Slotsgade

Løgumkloster helt fra starten

Det hele startede for mere en 1500 år siden. Syd for Alexandria i Egypten drog mænd og kvinder ud i ørkenen for at være alene, fjernt fra andre mennesker, så de kunne dyrke deres tro på Gud. Denne eremittilværelse blev dog med tiden meget krævende. Derfor slog de sig spontant sammen i mindre grupper, hvor de kunne drøfte religiøse spørgsmål og være sammen om at finde mad og vand. Det blev starten til de første klosterdannelser i Egypten.

Op igennem middelalderen voksede et omfattende system af klostre frem i Europa, som fik en afgørende betydning for den materielle velstand, kulturelle udvikling og sygeberedskabet. Europa ville have været noget fattigere, hvis ikke det havde været for klostrene. Det er en af de store ironier ved klostervæsenets historie, at en så åndelig institution endte med også at få enorm materiel betydning, idet isolation i mindre gruppeenheder og åndelig fordybelse var nøgleordene.

Klostrene var selvforsynende, hvilket fik en afgørende betydning for udviklingen af planteavl og dyrehold. De tog sig ofte af syge og trængende og fik hermed et godt kendskab til lægende planter. I lærdommen om Gud dannede man skoler, og skrev de første håndskrevne bøger, en kulturhistorisk skat, som i klostrenes biblioteker stadig er velbevarede.

Grundlæggeren af klostret i Marseilles i Frankrig, John Cassianus skrev et regelsæt for klostret som bredte sig til andre klostre i Europa bl.a. italieneren, Benedikt fra Nurcia, der lod et kloster bygge på et bjerget, Monte Cassino mellem Rom og Napoli. Nogenlunde samtidig nedskrev han inspireret af Cassianus sit regelsæt, der skulle få afgørende betydning for al senere klostervirksomhed. Det følges den dag i dag af tusindvis af munke og nonner. - Der er tale om meget milde regler, der ikke søgte at ødelægge kroppen og tog hensyn til den enkeltes behov. De skabte samtidig en struktur for klostervæsenet, hvor en abbed eller abbedisse blev indsat som en overordnet fader- eller moderskikkelse, der skulle tage sig af munkene og nonnerne. Reglerne handler ikke om kæft, trit og retning, men er udtryk for forståelse, indsigt og hensyn til andre.

Fra år 1000 vokser klosterdannelserne sig eksplosivt. Det skyldes ikke mindst en bølge af religiøs begejstring. Nogle vælger at leve sammen og prædike evangeliet i samfundet. Andre vælger at leve et liv med bøn og arbejde som de første apostle.
Men især skabelsen af cistercienserordenen i 1098 får stor betydning for udviklingen.
- Det er den første egentlige munkeorden i Europa, for selv om cistercienserne fulgte Benedikts regel til punkt og prikke, udviklede de en helt ny administrativ struktur.
I løbet af de følgende århundreder rejser cisterciensermunke rundt i hele Europa og grundlægger i alt 700 nye klostre. I Danmark er Esrum Kloster og Løgumkloster eksempler derpå.

Cistercienserne blev dermed den næststørste orden efter benediktinerne, der på samme tid havde omkring 1400 klostre ifølge McGuire. Selv om Álvarez Palenzuela er meget skeptisk over for de tal, der gives på det samlede antal klostre i perioden, medgiver han, at der nok er tale om over 2000 i hele Europa.

I det 12. århundrede opstod også de store tiggerordener, franciskanerne og dominikanerne. De var meget udadvendte i deres forsøg på at prædike kristendommens budskab for høj og lav. De gjorde klosterbevægelsen til et by fænomen og var med til at demokratisere den.

- Mens munkene og nonnerne i det første halve årtusinde hovedsagelig var blevet rekrutteret blandt overklassens børn, ser man nu også bourgeoisiet melde sig ind i de nye ordener. Der var dog generelt tale om en meget blandet skare, og der fandtes munke og nonner fra alle samfundslag, siger Álvarez Palenzuela.

I begyndelsen af nov. måned 1173 begiver Abbed, Eberhard og 12 munke (bl.a. bisp Rudolf, Stefan og Gunner) sig på vej fra klostret i Seem ved Ribe sig sydover for at se sig om efter et egnet sted at bygge et nyt kloster. Vejen derned af er svært fremkommelig, da det meste er skov.

Da de kommer til Teglgård, skuer de ud over et åbent hedeareal, og her vælger de at bygge deres kloster. De går straks i gang med at opføre bygninger og da Bernhard af Claiervaux ankommer den 28. nov. 1173, vælger man denne dag til klostrets grundlæggelse. Da der i området er så rigeligt med skov, vælger man i første omgang at bygge klostret op i træ, selvom man flere andre steder byggede klostrene i sten. Den fromme og veltalende biskop Orm i Ribe, nød at residere i Løgum klostret. Derfor skænkede han dem jord og fæstegårde omkring klostret og efter træklostret efter kort tid brændte ned til grunden, var der midler nok til at bygge et nyt i munkesten af ler fra Teglgård ved Løgumgård. Men også abbeden i Herrisvad (Skåne) kom jævnligt på besøg. Med sig havde de begge et helt hof af tjenestefolk og en hel hær af soldater. Så med tiden blev besøgene en økonomisk belastning for klostret, der havde en 3 ugers underholdningspligt for hver af dem.

I de kommende århundreder mærkedes en voksende kritik af klostrenes og ikke mindst munkenes og nonnernes roller i samfundet. Det ledte frem til Reformationen i begyndelsen af det 16. århundrede, der blev et hårdt slag for klostervæsenet.

Hil dig frelser og forsoner - er oprindelig skrevet af Bernhard af Claiervaux munkenes stifter i Løgumkloster. Hør den her!

1714-74 Løgumkloster var en garnisionsby

På grund af de politiske forhold i byen besluttede det danske statsråd at sende militær til byen. Der blev bygget barakker bag Østergade 30 og allerede samme år, kom en hær bestående af en afdeling dragoner fra Tønning og en række befalingsmænd med deres medbragte hustruer ridende ind gennem Slotsgade. Hæren var sammensat af lejetropper fra forskellige lande. Deres levevis og udseende røbede at kun få var danskere. Det var rå soldater, der førte et tøjlesløst liv, så de blev en skræk i Løgumkloster. 11 år måtte man døje med dem, hvorefter de igen drog ud af byen.

Løgumkloster er nu militærfri fra 1725-43, hvorefter ny garnison kommer til byen.

Denne gang en eskadron af 3. jyske Kyrasserregiment fra Randers. De kommer ridende nordfra og hele byen tager imod. Man havde forud lovet klosterboerne, at disse var pæne og adstadige. De kom ridende ind i byen i deres pæneste skrud, en flok herrer med paryk og hårpisk ned ad ryggen. Forrest red trommeslager Anders Jensen. Bag ham den gamle, agtede ritmester Prehn på en skimlet hest og ved hans side den unge løjtnant Reestedt. Nu fulgte fanebærer Fredriksen, som førte an foran de 50 kyrasser. Allerbagerst kom bagagen og de 16 gifte soldaters familier.

I 1761 kom en anden eskadron af 3. jyske Kyrasserregiment fra Randers og 1763 en tredje eskadron fra samme regiment sammen med det mønske infanteriregiment. En tid lang omfattede hele garnisonen 400 mand, og da der kunne var plads til 200 i barakkerne, måtte de andre bo hos borgerne i Løgumkloster by.

I slutningen af året 1763 drog kyrasserne væk, men kort efter kom 3. jyske dragonregiment og 3. infanteriregiment hertil. Løgumkloster havde dermed en af Danmarks største garnisoner, som totalt prægede byen. I det meste af året 1750 var Løgumkloster dog helt fri for garnisonen, da der udbrød dysenteri (blodgang), en smitsom tarmsygdom med blodig diarré og kolikagtige mavesmerter, hvorefter hele garnisonen forlod byen. Samme flugt fra byen skete atter under småkoppeepidemien i 1755. Først 1810 kom der forordning om koppevaccination af alle.

Den 10. februar 1772 nedbrændte barakkerne, hvorved kantineværtens gamle tjenestepige indebrændte. I 1774 var de igen bygget op, men blev ej længere beboet af soldater, da den politiske spænding var slut og garnisonen dermed var opløst. Nogle af de ældre gifte soldater tog deres afsked og blev boende i Løgumkloster. Det gjorde bl.a. Leopold Eberhard de Goguel, premierløjtnant i det plønske infanteri. Se Vestergade 21.

Fra 1774 havde man dog militærtropper i byen, som kun havde det som bierhverv. Derfor bestod troppen mest af folk fra Løgumkloster. De blev undervis af kaptajn, Ludvig von Heiden. Nogle af disse var håndværkere, som boede i Barakkerne, men da barakkerne igen brændte i 1784 blev de ikke genopbygget.

Bortset fra de 11 første frygtelig år som garnisonsby, var soldaternes opførsel god og gav sjældent anledning til kontroverser. Af Løgumkloster kirkebog ses mange ægteskaber mellem garnisonsmænd og byens piger. Således også pigen Magdalena Cathrina Augusta Hansdatter, der blev gift den 10. august 1764 i Løgumkloster kirke med dragon ved major Rhodend Hans Hendrich Philipsen. Se Østergade 22. 

(Oplysningerne er bl.a. hentet fra lærer, Peter Roost’ skrifter)

I anledningen af Løgumklosters 750 års fødselsdag skrev Peter Skovroy, født i Arrild, opvokset i Løgumkloster følgende hyldest til byen: 

Tre fjerdedels årti svand 

bag aftenrødens skær 

fra den dag Seemmunken fandt 

sit Locus Dei her.

 

Og endnu kirken hæver 

sig mod den mørke sky 

som under himlen svæver 

hen over kloster by.

 

 Og klosterkirkens slanke spir 

det øjnes overalt 

og står som vesterslettens sir 

fra vest- og østersalt.

 

Og under kirkens skygge 

i gravens stille gem 

der venter fædre trygge 

på evighedens hjem.

 

 Hil dig du kære gamle by 

der våger i min hu 

Du var min barndoms stille ly 

Jeg elsker dig endnu

 

Du vækker gamle minder 

som dvæler i mit sind 

der volder tårer rinder 

ned af min gamle kind.

 

 Jeg elsker dine lave hus’ 

omkring den store plads 

jeg hører end din møllesus 

og ser din markedsplads

 

En skål for gamle kloster 

og drik kun skålen ud 

og skidt med hvad det koster 

en rympling eller stud. 

Peder Andersen Skovrøy blev født den 23. juni 1851 i Arrild, hvor hans far var smed. Senere flyttede familien til Løgumkloster, og Skovrøy gik i skole der. Han kom på et kontor i Haderslev, læste til jurist i København, blev sagførerfuldmægtig i Nordsjælland og kom 1882 til Tønder som redaktør af Vestslesvigs tidende.                                                  

Skovrøy skrev et lunt og stilfærdigt dansk – kun ved tyske angreb råbte han højt. Blev han bevæget ved sin egen fortælling, måtte der følge en befriende spøg: ”Skovly er god, sagde vestboen – han sad i ly ved en tidsel”. Snurrigheder og alskens skæve vinkler samlede han på sin vej, han stolede på sin gode smag, støbte historien lidt om hist og her, pudsede den og lo selv med, når han fortalte om enere og særlinge, om provisoren der stammede og derfor måtte synge, når noget skulle siges hurtigt – og om enken, der var så glad for, at hun kunne nå at vaske loftet, når hun stod på sin mands ligkiste…                                                                                                                   I 1895 havde den tyske krigsforening i Tønder holdt en fest. Skovrøy skrev om den i sin avis, at ”der blev sendt telegram fra festen til den kommanderende general Wrangel – det var jo en soldaterfest – og måske for en ordens skyld – til den tyske kejser”. En eller anden snedig tysker udpønsede så, at Skovrøy påstod, at amtsdommer Brockschmidt havde telegraferet til kejseren for at få en orden tildelt og det måtte være fornærmeligt. Skovrøy blev idømt en måneds fængsel for den udtalelse - han påstod altid selv, at det var fordi han var født Skt. Hans aften, at det gik så galt, at han kom i fængsel for en ordens skyld, når andre mennesker kun kommer der for en uordens skyld.                                                                    

Skovrøy døde den 27. februar 1935 og blev begravet på Løgumkloster kirkegård, hvor hans grav stadig kan ses.

 -----------------------------------

I 1930 er kongen på besøg i Slotsgade. På deres vej gennem Sønderjylland får kongen lyst til at gense Løgumkloster slot og kirke, hvorfor turen lægges over Kloste. Til afsked efter besigtigelsen udbringer borgmester, dommer Stegmann et leve for kongen. 

Samme år bliver Findlandsbarnet, Thyco Mathilde Wall, født 1870 i Bjørneborg landkommune, Finland, gift 1924 med Johan Brodersen Lück født 1861 som søn af smeden i Branderup kørt ned af en bil i gaden. Bilisten er dog uden skyld. Hun slipper med hudafskrabninger

I 1931 var kongen igen på besøg i Løgumkloster. Denne gang stillede han op for fotograf Michelsen, som tog så godt et billede, at kongen ønskede at få et eksemplar med hjem. 

1935 Gadens beboere laver underskriftsindsamling med krav til kommunen om at lade gaden brostensbelægges, på grund af massive støvgener.

Slotsgade 1 Stadt Mexico - Bager med Café

Foto 2012

Matrikel nr. 15 - Boligareal: 323 m2 - Grundareal: 520 m2 - Byggeår: 1900

Lejebolig 1765: Falck, Christian. Gift med Lorenzdatter, Maria Sophia.

Børn: 1. Falck, Lorenz, døbt den 3. apr. 1757 i Løgumkloster. 2. Dødfødt pigebarn, født den 4. okt. 1764 i Løgumkloster.

Ejer 1800-1827

Kragh, Johannes, præst, født omkring 1745. Han kunne som barn skimte, men blev i løbet af ungdommen helt blind. Søn af sognepræst i Nr. Løgum kirke, Johannes Krag og Dorthea Sophia Lorenzen. Han døde den 30. apr. 1822 i Løgumkloster. 79 år. Gift med

Petersen, Anna Hedvig, født omkr. 1769. Datter af hvidbager, Peter Petersen og Maren. Hun døde før 1822.

Ingen børn.

Tjenestepige: Nielsdatter, Botilla Maria, født omkr. 1780.

Ejer 1827- Petersen, Anna Hedvig Se ovenfor 

Lejebolig 1850-: Scheldt, Gerd Friedrich Johan. Gift med Schmidt, Anna. Børn: 1. Scheldt, Vilhelmine Maria, født den 6. juni 1854 i Løgumkloster. 2. Scheldt, anna Maria, født den 1. nov. 1855 i Løgumkloster.

 Ejer -1869

Schwohn, Kjesten, enke, gæstgiver og lærlingeherbergsbestyrer, født Petersdatter i 1798 i Gabøl, Nustrup. Hun blev fundet død i Møllestrømmen den 9. dec. 1873 i Løgumkloster. Datter af gårdejer, Peter Bundesen Skov/Schau og Maria Nielsdatter. Hun blev 1. gang gift den 29. sep. 1820 med enkemand, inderste og skomager, Johann Friedrich Rathje, søn af skomager Jørgen Rathje og Johanne fra Eckernførde. Johann Rathjes var 5 år tidligere blevet gift med afdøde tjenestepige, Anna Nielsen. Ægteskabet med Kjesten var hans 3. ægteskab.

