane Dahl. Borgerligt viet den 1. januar 1895 og kirkelig viet den 22. januar 1896 med

Thomsen, Karen Marie, født den 20. marts 1872 i Birkelev, Brøns sogn. Datter af gårdejer, Erik Petersen Beier og Karen Marie, født Arrild. Døde den 21. dec. 1939 i Løgumkloster. 67 år.

Børn:

Thomsen, Jakob født den 12. feb. 1896 i Landeby, Nr. Løgum. Flyttet hjemmefra 1925-30.

Thomsen, Karen Marie, født den 21. jan. 1899 i Landeby, Nr. Løgum. Flyttet hjemmefra 1925-30. Se Østergade 12.

Thomsen,Olga Petra, født den 6. dec. 1901 i Landeby, Nr. Løgum. Gift den 30. maj 1924 medurmager i Markedsgade 27, Hørløck, Jens Christian, født den 20. nov. 1897 i Løgumkloster.

Thomsen, Carsten, købmand i Bedsted Thy, Thisted, født den 13. mar. 1903 i Landeby, Nr. Løgum. Flyttet hjemmefra 1925-30. Gift med Gudrun, født den 11. aug. 1905 i Tholstrup, Gjedved, Vejle. Børna. Thomsen, Ruth Møller, født den 26. aug. 1929 i Bedsted Thy.

Thomsen, Mette Marie, telefonistinde, født den 30. aug. 1905 i Landeby, Nr. Løgum. Hun blev gift med Aage Lassen. Se logerende nedenfor

Thomsen, Lorenze Abarie, født den 27. jan. 1907 i Landeby, Nr. Løgum. Flyttet hjemmefra 1925-30.

Thomsen, Marie Dallmar, født den 13. august 1909 i Landeby, Nr. Løgum. Flyttet hjemmefra 1925-30.

Thomsen, Johanne Marthaleken, født den 22. dec. 1910 i Løgumkloster.

Thomsen, Christian Bejer, bagersvend senere inspektør, født den 8. juli 1919 i Løgumkloster. Gift borgerligt den 20. juli 1943 i Thisted med ekspeditrice, Elly Jørgensen født den 11. feb. 1919 i Thisted. Datter af agent, Christian Jørgensen og Anna Martine Hansen boende i Nørregade 15 i Thisted. Børn: Thomsen, Erik Bejer, født den 27. nov. 1947 i Løgumkloster.

De er flyttet hertil fra Hotel Royal, Markledgade 6.

Logerende -1921-28: Lassen, Aage, arbejdsmand, født den 23. feb. 1891 i Nr. Løgum.  Han er flyttet med dem fra gården i Landeby. (Se også Østergade 12)

Ejer 1932-36 Thomsen, Elisabeth Hansen 

Ejer 1936-67 Holdt, Jacob, hestehandler, kromand samt biludlejer, født 1. juli 1883 i Nr. Løgum. Søn af gårdejer, Lars Hansen Holdt og Caroline Becke, Koldkåd. Døde pludselig af et et hjerteslag den 22. sep. 1957 på møllekroen i Løgumkloster. 74 år. Gift 1. gang med

Holdt, Anne Marie, født 24. november 1885 i Nr. Løgum. Hun begår selvmord efter lang tids lidelse den 10. maj 1933 i Løgumkloster. Datter af Marquard Christian Marquardsen og Lucie, født Simonsen.

Børn af 1. ægteskab:

Holdt, Maggie, født den 2. juli 1906 i Koldkåd.

Holdt, Lautrup, født den 17. jan. 1908 i Koldkåd.

Holdt, Marquard, født den 8. aug. 1909 i Nr. Løgum.

Holdt, Rudolf Hansen, (RUDY) redder og chauffør, født den 27. aug. 1912 i Løgumkloster. Se nedenfor.

Holdt, Helmuth Hansen, født den 29. maj. 1915 i Løgumkloster.

Holdt, Helmuth Hansen, født den 29. mar. 1923 i Løgumkloster.

Holdt, Kurt, født den 29. juli 1928 i Løgumkloster. På matriklen reparerer Kurt Holdt traktorer fra 1954. Se Tønderlandevej 27

Gift 2. gang med

Holdt, Johanne Anna, (MISSE). Datter af gæstgiver, Peter Tjellesen (Bedsted 7/9-1855-) og Maria (Store Knivsig 25/4-1858-). Hun har en søster boende i Mellemgade og en i Møllehuset.

Fra 1927-33 boede familien i en lejebolig hos smedemester Møller i Markedsgade 13.

I oktober 1929 undervejs til Arnum kører Holdts bil af kørebanen, og Holdt falder ud af den. Han bliver fundet af en forbipasserende, der finder ham liggende under bilen.

Holdt slipper med et par hudafskrabninger.  

I august 1930 kl. 23.30 kom han kørende mod syd af vejen mod Løgumgaarde ud for Lille Aaved, da han pludselig opdager 3 cyklister uden lys. De to kører i højre side, mens den 3. Niels Frederiksen fra Vester Terp kører i venstre side, og da han vil skifte side, drøner han ind i Holdts automobil og lander med hovedet på køleren og benene på skærmbrættet. Han fik en dyb flænge i hovedet og førtes bevidstløs til Løgumkloster sygehus. Jacob Holdt var uden skyld i ulykken. 3 dage efter ulykken er Niels stadig uden bevidsthed og føres til Tønder sygehus.

I 1937 køber han hesten ’Leopold’ af Kristian Skou fra Avlsgården i Vejle. Hesten er en belgier, treårshingst og ved kåring i Vejle blev den anerkendt og er beundret af flere hestehandlere for sin gode kvalitet. Faderen ’Avenier d’Aye’’, som Krestian Skov har indført fra Belgien er kåret som nr. 2 af samtlige hingster i Jylland og moderen er kåret i 1. klasse A og har ærespræmie og er datter af ’Baron de Bechen’, der i sin tid blev solgt for 25.000 kr. til forening mellem Vejle og Fredericia.

I 1941 køber Christian Riggelsen i Roost den nu 6 årige belgierhingsten til 7000 kr. plus 1000 kr. på vilkår.

I løbet af 1950 stagnerer hestehandlerne i Danmark. Derfor satser han mere på det udenlandske marked, specielt det svejtsiske. 

Lejeboliger 1940: Thier, Helene, husassistent, født den 26. mar. 1924 i Løgumkloster. Datter af glarmester, Johannes Carl Friedrich Thier og Sophie Magdalene Vænget 10. Hansen, Elisabeth, født den 11. juni 1879 i Tyskland. Jensen, Mathias, chauffør, født den 3. mar. 1903 i Nr. Løgum. Gift den 22. mar. 1929 med Jensen, Hulda Nora Olivia Christine Marie, født den 1. okt. 1901 i Kalundborg. Se Elmeallé 7

Forpagter 1957-67: Holdt, Rudolf Hansen, (RUDY) redder og krovært, født den 27. aug. 1912 i Løgumkloster. Søn af møllekroens ejer. Gift den 22. juni 1946 i Ravsted med Holdt, Johanne Anne, (HANNI) Møllekroens køkkenchef, født Hinrichsen den 4. okt. 1923.

Børn: 1. Holdt, Günther Hansen, født den 30. sep. 1946 i Løgumkloster. 2. Holdt, Gert, født c1947. Han døde 2002. 3. Holdt, Kurt, født den 9. juli 1951 i Nr. Løgum. Han døde 1995. 4. Holdt, Marianne, født den 26. okt. 1955 i Løgumkloster.

Da Holdt sælger Møllekroen i Løgumkloster, tager de Max og Grethes parcelhus i Vejen i bytte og flytter hertil.

Ejer 1967-76

Andresen, Magnus (LILLE MAX), udannet bager i Markedsgade 16, født den 2. jan. 1913 i Slotsgade 17 i Tønder. Søn af malermester Peter Andresen og Lina. Efter at være uddannet bagersvend kom han til bagermester Heinrich Andersen i Abild. Men han var ikke så glad for faget, hvorfor han tog uddannelsen som malersvend i Tønder med bl.a. speciale i autolakering. Fra Tønder rejste han til Kolding, hvor han er værkfører i en periode, herefter til Vejen, hvor han bliver selvstændig malermester, og i 1967 slår han sig igen ned i Løgumkloster og bliver Møllekroejer. Han døde den 28. sep. 1985 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke.  72 år. Gift den 2. okt. 1948 med

Andresen, Grethe, uddannet servitrice, født 28. feb. 1923 i Kolding.

I 1967 køber de møllekroen. Det er Grethe, der står for den daglige husholdning og køkkenet. I de år Max og Grethe står for Møllekroen skifter kroen udseende hvert andet år, da 'Lille Max maler' giver kroen alskens farverige farver. Men kroen står i disse år flot, omsætningen øges med det 3 dobbelte og bliver kendt som et godt madsted.

Børn:

Andresen, Lene. Gift 1968 med Guna Østergård fra Svenstrup ved Ålborg.

De flytter herfra til Rådhusstræde 58 (Koldkådvej 10)

Ejer 1976-83

Larsen, Svend Aage, krovært. Gift med

Larsen, Inger Marie, født den 18. aug. 1929 i Skovby, Løjt Kirkeby. Datter af arbejdsmand, Anton Marius Beyer og Jørgine Christine, født Hansen. 

De kom til Løgumkloster fra Ravsted forsamlingsgård, hvor de i 3½ år har været forpagtere.

Børn

Larsen, Tage. Gift den 17. feb. 1979 i Nr. Løgum kirke med Helga Knudsen. Datter af Knudsen, Niels, Jernbanevej 7

Larsen, Svend Aage, født c1965. Konfirmeret 1979.

 

Ejer -1983-85- Helweg, Søren 

 

Ejer -1991- Birgit Jørgensen, Dalsvinget 5, Sønderborg

Ejer 1994- Petersen, Flemming,

Ejer -2003- Damberg, Villy, Aabenraavej 139, Øster Gasse, Skærbæk 

 

Ejer -2005- Jepsen, Jan, Tuja allé 12, Vejle.

Ejer 2010-19- Jepsen, Jørgen

Brændt 2019

Møllegade 20 Gissemanns kro

Matrikel nr. 748 - Boligareal: 157 m2 - Grundareal: 1159 m2 - Byggeår: 1930 

Ejer -1789

Albrecht, Johan. Gift med

Lisbeth.

Børn:

Albrechtsen, Jacob Johansen, født den 26. okt. 1753 i Løgumkloster.

Ejer 1789-1818 

Albrechtsen, Claus, hvidgarver og husmand, født den 2. feb. 1764 i Løgumkloster. Søn af slagter og garver, Albrecht Hansen og Maren Andreasdatter. Han døde den 8. okt. 1840 på fattiggården i Løgumkloster. Gift 1. gang med 

Sønnichsen, Anna Sophia, født c1769. Datter af møller på Krusmølle i Jels, Sønnich Sønnichsen og Catharina (TRINNEK), født Henningsen. Hun døde af alderdomssvækkelse den 18. juli 1848 på fattiggården i Løgumkloster. 79 år. 

Børn: Se Elmeallé 0a 

Ejer 1818-1819 Berg, Jost  

 

Ejer 1819- Hansen, Peter, hjulmager 

Ejer 1852-

Gissemann, Hans, kromand, født den 12. aug. 1824 i Gabøl, Nustrup. Søn af Johann Nicolai Gissemann og Magdalene f. Frank. Død den 16. juli 1875 i Løgumkloster. Gift 12. nov. 1848 med  

Gissemann, Georgine Marie, født den 22. maj 1825. Datter af Jens Petersen og Botilla f. Hansen. Død 28. feb. 1908 i Løgumkloster 82 år gammel.

Børn:

Gissemann, Anna Kirstine Geogine, sygehusbestyrer, født den 24. jan. 1858 i Løgumkloster.Se Markledgade 33

Gissemann, Jens Julius Frederik, tvilling, født den 17. jan. 1859 i Løgumkloster. Han var forvalter i 1880 på gården Gammeleje gods i Maribo, men valgte herefter at emigrerede til Omaha, Nebraska, Amerika i 1887 og død den 6. nov. 1949 i Salt Lake City, Utah, USA. 90 år.

Gissemann, Julia Frederike, tvilling, født den 17. jan. 1859 i Løgumkloster. Gift. Bor 1908 i Husum. Gift Rathje.

Gissemann, Bothilde Cathrine, født den 13. sep. 1851 Løgumkloster. Død af tyfus 21. dec. 1868 i Løgumkloster. 17 år.

Gissemann, Magdalena, født den 16. aug. 1849 i Løgumkloster.

Gissemann, Johan Nikolai, født den 16. dec. 1853 i Løgumkloster. Døde spæd den 5. apr. 1854 Løgumkloster.

Gissemann, Georgine Marie, født den 30. dec. 1855 i Løgumkloster.

Gissemann, Nis Frederik Georg, født den 2. aug. 1861 Løgumkloster. Døde spæd den 30. aug. 1861 Løgumkloster.

Gissemann, Jørgen Ludvig, købmand og brandmand, født den 2. okt. 1864 i Løgumkloster. Han døde den 13. feb. 1940 i Flensborg og blev begravet i Løgumkloster. 75 år. Bor Eckernførdelandevej 25 i Flensborg fra 1908-41. Gift den 19. juni 1890 i Løgumkloster med Emilie Dorthea, født den 27. jan. 1866 i Ellum, Løgumkloster. Datter af gårdejer, Søren Hattesen og Margrethe, født Lausten. Hun døde knap et år efter sin mand, nemlig den 7. feb. 1941. 75 år. Hun bliver også begravet i Løgumkloster. Børn: Hans Gissemann, født den 24. mar. 1891 i Løgumkloster. Søren Hattesen Gissemann, født den 25. sep. 1892 i Løgumkloster.

Gissemann, Madalene Botilde Christine, født den 3. sep. 1869 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Ejer -1905- En etage bygges ovenpå

Jepsen, Mathias Peter, først mejeribestyrer i Branderup og derefter i Løgumgaarde. Herefter kro- og købmand i Møllegade på i Gissmanns kro. Hotellet brænder i 1909, og han køber Hotel Stadt Hamborg og driver hotellet som restauratør i 13 år. Herefter køber han Hotel Postgaarden i Vestergade. Født den 27. aug. 1869 på Årø. Søn af indsidder, Jørgen Christensen Jepsen og Ane Elisabeth Byck. Han døde den 22. dec. 1936 på Løgumkloster Sygehus. Gift den 26. okt. 1894 i Løgumkloster med 

Jepsen, Magdalene Botilde Christine, født den 3. sep. 1869 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer.  Hun døde pludselig den 20. apr. 1939 i Løgumkloster. 69 år. 

Plejebarn: Møller, Anna. Bosiddende i Tinglev i 1939.

Ejer 1910- Schmidt, Anton F. J.

Ejer 1922-

Beyer, kromand. Han kom fra Vorupør i Thy.

Kroen brænder og fjernes helt. Grunden ligger tom i c8 år, og byrådet taler med jævne mellemrum om grunden som et ’skirn hjørn’ i byen. Derfor hilses Nørbys værkstedsbyggeri meget velkommende i 1931.

Grundejer -1930 Kjems, Jacob, apoteker. 

Ejer 1930-

Nørby, Jakob Andersen, mekaniker, født den 16. juli 1905 i Skærbæk, søn af snedker, hotelejer og politimester, Jens Christian Nørby og Henriette Händewidt. Han døde i mar. 1990. 84 år. Gift den 31. mar. 1930 i Henne kirke med 

Nørby, Eva Bechmann, født den 2. maj 1908 i Kirkeby, Henne sogn, datter af lærer, Laurits Steffen Møller og Mary Johanne Cathrine Bækman Hansen, (1882-). Hun døde i jan. 1986. 77 år. 

Børn:

Nørby, Helmut Møller, født den 8. juli 1930 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Nørby, Robert Møller, fuldmægtig, født den 15. dec. 1943 i Løgumkloster. Efter realeksamen i 1960 blev han elev på Løgumkloster rådhus, hvor de kun var 4 ansatte. Lokalerne lå dengang i et hjørne af Alderdomshjemmet på Åløkkevej. Efter soldatertiden blev han ansat i Dalum kommune ved Odense og fra kommunesammenlægningen i 1970, var han ansat i Tønder kommune. I 1972 byggede han hus på Rypevej, hvor han stadig bor i 2012. 1. gang gift i den 18. juni 1966 med Brunhild Plumhoff fra Koldkådvej 15. Gift 2. gang i 2006 med Birte. Børn: a. Joan Nørby, født 1970, b. Christian Nørby født 1977. 

Jakob Nørby gik i den tyske skole i Skærbæk. Efter konfirmationen ville han gerne i lære som automekaniker, men disse lærerpladser hang absolut ikke på træerne dengang, for der var kun få biler i Sønderjylland lige efter genforeningen i 1920. Han flyttede derfor til Døstrup og blev ansat ved byens smede- og maskinværksted på dårlig kost og logi, hvor han lige så langsomt fik mester til at forstå, at han ved siden af smedefaget gerne ville lave automobiler. 

Det startede med at Nørby efter arbejdstid reparerede egnens første motorcykler. Den første bil, der kom til reparation, var en 3-hjulet med styrestang, der gjorde det ud for rattet. Stangen var samtidig gearstang til 2 gear og gik direkte ud i køretøjets spids. Oven på stangen lå så motoren. Da Nørby får køretøjet til at køre igen, melder der sig flere biler til reparation bl.a. de første Chevrolet og Ford biler, der dengang havde 3 pedaler. 

Reservedele var svære at skaffe, så stort set alt skulle laves i hånden. Essen var på retur, for de første gassvejseanlæg var blevet fremstillet. Gassen fremstillede de i starten af karbid, der jo ellers blev brugt til billygterne. Da Nørby foreslog mester, at de kunne købe en gasflaske, fik han blankt afslag. Det var for dyr en investering. Nørby tog så hjem til sin far, der havde Nørbys hotel i Skærbæk og lånte manometer m.m. fra faderens ølaftapningsanlæg. 

Nørby fortæller til Jydske Tidende: ”Det gik nu ikke så godt. Udstyret fra øltapningsanlægget passede jo ikke til flasken. Slangen sprang af og ud kom en vældig flamme. -Jeg har aldrig set mester springe så hurtigt for livet, som ved den lejlighed.” 

Efter udstået læretid flytter Nørby til Løgumkloster, hvor han bliver ansat hos karetmagermester, Anton Madsen i Allégade. Her lavede han jernrammen samt andet metalarbejde på kareterne. Timelønnen var dengang kun 1,50 kr. i timen, hvilket man nærmest ikke kunne leve af. Der var lavkonjunktur så landmændene lod hellere grisene løbe end at bruge foder på dem. 

I 1930 bliver han gift med Eva, og sammen køber de brandtomten Gissemanns plads i Møllegade af apoteker Jakob Kjems. Her bygger de huset Møllegade 20 og et lille værksted i træ. Her starter han et mekanikerværksted med reparation af automobiler med svenden, Andreas Frandsen, født den 16. juli 1910 i Haderslev, lærlingen, Wilhelm Christian Jensen, født den 1. apr. 1915 i Flensborg, boende på Tønder Landevej og konen, Eva, som uundværlig tankpasser. 

I 1932 bliver Nørby en nat kaldt ned til Holmpladsen for at reparere en bil. 2 fulderikker kommer til, og da Nørby beder dem flytte sig en smule, sparker den ene bilens forlygte itu og den anden giver Nørby et drag over nakken. Sagen bliver herefter politianmeldt. 

30’ernes krise betød at folk havde få penge mellem hænderne, så det gav en noget hård og langsom start, men i slutningen af 30’erne begyndte det at lysne. 

Så kom 2. Verdenskrig, som gav nogle stille år, hvor Nørby måtte tage af det opsparede, men også nød at have fritid til familien. 

I 1952 får Nørby autorisation som Austin Morris og Borgwaed forhandler, der senere kommer til at hedde DOMI. Der sælges både last-, person- og varebiler. Morris var ikke en bil befolkningen havde regnet den store succes for, men mens folk stod i kø til de andre mærker, kunne Nørby levere. Og det gjorde han - i stor stil. Samtidig går sønnen, Helmuth ind i firmaet og der udvides. I 1978 er der således 14 ansatte i firmaet. 

Nørby køber først det tidligere fru Thiels hus, Elmeallé 0 i 1962, som rives ned, og der opføres et nyt værksted på 400 m². Der holdes reception og den ny Morris Marina med hydrolastic præsenteres og en barnestol, som firmaet selv fremstiller. Der er allerede solgt 2000 eksemplarer af stolen. Firmaet har længe lidt af pladsmangel og har en længere periode brugt det nedlagte elværk i Allégade som supplement. 