Børn 1. ægteskab:

1. Rathje, Johanna Friedericka. Gift med maler, Beck. Se næste ejer. 

2. Rathje, Anne Christine. Bosat i København. 

Kjesten blev 2. gift den 11. okt. 1829 med kådner og skomager, Johann Ernst Schwahn, født c1809. Han døde den 10. nov. 1831 i Løgumkloster. 22 år gammel. Søn af matros, Johann Jochim Daniel Schwahn og Marielisabeth, f. Nielsen fra Lübeck. 

Børn efter 2. ægteskab:

1. Schwahn, Claus Peter, født den 23. aug. 1833 i Løgumkloster. (uægte). Faderen er matros, Hinrich Wilhelm Küster fra marinen i Rensborg.

Logerende: Brede, Heinrich, bødkersvend, født 1820 i Lübeck. På gennemrejse.

Lejebolig 1 i 1845: Hansen, Niels Jørgen, bødkermester, født den 15. apr. 1818 i Aabenraa. Han døde den 13. juli 1866 i Løgumkloster. Søn af tømrer, Jørgen Hansen og Anne Marie Momsen. Gift den 6. okt. 1843 i Løgumkloster kirke med Hansen, Johanna Friedericka, født Rathje den 1. jan. 1826 i Løgumkloster. Datter af ovenfor nævnte skomager, Johan Friedrich Rathje og Kirsten Petersen Schau. Børn: 1. Hansen, Jørgen Friedrich, født den 21. juni 1844 i Løgumkloster; 2. Hansen, Jørgen, født den 23. sep. 1846 i Løgumkloster; 3. Hansen, Anna Margrethe, født den 27. nov. 1847 i Løgumkloster; 4. Hansen, Kirstine, født den 5. sep. 1850 i Løgumkloster; 5. Hansen, Caroline Petra, født den 24. dec. 1852 i Løgumkloster; 6. Hansen, Kirstine Petra, født den 18. maj 1854 i Løgumkloster Blev gift med Jens Hansen Jensen, født den 28. okt. 1852 i Løgumkloster. Se Vestergade 19; 7. Hansen, Johan Friedrich, født c1856 i Løgumkloster; 8. Hansen, Elisabeth Christine, født c1861 i Løgumkloster.

Lejebolig 2 i 1845: Roost, Peter, bødkermester, født den 7. juni 1820 i Løgumkloster. Han køber huset Markledgade 8 i 1854 og stifter her familie.

Ejer 1869-87

Beck, Johanna Friedericka, gæstgiver, født Rathje den 1. jan. 1826 i Løgumkloster. Gift 1. gang med overfornævnte lejer og bødkermester, afdøde, Niels Jørgen Hansen, født den 15. apr. 1818 i Aabenraa. Gift 2. gang med afdøde maler, Heinrich Wilhelm Beck, født den 19. okt. 1836 i Flensborg. Søn af Johan Carl Ernst Beck og Ingeborg Marie Jørgensen.

Ejer 1887-1909

Stammerjohan, Elisabeth Christine, født den 24. apr. 1861 i Løgumkloster. Datter af bødker, Niels Jørgen Hansen og Frederikke Maria f. Schau. 1. gang gift den 14. nov. 1878 i Løgumkloster med barber og gæstgiver,

Stammerjohann, Thomas, født den 24. mar. 1852 i Hohenstedte. Døde af delirium den 18. maj 1890 i Løgumkloster. 38 år gammel. Søn af Hans Stammerjohann og Anna f. Harbeck.

Børn 1. ægteskab:

Stammerjohann, Jørgen,

Stammerjohann, Anna Hansine, født den 20. juli 1884 i Løgumkloster. Gift den 7. aug. 1907 i Løgumkloster med blikkenslager i Rensburg, Keyn, Poul Hermann Carl, født den 14. feb. 1879 i Gr. Ehrich.

Stammerjohann, Friederich,

2. gang gift den 5. maj 1892 med

Calderon, Alfredo Maria Eutinio, snedker, født den 23. dec. 1869 Acatzingo de Hidalgo, Puebla, Mexico. Søn af Comba Calderon og Maria Soledad Machorro fra Aiatzima, Mexico.

Børn:

Calderon, Alfredo Carlos, født den 29. nov. 1891 i Løgumkloster.

Calderon, Nathalia Aurora, født den 17. dec. 1893 i Løgumkloster.

Calderon, Otto Thomas, født den 7. aug. 1895 i Løgumkloster.

Calderon, Elisabeth Marie, født den 3. sep. 1896 i Løgumkloster.

Calderon, Maria Soledad Friederike, født den 24. okt. 1899 i Løgumkloster.

Calderon, Alfonso Franziska Emilio, født den 6. maj 1904 i Løgumkloster.

Mexicos præsident 2006-12 hed Calderón.

Lejlighed 1890-: Busat, August, født den 25. juni 1865. Søn af Christian Busat og Maria, født Domming. Gift den 10. aug. 1890 i Løgumkloster med Busat, Christine Sophie, født den 13. aug. 1867 i Ellum, Løgumkloster. Datter af Lorenz Hansen og Anna Christine, født Sørensen. Børn: 1. Busat, Lorenz, født den 24. aug. 1890 i Løgumkloster. 2. Busat, Friedrich Wilhelm, født den 27. maj 1893 i Løgumkloster. 3. Busat, Friedrich Wilhelm, født den 27. nov. 1894 i Nordamerika. Døbt 1895 i Løgumkloster.

Ejer 1909-11 Kirchhoff, Hans, fra Schlossstrasse 52 i Flensborg.

Forpagter 1909-11 og ejer 1911-12

Jessen, Hans Jakob Peter, gæstgiver. Gift med

Jessen, Helene Margrethe Andrea, født Kirchhoff.

Børn:

Jessen, Anna Dorothea Johanna, født den 10. apr. 1910 i Løgumkloster.

Når der var Mærken, var der rigtig gang i forretningen. Det var her de unge karle søgt hen, for her var der livlige, letpåklædte damer, der serverede.

Lejer 1908-10: Bornholdt, Wilhelm Johann Heinrich, barber, født den 2. juni 1883 i Lunden. Død 1960 i Løgumkloster. Gift med Bornholdt, Magdalene/Martha, født Boysen den 20. nov. 1888 i Flensborg. I 1910 køber de huset Vestergade 14 og flytter ind her.

Ejer 1912-15 Kreditbanken Scherrebeck.

Ejer 1915-39

Schau, Jørgen Hansen, konditor og bagermester og senere viktualiehandler, født den 3. maj 1885 i Løgumkloster. Døde den 13, apr. 1957 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. Efter udstået læretid drog han sydpå, hvor han arbejdede i Hamborg og Flensborg. For at se sig om i verden tog han ud som skibskok. I 1911 nedsatte han sig som selvstændig bager i Løgumkloster. Han deltog som soldat i 1. Verdenskrig fra 1914-18 og kom først hjem herfra i 1919.

Straks efter hjemkomsten tog han igen fat på bagerarbejdet, som han drev frem til 1959, hvor han købte delikatesseforretningen i Mellemgade 1. Denne forretning drev han frem til 1954, hvor hans kone, Helene døde. Herefter flyttede han til Tønder og bosatte sig hos fru Erna Christiansen i Vidågade.  Han er med i byrådet fra 1912 og mere end 20 år frem, formand for teknisk skole i Løgumkloster, medlem af Tønder amts bagermesterforenings bestyrelse og sparekassebestyrelsen. I 1942 nævnes han som mangeårig fordeler af stadepladser til Kloster Mærken. Gift den 14. jan. 1912 i Løgumkloster med

Schau, Helene Marie, født den 20. sep. 1888 i Vester Linnet. Konfirmeret 1903 i Gram. Datter af gårdejer, Anders Matthisen Bennetsen og Kirsten Marie Kruse. Fylder 75 i 1953 og døde af en hjertelidelse den 4. jan. 1954 på statshospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 65 år.

Plejebarn:

Rahmke/Rahnke, Erna Wilhelmine, født den 31. aug. 1915 i Henne. Hun døde den 7. dec. 1988 i Løgumkloster. 73 år. Gift 1938 med Christian Greisen Christensen, født den 22. maj 1913. Han døde den 8. jan. 1983. Begravet i Løgumkloster. 79 år. Børn: Greisen, Walther. Se Tønderlandevej 26.

(I 1939 flytter de om i Mellemgade 1)

Tjenestepige 1921: Damm, Anna, tjenestepige, født den 31. mar. 1901 i Nr. Løgum. Datter af Boy Christiansen Damm og Gunde Kjestine Wermer. (Familien bor i Vestergade 29)

Tjenestepige 1925: Christine Marie, født den 3. mar. 1907 i Løgumkloster. Datter af Christian Hansen Debel og Johanne Christina Styrk 

Tjenestepige 1930: Jessen, Laura Petra, født den 20. jan. 1906. 

Ansatte 1925: Jensen, Hans, bagersvend, født den 8. aug. 1909; Steffensen, Marius, bagersvend, født den 8. juni 1900; Petersen, Christian, bagersvend, født den 13. juni 1907 i Bedsted. Søn af bagermester Peter Christian Petersen og Inge Marie f. Petersen.

Ansatte 1930: Matzen, Hans Peter, bagerlærling, født den 26. feb. 1912 i Løjtved, Nr. Løgum. Søn af Jørgen Peter Matzen og Friedel f. Sørensen; Jepsen, Hans Peter, bagerlærling, født den 12. dec. 1912 i Løgumkloster. Se Storegade 11c.

Ansatte 1935: Rasmussen, Cornelius, bagersvend. Køber egen bagerforretning i Herning i 1936. 

1. Lejebolig -1917-: Lund, Johannes Andersen. Gift med Lund, Cecilie, født Alk. Børn: Lund, Rosa Amalie, født den 11. nov. 1917 i Løgumkloster.

1. lejebolig 1921: Mathiesen, Cathrine, pensionist, født den 25. feb. 1862 i Alslev, Ø. Højst.

Ansatte logerende 1925-30: Debel. Christine Marie, tjenestepige, født den 3. mar. 1907 i Løgumkloster. Datter af Christian Hansen Debel og Johanne Christina Styrk. (Se familie på Jernbanevej 9a+b); Jessen, Laura Petra, tjenestepige, født den 20. jan. 1906; Jensen, Hans, bagersvend, født den 8. aug. 1909; Steffensen, Marius, bagersvend, født den 8. juni 1900; Petersen, Christian, bagersvend, født den 13. juni 1907 i Bedsted. Søn af bagermester Peter Christian Petersen og Inge Marie f. Petersen.

Ansatte 1930: Matzen, Hans Peter, bagerlærling, født den 26. feb. 1912 i Løjtved, Nr. Løgum. Søn af Jørgen Peter Matzen og Friedel f. Sørensen; Jepsen, Hans Peter, bagerlærling, født den 12. sep. 1912 i Løgumkloster;

Ansatte 1935: Rasmussen, Cornelius, bagersvend. Køber egen bagerforretning i Herning i 1936.

1. lejebolig 1925: Sørensen, Jensine, enke og arbejder, født den 20. juni 1882 i Skanderup, Ribe. Hun er flyttet hertil fra Allégade 1.  Se mere i vænget 4.  

2. lejebolig 1925-37: Jepsen, Jens Christian, domarkitekt, ansat hos arkitekt, Lønborg Jensen., født den 13. mar. 1889 i Skærum ved Hjørring. Søn af gårdmand, Christen Jepsen og Johanne Kirstine f. Jensen. Gift den 3. juni 1923 i Løgumkloster med Jepsen, Anne Helene, født den 13. mar. 1901 i Christiansfeld. Datter af mejeribestyrer, Mads Peter Tranholm og Christiane Kristine, født Jensen. Se Tønderlandevej 7 i 1940. En bror til Anne blev gift med pastor Schüleins datter Anne. Se Storegade 7. Børn: 1. Jepsen, Ingeborg Kristiane, født den 10. maj 1924 i Løgumkloster; 2. Jepsen, Kresten, født den 19. sep. 1927 i Løgumkloster; 3. Jepsen, Haral, født den 29. sep. 1929 i Løgumkloster; 4. Jepsen, Holger, født den 31. aug. 1935 i Løgumkloster; 5. Jepsen, Gunhild, født den 21. jan. 1937 i Skt. Nicolai sogn i Kolding; 6. Jepsen, Holger, forhenværende biskop over Lolland-Falsters Stift, født c1939 i Løgumkloster. Han blev student i 1954 og cand. teol i 1961 fra Århus Universitet. Efter et år som marinepræst på fregatten Niels Ebbesen blev han sognepræst i Alrø sogn ved Odder. Her var han indtil han vendte tilbage til Århus, hvor han var præst ved Sankt Markus kirke i næsten 17 år. Han var gift med Luise Ipland, præst ved Bagsværd Kirke (1994-2013), født 1942.

(Familien flyttede herefter til Fredericiavej 25, Kolding) 

Lejemål 3 1928-40 Johannsen, Johann Lorenzen, smedemester på Løgumbjerg 1885-1928, født den 27. feb. 1848 i Kløing, Nr. Løgum. Han døde som byens ældste indbygger i juli 1940. 91 år. Gift 1888 med Johannsen, Hedvig, født Nørgaard den 28. maj 1854 i Lindtrup.

Børn: 1. Schrøder, Else Kjestine, syerske, født den 10. august 1877 på Lintrup mark, konf. i Døstrup, uægte, datter af Hedvig Nørgaard. Se Sotsgade 14. 

Lejemål 1 -1948: Tranholm, Christiane Kirstine, født den 6. dec. 1869 i Vexebo, Asminderød. Datter af hjulmand, Julius Harald Jensen og Abeline Christine Christensen, født Schmidt. Enke efter mejeribestyrer, Mads Peter Petersen Tranholm. Hun døde den 9. sep. 1948 på Løgumkloster Sygehus. 78 år. Begravet i Løgumkloster.

Svigerforældre til provst Schüleins datter Anne i præstegården i Storegade.

Lejemål 2 1937-59-: Quist, Hansine, rengøringskone i Løgumkloster Bank, født den 20. juli 1899 i Løgumkloster og opvokset i Nr. Løgum. Datter af arbejder, Christian Joseph Fischlein og Inge, født Paulsen. Hun blev gift 1927 med skovarbejder, Hednrik Jensen Quist, født den 7. mar. 1896 i Skærbæk. Efter giftermålet slog de sig ned på et mindre landbrug i Asserballeskov på Als. Efter kun 1 ½ års ægteskab døde Hendrik ved en ulykke den 25. jan. 1929 og blev begravet ved Nr. Løgum kirke. Samme år mistede hun sin eneste søn og begge sine forældre. Sønnen, Hednrik Jensen Quist, født den 7. mar. 1929 i Tornskov, Nr. Løgum døde 21. juli 1929 4 mdr. gammel i Løgumkloster og blev begravet ved Nr. Løgum kirke. Hvorefter flyttede hun ind hos en bror. Herfra kom hun senere til Løgumkloster, hvor hun de næste 23 år var rengøringskone på Løgumkloster Bank.