Jacob Nørby har i en årrække været bestyrelsesmedlem af Centralforeningen af automobilforhandlere i Danmark, af autoreparatørforeningen samt byens håndværkerforening. Han var med til at starte det danske spejderkorps op i Løgumkloster. 

I forbindelse med alle udvidelserne fik jeg engang en lille stikkelsbærbusk af Jacob Nørby. Han spurgte til den, når jeg mødte ham på gaden, og jeg passede godt på den, indtil jeg flyttede fra Kloster i 1975. 

I 1967 køber de det gamle vaskeri og ombygger det til opbygnings- og lakeringsværksted. Der laves samtidig udstillingslokaler.

I 1980 skifter de benzin-mærke fra Mobil Benzin til Nordisk lavprisbenzin - Scan-Benzin.

Ejer -1994

Nørby, Helmut Møller, automekanikker og -forhandler, født den 8. juli 1930 i Løgumkloster. Præliminæreksamen 1947. Formand for KDAK’s sportsafdeling for Tønder og Løgumkloster. Han vinder 1. præmie i 1960, 1961 og 1962 - årenes motorsportsorienteringsløb i Løgumkloster. Hans observatør er Asta Nørby. Han arrangerer op igennem 60’erne ’Rebusløbet’, et bil orienteringsløb på 90 km, startende fra Hotel Løgumkloster og herefter gennem et væld af spændende passager. Helmut sad i Løgumkloster byråd i 9 år (1978-87), da han flyttede fra byen. Han var bl.a. også aktiv i erhvervsudvalget og meget engageret i byens udvikling. Gift den 31. mar. 1954 i Løgumkloster kirke med

Nørby, Asta Toftegaard, kontorassistent, født den 23. aug. 1934 i Vejen. Datter af mejerist senere vaskeridirektør på Løgumkloster Centralvaskeri, Hans Kristian Hansen og Kirstine Pauline, f. Hansen. 

Børn:

Nørby, Jan, læge, født den 6. maj 1956 i Løgumkloster. Gift med Sigrid, født den 20. nov. 1957 i Århus.

Nørby, Anna, født c1972.

Nørby, Frank, født c1967   

Nørby, Maria.

Ansat mekaniker 1937: Petersen, Erik, mekanikersvend. Han styrter med cyklen i 1937 og får lårbensbrud.

Ejer 1994-2006 Leif Jørgensen Automobiler 

Ejer 2006-19- LEIF JØRGENSEN EJENDOMME ApS 

Forretningsleje 2013-19- Dansk Malerteknik v. Ian Honoré og Silvia Bech

Møllegade 21 Møllen

Matrikel nr. 709 - Boligareal: 245 m2 - Grundareal: 1217 m2 - Byggeår: 1477

Ejer 1477-1570 Munkeklostret i Løgumkloster

1. Arveforpagter af den fyrstelige vandmølle 1570-77

Vind, Erik Pedersen, møller, født c1540. Død c1577 i Løgumkloster. Den gamle Kloster Vandmølle var på daværende tidspunkt Danmarks største vandmølleanlæg, Søn af Peder Vind (c1500-). Gift med

Vind, Cathrine Pedersdatter, født c1545. Hun var datter af Peder Iversen (c1520-) og Barbara Ditmersen (c1510-) fra Tønder. Hun blev gift 2. gang med Claus, der muligvis er identisk med kornskriver i Tørning len, Claus Johansen Schnell.  Cathrine Pedersdatter Vind dør efter 1605.

Børn:

Vind, Peder Eriksen, møller i Løgumkloster, fødtc1580. Gift med Elisabeth Hinrichsdatter født c1585, datter af birkefoged i Løgumkloster, Hindrich Boysen (c1550-) og Bruun, Kristine Claus-datter Slotsgade 13.

?, Eriksdatter Vind, født c1582 i Løgumkloster. Hun boede på Fårgård i Nørre Løgum sogn. Gift med Mathias Tygesen, født c1580.

?, Eriksdatter Vind, født c1580. Gift med møller i Arndrup Mølle, Hans Boysen Møller, født 1575.

I 1773 opføres en vindmølle ved vandmøllen beliggende ud mod ved Dammen.

Mølleriet havde pligt til at betjente beboerne i Vester Terp, Kløing, Nr. Løgum, Visbjerg, Teglgård, Landeby, Løjtved, Trælleborg, Storde, Borg, Harres, Randerup, Skast, Kumled, Svandstrup, Abild, Drengsted, Lourup, Skærbæk og Løgumkloster. Desuden var de pålagt en hånd- og spandtjeneste som indebar at de skulle hente træ i Hjartbro, Jerstal, Magstrup, Tønder og Roost, brædder, sand, ler og Kalk i Aabenraa samt sørge for møllens vedligeholdelse.

Ejer 1747-50 Holm, Jacob

Ejer 1750-87 Holm, Johann Andreas

Ejer 1787 Jarr, Catharina. Hun var tidligere gift den 26. apr. 1742 med

Jarr, Hindrich, fuldmægtig ved den kongelige amtsstue og kræmmer, født den 14. nov. 1703 i Süderstapel, Stapelholm. Han døde den 31. jan. 1776 i Løgumkloster.

Børn:

Jarr, Samuel Nicolai, døbt den 7. apr. 1743 i Løgumkloster.

Jarr, Anna Margrethe, døbt den 8. nov. 1744 i Løgumkloster.

Jarr, Christian, ugift, dødt den 25. sep. 1746 i Løgumkloster. Han døde den 6. dec. 1804 i Løgumkloster.

Jarr, Maria, født den 20. dec. 1749 i Løgumkloster. Hun døde 17 år gammel.

Ejer 1787-1806 Wollesen, Hans. Se Slotsgade 2

Mølleejer 1806-12 Hiller, Andreas Frederick. Se Markedsgade 11

Mølleejer 1812-41 Henningsen, Henning, mølleforpagter i 1803 og fra 1812-41 mølleejer, født c1769. Gift med

Henningsen, Helena Margaretha Petersen, født c1777.

Børn:

Henningsen, Henning Peter, født c1794.

Henningsen, Anna Maria, født c1797.

Henningsen, Gertruth Coecilia, født c1799.

Henningsen, Helena Henriette, født den 23. sep. 1802 i ’Løgumkloster.

Logerende: Kramer, Jochum, mandens nevø, født c1771.

Ansatte beboere: Brandts, Cathrina Margretha, tjenestepige, født c1782; Sørens, Anna, tjenestepige, født c1768; Schramm, Rebecca, tjenestepige, født c1787; Christensen, Hans, møllelærling, født c1773; Jensen, Christen, møllelærling, født c1766; Petersen, Hans, møllelærling, født c1779; Hinrichsen, Andreas, tjenestekarl – sørger bl.a. for brændsel, født c1755; Termensen, Iwer, tjenestekarl, født c1768; Krinzen?, Christian, skolemester, født c1785;  

Kongelig mølleforpagter 1831-38 

Lütkens, Jacob Friedrich mølleforpagter Breitenburg Gift med 

Meyer, Christine Friedricke Henriette. Se familie i Vestergade 3a. 

Børn: 

Lytkens, Sophie Christine, født den 14. okt. 1832 i Løgumkloster. 

Lütkens, Jacob 

Lütkens, Catharine Christine Hedwig, født den 31. aug. 1835 i Løgumkloster.

Mølleejer 1841-50

Erichsen, Iwer, møllersvend 1833 senere gårdejer og arvemøller. født den 4. mar. 1810 i Sütterkoppel, Vedsted. Søn af sognefoged og gårdejer, Detlef Erichsen og Gunder Holm Møller (1786-). Iwer døde den 9. feb. 1865 i Løgumkloster. 55 år. Gift 1. gang den 25. sep. 1835 med

Schrøder, Sophie Helene, født 12. aug. 1799 i vor Frue Haderslev. Døde den 10. okt. 1855 i Løgumkloster. Datter af gæstgiver Johan Frederich Schrøder og Ingeborg, født Gerdes.

Børn af 1. ægteskab:

Erichsen, Fritz.

Erichsen, Frederik Detlef, født den 13. jan. 1837 i Løgumkloster. Han døde af tæring den 2. feb. 1870 i Løgumkloster. 33 år. Gift den 13. maj 1860 i Løgumkloster med Kirsten Vind, født den 15. juni 1837 i Roost, Arrild. Datter af gårdejer Peter Vind og Elspe Cathrine Møller. Hun døde den 20. juli 1893. 56 år gammel. Børn: A) Erichsen, Iwer, landmand, født den 16. feb. 1860 i Ribe. B) Erichsen, August Julius, født den 8. mar. 1838 i Løgumkloster. I 1860 var han handelsbetjent, ansat hos købmand Christian Peter Holm i Slotsgade i Haderslev. Han døde af tæring den 1. dec. 1873 i Løgumkloster. 35 år. Gift den 10. aug. 1865 i Løgumkloster med Marie Loise Detlefine Christiansen, født den 20. apr. 1838 i Heide. Datter af husmand Gustav Christiansen og Anne Marie født Dosen.

Erichsen, Gunde Ingerline, født den 30. mar. 1839 i Løgumkloster. Gift den 26. mar. 1858 med gårdmand, Thomas Nielsen i Lydersholm. Søn af gårdmand, Christen Mikkelsen Nissen og Ingeborg Marie Petersen. Børn: Ingeborg Nissen.

Erichsen, Iver Ludwig, født den 3. sep. 1840 i Løgumkloster. Gift den 16. nov. 1866 i Løgumkloster med Kjestine Marie Toft, født den 22. jan. 1844 på Arndrup mølle. Datter af møller i Arndrup, Jep Henrich Toft og Kathrine Helene, født Beck.

Erichsen, Johan Christian, brænderiejer, født den 26. apr. 1842 i Løgumkloster. Gift 1. gang med Anna Margretha Toft fra Arndrup mølle. Gift 2. gang med Sophie Meyer fra Fåregaard, Nr. Løgum. Døde af lungebetændelse den 16. juli 1868/77 i Løgumkloster. 26/35 år.

Gift 2. gang den 4. nov. 1858 i Løgumkloster med

Schmidt, Kjestinmaria Petersen, født den 6. juni 1831 i Løgumkloster. Datter af snedker, Laust Petersen Schmidt og Ellen Marie f. Nielsen. (Storegade 3b). Hun døde den 5. nov. 1895 i Løgumkloster. 64 år. Alle børnene af 2. ægteskab døde som små.

Børn:

Eriksen, Lauritz Detlef født den 30 dec. 1858 i Løgumkloster.

Erichsen, Johan Jørgen Laurits, født den 6. maj 1864 i Løgumkloster

Erichsen, Mathilde Augusta

Ansatte beboere: Lorenzen, Christian, møller svend, født c1817 i Holsted; ? Møllersvend, født 1820 i Bevtoft; Andersen, Christoffer, møllersvend, født c1820 i Døstrup; Henningsen, Henning, lærerdreng, født c1827; Hansen, Andreas, lærerdreng, født c1825 i Brede; Outzen, Hans Jørgen, tjenestekarl og senere træskomager i Løgumkloster, født den 23. jan. 1821 i Vestergade 29 i Løgumkloster. (Se Klostergade 25); Schmidt, Andreas, tjenestekarl, født c1813 i Arrild; Terp, Andreas, tjenestekarl, født ca. 1815 i Vester Terp, Nr. Løgum; Nielsdatter, Metta, tjenestepige, født c1829 i Husby; Hansen, Christine, tjenestepige, født c1812 i Holsted.

Mølleejer 1850-52 Nicolaisen, Peter

Møllepligten ophæves 1853.

Mølleejer 1852-58 Petersen, Jens.

Mølleejer 1858- Lausten, Laust Christian

Mølleejer -1892- 

Franzen, Lorenz, møllersvend senere tjæremester. (Se Vestergade 1a). Gift med

Franzen, Anne Hansdatter Rosendahl, født den 24. aug. 1834 i Kirkebÿ, Raager, Ribe. Datter af Hans Adlersen og Anne Kjestine Ottosdatter. Hun døde den 23. nov. 1892 i Løgumkloster. 59 år.

Børn:

Franzen, Franz, født den 27. mar. 1892 i Flensborg.

Franzen, Christina. (Se Lillegade 16)

Franzen, Hans

Møller -1905-: Schau, Julius Hansen. Gift med Schau, Cathrine Marie, født Hansen.

Børn:

Schau, Asmus, ugift bogtrykker og infanteriregimentet under 1. Verdenskrig, født den 13. okt. 1889 i Nørre Mølle, Ballum. Han faldt/døde den 9. juli 1917 i pargny-Filain i Frankrig.

Møller -1906-: Toft, Nis Jepsen, møller. Gift med Toft, Anna, født Lewis. Hun døde før 1906.

Børn: Toft, Omar, født den 20. juni 1890 i Missouri.

Møllerejer 1920-23

Hansen, Chresten Leonhardt. Han døde under en operation i Flensborg i begyndelsen af feb. 1921. Gift med

Hansen, Elisabeth, født Christiansen den 11. juli 1879 i Nibøl. Hun døde af hjertelammelse den 15. maj 1947 i Frelde Sande, Vejlby sogn og blev begravet i Løgumkloster. 68 år. 

Børn:

Hansen, Franz Erhard, født den 20. apr. 1911 i Løgumkloster.

Hansen, Anna, født den 5. nov. 1913 i Løgumkloster.

Slægtning:

Hansen, Boy, student, født den 11. maj 1902 i Løgumkloster.

Hansen, Mutty, født den 11. juli 1896 i Tyskland.

 

Mølleforpagter 1923-25(29)

Hansen, Franz Erhard, født den 20. apr. 1911 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. 

Mølleejerske 1925 Hansen, Elisabeth, født den 11. juli 1879i Tyskland.

Børn:

Hansen, Anna, født den 5. nov. 1913 i Løgumkloster.

Slægtning: Hansen, Boy, student, født den 11. maj 1902 i Løgumkloster; Hansen, Mutty, født den 11. juli 1896 i Tyskland.

Ansatte: Axelsen, Peter Kristian, dansk møllersvend, født den 18. okt. 1885 i Bølling, Skjern. Søn af indsidder, Jens Peter Akselsen og Inger Kathrine, født Petersen. Han boede imed familien i barakkerne ved Banen i -1933-44-. Han døde den 1. feb. 1944 i Løgumkloster. Gift 1918 med Axelsen, Martha Kirstine Hansine, f. Christensen den 27. sep. 1893 i Burbjerg sogn. Børn: 1. Axelsen, Solveig, født den 31. aug. 1918 i Skt. Martæus sogn i Randers. Gift den 16. nov. 1946 i Løgumkloster med Carlo Alfred Iversen, født den 20. feb. 1918 i Føvling. Søn af sergent, Claus Christoffer Iversen og Anne Christine, født Christensen. Han boede i Vojens i 1946.; 2. Axelsen, Marius, født den 25. apr. 1920 i Skt. Martæus sogn i Randers; 3. Axelsen, Sigrid, født den 15. apr. 1923 i Møgeltønder; 4. Axelsen, Holger, født den 3. nov. 1927 i Løgumkloster. Han døde knap 2 mdr. gammel; 5. Axelsen, Aase, født den 4. apr. 1930 i Løgumkloster. Hun døde den 31. mar. 1931. 1 år. 6. Axelsen, Aase, født den 31. juli 1933 i Løgumkloster. (Hun boede på Banegårdsvej i 1933)

Elisabeth ejer møllen efter sin mands død. Hun ansætter en møllersvend og kører møllen frem til 1929, hvor hun sælger til Svend Nielsen. Hun sørger for i handelen, at hun har pant i møllen, til hun dør.

I 1925-28 forpagter hun møllen ud til Antoni Westergaard, Tønder. 

Møllebestyrer -1928: Nicolaisen. Han køber en gård på Roageregnen.

Mølleforpagter 1928-: Schlüter. Ålefangsten i mølledammen er ikke så god som den plejer, men i stedet fanger Schlüter 48 store laks i mølledammen, hvor den største vejede 16 ½ pund.

I 1929 brænder den øverste del af vandmøllen. Det frivillige brandværn redder resten.

Møllerejer 1929-34-

Nielsen, Svend, møller og kornhandler samt medlem af kornnævnet -1946, der også ejer Alslev kro mølle, født den 18. apr. 1884 Vadhoved, Hover, Ringkøbing. Søn af Kristian Kastbjerg Nielsen og Ane, født Nielsen. I 1920 var han mølleejer i Blåhøj by. fra 1925-29 bor de i Alslev kro. Fra 1932 forpagter han motormøllen i Østergade og i 1946 flytter familien igen til Løgumkloster.  Gift med

Nielsen, Ingeborg, født den 19. juli 1895 på Blans Østermark, Ullerup sogn, Sønderborg. Datter af Hans Peter Paulsen og Ellen, født Smiedemann.

Børn:

Nielsen, Kristian Kastberg, Cand. theol, lektor i dansk og religion, født den 21. mar. 1920 i Blåhøj sogn, Vejle. Kristian var lektor på Statsskolen i Tønder og underviste bl.a. i latin og oldtidskundskab. Han var en knalddygtig lærer, men også frygtet. Enten elskede man ham eller også frygtede og hadede man ham, der var ingen mellemvej. Han døde den 1. juni 1999 i Tønder. Gift med lektor i dansk, Kirsten Holck, født den 30. nov, 1926 i Sundby, Nykøbing Falster. Datter af Ivar Aage von Holck og Ellen Johanne, født Toxværd. Hun døde den 18. juli 2006.

Nielsen, Svend Kastberg, ledende overlæge på psykiatriske hospital i Risskov, født den 4. dec. 1925 i Alslev kro, Højst sogn. Han arbejdede bl.a. med drabsmænds mentalundersøgelse.

Nielsen, Hans Kastberg, lektor på Ribe katedralskole, født den 29. maj 1930 i Løgumkloster.

Hansen, Hans Christian, født den 23. juli 1900 i Odense.

Olsen, Käthe, født den 31. juli 1915 i Løgumkloster.

Forpagter 1929: Schlytter, Wilhelm. Søn af murer Schlytter i Tønder. Ved en brand i 1930 mistænkes Schlytter for at have påsat branden. Han kommer i forhør og mentalundersøges. Schlytter anklages for assurancesvig samt bedrageri. Han frifindes. I 1930 sætter man en turbine på vandmøllehjulet, så den kan levere strøm til byen. Det aflaster elektricitetsværkets batteri specielt om aftenen og om søndagen. 1932 lejer møller, Svend Nielsen det tidligere af Lauritz Westergaard tilhørende mølleri i Østergade.

Vandmøllebestyrer 1932: Jørgensen, Peter, Nybo. Fejrer 80 år fødselsdag i 1935.

Mølleforpagter 1941- Jensen, Jens, kornhandler

 

Mølleejer 1941- 

Matzen, Iver Hansen, gårdejer på Løjtved Vestergård, født den 13. maj 1891 i Løjtved, Nr. Løgum. Søn af gårdejer Laust Matzen, Løjtved. Gift med

Matzen, Petra Christine, født den 26. apr. 1896 som datter af gårdejer Hans Chr. Schmidt, Nr. Løgum.

Løjtved Vestergaard blev overtaget af Matzen 1917. Der var dengang opdyrket 135 Tdr. Land mod nu 120 tdr. land, idet der er frasolgt 15 tdr. land. Besætningen var på 9 heste, 16 køer, 35 ungkvæg og 25 svin. Han er uddannet på Aabenraa Landbrugsskole og har været medlem af menighedsrådet, revisor ved Kommunekontoret og formand for den lokale Hesteforsikring i 25 år.

 

Lejebolig 1940 Marquardsen, Thomas, født den 8. sep. 1889 i Landeby. Gift den 8. juli 1911 med

 

Marquardsen, Christine, født den 6. maj 1884 i Løjtved, Nr. Løgum. 

 

Ejer -1948- Marquardsen, Harro 

Beboer 1947: Hansen, Nicolai, møller og brændselshandler

Mølleforpagter 1948-

Christiansen, Peter, korn- & foderstof og kunstgødningsforhandler og landmand i Mjolden. Søn af Jürgen Hans Christiansen og Karoline Marie, født Bramsen. Han døde den 1. sep. 1989 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. (Se Markedsgade 26 a+b)

Vandmøllen nedlægges i maj 1953 efter 800 års virke. Herefter kører møllen på strøm.

Beboer -1955: Hansen, Hanne, født c1875. Hun døde i 1955 i Løgumkloster.