Samtidig lærte hun væverfaget og havde ansættelse som væver af gardin- og møbelstoffer i Tønder. Under krigen hjalp hun flere familier med at spinde uldet til garn, og gennem indre mission hjalp hun mange med sjælesorg. Fra 1972- bor hun på de gamles hjem i Løgumkloster. Hun døde den 14. dec. 1994 i Løgumkloster og blev begravet ved Nr. Løgum kirke. 95 år.

Børn: 1. Quist, Heinrich Jensen, født den 17. mar. 1929 i Nr. Løgum. Han døde 4 mdr. gammel. 

Ejer 1939-63

Speckhahn, Ernst Heinrich, konditor og bagermester, født den 11. mar. 1910 i Tønder. Søn af købmand, Heinrich Schieke Speckhahn og Agnes Lisette Christine Kallmer, Gift den 18. aug. 1935 i Haderslev vor Frue med

Speckhahn, Augusta Margaretha Wonsyld, født den 10. aug. 1912 i Østergade 12 i Gl. Haderslev. Datter af arbejdsmand, Mogens Christian Enevoldsen og Anna Christine, født Wonsyld.

I 1935 boede de begge i Badstuegade 16 i Haderslev. Herefter flyttede de til Løgumkloster og overtager forrige ejers bagerforretning. I 1963 bliver de skilt, sælger forretningen og flytter hver især til deres hjemby.

Ansat logerende 1940 Sørensen, Detlef, bagerlærling, født den 23. maj 1924 i Løgumkloster. 

Lejebolig 1940 Nielsen, Folmer Arvid Christian, kontorist, født den 12. aug. 1896 i Marie Magdalene sogn i Randers. Gift den 19. sep. 1923 med Nielsen, Edith Agnete, født den Veflinge sogn, Odense.

Børn: Nielsen, Ellinor, født den 12. feb. 1924 i Sønder ?

Ansat bagerlærling 1945-49 Damm, Waldemar. Han bestod svendeprøven 1949. 

Tjenestepige1950-53: (3) Wilhelmine Frederikke Hansen – min mor.

Bagerlærling 1955-59

Nielsen, Hans Richtsen Angel, født 7. januar 1939 på gården Bjerremark i Ubjerg. Søn af forpagter Johannes Iver Nielsen og hustru Amalie, født Angel. Hans slog sig ned som bager i Ø. Højst. Han var medlem af byrådet for Fremskridtspartiet i mere end 10 år (1986-200?), hvor han hovedsageligt var medlem af teknisk udvalg, og i en periode første viceborgmester. Han døde den 13. mar. 2022 i Ø. Højst. 83 år.

 

Ejer 1963-77 Café SNØK 1963-65-

Thomsen, Lorenz, bagermester, født den 28. jan. 1923. Han døde den 16. jan. 2002. Begravet i Løgumkloster. 78 år. Gift (Guldbryllup) juli 1945 med

Thomsen, Norma Lilian Ølgaard, rengøringsassistent på skolen, født Hansen den 17. juni 1926. Hun døde den 16. mar. 1998. Begravet i Løgumkloster. 71 år.

De kom til Løgumkloster fra Struer, hvor Lorens var bager på brødfabrikken her.

Børn:

Thomsen, Birthe, damefrisør. Gift 1969 med assurandør, Leif Clausen. Søn af overinspektør C. C. Clausen, Ringgade 33.

Thomsen, Gitte

Ejer 2004-21- NORDICO INVESTMENT ApS

Slotsgade 1
Bagermester Jørgen Hansen Schau med familie. Venligt tilsendt af Susanne Bøgh Madsen

Slotsgade 2 Smed og VVS - von Rønne

Matrikel nr. 1623 - Boligareal: 322 m² - Grundareal: 1119 m² - Byggeår: 1870

Ejer -1796 Wollesen, Hans,

Ejer 1796-99 Nielsen, Hans,

Ejer 1799-1807

Wollesen, Hans, kådner og krydderihandler, født dom 2. p. trin. 1746 i Landeby, Nr. Løgum. Søn af Wolle Lausten og Karen f. Petersen. Gift 2. nov. 1887 i Løgumkloster med 

Jarr, Anna, født den 20. dec. 1750 i Løgumkloster. Datter af Hindrich Jarr og Catharina f. Lorenzen. 

Børn: 

Lorenzen, Wolle, postholder, gårdejer og gæstgiver, født den 10. apr. 1789 i Løgumkloster. Han døde den 2. sep. 1844. (Se Markedspladsen 1b) 

 (Familien har også ejer Vestergade 3)

Ejer 1807-12

Hiller, Andreas Fridrich. Gift med Hiller, Maria.

Børn:

Hiller, Christina, født den 3. aug. 1805 i Løgumkloster.

Hiller, Anne Marie, tvilling, født den 4. jan. 1814 i Løgumkloster.

Hiller, Christoffer, tvilling, født den 4. jan. 1814 i Løgumkloster.

(Familien boede herefter i Markedsgade 11cd)

Ejer 1894-1941

Lausten, Mathias Christian, snedkermester, født den 21. juli 1862 i Løgumkloster. Søn af snedker Laust Christian Lausten og Johanne Marie f. Schrøder. Han døde den 31. mar. 1941 i Løgumkloster. 78 år.Gift den 27. mar. 1902 i Løgumkloster med

 

Lausten, Anna Geysette, fotograf, født Knudsen den 17. oktober 1863 i Løgumkloster. Datter af Karsten Knudsen (Kæsten blåfinger) og Margrethe Christine Nissen Vestergade 5. Hun døde den 31, juli 1945 i Løgumkloster. 81 år.

Børn: Laustsen, Laust Christian Carsten, født den 8. maj 1903 i Løgumkloster. Han er flyttet hjemmefra i 1925. (Se Vestergade 1a+b)

Ansat logerende: Dinsen, Lisbeth, født den 24. feb. 1905 i Kiel. 

Lejebolig 1 i 1921: 

Pein, Ernst, tjenestemandsansat postbud, født 30. mar. 1890 i Moorwege i Holsten, Tyskland. Se Markedspladsen 3.

(Familien flytter herfra til Slotsgade 6)

Lejebolig 2 i 1921: Nicolaisen, Peter Paulsen, født den 15. juni 1842 i Løgumkloster.

Lejebolig 1940 Nielsen, Hans Christian, arbejdsmand, født den 28. dec. 1913 i Solvig. Nielsen, Marie Jalmar, født den 13. aug. 1909 i Landeby.

 

Børn: Nielsen, Elie Marie, født den 19. dec. 1937 i Løgumkloster. 

Ejer 1941-70

Lausten, Laust Christian Carsten bankdirektør i Handelsbanken i Løgumkloster. Se Vestergade 1a+b.

Lejebolig -1943: Pedersen, Henrik Andresen, født den 27. feb. 1863 i Agerskov. Søn af Andreas Pedersen og Maren, født Jørgensen. Han døde den 30. apr. 1943 på Radonstationen i Århus. 80 år. Begravet i Løgumkloster. Han var tidligere gift med Gunder Kirstine, der døde den 23. dec. 1930.

Børn: Pedersen, Anne Marie Cathrine, født den 16 sep. 1888 i Agerskov. Hun blev gift den 28. jan. 1910 i Løgumkloster med Malermester, Mathias Hansen Andresen, født 16 oktober 1882 i Nørre Sejerslev, Emmerlev Sogn, Tønder. Børn: a. Andresen, Søren, født 1912 i Emmerlev Sogn. Han blev gift med Andrea Dusine Lagoni, født 1914 i Bovlund. Børn: 6 børn, som alle er født i Emmerlev Sogn.

Pedersen, Gunder, født 1915 i Emmerlev Sogn. Gift med, Thorvald Bernhardt Lægaard, født 1908 i Måbjerg Sogn, Ringkøbing. Børn: 4 børn, som alle er født i Hjerm Sogn, Ringkøbing.

Pedersen, Maren Andrea, syerske, født den 15. mar. 1890 i Agerskov. Boende i Klostergade 29 frem til 1931. Hun blev gift 1917 i Løgumkloster med købmand senere radioteknikker og arbejdsmand, Erich August Schmidt, født 19. oktober 1892 i Berlin, Tyskland. De boede i Slotsgade 4 i Løgumkloster.

Ejer 1970-75 Tønderegnens regnskabskreds. Leder konsulent, Erik Rasmussen

Beboer 1. sal TV.-2006 

Gregersen, Marie, født den 6. maj 1923. Hun døde den 25. jan. 2006 i Løgumkloster.

Ejer 1975-2021 von Rønne, Johannes

Ejer 2021- Visby Ejendomme ApS

 

Slotsgade 3 Bageri

Foto 2012

Matrikel nr. 457 - Boligareal: 323 m2 sammen med Slotsgade 1 - Grundareal: 263 m2 - Byggeår: 1900 

Beboer -1894

Schmedegaard, Georg, gæstgiver, født den 15. mar. 1831 i Sottrup. Han døde den 12. nov. 1917 i Løgumkloster. 86 år. Gift med

Schmedegaard, Anna Maria Catharine, født den 27. sep. 1835 i Bredvad. Datter af Nicolai Peter Nielsen og Anne Marie. Hun døde den 2. mar. 1891 i Løgumkloster. 55 år.

Børn:

Schmedegaard, Nicolai.

Schmedegaard, Nis.

Schmedegaard, Antoni.

Schmedegaard, Margaretha.

Schmedegaard, Anna.

Schmedegaard, Maria.

Ejer 1894-1922

David, Claus Ingver Heinrich, procesagent, opvarter, gæstgiver og drejer, født den 11. juni 1864 i Bredstedt, Sydslesvig. Kom til Løgumkloster fra Amerika i 1894. Søn af skomager, Joachim Hinrich David og Christina Ingeborg f. Martens. Gift den 29. april 1894 i Løgumkloster med

David, Margarethe, født den 3. apr. 1870 i Bylderup. Datter af boelsmand i Bredstedt, Georg Schmedegaard og Anna Catharien f. Nielsen. 

Ved siden af gæstgiveriet sælger Heinrich i nov. 1920 Amager vinterkål direkte fra en jernbanevogn på banegården.

Da familien david forlader Løgumkloster i 1922 sætter de følgende indbo på auktion: 2 dobbelte klædeskabe, 1 linnedskab, 3 sengesteder med madratser, 2 vaskeborde, 3 borde, 1 komode, 8 stole, glas, køkkentøj, spejle, 1 cykel tørv og brænde m.m. Endvidere bortsælges 1 læs kartofler i portioner, 1 fjedervogn, 1 fjedertandharve til 2 heste og 1 lille møllekværn. Rejser de mon tilbage til Amerika?

Børn:

David, Georg, født den 8. okt. 1895 i Løgumkloster. Døde spæd.

David, Anna Catharina, født den 27. dec. 1897 i Løgumkloster.

Lejebolig 1915: Hoffmann, Christian, født den 19. okt. 1880 i Toftlund. Gift den 26. sep. 1909 i Løgumkloster med Hoffmann, Marie Christine, født Schmedegaard den 18. feb. 1880 i Bredvad, Bylderup.

 

Børn: 1. Hoffmann, Ernst Georg, født den 3. aug. 1912 i Løgumkloster. 2. Hoffmann, Anne Christine Magdalene, født den 23. okt. 1914 i Løgumkloster.

 

Ejer 1922- Schau, Jørgen Hansen (Se Slotsvej 1) 

Ejer -1955 Speckhahn, Ernst Heinrich, bagermester (Se Slotsvej 1)

Lejer -1979 ELSKOV elektriker Skov, Peter. Gift med Skov, Ruth, apoteksassistent. Se Storegade 8.

Lejer 1979- MUSIK NØGLEN med bl.a. salg af forstærkere, trommesæt, guitarer og orgler. Indehaver: Bent Jørgensen

Ejer 1983-86 Clausen, Leif

Ejer 1986-93 Prodia invest

Ejer 1993-2021- NORDICO INVESTMENT aps.

Slotsgade 4

Foto 2012

Matrikel nr. 211 - Boligareal: 121 m2 - Grundareal: 465 m2 - Byggeår: 1867

Ejer -1894

Westergaard, Niels Clausen, født den 23. jan. 1803. Søn af Hans Adsersen og Maren Simonsdatter. Han døde den 19. dec. 1889 i Løgumkloster. 87 år. Gift den 9. nov. 1838 med

Westergaard, Agnes, født den 4. dec. 1825 i Vodder. Datter af Theodor Jensen Gad. Hun døde den 17. dec. 1887 i Løgumkloster. 72 år.

Børn: Se næste ejer.

Ejere 1894-1924 Lejer 1924-

1. Westergaard, Martha Marie, født Pedersen den 5. maj 1841 i Gånsager. Hun kom til Løgumkloster i 1856, blev gift Westergaard og døde den 9. jan. 1925 i Løgumkloster. 65 år.

2. Westergaard, Anne Marie, ugift, født den 24. feb. 1849 i Gånsager. Datter af forrige ejer. Hun døde den 26. dec. 1928 i Løgumkloster.

Lejebolig i 1921: Hansen, Johanne, enke, født Petersen den 15. maj 1859 i Løgumkloster.

Lejebolig -1922- Paulsen, B, amtsvejinspektør.

Lejebolig i -1925-: Thermannsen, Marius Nicolai, født den 1. feb. 1874 i Løgumkloster. Søn af møllersvend, Niels Juhl Thermannsen og Cathrine Dorothea, født Petersen. Efter konfirmationen arbejdede han en tid ved landbruget. I 1895-97 var han soldat. Efter endt militærtjeneste var han først fragtmandskusk ved jernbanen og nogle år kusk hos Bock og sønner senere arbejder under plantningen af Sparekasseskoven. Da 1. Verdenskrig brød ud var han med hele vejen fra 1914-18. Efter hjemkomsten arbejdede han som håndlanger ved kirken og herefter som pakker ved Bock og sønner. Han døde den 9. apr. 1959 på Løgumkloster alderdomshjem. 85 år. Gift den 16. nov. 1900 i Løgumkloster med Thermannsen, Marie Kjestine, født Sørensen den 29. juni 1872 på Landeby mark, Nr. Løgum sogn. Datter af hyreinderste, Jens Nielsen Sørensen og Mariane, født Hansen. 

Er flyttet hertil fra Slotsgade 8 og bor sine sidste dage på den gamle skole i
Søndergade. Hun døde efter længere tids ophold på Løgumkloster sygehus den 25. okt. 1952 på Løgumkloster sygehus. 80 år.

Børn: Thermannsen, Cathrine Dorothea, født den 13. nov. 1901 i Løgumkloster. Se Slotsgade 8 og Storegade 4 i -1930.

Logerende mandens forældre: Thermannsen, Niels Juhl. Gift med Thermannsen, Cathrine Dorothea. Hun døde efter kort sygeleje den 30. okt. 1923 på Løgumkloster sygehus. 86 år. 

Ejer 1924-29 Thysen, Anders Petersen, gårdejer i Allerup, Toftlund.

Ejer 1929-74-91

Schmidt, Johann august Erich, (ERICH) radioteknikker og arbejdsmand, født den 19. okt. 1892 i Berlin. I 1928 bevilliger fagskolen for håndværkere og mindre industrivirksomheder ham et 3 måneders frikursus i radioteknik. Han døde den 1. maj 1974 i Løgumkloster. 81 år. Gift den 15. sep. 1917 med

Schmidt, Maren Andrea, syerske, født den 15. mar. 1890 i Agerskov. Datter af arbejdsmand, Henrik Andresen Pedersen (1863-1943) og Gunder Christine, født Mamsen (1861-1930). Hun døde den 2. mar. 1984 i Løgumkloster. 93 år. De er flyttet hertil fra Klostergade 29.