Mølleejer -1951-1960

Marquardsen, Christian, Landmand i Favrby, Løgumkloster.

LØGUMKLOSTER VANDMØLLE

Telefon 4 36 48

Mølleri · Korn fodderstoffer · kunstgødning · saasædrenserianlæg

Korn købes til højeste pris

Mølleforpagter-1951-60 & ejer 1960-72 Hansen, Sønke, 

Onsdag den 19. maj 1953 trak møller, Sønke Hansen sammen med strandfoged C. A. Carstens som medhjælper, skotterne op ved mølleslusen og hermed var den 800 år gamle mølledam skæbne beseglet. Den 3,5 km lange mølledam, der gennem så mange mange år havde trukket kværnen i møllen og siden 1928 årligt leveret 75.000 kwh til elektricitetsværket var hermed historie. 

Ombygget til beboelse i 1973

Ejer 1972-73 Løgumkloster kommune

Ejer 1973-86 Nielsen, Ove, kommuneingeniør, født den 15. maj 1927. Han døde den 9. jan. 1998 i Løgumkloster. 70 år. Gift den 11. juli 1955 med

Nielsen, Henny, født den 16. nov. 1931. Hun døde den 27. jan. 1998 i Løgumkloster. 66 år.

Ejer 1986-94 Schulz, Anton. Gift med Schulz, Lilly. De flyttede herefter til Allégade 19. Omkring 2020 flytter de til Antons barndomshjem i Løgumgård.

Ejer 1994-98

Skriver, Helge

Skriver, Edel

De flytter herfra til Elmeallé 15.

Ejer 1998-2014 Rasmussen, Erik, født 1937.

Ejer 2014-17 Erik Rasmussens arvinger

Ejer 2017-19- Jepsen, Jørgen Kom hertil fra Vejle.

Møllegade 22

Matrikel nr. 517 - Boligareal: 273 m2 - Grundareal: 519 m2 - Byggeår: 1880. 

Ejer 1790 -1801 Dinsen, Hans, født 1763 i Bevtoft. Søn af Dins Hansen og Karen f. Hansdatter. Gift den 4. sep. 1890 i Løgumkloster med Dinsen, Anna, født Iversdatter c1764 i Løgumkloster. Datter af Iwer Christensen ved Peder Holdt og Kirsten f. Albrect.

Børn:

Hansen, Dins, født c1791.

Hansen, Iwer, født c1795.

Ejer 1801-03 Mathiesen, Fedder, kræmmer og husmand, født c1773. Gift. 

Ejer 1803-07 Wind, Hans Christian, amtsskomager, født c1769. Gift med Wind, Dorothea Drewes, født 1777.

Børn:

Wind, Agatha Christina, født c1794.

Wind, Ingeborg Christina, født c1800. 

Ejer 1807-29

Matzen, Cresten, murermester og husmand, født c1754. Gift med Matzen, Anna Cathrina Jensen, født c1755.

Børn af 1. ægteskab:

Arrilt, Hans, snedkerlærling, født c1778.

Chrestensdatter, Kiesten Cathrina, født c1798.

Lejebolig: Lassen, Hans, snedker, født c1776. Gift med Lassen, Ellen Maria Sønnichsen, født c1780. Børn: A) Lassen, Anna Margretha, født c1802. B) Lassen, Christina Maria, tjenestepige, født c1810 i Løgumkloster. Hun blev 1. gang gift 28. nov. 1847 i Adelby, Flensborg med Ohle Ammon. 2. gang gift den 15. juni 1856 i Adelby, Flensborg med Peter Bruhn. 3. gang gift med 18 år yngre maskinmester, Claus Hansen, født 1836 i Jøel sogn, Flensborg. 4 børn.

Lejer -1920: Børn: Friis, Anna Caroline, født den 12. jan. 1913 i Løgumkloster. . Friis, Emil Andersen, født den 31. mar. 1914 i Løgumkloster.

I 1920 flytter de til Bredebro og i 1953 bor de igen i Møllegade.

I 1951 lander en brevdue på hans lastbil mens han holder i Nr. Løgum. Han får duen viftet væk, men da han igen holder på Tohede, er den der igen.

Ejer 1829- Hansen, Peter.  

Lejebolig 1897: Foged, Anna Wilhelmine, født Krongaard. Hun var gift med afdøde gæstgiver, Foged, Henrik Steffensen.

Børn: Foged, Gustav, født den 4. okt. 1897 i Vesterries.

Ejer 1911-21

Friis, Christian Clausen, købmand frem til 1920 senere chauffør og køb af fjerkræ til eksport, født den 16. apr. 1884 i Nybo, Løgumkloster. Søn af gårdejer i Nybo Andreas Clausen Friis og Caroline f. Jensen. Han døde de 15. nov. 1957 på Tønder Sygehus. Begravet i Brede. Gift den 26. apr. 1912 i Løgumkloster med

Friis, Dagmar Kirstine Fallerine, født Foged den 9. feb. 1888 i Haderslev. Konfirmeret 1902 i Åstrup.

Børn:

Friis, Anna Caroline, født den 12. jan. 1913 i Løgumkloster.

Friis, Emil Andersen, født den 31. mar. 1914 i Løgumkloster.

I 1920 flytter de til Bredebro. Familien bor igen i Møllegade i 1953

I 1920 reklamerer han i Løgumkloster Tidende med at han sælger Natur honningtil 1,75 kr. per dåse.

I 1951 lander en brevdue på hans lastbil mens han holder i Nr. Løgum. Han får duen viftet væk, men da han igen holder på Tohede, er den der igen.

Ejer 1921-33 Tlf. 86

Schmidt, Carl, købmand, født den 26. aug. 1889 i Riis sogn, gift med

Schmidt, Anne, født den 5. juni 1892 i Egernsund.

Børn:

Schmidt, Anneline Sophie Cecilie, født den 9. jan, 1919 i Varnæs.

Schmidt, Hans Ingvard, født den 26. apr. 1924 i Løgumkloster. 

Konens forældre: Petersen, Hans Peter, snedker, født den 24. maj 1853 i Broager. Petersen, Cecilie, født den 1. dec. 1853 i Broager.

Tuborg øldepot 1921-.

1923-25 bortforpagter han købmandsforretningen til købmand, Søren Paulsen, Hovslund. Han forlader Løgumkloster for en stund.

Paulsen, Søren, købmand.

I Løgumkloster tidende reklamerer han for sin kaffe på følgende måde:

 Kaffe er drøj og god

 den giver både kraft og mod.

 Drik den morgen, middag, aften

 så bevares modet og kraften.

 Har du selskab spørges der:

 Hvor fås den gode kaffe her?

 Kun til nr. 86 der ringes

 og straks den gode kaffe bringes!

Ansatte beboere 1921:

Thomsen, Cathrine Marie, tjenestepige, født den 22. maj 1901 i Ellum, Løgumkloster. 

Forpagter 1925-26: Christiansen, Hans Christian, købmand, født den 19. apr. 1884 i Agtrup. I 1926 køber han N. Lorenzens forretning i Rørkær.

Hinrichsen, Ingeborg, husbestyrerinde, født den 11. nov. 1899 i Stokkebro, Møgeltønder.

Forpagter 1926-: Hansen, Bernhard

I 1929 bliver den store butiksrude i købmandsforretningen smadret. En fiskebil fra Esbjerg kører baglæns med sin lastbil direkte ind i ruden. Man formoder, at han har kørt baglæns for at komme mere lige over broen.

Lejer 1920-33: Schmidt, Carl, købmand, født den 26. aug. 1889 i Riis sogn, gift med Schmidt, Anne, født den 5. juni 1892 i Egernsund. Børn: Schmidt, Anneline Sophie Cecilie, født den 9. jan, 1919 i Varnæs. Schmidt, Hans Ingvard, født den 26. apr. 1924 i Løgumkloster. 

Konens forældre: Petersen, Hans Peter, snedker, født den 24. maj 1853 i Broager. Gift med Petersen, Cecilie, født den 1. dec. 1853 i Broager.

Ansatte beboere 1921: Thomsen, Cathrine Marie, tjenestepige, født den 22. maj 1901 i Ellum, Løgumkloster. 

Ansatte beboere 1925: Christiansen, Hans, købmand, født den 19. apr. 1884 i Agtrup; Hinrichsen, Ingeborg, husbestyrerinde, født den 11. nov. 1899 i Stokkebro, Møgeltønder. 

Ejer 1933-41 Nielsen, Svend, kornhandler

Ejer 1941-67

Matzen, Iver Hansen, gårdejer på Nørregården i Løjtved, født den 2. mar. 1880 på Nørregård i Løjtved, Nr. Løgum. Søn af gårdejer, Nis Hansen Matzen og Christine Marie, født Matzen. Døde den 15. dec. 1957 i Løgumkloster og blev begravet ved Nr. Løgum kirke.  76 år. I 16 år var han medlem af sognerådet og har siddet i menighedsrådet. Gift med 

Matzen, Anne Maria, født den 4. apr. 1881 i Mosbøl, Ø. Højst. Datter af gårdejer, Hans Christian Nissen og Adeline Christine, født Jensen. Hun døde den 13. juni 1967 i på Tønder Sygehus. Begravet i Nr. Løgum. 86 år. 

Børn:

Matzen, Nis Hansen, gårdejer på Nørregaard i Løjtved, født den 22. jan. 1909 i Ø. Højst. Gift med Else Margrethe Matzen, født den 26. juni 1916 som datter af gårdejer Peter Poulsen Nikolajsen, Løgumkloster. Gaarden de drev overtog de efter Nis’ far i 1941. Der var dengang opdyrket 225 tdr. land. Besætningen var på 12 heste, 33 køer, 57 ungkvæg og 20 svin. Nis har gået på Løgumgård Efterskole og 3 vintre på landbrugsskole i Tyskland med afsluttende eksamen.

Matzen, Adele Christine,

Matzen, Hans Nissen, født den 29. feb. 1928. Gift med Erna, født Tæstensen den 28. juli 1929. Børn: Nis Hansen Matzen, født den 21. aug. 1955 i Løgumkloster.

Matzen, Christian Nissen,

Ejer 1967-99 Matzen, Adele Christine, frk., født den 28. mar. 1907. Hun døde den 7. maj 1998 i Løgumkloster.