Børn

Schmidt, Gunder Christiane Wilhelmine, født den 30. nov. 1917 Løgumkloster. 

I 1929 fremstiller og sælger han sin egen ERIFONE, som er en 3 lampers radiomodtager, med grammofontilslutning, volumenkontrol, luksuskabinet og en enestående højtalergengivelse. Samtidig tilbyder han akkumulatoropladning, hvor han henter og bringer.

Ejer 1991 Lægaard, Gunder Kjestine, født 1915 i Emmerlev Sogn. Søster til Maren Andrea, forrige husejer. Gift med Thorvald Bernhardt Lægaard, født 1908 i Måbjerg Sogn, Ringkøbing. Børn: 4 børn, som alle er født i Hjerm Sogn, Ringkøbing.

Ejer 1991-2019- von Rønne, Johannes

Slotsgade 5 - Kirkekroen - Stadt Tondern - Afholdshotellet og pensionat

Foto 2012

Ejer 1894- Smedegaard, Georg, krovært, født 1831. Han døde den 12. nov. 1917 i Løgumkloster. 86 år.

Ejer -1908

Petersen, Jes Senius, gæstgiver. Gift med 

Petersen, Botilla, født Andresen.

 

Børn:

Petersen, Marius Christian, født den 1. april 1891 i Neukirchen, Norderhessbøl.

Ejer 1908-20 Vodder, Hans Jessen, Rejsby.

Ejer 1920-33

Hansen, Hans Lorenzen, restauratør, født den 8. jan. 1876 i Apterp. Gift med Hansen, Maria Dorthea, født den 11. maj 1881 i Branderup.

Børn:

Hansen, Karoline, født den 9. nov. 1907 i Ballum.

Hansen, Mary Benedikte, født den 9. maj 1909 i Ballum.

Hansen, Charles Lorenzen, født den 10. okt. 1911 i Ballum.

Hansen, Michael Rasmussen, født den 23. nov. 1912 i Ballum.

Hansen, Louise, Dorthea, født den 5. sep. 1915 i Ballum.

Hansen, Hans Lorenzen, født den 9. okt. 1917 i Ballum. Onsdag den 4. juli 1923 drukner han i mølledammen under badning. Han fik krampe i det kolde vand, og strømmen førte ham ned i det store hul med de mange hvirvler.

Ansatte logerende: Hansen, Petrine, tjenestepige,født den 8. okt. 1899 i Løgumkloster.

Hans Hansen tjente gode penge på udskænkning af spiritus specielt kaffe punch, de 3 gange om året der var Mærken. Da fru Hagensen overtog hotellet og ikke ønskede spiritusbevilling var denne mulighed udtømt. Derimod var der gang i den henne i Stadt Mexico. Se mere der.

Ejer 1933 Jysk Grundejer Kreditforening. 

Ejer 1933- Møller, Peter Samuelsen, gæstgiver, og gårdejer, født den 7. feb. 1869 i Hønning, Arrild sogn. Søn af gårdejer, Samuel Peter Møller og Karen Jensen. Han døde den 13. apr. 1954 på statshospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 85 år. Gift med

Møller, Dorothea Nielsine, født den 12. okt. 1975 i Fiskholm, Arrild. Datter af parcellist, Hans Christian Hansen Biehl og Ane Dorthea, født Ottesen. Hun døde af en hjerneblødning den 29. jan. 1952 på Løgumkloster sygehus.

Børn:

Møller, Anne Kamille, født den 17. nov. 1909 i Arrild. Gift den 3. mar. 1934 i Løgumkloster med købmand, Heinrich Sisseck, født den 23. apr. 1906 i Sønderborg. Søn af saddelmager, Johan Heinrich Sisseck og Margarethe Christine, født Dau.

Ejer 1925-

Hagensen, Hans Henrik landmand, født den 24. maj 1885 i V. Terp, Nørre Løgum sogn. Han døde den 6. dec. 1975 i Løgumkloster. 90 år. Begravet ved Nr. Løgum kirke. Gift 8. okt. 1913 med(14a) - min bedstemors søster i Nr. Løgum med 

Hagensen, Margrethe Kathrine, hotelejer, født Jensen i Abild 31. august 1887. Min mormors søster. Hun døde den 30. okt. 1970 i Løgumkloster. 83 år.

Børn:

Hagensen, Jeppe Nissen, født den 27. sep. 1914 i V. Terp, Nørre Løgum sogn.

Hagensen, Hans Carsten, født den 20. okt. 1916 i Vester Terp, Nr. Løgum.

Hagensen, Carsten Andresen, født den 21. dec. 1918 i Vester Terp, Nr. Løgum. Konf. 1933 i Løgumkloster. Han døde den 16. aug. 2003. 84 år. Se Vindmøllegade 12.

Hagensen, Kirsten Andresen, født i 1918 i V. Terp, Nørre Løgum sogn.

Hagensen, Anthony Meier afholdshotelejer i 1954 senere landmand og arbejdsmand, født 15. sept. 1923 i V. Terp, Nørre Løgum sogn. Se Kalhavevej 10.

Efter giftermålet overtog han forældrenes gård i Vester Terp. Hans drev gården frem til 1925, hvor han lavede en byttehandel med en gårdmand fra Handevad i Tyskland, der gerne ville være gårdejer i Danmark. Hans solgte straks gården i Handevad videre og købte herfor kirkekroen i Løgumkloster med tilhørende landbrug.

I juledagene 1951 stiller han sin bil gratis til rådighed for de cyklende landpostbude. 

Hans havde landbruget samt lejebilkørsel. Han var kendt i byen for sin gamle Ford A fra 1932, som han kørte i frem til 1972, hvor han er 87 år. Hans Hagensen var med til min konfirmation i 1971. Jeg husker fra dagen, at han røg cigarer, og at han kørte til kirken, selvom han kun boede 2 huse derfra.

Bag Afholdshotellet havde Hans en stald med køer og heste. Da stalden stod tom havde hestehandler, Sandholdt nogle meget små ponyer stående, som min far har tilset nogle gange.

Kirkekroen blev ved overtagelsen omdøbt til afholdshotellet, da Margrethe ikke ønskede at få spiritusbevilling. Margrethe var min bedstemors søster og blev kaldt Grethe. Det var Grethe der kørte hotellet indtil 1968. Da var hun en gammel kone på 81 år. Hun dør 83 år gammel i 1970.

Logerende -1937: Sobkoviak, Jacobus, født den 18. juli 1858 i Karneu, Tyskland. Søn af Johan Sobkoviak og Rosalia, født Mackoviak. Han døde ugift den 27. okt. 1937 i Løgumkloster.

Logerende 1940 Slumstrup, Jens Østergaard, uldhandler, født den 24. aug. 1907 i Arnborg. Jensen, Edel Hildegard, husassistent, født den 7. juli 1925 i Tistrup. Jensen, Helmer Leonhardt, nevø til Margrethe Kathrine, født den 20. juni 1924 i Tistrup. Søn af (14f) manufakturhandler i Tistrup, Max Carl Jensen (min mormors bror) og damefrisør Inge Lucie.

Hotellet nedrevet i 1985

Herefter 4 ejerlejligheder

Slotsgade 5A - Matrikel nr. 2141 - Boligareal: 155 m2 - Grundareal: 215 m2 - Byggeår: 1986 af murermester, Jens Matthiesen, Løgumkloster. 

Ejere 1986-

1. Skrumsager, Sonja Refslund

2. Mørk, Gyde Marie Refslund

3. Skrumsager + Kresten Knudsen

Lejer 1986-2012: Skrumsager, Knud, forpagter på Sivkro 1941-49, gårdmand på Visby Hedegård, pensionist fra 1986 i Løgumkloster, født den 1. aug. 1909 på Visby Hedegård. Dødt i Rødding frimenighedskirke. Han døde den 29. nov. 1994 i Løgumkloster. 85 år. Søn af gårdmand i Skrave, senere i Visby Hedegård, Niels Nikolai Frederik Severin Grundtvig Kloppenborg Skrumsager og Henriette Nancy f. Knudsen. Gift 24. okt. 1941 i Bovlund frimenighedskirke med Skrumsager, Anne Dorthe, født den 28. juni 1919. Datter af gårdmand i Bovlund, Nis Refslund. Hun døde den 7. mar. 2012 i Løgumkloster. 92 år.

Efter landbrugsuddannelsen tager Knud forskellige jobs rundt omkring i Danmark og fra 1941, forpagtede han gården Sivkro, Bedsted sogn. Gården er på ca. 100 ha med 8 heste, 35 køer, 30 ungkreaturer og 33 svin. Han må på grund af faderens død i 1946 opgive sin kontrakt, der løber frem til 1949, hjem, for at drive Visby Hedegård. Senere køber han en gård i Bovlund ved Branderup, og her bor de ind til de flytter til Løgumkloster.

Visbyhedegård blev udstykket fra Trøjborg gods i 1846.

Forpagtningskontrakten på Sivkro blev i 1946 overtaget af Carl Petersen og herefter af dennes søn Lorenz Petersen, som overtager gården i 1972. Lorenz, født 1947, bliver gift med Birgit Taszarek, født den 15. apr. 1949, der er datter af Willy og Hanschen Taszarek, der boede i Allégade 9 i Løgumkloster. Børn:

a) Skrumsager, Sonja Refslund, se nedenfor. b) Skrumsager, Gyde Marie Refslund, født den 17. feb. 1944 på Sivkro. Bosiddende i Aabenraa. c) Skrumsager, Nancy Refslund, født den 17. juni 1948 på Visby Hedegård. Bosiddende i USA. d) Skrumsager, Christine Refslund, født den 10. feb 1950 på Visby Hedegård. Bosiddende i København. e) Skrumsager, Kresten Knudsen, født den 23. sep. 1951 på Visby Hedegård. Gårdejer på Ny Mosegård ved Sølsted, senere forstander for Tønder Landbrugsskole, så afdelingsleder i Sønderjyllands Amt, nu bosiddende i Tønder med egen konsulentvirksomhed.

2 ejere 2013-19-

Christensen, Erik, tidligere lektor i samfundsfag på Ålborg Universitet.

Erik har gennem de sidste 20 år arbejdet med et for mig spændende og samfundsaktuelt emne: ”basisindkomst og bæredygtig udvikling og sammenhængen mellem disse”. – For noget skal der ske i DK!

Han definerer begrebet basisindkomst som følgende:

Citat: ”Basisindkomst er en ret til en indkomst på et beskedent niveau, hvilket vil sige et sted mellem folkepension og arbejdsløshedsunderstøttelse. Derfor navnet basisindkomst. Den er for alle individer (statsborgere eller mennesker med permanent ophold i en stat). At den er ubetinget betyder, at den tildeles alle uafhængig af indkomst og formue i modsætning til en række sociale ydelser, der tildeles efter behov eller opnås ved optjening. Det indebærer også, at der til en ubetinget basisindkomst ikke er tilknyttet nogen rådighedspligt eller aktiveringspligt, som der i dag er det ved arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp.” Læs mere om disse spændende tanker på http://erikchristensen.net/?page_id=564. Gift med

Skrumsager, Sonja Refslund, tidligere rektor på Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg, født den 7. okt. 1942 i Sivkro. Hun blev uddannet på Sygeplejeskolen ved Århus Kommunehospital i 1965 og specialiserede sig herefter inden for psykiatrisk sygepleje. I perioden 1969-71 var hun formand for sygeplejerskerne i Århus Amt.

Op gennem 1970'erne var hun administrerende oversygeplejerske på Psykiatrisk Hospital i Aarhus og skrev sammen med J. Welner lærebog i psykiatri og psykiatrisk sygepleje.

I perioden 1980-95 var hun rektor på Sygeplejeskolen i Ålborg og 1995-2002 rektor på Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg og indgik i den periode i en række faglige og fagpolitiske sammenhænge, bl.a. som medlem af det sagkyndige udvalg i Sundhedsstyrelsen og som medlem af det faglige råd i Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning

I 2006 blev hun konstitueret direktør for Sundheds CVU Aalborg og bidrog frem til 2007 sammen med andre til dannelsen af grundlaget for den institution, der i dag er kendt som Professionshøjskolen University College Nordjylland.

Oplysningerne er bl.a. hentet fra Politiken.dk

Familien kom til Løgumkloster i april 2013 fra Gug i Ålborg SØ.

Slotsgade 5B - Matrikel nr. 2142 - Boligareal: 155 m2 - Grundareal: 241 m2 - Byggeår: 1986

Ejer 1985-2018

Rodenberg, Jørgen, født den 2. mar. 1921. Han døde den 22. maj 1991 i Løgumkloster. Gift med Rodenberg, Ingelise, korrespondent, født den 21. okt. 1925 i Løgumkloster. Datter af sadelmagermester Ingwert Roost og Ellen Marie, født Hansen fra Markledgade 5. Hun døde den 19. aug. 2017 i Løgumkloster 91 år. Se Lillegade 5.

Ejere 2018-19-

1. Massesson Vogensen, Ebbe W 

2. Massesson Vogensen, Birgit, administrerende direktør for Mykva rådgivende miljøfirma.

Slotsgade 5C - Matrikel nr. 2144 - Boligareal: 141 m2 - Grundareal: 218 m2 - Byggeår: 1986

Ejer 1993-2021- Matthiesen, Ruth

Beboer 2020

Jensen,

BørnJensen, Hannah Dyrhave, født c2006. Jensen, Mai Dyrhave, født c2006

Slotsgade 5D - Matrikel nr. 2143 - Boligareal: 141 m2 - Grundareal: 155 m2 - Byggeår: 1986

Ejer 2012- Boet efter Jensine Marie Thomsen, født den 17. aug. 1929 i Solderup. Døde den 13. maj 2012 i Løgumkloster.

Ejer 2014-19- 

1. Hartmann, Finn Rieks 

2. Hartmann, Nina

Slotsgade 5
Slotsgade 5 foran hoveddøren. På billedet ses Hans Hagensen længst til højre.

Slotsgade 6 (Slotsgade 302)

Foto 2012

Matrikel nr. 212 - Boligareal: 182 m2 - Grundareal: 385 m2 - Byggeår: 1850

Lejebolig 1893: Petersen, Peter Anton, kongelig rentemester, født den 25. mar. 1854 i Jellsom. Søn af Friedrich Ludwig Petersen og Margarethe Elisabeth, født Martensen. Gift den 8. juli 1887 i Løgumkloster med Petersen, Johanne Jocobine Georgine Louise, født den 29. jan. 1862 i Løgumkloster. Datter af gæstgiver og amtsskatteopkræver, Johann Thomas Edens og Jacobine Christine, født Outzen.

Børn: 1. Petersen, Friedrich Johann Ludvig, født den 13. maj 1888 i Løgumkloster. Han døde 2 år gammel. 2. Petersen, Frida Johanna, født den 20. mar. 1891 i Løgumkloster. 3. Petersen, Magda Wilhelmine, født den 13. mar. 1893 i Løgumkloster.