Lejebolig -1965-: Niemann, Christian Jørgensen, snedker og karetmager, født den 29. apr. 1902 i Vamdrup, Starup sogn, Haderslev. Søn af karetmager, Adolf Jørgensen Niemann og Caroline Marie, født Jørgensen. Ansat hos karetmagermester, Anton Madsen i Allégade. Død den 17. juli 1968 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 66 år. Gift den 10. jan. 1931 i Løgumkloster med Niemann, Mette Mari, telefonistinde på Løgumkloster telefoncentral senere postassistent 1924-64-, født den 30. aug. 1905 i Landeby, Nr. Løgum, som datter af gårdejer senere restauratør i Markledgade Lorenz Dahl Thomsen og Karen Marie, født Beier. Mette startede 19 år gammel den 1. juli 1924 som telefonistinde på telefoncentralen i Løgumkloster. Den gang brugte man kun telefonbogen, når man skulle ringe udenbyes, fortæller Mette til Jydske Tiende i 1974 i forbindelse med hendes 50 års jubilæum ved Post og Telegrafvæsenet. Når folk ringede op sagde de:

-Godaw Mette. Ka’ æ fo æ bank eller H. M. Hansen, eller hvem de nu skulle tale med. Varede snakken lidt for længe brød Mette ind og sagde:

-3 minutter.

Når folk skulle i byen ringede de til Mette og sagde, hvor de gik hen, hvorefter de lagde røret ved siden af apparatet, - og på den måde fik man børnene passet. I 1954 bliver telefonerne i Løgumkloster automatiseret og Fru Niemann rykker ind bag skranken i posthuset i Vestergade. Hun døde den 6. apr. 1994 i Løgumkloster. 88 år.

Børn: Niemann, Marie Thomsen, defektrice, født den 28. juni 1931 i Løgumkloster.Hun blev gift den 5. apr. 1953 med bager, Juul Thøgersen, Tårnby, Amager, født den 24. dec. 1923 i København. Søn af bogtrykker, Oluf Kristian Thøgersen og Anna Catharina f. Hansen. Bopæl: Backersvej 133 2. sal, København S. Børn: Christian Niemann Thøgersen, født den 28. apr. 1960 i Trinitatis sogn i København. Døbt i Løgumkloster.

Lejebolig 1991-97: Hansen, Walter Chresten, husmand i Havsted 1946-49, husmand i Visbjerg 1949-62 og chauffør, født den 4. sep. 1923 Lydersholm ved Burkal. Han døde den 9. nov. 1995. 72 år. Han har været formand for Bedsted Ungdoms- & Idræts Forening. Gift den 12. sep. 1946 i Daler kirke med Hansen, Ingrid Sophie, fødtMarcussen den 8. okt. 1926  på Østerby kro ved Daler. Hun døde den 11. sep. 2001. 74 år. De er flyttet hertil fra Lundbyesvej 4, Bedsted. Efter Walters død flyttede Ingrid i 1997 Grønnevej 46.

Børn: 1. Peter Marcussen Hansen, født den 8. aug. 1947 i Ravsted. Bosiddende i Esbjerg. Gift med Anne Grethe Gerebka. 2. Hansen, Edel Marcussen, født den 6. okt. 1949. Gift med chauffør i Bedsted. Helge Skriver. Se Elmeallé 15. 3. Ulla Marcussen Hansen, født den 2. feb 1954 -). Gift med Andreas Johansen. 4. Carsten Marcussen Hansen, født den 25. mar. 1958. Bosiddende i Rødekro.

Ejer 1999-2019- Dzano og Mejra Beckovic, dyrlæge.

Beckovic, Mejra 

Lejebolig St. Tv. 2003-18- MatthiessenJohannes Christian, født den 16. maj 1928 i Flensborg. Søn af gårdmand Jens Thjellesen Matthiessen og Mara Catharina, født Johannsen. Efter skoleuddannelsen i Tønder og et ophold på Rens Ungdomsskole fik Johannes en praktisk landbrugsuddannelse og tjente herefter som karl på gårde på egnen, i Frørup og på Skiveegnen. Johannes har været befalingsmand i Flyverhjemmeværnet hos skytterne i DGI, hvor han var skydeinstruktør for børn og unge og i bestyrelsen for Dragonforeningen. Her var han kasserer i mange år. For sin flotte indsats gennem tiderne er han tildelt flere hæderstegn, blandt andet er han blevet belønnet som "Årets Dragon" med tildeling af foreningens æressabel for en enestående indsats og er udnævnt til æresmedlem af Dragonforeningen. Gift (krondiamantbryllup) den 22. maj 1953 i Bylderup kirke med

MatthiessenHanne, født den 25. maj 1932 i Visby. Datter af Johannes Gotthardsen og Hansine Kjestine, født Hansen. Efter ophold på Nordborg Efterskole og Gråsten Husholdningsskole havde Hanne pladser på egnen og sammen med flere unge fra Bylderup-området. Hanne har været i bestyrelsen for Husholdningsforeningen i Bylderup og Slogs Herreds Hus og har været engageret i frivilligt arbejde for ældre.

I begyndelsen af 50-erne overtog de Johannes’ forældres ejendom på Bylderup Mark. Sammen drev de gården indtil november 1979, da de af helbredsmæssige årsager måtte opgive landbruget. De flyttede til Surrroj i Bylderup, hvor de nød lidt mere rolige dage med gode naboer og venner.

I 2003 flyttede de til en mindre lejlighed i Løgumkloster.

Børn:

Matthiessen, Jens bor i Christiansfeld,

MatthiessenTove bor i Sønderborg.

MatthiessenNiels Jørn bor i Bredevad

MatthiessenChristian bor i i Øster Lindet.

Møllegade 23 Møllehuset

Matrikel nr. 964 - Boligareal: 565 m2 - Grundareal: 1384 m2 - Byggeår: 1730. 

Ejer 1807-12 Hiller, Andreas Fr. (se Møllegade 11)

Ejer 1812-41 Henningsen, Henning (se Møllegade 21)

Ejer 1841-47 Erichsen, Iver. (se Møllegade 21)

Ejer 1847-64 Erichsen, Justus

Ejer 1864- Erichsen, Friedrich Detlef. Gift med

Erichsen, Kirsten, født den 15. juni 1837 i Roost, Arrild. Datter af landmand, Wind, Peter og Elspe Cathrine Møller. Hun døde den 20. juli 1893 i Løgumkloster. 56 år.

Børn:

Erichse, Iwer.

Ejer ?

Lejebolig 1920: Nissen, Mathias Christian, møller, født den 24. aug. 1869 i Nustrup. Gift med Nissen, Kjestine, født Lauridsen den 27. apr. 1876 i Gram.

Børn: Nissen, Gunder Kjestine, boghandlerske i 40 år, født den 9. juli 1899 i Gram. Ugift. Døde om natten til den 25. dec. 1961 i Løgumkloster, 62 år gammel. Begravet i samme gravsted som bl.a. Heine Hartkopf. ; Nissen, Kjestine, født den 29. dec. 1903 i Åstrup; Nissen, Cathrine, født den 5. maj 1905 i Hjerting; Nissen, Anna, født den 6. okt. 1907 i Hjerting; Hansen, Anna, født den 5. nov. 1913 i Løgumkloster; Hansen, Nis, møller, født 1900 i Løgumkloster; Larsen, Peter, karl, født den 9. okt. 1899 i Kloing, Nr. Løgum.

Midlertidigt fraværende; Hansen, Chresten Leonhardt, mølleejer, født 1867 i Mårbæk, Aanenraa. Han kom til Løgumkloster i 1892. Gift med Hansen, Elisabeth, født 1879 i Niebüll, Tyskland. Hun kom til Løgumkloster i 1900. 

Ejer -1944 Hansen, Elisabeth enke. Se Møllekroen. I 1932 får hun spiritusbevilling. I 1935 sælger hun 2 demat grundstykke fra. Det er Teglovnsbjerg, der er beliggende på begge sider af Løgumgaardvejen/ved Dammen til Jacob Holdt. Han vil bygge et beboelseshus samt en stald på jordstykket.

Lejeboliger i 1930: Hansen, Elisabeth, enke og har pant i møllen; Thomsen, Jacobine, husassistent, født den 18. mar. 1904 i Løgumkloster; Wiese, Johannes Julius, entreprenør, født den 14. dec. 1888 i Heide, Tyskland. Han er pensionær. Han bor ellers normalt i Aabenraa sammen med kone og 3 børn. Gift 1912; Asmussen, Jørgen, byggepladsformand, født den 9. jan. 1891 i Ensted, Aabenraa. Han er pensionær. Han bor ellers normalt i Aabenraa sammen med kone og 3 børn. Gift 1914; Knudsen, Christian, tømre, født den 18. okt. 1905 i Aabenraa. Han er pensionær. Han bor ellers normalt i Aabenraa sammen med kone og barn. Gift 1927; Lassen, Peter, arbejdsmand, født den 9. okt. 1899 i Kløing, Nr. Løgum. Se Søndergade 3.

Forretningslejer 1940: Jacobsen, Julius, dentist/tandlæge. Han kom hertil fra Sønderborg. Han flytter herfra til Mellemgade 4.

Børn: Jacobsen, Flemming, tropsfører hos spejderne 

Ejer 1944- Sehestedt, Tove Elisabeth frk.

Ejer -1945 Bertelsen, Leo, København.

Ejer 1945 Den danske stat

Ejer 1946-70

Johnsen, Christian Iversen, landmand og senere søfarende, født den 20. sep. 1897 i Landeby, Nr. Løgum. Søn af sø- og landmand, Andreas Knudsen Johnsen og Cæcilie Christine f. Jensen fra Landeby. Johnsen stak allerede til søs som dreng, hvor han var fyrbøder. I 1914 blev han indkaldt til tysk militærtjeneste, hvor han var på torpedobådene frem til krigens slutning. Herefter var han frem til 1925 i Amerika, hvorefter han flyttede hjem til Løgumkloster igen. Han døde i maj 1972 i Løgumkloster. 74 år. Gift den 17. okt. 1930 med

Johnsen, Agnes Sophie, født den 14. juli 1907 i Flensborg. Hun kom til Løgumkloster i 1928. Hun døde jan. 1972 i Løgumkloster.

Sammen drev de et landbrug i Landeby. I 1946 købte de Møllehuset, men fortsatte med landbruget indtil Johnsen igen tog ud at sejle på verdenshavene. Det blev denne gang dog kun til overfarten Esbjerg – England som motormand. I 1960 lagde han op.