Ejer 1894- Sorgenfrei, Gyda Christine, født Runge, den 24. mar. 1814. Hun døde den 22. dec. 1895 i Løgumkloster. 81 år gammel. Gift 1. gang med

Hansen, Chresten. Inge børn.

Gyda var 2. gang gift med

Sorgenfrei, Peter Hansen, født den 21. sep. 1809 i Vester Gasse. Søn af Johann Friedrich Sorgenfrei og Anne Marie Petersdatter. Han døde den 24. maj 1889 i Løgumkloster. 79 år. Ingen børn.

Ejer -1921-36

Hansen, Peter Christian, arbejdsmand, hos trælasthandler Homilius, født den 3. juli 1860 i Løgumkloster. Søn af arbejder, Christian Lausten Hansen og Anne Christine, født Madsen. Han døde efter længere tids sygdom den 19. nov. 1936 i Løgumkloster. Gift den 10. nov. 1888 i Løgumkloster med

Hansen, Metha Kirstine Christensen, født den 26. sep. 1863 i Alslev. Datter af Nis Christian Paulsen og Anna Maria, født Christensen. Hun er kommet til Løgumkloster fra Agerskov i 1894.

Lejebolig 1 i 1921: Petersen, Christine, syerske, født den 5. okt. 1890 i Solderup. Hun er kommet til Løgumkloster fra Ballum 1920. 

Lejebolig 2 i 1921: Nicolaisen, Peter Paulsen, født den 15. juni 1842 i Løgumkloster.

Lejebolig i 1925: 

Pein, Ernst, tjenestemandsansat postbud, født 30. mar. 1890 i Moorwege i Holsten, Tyskland.  De er flyttet hertil fra Slotsgade 2. Se Markedspladsen 3. 

Ejer 1936-48 Olesen, Ole Jensen, vognmand og uldhandler, født den 29. apr. 1900 på Ulstrup mark, Nr. Løgum sogn. Søn af forpagter, Jens Olesen og Dorthea, født Erichsen. Han blev fundet død på Det nye Missionshotel i Esbjerg den 2. sep. 1952 og blev begravet i Løgumkloster. 52 år. Gift med

Olesen, Catahrine Marie, født Nielsen den 3. okt. 1903 i Ellum, Løgumkloster. Datter af parcellist, Jens Brodersen Nielsen og Christine Jørgine, født Friis. Hun døde den 28. mar. 1940 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke.

Børn:

Olesen, Jens, født den 7. jan. 1926 i Nr. Løgum. 

Olesen, Kjestine, Dorthea, født den 22. juli 1928 i Løgumkloster. Døde 9 mdr. gammel.

Olesen, Niels Brodersen, født den 8. maj 1930 i Løgumkloster.

Olesen, Christian, født den 12. maj 1932 i Løgumkloster.

De 3 drenge bliver forældreløse i 1952 i en alder af kun 22, 20 og 26 år. 

Husholderske 1940- Øvvad, Inga Gunhild, født den 1. nov. 1912 i Havslunde, Maribo.

Lejebolig -1945: Lützner, Fritz, bagersvend hos morbror, Hans Jensen i Markedsgade 3, født den 4. apr. 1923 i Løgumkloster. Søn af murer- og bygmester, Johann Carl Robert Lützner og Hanna Dorothea, født Jensen. Han deltog i tysk krigstjeneste i 1940-45 og blev herefter som tysk soldat interneret i Fårhuslejren. Efter udstået straf kommer han tilbage til Løgumkloster og må konstatere at hans kæreste, Marie har fundet en anden. Herefter bosætter han sig i Sverige, hvor han døde den 12. maj 1984 i Söndrum, Halmstad, Sverige. Han er begravet sammen med Elfriede Elisabeth Lützner, født den 22. juni 1925. Hun døde den 23. nov. 2014. Nielsen, Marie Cathrine, stuepige på Centralhotellet. Datter af Cornelius og Marie Nielsen. Hun døde 2009. Børn: Nielsen, Robert, født den 10. okt. 1945 i Løgumkloster. (Se Tønderlandevej 30)

Fritz blev gift 1948 med

Lützner, Ester Lilly, født den 26. feb. 1927 i Lille Mølle, Ø. Åby Skårup sogn. Datter af murer, Mads Peter Madsen og Mathilde Marie Magdalene, født Jørgensen.

Fritz og Esters barn: Lützner, Elizabeth, rengøringsassistent på diverse skoler og fritidshjem, født den 11. juli 1948 på Rigshospitalet i København (Næstved). Hun døde den 21. dec. 2003 i Ålborg. Begravet på Gislum kirkegård nær Aars. Hun var 1. gang gift med Pedersen. 2. gang gift med Peter Georg Jensen, født 1950 i Ebeltoft. 3. gang med Knud Ellerman Andersen født 1947 i Jylland. Børn: Lonnie Andersen, Jack Andersen.

 

Lejebolig 1940 Christensen, Andrea Christine, født den 6. juni 1904 i Løgumgård, Nr. Løgum. Christensen, Christian Ernst, født den 1. jan. 1934 i Løgumkloster. Christensen, Ruth Lorenzen, født den 19. mar. 1939 i Løgumkloster.

Ejer 1948-55 Nicolaisen, Hans,landmand på Trøjborg mark ved Visby.

Forretningsleje -1951- Schmidt, Maren, systue. 

Ejer 1955-82 Nicolaisen, Birgitte, født Schmidt den 5. nov. 1902.

Lejebolig -1964-: Attermann, Hans Carl Friedrich, arbejdsmand ved amtsvejvæsenet og landpostbud, født den 21. okt. 1893 i Brørup sogn. Søn af slagter, Simon August Attermann og Ane Dorthea, født Tøstesen. Han døde den 17. juli 1964 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 70 år. Gift 1915 med Attermann, Sørine Augusta, født den 5. jan. 1895 i Gørding. Datter af husmand, Andreas Kristjan Thomsen og Andrea Kristine f. Sørensen. Hun dør den 29. aug. 1969 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. 74 år. Kom til Løgumkloster i 1924. Børn: 1. Attermann, Børge Thomsen, født den 19. dec. 1915 i Holsted. I 1945 asætter han nogle unge damer til fabrikationen af spoler; 2. Attermann, Villy Thomsen, murer, født den 25. okt. 1918 i Holsted sogn. Konf. 9. apr. 1933 i Løgumkloster. Han gik på teknisk efter- og højskole. Gift den 11. maj 1945 i Abild kirke med Mette Marie, født Jørgensen den 18. juni 1922 i Rosinfeld, Tønder. Datter af arbejder, Karl Anton Jørgensen og Kjestine, født Christiansen.; 3. Attermann, Gerda Thomsen, husassistent, født den 4. november 1919 i Holsted, Ribe. Gift 15. november 1942 i Løgumkloster kirke med Sigvald Block Hansen, født 17. juli 1916 i Horne sogn, Ribe som søn af Niels Block Hansen og Kristine født Sørensen; 4. Attermann, Ejnar Thomsen, karl, født den 25. maj 1922 i Holsted. I 1937 kommer han alvorligt til skade uden en løbskkørsel med hestevogn. Han var sammen med landmand Lydiksen fra Alslev på vej mod Løgumkloster. Han døde den 15, dec. 1991. Begravet i Løgumkloster. 69 år. Gift den 10. juni 1946 i Tønder med Ruth, født Petersen den 28. feb. 1926. Hun døde den 23. dec. 2012. Begravet i Løgumkloster. 86 år. De boede på Svinget 31 i Tønder. Børn: a. John Attermann, født den 30. juli 1954 i Tønder. 5. Attermann, Anna Thomsen, stuepige, født den 13. mar. 1933 i Løgumkloster. Hun blev borgerlig viet den 6. dec. 1958 i Løgumkloster med repræsentant, Svend Petersen, født den 18. jan. 1928 i Nørup. Bosiddende i Kolding.

Se trafikuheld i 1931 under Martin Hansen, ved Banen 9. 

Ejer 1982-2021-

1. Kjeldsen, Helle Dyrberg, bibliotekar på kirkemusikskolen, født den 5. sep. 1952 på Sygehuset i Løgumkloster. Døbt i Højst. Datter af gårdejer i Korskro Jens Peter Kjeldsen (1920-2011) og Agnes Dyrberg Kjeldsen (1920-2000).

2. Jakobsen, Vagn, født den 24. maj 1953 i Løgumkloster. Han var med i 'Plant et træ kampagnen 1983'. Søn af Lorenz Peter Jakobsen, født den 22. mar. 1915 og Helga Marie, født Holm den 18. apr. 1925. 

Slotsgade 7 Købmandsforretning

Foto 2012

Matrikel nr. 311 - Boligareal: 236 m2 - Grundareal: 591 m2 - Byggeår: 1870 

2 Lejeboliger

Kådnersted 1 i 1845-60: Westergaard, Hans Jessen, kådner, kromand og vognmand, født c1806 i Gånsager. Han døde den 19. nov. 1868 i Løgumkloster af tyfus. 63 år. Søn af gårdejer Hans Adsersen og Marie Nielsdatter. Gift den 19. nov. 1840 med Outzen, An Margarethe, født c1818 i Løgumkloster. Datter af gårdmand og kromand, Hans Jacob Outzen (1781-1834) og Beathe f. Wind (Nr. Løgum1787-L.1866), som også bor i huset. Beathe var datter af gårdejer, Jørgen Christensen og Margrethe Rasmusdatter.

Børn: 1. Westergaard, Marie Beate, født c1841 i Løgumkloster. 2. Westergaard, Hans Hansen, født c1843 i Løgumkloster. Født c1843 i Løgumkloster. Han døde 2 år gammel. 3. Westergaard, Hans Hansen, født c1845. Han døde 11 år gammel. 4. Westergaard, Beathe Jacobine, født den 14. maj 1853 i Løgumkloster. 5. Westergaard, Rosine Mariane, født den 9. sep. 1850 i Løgumkloster. 6. Westergaard, Rosine Mariane, født den 1. jan. 1856 i Løgumkloster. Gift den 22. apr. 1879 i Løgumkloster med slagter, Martin Hinrich Jensen Bødewadt, født den 11. mar. 1844 i Tønder. Søn af slagter, Bendix Ewald Bødewadt og Anna Maria, født Lausen. 7. Westergaard, Hanne Margrethe, født den 19. mar. 1859 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 8. dec. 1888 i Løgumkloster med skrædder, Laurup, Hans Frederik, født den 2. juli 1853 i Løgumkloster. Søn af smed Peter Petersen Laurup og Anna, født Top, Møllegade 16. Børn: Hansine Petree Laurup, født den 20. sep. 1892 i Løgumkloster. Gift 2. gang den 7. sep. 1902 i Løgumkloster med murer i Løgumkloster, Schmidtpott, Fritz Johann Heinrich Rudolph, født den 31. maj 1871 i Altona.

Lejebolig 2 -1845-68:

Bøken, Claus, væver, født den 28. aug. 1806 i Østergade 7 i Løgumkloster. 

Familien bor i Slotsgade -1868 i Vestergade 1 1868-74 (Se mere der)

Ejer 1894-1911

Bock, Claus Heinrich, pibefabrikant, født den 16. juni 1832 i Hohenwedstedt. Se Vestergade 1a.

Lejer 1892: Schuldt, Johannes, kassebærer. Gift med Schuldt, Margretha, født Öhlers. Børn: Schuldt, Martha Cathine, født den 22. nov. 1891 i Løgumkloster.

Lejer 1894: Kleÿ, Gustav, drejer for pibefabrikant Bock. Gift med Kleÿ, Marie Anna, født Andresen. Børn: Kleÿ, Magdalene Ingeborg Marie, født den 11. jan. 1893 i Løgumkloster.

Lejer 1897: Ewald, Søren Petersen, købmand. Gift med Ewald, Dagmar, født Johnsen. Børn: Ewald, Laurentia Petra, 25. feb. 1897 i Løgumkloster. Døde spæd.

Ejer 1911-21 Lausten, Christian, landmand i Ellum 

Ejer 1921-44

Beier, Anders Thomsen, (Gamle lærer Beier), lærer ved den tyske skole, født den 3. feb. 1865 i Roager. Han døde den 7. juni 1928 i Løgumkloster. 63 år. Gift med

Beier, Bothilde Marie, født den 24. juli 1865 i Løgumkloster. Datter af landmand, Paul Lassen Petersen og Anna Maria Petersen, født Johannsen. Hun døde den 10. feb. 1942 i Løgumkloster. 76 år.

Børn:

Beier, Morten, apotekslærling senere købmand, født den 28. dec. 1889 i Overby, Døsrtup sogn. Se næste ejer.

Beier, Anna, født den 24. maj 1891 i Laurup. Døstrup.

Familien har boet til leje i Vindmøllegade i 1921.

Lejebolig 1924: Grønlund, Adolf Heinrich, fotograf, født den 15. sep. 1854 i Løgumkloster.Søn af blikkenslager Adolf Carl Grønlund og Elnore, født Ahlers. Gift 1. gang den 17. okt. 1882 i Løgumkloster med Grønlund, Anna Maria, modehandlerske, født den 25. juli 1856 i Løgumkloster. Datter af boelsmand, Andreas Jørgensen og Johanne, født Iversen Bonde. Gift 2. gang med Grønlund, Karen Kirstine, født Thorsen. Børn af 3. ægteskab: Grønlund, Herbert, født den 31. mar. 1920 i Løgumkloster. Han laver kunstforstørrelser efter selv de dårligste originaler samt akvareller, pastelmalerier og fotoskitser.

Ejer 1944-86

Beier, Morten Andersen, cand. pharm., født den 28. dec. 1889 i Overby, Døsrtup sogn. Søn af lærer, Anders Thomsen Beier og Botilde Marie, født Petersen. Han blev uddannet cand. pharm. og fungerede i mange år som provisor på Løgumkloster apotek, men blev senere materialist. En dag får han en telefonisk henvendelse fra mand, der søger en drager til at fragte en høvlebænk fra Løgumgård til Løgumkloster. Manden har slået op i telefonbogen og fundet ordet droge ri, og tror at det har noget med drager at gøre. Men manden må finde en anden til at forrette hans ønske. Han var i flere perioder medlem af byrådet for det tyske mindretal, revisor for Sparekassen Løgumkloster og meget interesseret i lokalhistorie. Fra 1932 var han formand for hjælpekassen, idet han afløste Mathias Albers, Østergade. I 1959 laver han en brochure på 2 sprog om Løgumkloster kirke, da han ofte bliver kontaktet af udenlandske turister. Døde under et besøg hos datteren, Doris i Hamborg den 5. jan. 1966 i Rahlstedt og blev kremeret i Ohlsdorf og urnen blev nedsat ved Løgumkloster kirke. 76 år. Gift den 6. mar. 1924 i Løgumkloster med

Beier, Henny Margrethe, født Krüz den 23. okt. 1896 på Helgoland, Tyskland. Datter af Jann Krühs og Doris Ohlsen. Hun døde den 3. okt. 1983 i Løgumkloster. 86 år.

Børn:

Beier, Doris Bothilde Krühs, født den 1. okt. 1929 i Løgumkloster. kontorassistent, født den 1. okt. 1929 i Løgumkloster. Gift 1952 med ingeniør, Jens H. F. A. Wesemann fra Hamborg.  