Møllehuset stod i 1946 vurderet til 16.000 kr. Agnes Johnsen købte huset for 20.000 kr. og restaurerede det for 100.000 kr. I 1955 indrettes en fuldt moderne tandlægeklinik i ejendommen samt lejligheder.

Barn: Johnsen, Andreas, oversergent. Se næste ejer.

I 1940 boede de ved Banen 

Lejer af tandlægeklinikken i 1956-: Vinum Hansen, Jørgen Andersen, tandlæge, født den 28. maj 1929. Søn af gårdejer, Jens Christian Hansenog Emma Christine, født Rasmussen.  Vinumgård. Han blev student fra Tønder gymnasium. Gift den 10. sep. 1954 i Varde med Vinum Hansen, Gunhild, tandlæge, født Mørch den 22. sep. 1930 i Varde. Børn: Vinum Hansen, Anne Mette, født den 8. feb. 1958 i Løgumkloster.

Familien kommer efter flere år uden tandlæge til byen. Den sidste hed Rasmussen og forlod byen i starten af 1950’erne.  

Ejer 1970- Johnsen, Andreas, oversergent, født den 23. sep. 1940 i Løgumkloster. Gift med Birthe. 

Beboer -1973: Tjellesen, Birgitta, blev kaldt Gitte, ugift husassistent, født den 7. dec. 1893 på Tjellesens kro i Ravsted. Datter af gæstgiver, Peter Tjellesen (Bedsted 7/9-1855-) og Maria (Store Knivsig 25/4-1858-). Hun først husassistent i flere hjem, hvorefter hun kom til hotelejer Rasmus Andersen i Gram. Herfra var hun gennem 12 år husassistent for grosserer Werner i København. I 1959 vendte hun tilbage til sin fødeegn og slog sig ned i Løgumkloster, da hun her havde 2 søstre boende, nemlig Aje Bock i Mellemgade og Misse Holdt på møllekroen. Død 80 år gammel i 1973.

Ejer -1977-82- Homilius, H. A/S Tømmerhandel.

I 1982 udstykkes huset til 4 lejligheder 

Homilius, Hermann Anton. Gift med

Homilius, Inger Marie, født Hansen.

Børn:

Homilius, Christian, født den 17. feb. 1941 i Løgumkloster. Han døde samme dag.

Homilius, Erik, født den 17. okt. 1946 i Løgumkloster.

Homilius, Christian, født den 4. okt. 1950 i Løgumkloster.

Ansatte: Christensen, Hans, Sølstedgårdvej 7; Pop, Hans, disponent, Storegade 8, Muus, Jan, repræsentant, Munkeparken 80; Salskov, Carl, Munkeparken 107, Ott, Per, konsulent, 

Ejer 1999- Ejerforeningen Møllehuset

Ejer 1999-2019- 

Ejerforeningen Møllehuset

 

1. th. (Ejerlejlighed)

Ejer 2013-19- Madsen, Mogens Elkjær

 

st. th. (Ejerlejlighed) 

Ejer 2009-19- Vestergaard, Orla Hans 

 

st. tv.(Ejerlejlighed)

Ejer 2013-19- Madsen, Mogens Elkjær

 

1. tv. (Ejerlejlighed)

Ejer 1989-2019- Sørensen, Tom Oxholm 

Møllegade 24 Den gamle brænderigård

Matrikel nr. 2100 - Boligareal: 285 m2 - Grundareal: 505 m2 - Byggeår: 1880 

Beskrivelse 2018: Udsigt til Mølledammen, åen og skoven. Huset er stænkpudset og pålagt tegltag. Indretningen består af entre med trappe til tagetagen, stue med trægulv, pejsestue med pejs og klinkegulv samt direkte adgang til have, badeværelse med karbad, værelse med dobbelt skydedør til stue, spisekøkken med finerlåger, baggang med flisegulv, bryggers samt viktualierum. Tagetagen er indrettet med badeværelse med brus og 5 værelser. Opvarmning med fjernvarme.

Ejer 1894- Erichsen, Sophie (enke) 

Ejer -1904 Erichsen, Justus Sophus, gårdejer på Fårgaard. Herefter Erichsen, Iwer, gårdejer på Fårgaard og arvemøller. Født den 4. mar. 1810 i Sütterkoppel, Vedsted. Søn af sognefoged, Ditlef Erichsen og Gunder f. Holm (1786-). Gift. 

Ejer 1904-25 Jensen, Andreas Julius, kornhandler, komi i Løgumkloster senere købmand i Bredebro, født den 19. mar. 1876 i Emmerske. Han køber et stykke af mølledammen af Henning Claudius Hennings, Jernbanevej 10 i 1942. Andreas der ellers var en kraftig og flittig mand døde den 18. jan. 1948 i Løgumkloster af en hjertelidelse. 71 år.Gift den 2. apr. 1901 i Løgumkloster med

Jensen, Pauline, født Paulsen den 6. juli 1879 i Løgumkloster. Datter af Marie Christine Hansen (1854-) og udlagt barnefader Jens Clausen Paulsen. Hun døde efter nogen tids sygdom den 27. jan. 1955 i Løgumkloster. 75 år.

Børn:

Jensen, MarieChristine, født den 20. sep. 1903 i Bredebro. Hun døde den 19. aug. 1924 i Løgumkloster. 20 år.

Jensen, Jens, født den 30. aug. 1914 i Løgumkloster. Han satte sit liv på spil i 1938 da han redede den kun 11 årige, Erik Nielsen, der gik gennem isen på Mølledammen. Under redningen af drengen gik Jens selv gennem isen, men tililende fik med en stige dem begge op på det tørre igen. For sit heltemod fik han en anerkendende skrivelse samt et bæger i sølv af justitsministeriet.  På bægeret stod: ’Jens Jensen. For modig Færd, den 13. februar 1938. Justitsministeriet’.

Det ser ud til at familien flytter lidt ud og ind i huset. Da de køber huset kommer de fra Bredebro.

Ejer og beboere 1925-30

Kjær, Christian, kulhandler, født 1. aug. 1896 i Branderup. Han døde efter længere tids håbløs sygdom den 22. sep. 1947 i Løgumkloster. Gift med

Kjær, Magdalene, parfumerihandlerske, født den 10. mar. 1899 i Branderup. Datter af landmand, Niels Jensen Lund og Christina f. Schmidt. Gift 2. gang med gårdejer Jacob Thomsen, Branderup.

Christian Kjær forpagtede Julius Jensen lagerrum og bolig, mens Julius er købmand i Bredebro. Han bor her selv frem til 1928, hvor han forpagter lagerrummet og bolig til enke og møllerejerske fru Elisabeth Hansen

Logerende 1921-25 Schlüter, Wilhelm Friedrich, møller, født den 10. jan. 1901 i Tønder. Søn af murer, Wilhelm Friedrich Schlüter og Anna Margaretha Kirstine f. Outzen. 

Ejer -1948 Jensen, Pauline, enkefrue. (Se ejer 1904-25)

Ejer 1948- Løgumkloster og omegns Centralvaskeri

Løgumkloster og omegns Centralvaskeri

blev stiftet den 20. mar. 1948 med det formål at udføre vask for foreningens medlemmer så billigt som muligt ved brug af moderne hjælpemidler. Vaskeriet var blandt de første vaskerier i Danmark.

Forud blev der 1947 efter et møde på Hotel Løgumkloster nedsat et udvalg bestående af sagfører Carl Friedrich Lund, apoteker Jacob Kjems, vejformand, Johannes Petersen, murermester, Ditlev Jensen, hotelejer Hans Heisel, husmand, Carsten Fabricius, Østermark, direktør Døring, Anna Schlüter og lærer, J. Reflund Paulsen, der skal arbejde videre med sagen.

502 andelshavere meldte sig og man kunne starte virksomheden.

I første omgang ville man bygge en helt ny bygning, som skulle ligge tæt på Brede Å så man let og elegant kunne komme af med spildevandet.

Man nedsatte den første bestyrelse som kom til at bestå af følgende: sagfører, Lund, Løgumkloster (formand); lærer, Refslund Poulsen, Bjerndrup (sekretær); vejassistent Duer, Tønder (næstformand); gårdejer, Bent Thomsen, Hejsel ved Ravsted, uddeler Petersen, Skærbæk, fru mejeribesturer Schlütter, Løgumkloster og husmand Carsten Fabricius, Østermarken.

I starten af december er grunden ryddet for den gamle stald og lade inden jul er taget færdigt. Arkitekt P. J. Petersen, Tønder.

Man startede ombygningen af det gamle kornlager i efteråret 1948 og håbede på en mild vinter så byggeriet kunne stå færdigt til næste års forår. Første direktør var H. Slott fra Gentofte, som man hentede fra et stort københavnsk vaskeri. Han havde tidligere været vaskeridirektør i 20 år i et stort vaskeri i Hamborg.

I februar 1949 er den første dampkedel installeret. Vaskeriet bliver forsinket en uge på grund af vanskeligheder med at få leveret de sidste maskiner.

Vaskeriet blev indviet den 14. maj 1949 og lå i Møllegade. Der beskæftiges 20 personer, hvoraf 14 kvinder. Personalet har adgang til omklædningsrum og bruser og hver medarbejder har sit eget skab.

Med de nye maskiner kan der vaskes mellem 8-1000 kg tøj dagligt. Dette svarer til ca. 50 husstande. Selve vasken og færdigbehandlingen af tøjet vil foregå efter de nyeste videnskabelige metoder fra ind- og udland. Hele oplandet som går fra Skærbæk over Ballum, Højer, Tønder, Tinglev og helt op til Toftlund skal betjenes en gang om ugen således at tøjet leveres nøjagtig en uge efter afhentning. Prisen for vasketøjet er 1 kr. per kilo, hvilket kun er lidt over halvdelen af prisen i København. Vaskeriet har truffet aftalen med et Københavnsk laboratorium om stadig kontrol af vask og slitage på tøjet, hvilket vil være betydeligt bedre end ved vask i hjemmet.

Alle maskiner er udført i rustfrit stål. Der bruges uskadelige vaskemidler og vasken tilsættes et usynligt middel (kun synligt under ultraviolette stråler) så vasketøjet ikke bliver forbyttet.

Hele anlægsummen af vaskeriet beløber sig til 300.000 kr. Ombygning og installationer er foretaget af lokale håndværkere og maskinerne er leveret af G. E. Mathiesen, København.