Lejebolig -1945-: Rønne, Johannes von Se Vestergade 1

I Rønnes lejebolig åbner Fr. Sauerbier en tandteknikerfilial i 1945. Hovedforretningen ligger i Storegade 38 i Åbenrå. Filialen har åben mandag, onsdag og lørdag. Han reklamerer med naturtro tænder, paladon, stål guld og kautschuk.

Værkstedslejer 1964-1973- Malermester Lanny, Ralph

Ejere 1985-2021-

1. Thomsen, Christian Søndergaard 

2. Jørgensen, Henning Peter

Slotsgade 8

Foto 2012

Matrikel nr. 1051 - Boligareal: 197 m2 - Grundareal: 1068 m2 - Byggeår: 1820

Beskrivelse 2020: Centralt beliggende byhus med mange originale detaljer. Huset fremstår gulmalet med rødt tegltag. Indretningen består af entre/gang med flisegulv, stue med parketgulv, spisestue, værelse med parketgulv, spisekøkken med viktualierum, badeværelse med brus samt bryggers med trappe til tagetagen. Tagetagen er indrettet med soveværelse med adgang til vestvendt altan, 3 værelser, depotrum samt badeværelse med brus. Her er synlige bjælker, malede fyldingsdøre og trætermovinduer. Til ejendommen hører garage og carport samt udhus alt beliggende på den 1068 kvm. store fuldt opvoksede grund. Opvarmning ved fjernvarme.

Ejer 1894-1906 Homilius, Hermann, murer 

Ejer 1906-10

Carstensen, Peter, landmand, født den 15. aug. 1877 i Løgumkloster. Gift den 6. nov. 1904 i Løgumkloster med

Carstensen, Inger Marie, født Brun den 5. nov. 1880 i Sydum, Ribe. Konf. i Nr. Nebel.

Ejer 1910-29

Petersen, Hendrik Andersen, født den 27. feb. 1863 i Agerskov. Gift med

Petersen, Gunder, født den 24. feb. 1861 i Bjerndrup, Løgumkloster.

Ansatte logerende 1925: Petersen, Mathilde, tjenestepige, født den 19. aug. 1905 i Ellum, Løgumkloster.

Lejebolig i 1921: Thermannsen, Marius, pakker ved Bock og sønner, født den 1. feb. 1874 i Løgumkloster. Gift med Thermannsen, Marie, født den 28. juni 1872 på Landeby mark. Børn: Thermannsen, Katrine,udlært syerske, født den 13. nov. 1901 i Løgumklosrer. Se også Slotsgade 4 og Storegade 4 i -1930. 

Lejebolig i 1925: Jensen, Louise, arbejderske og enke, født den 3. aug. 1886 i Emmerske; Jensen, Julius, født den 27. sep. 1911 i Løgumkloster; Jensen, Wilhelm, født den 1. apr. 1915 i Løgumkloster.

Ejer 1929-30 og igen 1933-40-

Petersen, Hans Nielsen, husmand, født den 12. dec. 1904 i Ballum. Gift med

Petersen, Christine, født 1906 i Tyskland.

Børn:

Petersen, Henrik Asmus, født 1931 i Løgumkloster.

Petersen, Martin, født den 1936 i Løgumkloster.

 

I 1930 gik det helt galt for Hans Petersen ved jernbaneoverskæringen på Tønderlandevej. Da han kom kørende hen mod bommene, der var på vej ned, tænkte han, at han lige kunne nå at slippe over. Det gik ikke. Den ene bom gik ned mellem hestene og vognen. Hestene blev bange, løb løbsk, og fik kun undervognen med. Vognkassen blev hængende på bommen og ud faldt Hans Petersen, der slap med et par knubs.

Ejer 1930-33

Nielsen, Hans, smedesvend, født den 22. juli 1842 i Brudager, Svendborg. Søn af Niels Larsen og Maren, født Petersen. Gift den 30. okt. 1892 i Løgumkloster med

Nielsen, Hanne Christine, arbejderske, født den 23. aug. 1847 i Agtrup. Datter af Mareie Kathrine, født Konsler. Hun vokse op i Møgeltønder og var 1. gang gift med Albrechtsen.

Ejer 1933.40- Se ovenfor.

Ejer 1958-71-

Schrøder, Hans Iversen, fhv. gårdejer og handelsmand, født c1891 i V. Terp, Nr. Løgum. De første 6 år af sit liv boede han med forældrene i Vester Terp, men flyttede med dem til Gravlund, Bedsted, hvor han voksede op. Efter afsluttet landbrugsuddannelse købte han Margrethegården i Ellehus ved Øster Højst. I 1930 opgav han Margrethegården for at købe Apotekergården i Løjtved, som han drev frem til 1952. De følgende 6 år drev han Store Åved i Løgumkloster, hvorefter han købte Slotsgade 8.

Igennem mange år var han handelmand med kreaturer. Både til eksport og indenlands er der gået mange dyr gennem hans håndslag.

Lejebolig 1974: Nielsen, Birgit. Datter af fru Nielsen, Marga, Nygade 5. Gift fredag den 29, mar. 1974 i Løgumkloster med Carsten Feddersen. Søn af Søren Feddersen, Østermark, Løgumkloster.

Lejebolig 1983 Rosendal, Jens, salmedigter, højskolelærer og medlem af Løgumkloster klokkebrødreorden af 1973, født 17. maj 1932 i Thorshøj ved Sæby. Døbt i Torslev kirke. Søn af gårdejer, Johannes Rosendal (20.02.1895) og Margrethe, født Thomsen (10.05.1905). Uddannet lærer ved Nørre Nissum Seminarium. 

Jens Rosendal er opvokset i et indremissionsk hjem i Vendsyssel, og det var her han som 12-årig forfattede sit allerførste værk: ’En ode til et nyt kuld grise på barndomsgården’. Da hans far så hans rim, udbrød han, at hvis han kunne skrive sange til grise, så kunne han vel også skrive en salme til sin lillebrors dåb – så det gjorde han. 

I et interview med avisen INFORMATION den 7. nov. 2018 fortæller Jens Rosendal bl.a. følgende om sit barndomshjem: 

Mit barndomshjem var stærkt præget af min fars indremissionske tro. ’From’ er det ord, Jens selv bruger om ham – med tilføjelsen: ’Måske lidt for from. Og det kunne han som godt have sparet sig, for vi børn var sådan set ordentlige nok.’ 

Den religiøse fromhed viste sig især i en række usynlige leveregler, som Jens og hans seks søskende instinktivt lærte at rette sig efter. Det var dyder som nøjsomhed og arbejdsomhed – og så var der en tredje: 

’Man skulle helst komme igennem en dag uden at have vakt opsigt. Tingene skulle helst foregå stilfærdigt og roligt. Der skulle ikke være nogen skejen ud her og der.’ 

Alligevel var Jens Rosendal ikke gammel, før han opdagede en lille sprække i barndomshjemmets ellers så solide fundament. Jens Rosendals mor var ud af en mere frisindet familie end faderen, og det medførte et indbygget konfliktpotentiale. 

’Min mor var glad for at danse. Det brød min far sig ikke om. Men i Thorshøj blev der hver sommer afholdt et asfaltbal, og dér tog min mor så alligevel hen og dansede imod hans vilje. Det var første gang, jeg opdagede, at der var nogle revner i mine forældres ægteskab. At de ikke delte helt samme normer.’ 

Særligt én episode åbenbarede hans forældres forskelligheder for ham. Det var i forbindelse med en begravelse. Hans mor ville gerne købe en ny frakke til lejligheden, fordi den gamle var slidt og trængte til at blive skiftet ud, mente hun. Det mente hendes mand ikke. 

’Min mor var nok lidt forfængelig, og hun var under alle omstændigheder mere large i forhold til at bruge penge, end min far var. Han ville allerhelst bare have dem samlet sammen. Så han sagde, at de ikke havde råd – og så slog min mor bak. Jeg kan lige så tydeligt huske, hvordan hun stod dér ved sit strygebræt med ryggen mod stuen, hvor vi børn sad sammen med vores far. Og så pludselig stod hun og græd,’ siger Jens Rosendal. 

Men det var ikke gråden, der gjorde udslaget. Det var den trussel, hun ledsagede tårerne med. 

’Hun sagde, at hvis hun ikke fik en ny frakke, så ville hun slet ikke tage med til begravelsen. ’Så kan du tage af sted selv,’ sagde hun – og det var den værste trussel, hun overhovedet kunne komme med: ’Du er ikke rigtig klog,’ sagde min far, ’hvad vil folk ikke sige?’ Og så endte det med, at han gav sig og kørte til Østervrå for at købe en ny frakke.’ 

Jens Rosendal smiler lidt for sig selv. Han kan godt lide historien, for den viser, at der var en grænse for den ellers så principfaste faders dominans. At der var måder at smyge sig uden om hans vilje på. 

’Mit forhold til min far var sådan set godt nok,’ siger han. ’Men det var ikke noget åbent, nært og varmt forhold. Det var mere sådan et typisk faderforhold. Han var normgiveren, og jeg var ham, der levede op til normerne. På de fleste felter i hvert fald. Men så var der ét felt, hvor jeg ikke helt kunne være med.’ 

Egentlig skulle han have været landmand som sin far. Men Jens ville hellere være købmand. Og så endte han i stedet med at blive lærer og tilbringe det meste af sit liv i højskoleverdenen, først som underviser og forstander, siden som højskolebladsredaktør og sangskriver. 

Han var 1965-1988 lærer ved Løgumkloster Højskole og indtil 1995 ved Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han har været redaktør for Højskolebladet. 

Jens har lavet 13 sange til Højskolesangbogen, blandt andet ’Du kom med alt det der var dig’ (1981) eller ’Forelskelsessang’, som den egentlig hedder, er oversat til 18 sprog. Sangen synges regelmæssigt til både bryllupper og begravelser, konfirmationer og navngivningsfester, og nye generationer af unge bliver ved med at finde inspiration i det universelle kærlighedsbudskab, som slår fast, at »livet, det er livet værd«. Da Jens Rosendal skrev sangen for knap 40 år siden, havde han en specifik kærlighed i tankerne. En umulig kærlighed. Ikke alene var der tale om en 30 år yngre elev på den højskole, hvor han underviste. Der var også tale om en fyr. Jens Rosendal havde brugt et halvt liv på at bilde sig selv og alle andre ind, at han hvilede lykkeligt i rollen som ægtemand og familiefar. Nu brød illusionen endeligt sammen. 

Jens har ifølge egne beregninger skrevet over 1.000 sange. En del om fædrelandskærlighed og EU-modstand, en hel del om forelskelse og kristendom og de senere år også adskillige om Vadehavet, som hver dag hæver og sænker sig med tidevandets kommen og gåen lige uden for hans vinduer. Sangene har givet ham tilnavnet ’Vadehavets digter’ og en titel som ’æresborger’ i Tønder Kommune, den første nogensinde. Til hans 80-årsfødselsdag forærede borgmesteren ham tilmed en egetræsbænk med inskriptionen »Jens Rosendals Bænk« – som tak for hans mange sange. 

Jens har bl.a. skrevet salmerne: ’De dybeste lag i mit hjerte’ (28) & ’Du, som ud af intet skabte’ (330). 

Jens var i 1990 medstifter af Nødvendigt Forum, som især havde baggrund i jyske og fynske højskolekredse. Ligesom Vaclav Havels Borgerforum i Tjekkoslovakiet og tilsvarende fora i DDR skulle Nødvendigt Forum arbejde for folkestyre og derfor bekæmpe Maastricht-traktaten. Rosendal har været landsformand for Dansk Samling. Ved EU-parlamentsvalget 1994 var han kandidat for Folkebevægelsen mod EF-Unionen. Jens modtog højskolekulturprisen ’Den Gyldne Grundtvig’ i 2014. Jens mødte Grethe, da han fik ansættelse som lærer ved Brøndbyøster Skole på den københavnske Vestegn i 1954. Gift 1960 i Brøndby Øster Kirke med 

Rosendal, Grethe 

Børn: 

Rosendal, datter 

Rosendal, søn 

Rosendal, Jakob, født c1969. Bor i Canada.

I starten af 1980’erne flyttede Jens til Ballum.

Ejer 1988-2022 Hansen, Grethe Tolver, født 1931. Hun døde den 12. apr. 2020 i Løgumkloster.

Ejer 2022- Nielsen, Allan

Slotsgade 9 Fængslet – Tugthuset incl. vagthus - Porthuset (Slotsgade 305)

Foto 2012

Matrikel nr. 167 - Boligareal: 218 m2 - Grundareal: 424 m2 - Byggeår: 1827   

I 1751 måtte Dorthea Peters gøre kirkebod på grund af hendes forhold til militæret. 

I 1757 måtte kyrasser Alexander fra Tommerup på Fyn gør kirkebod.

I 1762 skød kyrasser, Mortensen sin rival, Jens Hansen ned på åben gade i Løgumkloster, da han så ham sammen med sin forlovede. Mortensen flygtede herefter til Tønder, hvor han blev pågrebet. Den 18. jan 1763 blev han ført fra arresthuset, forbi Porthuset her ud til galgepælen syd for byen. Man sendte bud efter bøddelen fra Tønder og i en stor skares påsyn, blev han halshugget. Man lagde herefter hans krop på hjul og satte hovedet på en stage.

I 1836 sad brandstifter, Mads Nissen Schmidt fra Vester Terp i Arresthuset. Han blev dømt til døden i august samme år. Dommen skulle eksekveres ved, at hans hoved skulle skilles fra kroppen med en økse, hvorefter liget skulle lægges på hjul og stejle. Halshugningen blev dog aldrig tilvejebragt, da Mads anmodede om benådning, og straffen blev nedsat til livsvarigt fængsel. 

Det blev den sidste dødsdom der blev afsagt i Løgumkloster ret Halshugningen blev dog aldrig tilvejebragt, da Mads anmodede om benådning og straffen blev nedsat til livsvarigt fængsel. 

I 1925 blev Kai Treu idømt forbedringshusarbejde i 8 måned for 3. gang at have begået tyveri. 

I 1925 fik tjenestekarl, Hans Jacob Møller 40 dages fængsel på sædvanlig fangekost for tyveri af et mindre pengebeløb og et fodbolddæk. 

I 1925 fik en landmand en bøde på 20 kr. for at have ladet sine får og lam græsse på vejen.

I 1925 fik mejeribestyrer Niels Peter Brødsgård en bøde på 100 kr. for ikke at opvarme mælken tilstrækkeligt. (Bestemmelse for mund og klovsyge)

Ejer 1789-1800 Løgumkloster amt.  Løgumkloster amt blev ophævet 1867

I Slutningen af sin Levetid ejede Klostret hele Løgum Sogn, der som Løgumkloster Birk, undertiden kaldet Lyom Herred, kom til at udgøre kærnen i det senere Amt. Det var dog meget større end det nuværende Nr. Løgum Sogn. Det omfattede nemlig tillige Løgumkloster By og Landsogn, der først udskiltes 1739, samt Alslev og V. Højst, der som det senere skal fortælles 1529 henlagdes til Øster Højst Sogn, men vedblev at høre til Birket, saaledes at Arnaa dannede Østgrænsen.

Fængslet person: 1836- Schmidt, Mads Nissen, født i Vester Terp, Nr. Løgum. Han blev idømt livsvarigt fængsel i 1936. Se hans dom under Slotsgade 13. 