Efter kun et år i Løgumkloster flyttede Slot til Maribo, hvor han blev direktør på Danmarks største andelsvaskeri. Herefter blev Hans Kristian Hansen direktør.  (Se Stationsvej 5)

Ved generalforsamlingen i 1951 meddeles bl.a. at man har måttet udvide med en vaskemaskine mere, så man nu kan vaske 1000 kr. tøj dagligt. Distriktet er udvidet til også at omfatte Gram, Bevtoft og Tinglev. 

Den 24. juli 1964 bliver et nyt centralvaskeri, dengang Sønderjyllands største taget i brug på Tønderlandevej 25, da pladsen blev for trang i Møllegade.

Mureabejdet blev udført af Ditlev Jensen, snedkerarbejdet, Christian Christensen, glarmester, Fr. Trier, malerarbejdet, H. Madsen og el installationen af A. E. Christensen alle fra Løgumkloster. 

I 1964 er der 34 ansatte og direktøren hedder stadig Hansen. Prisen på 1 kg vasketøj stiger til 2,25 kr. i 1969.

I 1974 er der 30 ansatte og direktøren hedder stadig Hansen. Der er 5800 kunder og 800 andelshavere. Prisen på 1 kg vasketøj er 5. kr.

VI VASKER ALT – VI VASKER FOR ALLE 

Løgumkloster og omegns 

Centralvaskeri 

A. m. b. A. 

Telefon 4 36 47 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Lund, C. F. Formand (1948-49) 

Schlütter, Anna (1948-74-) 

Refslund Poulsen (1948-74-) Formand (1949-64-) 

Thomsen, Bent (1948-74-) 

Schack Petersen (1948-74-) 

Ole Israelsen Formand 

Frede Andersen Formand 

Jens Kjær Jensen Formand 

Spectroplast A/S i Bedsted 1971-96 

Fabrikken, Spectroplast A/S startede sin produktion i Bedsted i 1971. Forinden havde man dog fra 1969 haft en del produktion i et nedlagt vaskeri i Løgumkloster, men da man kun kunne leje disse lokaler og ønskede at få egne bygninger, købte man mejeriet i Bedsted, da det i 1970 blev udbudt til salg, efter at det tidligere Bedsted Andelsmejeri blev sammenlagt med Hellevad og Omegns Andelsmejeri. Efter en mindre ombygning kunne plastproduktionen flytte til Bedsted. 

Efter etableringen i Bedsted opstod der interne ledelsesproblemer i firmaet. De blev dog løst ved at firmaet i 1973 blev solgt til Bent Henriksen. Han varetog de administrative opgaver, og deltog kun i selve produktionsprocessen, i tilfælde af, at der opstod akut mangel på arbejdskraft. På virksomheden fremstillede man især bordplader af rå spånplader, der blev savet ud i runde eller rektangulære plader i bestemte mål for derefter at blive indstøbt i polyestermasse. Arbejdsprocesserne var enkle og krævede ikke mange maskiner, og alle de ansatte kunne om nødvendigt deltage i alle faser af produktionen. 

I begyndelsen fremstillede man også vindueskarme efter samme teknik, og i årene fra omkring 1977-80 havde produktionen endvidere omfattet fremstilling af vindueskarme, der alene bestod af kunststof. Disse fremstilledes dog på tysk licens, men denne produktion indstilledes atter omkring. 

1980, på grund af, at fremstillingsprisen var for stor og det færdige produkt ikke længere var konkurrencedygtigt.

Det tidligere Bedsted Lø Andelsmejeri, som i 1971 blev omdannet til fabriksvirksomheden: Spectroplast. Omkring 1998 blev bygningerne jævnet med jorden. Foto: Henning Haugaard 1973.

De færdige bordplader solgtes til forskellige møbelfabrikanter. Hjemmemarkedet aftog ca. 70 % af produktionen, medens resten gik til det europæiske marked. Hovedparten af pladerne anvendtes til havemøbler, men ellers kunne de også bruges til kantineborde, køkkenspiseborde m. v. Højsæsonen for bordpladeproduktionen lå derfor fra omkring juletid til hen på foråret, men forhold som dårligt vejr den foregående sommer kunne påvirke efterspørgslen og dermed også produktionens omfang. Hele produktionen indrettedes derfor i høj grad efter efterspørgslen og efter hvor stort lageret var.

I oktober 1977 blev der opført en helt ny lagerbygning til fabrikken på i alt 600 m2 i Bedsteds nordvestlige industriområde, Nørrevirke, som kommunen i 1970-erne udlagde til erhvervsområde. Her opbevaredes de færdigpakkede bordplader samt krostole, som ejeren af fabrikken, der tidligere har arbejdet i møbelbranchen, begyndte at handle med, samtidig med at hallen blev bygget.

Fabrikken beskæftigede ufaglært arbejdskraft, og i begyndelsen af 1970-erne var der 12 heltidsansatte. I 1980 var der kun 7 mand ansat på fabrikken. Desuden havde man i flere år haft fire kvinder beskæftiget, hvoraf de tre kun var deltidsansat. De blev gerne afskediget først, når man i dårlige perioder opretholdt en minimal produktion på grund af en for stor lagerbeholdning.

To af de ansatte fulgte med fra Løgumkloster og arbejdede på fabrikken lige til den blev nedlagt, men ellers var det karakteristisk for virksomheden, at der har været en forholdsvis stor udskiftning blandt de ansatte. I begyndelsen af 1970-erne, hvor der var flest beskæftigede på fabrikken, søgte nogle arbejdere og en enkelt husmand fra Bedsted om ansættelse og fik det, men de holdt dog op igen efter få år, da ordretilgangen fra omkring 1975 begyndte at blive for nedadgående. De mente, at deres arbejdssituation blev for usikker og fandt sig i stedet et andet arbejde. Omkring 1996 boede kun en af de mandlige arbejdere på fabrikken i Bedsted, mens resten af arbejdsstyrken blev rekrutteret fra de nærmeste omkringliggende landsbyer, som Løgumgårde, Havsted og Alslev Kro.

Den nye lagerbygning på Spectroplast på Nørrevirke. Her opbevaredes de færdige bordplader og krostole som firmaet bl.a. producerede. Foto: Gudrun Gormsen 1979.

De fire ansatte kvinder boede dog alle i Bedsted, og alle håbede de på evt. genansættelse, hvis produktionen igen skulle blive forbedret. Tidligere havde de i perioder, især sidst på sommeren gået arbejdsløse. Kvinderne afskediges dog i reglen først, når produktionen var faldende, idet de udførte specielle arbejdsprocesser som smøring af de forme, pladerne blev støbt i. 

Direktør på Spectroplast fra 1973 - 1996, Bent Henriksen. Bent Henriksen blev født 17. sept. 1929 på Nykøbing Mors. Kort efter flyttede familien til Fredericia. Her fik Bent Henriksen en regnskabsmæssig uddannelse, hvilket førte til, at han i en årrække var ansat som prokurist i firmaet “S.C.S. Koncernens eksportselskab”. I 1973 købte Bent Henriksen “Spectroplast”, Kirkegade 15 i Bedsted. Under hans ledelse voksede firmaet sig stadig større, så det var helt naturligt at firmaet i 1985 flyttede til industriområdet på Nørrevirke, da det alligevel blev nødvendigt at udvide. Bent Henriksen blev i 1955 gift med Gurli Jensen, der døde i 1987. Parret boede i huset, Lundbyesvej 40 i Bedsted, men da han i 1996 solgte firmaet, flyttede han til Aabenraa.

Generelt forholdt det sig endvidere således, at de alternative beskæftigelsesmuligheder i lokalområdet var størst for mænd. For at sikre en mere stabil arbejdskraft afskedigedes derfor først de mere løst ansatte arbejdere. Ofte var det kvinderne det ud over. De havde i forvejen ikke så let ved at finde andet arbejde.

I 1985 flyttede Spectroplast ud af det tidligere mejeri på adressen: Kirkegade 15 til industriområdet på Nørrevirke. Det var af både produktions- og miljømæssige grunde at virksomheden flyttede til det nye industriområde. Firmaet fremstillede i 1985 omkring 100.000 bordplader på årsbasis. Den nye produktionshal var på 1200 m². I 1996 lukkede virksomheden. Bygningerne blev herefter solgt til Hydro Aluminium Heat Transfer.

Kilde:  • "Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer" ved Palle Ove Christiansen. Landsby- kommissionen 1980. Heri om plasticfabrikken, side 399-400, skrevet af Gudrun Gormsen. • Bemærkning fra Landsbykommissionen, om hvorfor Bedsted var blevet udset til at skulle medvirke i en undersøgelse: Bedsted blev udvalgt til denne undersøgelse af fire Landsbyer, på grund af sin lille plasticfabrik, Spectroplast A/S. Vi ønskede at studere, hvad der sker i et landsbysamfund, når der etableres industri. Hvorfra rekrutterer virksomheden sine arbejdere? Sker der forandringer i det lokale beskæftigelsesmønster? Flytter nye arbejdere til byen, eller bibeholder de deres hidtidige bosted og pendler ind til virksomheden? Hvorledes påvirker industrien og eventuelle forandringer i forbindelse hermed det sociale liv i landsbysamfundet? Det blev imidlertid ret hurtigt klart, at plasticfabrikken ikke kan siges at have medført nogen væsentlige forandringer i byens daglige liv. Virksomheden er ganske enkelt for lille. De forandringer, der er sket, hang snarere sammen med generelle forandringer i de enkelte beboeres livsform. 

Lejebolig -1959-74 Hansen, Frands, tømrer- og snedkermester. Børn:

Hansen, Anker, kok. Udlært kok på Løgumkloster Centralhotel. I 1980erne var han kok på Nørreherred hus på Als.

Hansen, Steen. Bosiddende i Australien.

Hansen, Ulla

Hansen, Lis 

Fabrikslejer 1967- 

Mazalux produktion af haveborde i str. (60 x 90) cm og runde borde diameter 1 meter udført i polyesterbelagt bordplade med stålrør ben, sammenklappeligt og i forskellige farver. 

Ejer 1974-78- Nørby, Helmuth 

Ejer 1999-2019 Hvass, Erik Christian 

Ejer 2019- PROSPERE APS 

Møllegade 26

Dahl, Edith, danselærerinde på Centralhotellet i moderne dans i 1924. Hendes forældre boede i Møllegade 9.