Beboere 1845-: Fredensborg, Jens Christian, amts-, rets- og politibetjent, født den 20. sept. 1801 i Bedsted. Han døde den 17. jan. 1851 i Løgumkloster. Søn af inderste i Bedsted, Nicolai Christian Fredensborg (1774-1850) og Anne Pedersdatter (1773-1807). Gift den 3. juli 1831 i Bedsted med Fredensborg, Kjesten, født den 9. aug. 1804 i Løgumkloster. Datter af husinderste og hjulmager Jens Hansen og Bodil Maria Hansdatter. Hun døde af alderdom den 15. juli 1878 i Løgumkloster. 74 år. Børn: 1. Fredensborg, Nicolai Christian, født den 25. mar. 1831. Han døde 3 år gammel af skarlagensfeber. 2. Fredensborg, Anna Maria Nicoline, født den 17. aug. 1839 i Løgumkloster. 3. Fredensborg, Jens Hansen, født den 8. feb. 1842 i Løgumkloster.

Ansat logerende: Jepsen, Maren, tjenestepige, født c1822 i Kravlund. 

Fredensborg var i manges øjne en nidkær ordenshåndhæver. Han var meget omhyggelig med at få folk til at makke ret. Kortspil på værtshusene, tiggeri og betleri holdt han skarp kontrol med. I sommeren 1841 satte han en besøgende i Løgumkloster bag tremmer, fordi han mistænkte ham for hestetyveri. Det fik desværre den konsekvens at arrestanten hængte sig i fængslet samme nat.

Beboer 1865: Sönnewald, Peter Christoph Adolf, gendarme. Gift med Sönnewald, Gesche, født Behrens c1835. Børn: Sonnewald, Christine Agnes Dorothea, født den 11. okt. 1865 i Løgumkloster.  

Beboer 1883: Jeppesen, Søren, politibetjent. Gift med Jeppesen, Anne Kirstine, født Petersen. Børn: Jeppesen, Elise Cathrine Marie, født den 29. nov. 1856. Gift den 19. juni 1883 i Løgumkloster med tjenestekarl, Johann Georg Kyhn, født den 3. sep. 1861 i Hyndingholm, Ravsted. Søn af Johann Johannsen Kyhn og Marianne, født Kruus.

Beboer 1894: Geldner, Oto Gotthilf, retsbetjent. Gift med Geldner, Anna Therese, født Pörschel. Børn: 1. Geldner, Wilhelm Hermann, født den 23. juni 1891 i Løgumkloster. 2. Geldner, Erwin Friedrich, født den 8. jan. 1894 i Løgumkloster.

Den 12. maj 1894 skriver Morsø folkeblad om tjenestekarl Frederik von Ahlefeld fra Løgumkloster. Han er blevet arresteret af Gendarmen for mistanke om bigami. (Avisudklip af Otto Kjærgaard)

Fængslet person den 25. dec. 1904: Lauritzen, Lauritz Nielsen, født den 21. april 1851 i Tønder. Han blev sat i en fængselscelle natten mellem den 24. og 25. dec. 1904 for at brumme sin promille af. Næste morgen fandt man ham hængt i cellen.

Beboer -1906-: Lorenzen, Christian, bødker, politibetjent og arrestforvarer, født den 1. mar. 1874/7 i Løgumkloster. Han døde 1949 i Tønder. (Se også Markedsgade 25). Gift den 19. apr. 1903 i Løgumkloster med Lorenzen, Metta Christine, født den 17. juli 1880 i Løgumkloster. Datter af musketer og gårdejer, Johannes Thaisen Carstensen og Kirsten Marie, født Andersen fra Herredsfogedgården, Jørgengårdsvej 15. Hun døde den 17. maj 1967 i Tønder.

Børn: 1. Lorenzen, Christine, født den 1. aug. 1903 i Løgumkloster. 2. Lorenzen, Marie, født den 22. dec. 1904 i Løgumkloster. 3. Lorenzen, Claus, født den 21. maj 1906 i Løgumkloster. 4. Lorenzen, Johanne, født den 19. maj 1907 i Løgumkloster. 5. Lorenzen, Bertha Christine, født 21. feb. 1915 i Løgumkloster. 6. Lorenzen, Edith, født den 25. nov. 1929 i Løgumkloster.

Beboer -1920 Reinung, politibetjent. Han bliver forfremmet til overbetjent i 1920 og forflyttet til Tønder.

Karin Vibeke Løhde Vestergade 7, var sekretær på politikontoret i Slotsgade 9 frem til 1920. Herefter overtages posten af Hr. Kromand fra Skærbæk.

Lejebolig 1 i -1921-25: Seegert, Carl Friedrich Wilhelm, udlært smed senere retsbetjent, offentlig udråber (Klokkemand) i Løgumkloster, født den 22. aug. 1874 i Haderslev. En dag i 1935, da han kommer cyklende på Slotsgade, får han bukserne i kæden, falder og brækker lårbenshalsen. Kun 3 år senere dør han pludselig efter kort tids sygdom af et hjerteslag i en alder af 64 år. Gift med Seegert, Johanne Marine, født den 6. juni 1877 i Korntved, Tønder. Datter af arbejdsmand Wilhelm Thomsen og Johanna Maria, født Petersen. Hun boede sine sidste år hos datteren Margrethe i Slotsgade 12. Døde den 8. okt. 1960 i Løgumkloster. 83 år. Børn: A. Seegert, Wilhelm Thomsen, født den 3. jan. 1900 i Neudorf, Rodernæs, D.; B. Seegert, Alfred, født den 14. okt. 1907 i Tønder; C. Seegert, Margrethe Johanne, født den født den 16. juni 1911 i Gross Unisch. Hun blev gift med Emanuel Frost Larsen i Slotsgade 12.  F. Seegert, Ludvig, født den 20. sep. 1919 i Flensborg. Han døde den 28. feb. 1985 på Tønder Sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 66 år. Gift med Karla Petersen. De boede på Bernadottevej 14 i Tønder; G. Seegert, Ludvig, født den 20. sep. 1919 i Flensborg. Han døde den 28. feb. 1985 på Tønder Sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 66 år. Gift med Karla, født Petersen den 10. okt. 1930. 67 år. Hun døde den 2. feb. 1998 i Tønder. Begravet i Løgumkloster. De boede på Bernadottevej 14 i Tønder.

Lejebolig 2: 1922-1925- Jochumsen, Christian, cementstensfabrikant, født den 11. aug. 1884 i Skrydstrup. I 1922 er han så plaget af indbrud i sin cementstensfabrik at han placerer en bidsk hund ved den. I 1929 sælger han cementstøbefabrikken der ligger på Ellumvej til Christian Sørensen.

I 1928 får han 3 af sine fingre i klemme i en maskine, der former sten. Han kom hurtigt under lægebehandling. Gift med Jochumsen, Anna, født Skratz den 16. sep. 1891 i Tyskland.

Børn: Jockumsen, Frida Anna Gertrud, født den 9. juni 1911 i Løgumkloster. 

Lejebolig 1963-83- Nissen, Hans Jepsen, tvilling og maskinarbejder, født den 16. jan. 1909. Gift med  Nissen, Ingrid, født den 15. maj 1923. 

Børn: 1. Nissen, Simon. Gift den 23. sep. 1972 i Løgumkloster med Kirsten Jørgensen, Mellemgade 6. Datter af Jørgen Thomsen. 2. Nissen, Henning, født c1955. 3. Nissen, Anette Louise, født c1958 

Uden for huset stod byens vægt i et lille hus frem til jan. 1937. Huset flyttes til sportspladsen ved forsamlingshuset til opbevaring af remedier til sport.

 

Ejer 1993-2002 Folkekirkens Pædagogiske Institut 

Ejer 2002–13

Krarup, Jens Kristian Schiellerup, født den 1. feb. 1935 i Tveje Merløse, Holbæk. Søn af sognepræst Kristen Krarup (1894-1972) og Inger Michaela, f. Schiellerup (1913-2005). Efter studentereksamen i 1952 fra Stenhus kostskole blev han i 1960 Cand. mag. fra Københavns Universitet med tysk som hovedfag og kristendomskundskab som bifag. Herefter starter han som lærer på Haslev Udvidede Højskole. I 1964 bliver han forstander på Haslev Højskole og 1970 forstander på Løgumkloster Højskole. I 1981 er han lektor i religionspædagogik på Præstehøjskolen, Løgumkloster og samtidig ordineret til præst i Folkekirken, og fungerer som hjælpepræst ved Løgumkloster Kirke frem til 1985, hvor han afløser Biskop, Th. Græsholt som formand for Det Danske Missionsselskab (DDM). DDM er Danmarks største missionsselskab og havde med et budget på 17 mill. kr. 42 udsendte missionærer. Jens har tidligere siddet som menigt bestyrelsesmedlem i DDM i 1964-76. I 1992 bliver han rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut i Løgumkloster og pensioneres 4 år senere. Han har digtet de første 5 vers af: Fyldt af glæde over livets under. Gift 1. gang med

Krarup, Gudrun Krista Eriksen, født Nielsen, hjemmesygeplejerske og tillidsrepræsentant, født den 17. okt. 1935 i Himmerland. Hun tog sin sygeplejeuddannelse på Diakonissestiftelsen, hvorefter hun blev lærer på sygeplejeskolen i Fårevejle. Fra 1964-70 var hun forstanderpar med sin mand i Hasle og fra 1970- i Løgumkloster. Da hun ønskede at komme tilbage til sit oprindelige job tog hun først arbejde på Amtsplejehjemmet og fra 1980 i Løgumkloster hjemmepleje. Hun blev her kendt for sine medmenneskelige egenskaber, hvilket også gav hende opgaven som tillidsrepræsentant. Ud over arbejdet var hun en aktiv medspiller i oprettelsen af Løgumkloster lokalhistoriske arkiv og i kristeligt arbejde. Fredag den 13. nov. 1989 bliver hun trafikdræbt i Alslevkro. 53 år. Hun blev påkørt af en modkørende trafikant, der på grund af en lavtstående sol overså Krista’s bil.

3 Børn:

Krarup, Irene

Krarup, Agnete,

Krarup, Torben,

Gift 2. gang med

Krarup, Anna, født Møller.

Hendes Børn: 

Møller, Andreas Sten, født 5. apr. 1975. Han døde den 7. jan. 2021 i Løgumkloster. 45 år.

Møller, Thue

Møller, Christoffer

Ejer 2013-17 Trine Ellemann, provstisekretær -2015 herefter Regnskabsfører i Det Fælles Regnskabskontor for 20 kirkekasser i Tønder provsti, født den 1. dec. 1969. 

Hansen, Boy (Min granfætter) 

2017- Bosiddende i Vejle.

Ejere 2017-19-  

Fischer, Janik

Molter, Anna

Slotsgade 10 von Günderoths hospital for fattige, trængende enlige kvinder

Matrikel nr. 214 - Boligareal: 95 m2 - Grundareal: 189 m2 - Byggeår: 1689 

Ejer 1701-1982

Ud over hospitalet i Løgumkloster oprettede Günderoth boliger og skoler i Åbenrå.

Ejer 1701-1982

von Günderoth, Friedrich, amtmand og hofmarskal, født 1641. Søn af Ernst Christoph von Günderrode (1595-1654) og Helvig Margrethe von Buchwald. Han var hofmarskal og overstaldmester på Gottorp, oberst i livvagten, medlem af geheimerådskollegiet i 1682, oberjägermeister i 1690 og amtmand i Åbenrå og Løgumkloster amter i 3 perioder, nemlig 1670-77, 1679-84 og 1689 til sin død i 1703 i Rise, Åbenrå. 62 år. Gift med

von Wisch, Ahlheit.

Ahlheit havde flere vigtige opgaver. Det var hende, der sørgede for, at deres børn blev gift med de rigtige. Børn fra adelen fik nemlig ikke lov til selv at vælge deres ægtefæller. Det gjorde deres forældre.

Og så skulle hun repræsentere familien ved store fester sammen med sin mand. Hun holdt kontakt med andre familier ved at skrive mange breve, og derved var hun altid velorienteret og kunne rådgive sin mand. Hun skulle også styre Louiselund og Günderothgård og føre regnskab, når hendes mand arbejdede for kongen eller var borte i andet ærinde.

Andre ærinder, for Friedrich havde da også kæresten, Margrethe Iversdatter, stutterivogter, Iver Andersens datter. Med hende fik han datteren, Metha Ivers (von Günderoth), født 1664 på Brundlund slot i Åbenrå. Til Metha blev der 1. gang arrangeret ægteskab med tolderen, Johann Rønnau, der allerede døde som 42 årig. Så blev der 2. gang arrangeret ægteskab med Christian Albrecht Thomsen fra Hjordkær. Han var oprindelig kammertjener, blev senere bygningsinspektør i Gottorp og endte som tolder.  

Børn:

von Günderoth, Heinrich, født den 9. feb. 1679 i Rise, Åbenrå. Døde den 8. feb. 1750 i Rise, Åbenrå. Han blev gift med Sophia von Saldern.

von Günderoth, Ernst.

 Friedrich lod huset bygge før sin død i 1689 og hensatte 1000 rigsdaler, som skulle give 4 enlige beboere frit ophold i huset, samt 12 daler om året. I 1936 blev huset renoveret og ombygget til at rumme 2 personer.  

Også på anden måde og ikke for det gode, blev han af adskillige slægtled husket af folk i Åbenrå, Øster Løgum og Løgumkloster. Hans voldsomhed og råhed forbindes med den kendsgerning, at han tog sig en medhustru i anledning af folketroen om at han gik igen som ’den vilde jæger’ efter sin død. Endnu i forrige århundrede kunne von Günderoth forskrække folk i Øster Løgum. Men han spøgeri kendes ikke i Løgumkloster, måske fordi man havde et epitafium hængende af ham og hans kone i kirken. Epitafiet der havde hængt i kirken siden 1689 blev i øvrigt taget ned under kirkens restaureringen i 1925. Det var medtaget af tidens tand og blev muligvis smidt ud.

Men en anden kvinde, -ther Wægers, der blev beregnet som en heks skulle spøge i byen. Ved hendes død var der mange mærkelige omstændigheder. I lang tid lå hun og talte med døden og om ild har folk i Løgumkloster fortalt. Omsider døde hun, men ikke helt. Hun spøger i slippen mellem Markedsgade 27 & 29.

Beboer -1822: Nielsen, Ingeborg, født c. Datter af boelsmand, Jacob Jacobsen Schmidt og Sophie. Hun døde af et slagtilfælde den 24. sep. 1822 i Løgumkloster. 78 år. Hun var tidligere gift med kådner, Peter Nielsen, søn af Niels Iwersen, Assit. Ingen børn. 

Beboere -1845-: Quitzau, Anna Christine, ugift hospitals lem, født den 24. juni 1775 i Løgumkloster. Datter af snedker og tømre, Christoffer Quitzau og Mette Møller fra Klostergade 15. Hun døde den 6. jan. 1869 i Løgumkloster. 83 år.

Quitzau, Cathrine Margretha, født 24. sep. 1791 i Løgumkloster. Datter af Christoffer Quitzau og Metta. Hun døde den 14. okt. 1868 i Løgumkloster. Gift med skibskaptajn, Jøhr Adser, født 1795 på Föhr. Han døde den 7. juni 1838 i Løgumkloster.

Quitzau, Metta Catharina, kniplerske, født den 13. okt. 1794 i Løgumkloster. Søster til Anna Christine, se ovenfor. Hun døde den 13. dec. 1878 i Løgumkloster.

Outzen, Anna Marie, ugift hospitals lem, født c1766 i Løgumkloster. Datter af Rasmus Outzen og Karen. Hun døde den 4. sep. 1853 i Løgumkloster.

Lorenzen, Anna Marie, enke og hospitals lem, født c1768 i Løgumkloster. Hun døde den 29. jan. 1853 i Løgumkloster. 90 år gsmmel. Hun var 1. gang gift med Brøndel. Med ham fik hun Brøndel, Cathrine Elisabeth, bosiddende i Hamborg, Brøndel, Marie, gift med Brems i Løgumkloster og Brøndel, Henrikke, gift med skomager Wilhelm Schmidt. 2 gang gift med skrædder Theodor Lorenzen. Med ham fik hun ingen børn.

Lorenzen, Anna Margrethe, enke og hospitals lem, født Blome c1767 i Tønder. Hun døde den 6. sep. 1856 i Løgumkloster. Hun var 1. gang gift med skomager, Johann Hinrich Brøndall. Børn: Cathrine Elisabeth, Maria og Johanna. Gift 2. gang med skomager, Theodor Lorenzen.  

Brems, Anna Christine, ugift kniplerske, født den 30. juni 1829 i Løgumkloster. Datter af klejnsmed, Laust Wilhelm Brems og Maria, født Brøndall Markledgade 4 og barnebarn af Anna Anna Margrethe, se ovenfor. Hun døde af marasmus den 13. okt. 1882 i Løgumkloster. 53 år.

Michelsen, Anna, ugift strikkerske, født c1802 i Løgumkloster. Hun døde ugift i 1867.

Beboere 1921: Schnack, Maria, enke, født den 3. apr. 1844 i Højer. Ellund, Caroline, enke og beboer 1921-31-, født den 29. feb. 1856 i Nr. Løgum. Pedersen, Inge Marie, født den 1. jan. 1846 i Emmerske. Møller, Amalie, født den 20. juli 1872 i Løgumkloster. Hendes grævlingehund=gravhund ’Bibs’ løber hjemmefra i 1944.

Beboere 1925: Schnack, Maria, enke, født den 3. apr. 1844 i Højer. Ellund, Caroline, enke, født den 29. feb. 1856 i Nr. Løgum. Feddersen. Inge, ugift, født den 31. dec. 1846 i St. Emmerske. Datter af boelsmand, Friedrich Jensen Feddersen. Hun døde den 9. feb. 1926 på det gamle hospital i Klostergade og blev begravet på Løgumkloster kirkegård. Kreutzahler, Caroline Amalie, enke, født den 20. juli 1860 i Leipennikau, Østpreussen. Datter af musiker, Ferdinand Schablowski og Caroline, født Malke. Gift med Frederik Kreutzahler. Hun er flyttet hertil fra Markledgade 7 efter Frederiks død og bor her til sin død. Hun døde den 6. feb. 1948 i Løgumkloster. 88 år.

Beboer -1933: Matzat, Marie, født den 25. sep. 1872 i Østpreussen. Datter af stenhugger, Anton Gaaswitz og -, født Bernolat. Hun var gift med garversvend hos Haase og sønner fra 1895-1925-, Svend Wilhelm Matzat. Søn af kusk, Christoffer Mazat og Dorothea Behrendt. Døde den 6. juli 1933 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. Børn: Matzat, Minna Elise Gertrud Anna, født den 12. sep. 1895 i Gumbinner ved Hamborg. Barn: Mazat, Alois Florian Wilhelm, født den 5. dec. 1921 i Løgumkloster. Barn: Mazat, Alois Florian Wilhelm, født den 5. dec. 1921 i Løgumkloster. Matzat, Oskar Anton, født den 2. nov. 1898 i Løgumkloster. Han døde den 10. maj 1926. 27 år. Se også lejebolig i Markledgade 19.

I 1933 står de 2 af de 4 lejligheder tomme. Byrådet beslutter derfor at lægge de 4 lejligheder sammen til 2.

Under et kraftigt stormvejr i 1936 flyver det meste af taget af.

Beboer 1924-39-: Kreutzahler, Caroline Amalie, født Schablowski den 20. juli 1860 i Tyskland. Se Markledgade 7.

Beboere -1952-54: Hansen, Ingeborg, født den 16. juli 1872 i Abild. Datter af indsidder, Jacob Sommer og Marie Helene, født Holm fra Blæs om. Hun døde efter kort tids sygdom den 6. mar. 1954 på Tønder Sygehus. 81 år. Begravet i Løgumkloster. Hun var gift med arbejdsmand, Christian Nicolai Hansen. Møller, Annelie, født 1872, fru. 

Beboere 1971-87: Petersen, Ida Marie. Se mere på Åbenråvej, når jeg engang finder et hus til hende. 

Ejer 1982-88 Løgumkloster kommune

Ejer 1988-93 Terp, Asne 

Ejer 1993-2019- Terp, Hans

Slotsgade 12

Matrikel nr. 357 - Boligareal: 174 m2 - Grundareal: 319 m2 - Byggeår: 1890

Ejer 1889-1953

Langhals, Carl August, kancellimedhjælper, født den 5. aug. 1852 i Vehlau, Østpreussen. Søn af underofficer, Christoffer Langhals og Loise Dorothea Emma, født Heck. Han døde den 9. apr. 1942 i Løgumkloster. 89 år. Gift 1884 med

Langhals, Anna Amalia, født den 27. nov. 1864 i Løgumkloster. Datter af Nicolai August Schmidt og Mine Caroline, født Andersen, Storegade 4. Hun døde den 16. dec. 1952 i Løgumkloster. 88 år.

Ansat kontorassistent -1930: Lorenzen, Hans. Han bliver den 15. maj 1930 forflyttet til dommerkontoret i Tønder. 

Ansat kontorassistent 1930-: Willumsen, uddannet bankassistent. 

Logerende i 1921: Schmidt, August, født den 1. aug. 1853 i Klixbøl, Tyskland.

Ejer 1953-97

Frost Larsen, Emanuel, landmand og tærskeværksejer senere graver og kirketjener 1953-71, født den 26. maj 1910 i Vejstrup ved Kolding. Han er opvokset på Fyn, men kom i en tidlig alder sammen med forældrene, arbejdsmand, Søren Christian Larsen (1879-1944) og Anne Marie, født Johannsen til et husmandssted i Bjerndrup. Efter en årrække ved landbruget blev han ansat som arbejdsmand hos murermester Niels Matthies i Løgumkloster. Her arbejdede han i 10 år, indtil han i 1953 blev ansat først som graver og senere som kirketjener ved Løgumkloster kirkegård. Ved siden af var han fyrbøder på dommerkontoret. I 1953 køber han et sommerhus i Havneby på Rømø som han lejer ud. Han døde efter længere tids sygdom den 26. maj 1974 i Løgumkloster. 64 år. Gift den 22. maj 1938 i Løgumkloster med

Larsen, Margrethe Johanne Frost, født den 16. juni 1911 i Grossenrähr i Tyskland. Husets ejer og gennem næsten 25 år rengøringsassistent på dommerkontoret. Datter af smedemester, Carl Friedrich Wilhelm Seegert og Johanne Marie, født Thomsen Slotsgade 9. Hun døde den 4. mar. 1997 i Løgumkloster. 85 år. De er begge begravet samme sted som hendes forældre ved Løgumkloster kirke. 

De har også boet på Nørremark

Børn:

Frost Larsen, Eigil Christian, født den 17. apr. 1944 I Nr. Løgum.

Ejer 1997-99

Seegert, Bent, født den 7. okt. 1956 i Løgumkloster. Søn af Meta Helene, født Petersen den 28. mar. 1929. Bosiddende Nibøl i 1956. Bent gik i min klasse de første 2-3 år.

Ejer 1999-2019

2. Attermann, Inge Marie Christine

1. Attermann, John

Slotsgade 14

Matrikel nr. 425 - Boligareal: 206 m2 - Grundareal: 1082 m2 - Byggeår: 1900

Ejer -1904 

Bartels, Ludvig Karl Friedrich, ovnsætter og pottemager, født den 5. juni 1871 i Malchin, Pommern, Tyskland. Søn af enke, Louise Dorothea Caroline Ernstina Dahse, født Bartels. Faderen ukendt.  gift den 30. juli 1897 i Løgumkloster med

Bartels, Anna Marie, født den 18. juli 1877 i Sarxbüttel, NV for Itzehoe. Datter af gårdejer, Ernst Hinrich Krogmann og Vibeke Margaretha, født Oldenburg.

Børn:

Bartel, Willy Paul Eward, født den 4. apr. 1892 i Wittenberge. Gift den 23. maj 1914 i Løgumkloster med Anne Christine Jensen, født den 19. apr. 1890 i Ellum, Løgumkloster. Konfirmeret 1905 i Abild.

Bartels, Margarethe Louise, født den 29. apr. 1898 i Løgumkloster.

Bartls, Heinrich Richard, født den 9. sep. 1900 i Løgumkloster.

Bartels, Johannes Marius, født den 8. okt. 1901 i Løgumkloster.

Bartels, Erna Juliane, født den 25. okt. 1902 i Løgumkloster. Døde spæd.

Ejer 1904-59

Schrøder, Hans Wilhelm, røgter senereovnsætter og kakkelovnsopsætter, født 12. april 1874 i Kellinghusen i Tyskland. Søn af parcellist, Georg Heinrich Schrøder og Sophie Cathrine Wilhelmine, født Launi. Han var medlem af Männer Gesangverein. Døde efter tiltagende svaghed den 5. sep. 1952 på Løgumkloster sygehus. 78 år. Gift den 29. nov. 1903 i Løgumkloster med

Schrøder, Else Kjestine, syerske, født den 10. august 1877 på Lintrup mark, konf. i Døstrup, uægte, datter af Hedvig Nørgaard. (Se Slotsgade 1). Hun døde den 29. nov. 1958 på De gamles Hjem i Løgumkloster. 81 år.

Børn:

Schrøder, Karl Heinrich, smedemester født den 16. august 1904 i Løgumkloster. Gift med Anne Sophie Hansen født 1913 i Løgumkloster datter af gæstgiver og mølleejer Chresten Conrad Hansen og Elisabeth født Christiansen.

Schrøder, Hedvig Sophie, født den 7. maj 1906 i Løgumkloster. Hun bliver gift den 23. mar. 1932 i Løgumkloster med Hans Franzen Bossen og de bosætter sig i Møgeltønder. Da Hans får behandlet en blindtarmsbetændelse for sent, dør han i en ung alder. Hedvig skal nu forsørge sig selv og en datter, Emma. Først laver hun en rullestue, men da det ikke kan give nok, starter hun en Tatol forretning i Møgeltønder.

Schrøder, Emma, født den 21. juli 1908 i Løgumkloster. Gift Jepsen i Haderslev.

Schrøder, Willy, oversætter, født den 16. august 1910 i Løgumkloster. Bosiddende i Haderslev.

Schrøder, Olga, født den 22. februar 1917 i Løgumkloster. Gift Krab og bosiddende i Erlev v. Haderslev. 

Ejer 1960-77-95 Thomsen, Jørgen, fhv. gårdejer i Vester Højst, født den 5. mar. 1900. Han døde den 13. apr. 1977 i Løgumkloster. 77 år. Gift med

Thomsen, Anna C, født den 26. mar. 1910. Hun døde den 2. jan. 1995 i Løgumkloster.

Børn:

Petersen, Anne Marie, født den 2. okt. 1919. Hun døde den 13. feb. 1998 i Løgumkloster. 78 år.

Petersen, Antoni C, født den 2. apr. 1921. Han døde den 2. sep. 1941. Begravet i Løgumkloster. 20 år.

Petersen, Hans Carl, født den 19. juli 1926. Han døde den 28. mar. 1943. Begravet i Løgumkloster. 16 år.

2 ejere 1995-2005 Johansen, Lars og Nielsen, Jeanette.

Ejer 2005-20 Flemming Nielsen

 

Ejer 2020-22-

 

Friis Hansen, Bjarne

Friis Hansen, Majbritt

Slotsgade 16

Matrikel nr. 550 - Boligareal: 217 m2 - Grundareal: 455 m2 - Byggeår: 1914 

Ejer 1914-1971 

Pabst, Hermann Poul Walther, drejer ved Bock og sønner fra 1896-1946- og cigarhandler, født den 8. aug. 1882 i Graszbreitenbach, Thüringen, som ligger sydvest for München. Søn af snedker, Ernst Gottlieb Hermann Pabst og Makvine Adolphine Ida Frederikke, født Lich. Han kom i lære hos C. H. Bocks pibefabrik som 13-årig og har 50 års jubilæum i 1946. Han døde hos sønnen i 1971 i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 89 år. Gift den 6. dec. 1904 i Gørding med

Pabst, Jemina, født den 14. nov. 1882 i Ajke, Gørding. Datter af husmand, Peder Christian Jensen og Karen, født Nielsen. Hun døde den 21. sep. 1959 i Løgumkloster. 76 år.

Børn:

Pabst, Herwald Ernst Peder, inkassator og cigarhandler, født den 1. jan. 1909 i Løgumkloster. I 1932 gik der ild i hans mælkebil på vej til Ellum. Hele bilen udbrændte. Gift den 20. mar. 1931 i Højst med Cathrine Marie, født den 18. aug. 1908 i Medelby, Tyskland. Datter af arbejdsmand, Steffen Peter Asmussen og Christine, født Boysen. Hun døde den 21. feb. 1936 på Tuberkulosehospitalet i Aabenraa og blev begravet i Løgumkloster. 27 år. Børn: Jonny Hermann Pabst, født den 19. maj 1931 i Løgumkloster. Henry Peder Pabst, født den 14. nov. 1932 i Løgumkloster. Familien boede 1936 på Moltrupvej 53 i Haderslev og 1959 i Sønderborg, hvor Herwald var forretningsfører.

I 1962 bliver Hermann Pabst interviewet til en avis med overskriften ’Resten af Danmarks pibedrejerstand er Hermann Pabst fra Thüringen’. I artiklens start udtaler Pasbt: ”Jeg dror faktich, at jeg er den sidste”. I sommeren 1895, hvor han er 13 år gammel, stiger han ud på Løgumkloster banegård efter en 2 dages tur fra Thüringen og 16 mark fattigere for at opsøge den tids store pibefabrik, Bock i mellemgade. Her arbejdede han ind til storhedstiden for Bockerne ebbede ud. På sine gamle dage drejede han dog ikke længere piber, men lysestager, fade og figurer som han afsatte hvoraf en del blev eksporteret til Californien. Men også kniplingspinde i ben og træ har han drejet til hobbyfolket i i Løgumkloster og omegn. Alle Hermanns søskende havde kunstneriske talenter. De arbejdede mere i figurer i gips, porcelæn og andre materialer. I 2 perioder sad han i byrådet og var en årrække vicebrandkaptajn i det frivillige brandværn. Herudover startede han spareforeningen, Julens Glæde i Løgumkloster. 

Logerende 1921: Krogh, Aksel, jernbanearbejder ved DSB, født den 15. maj 1905 i ?borg. 

Lejebolig i 1921: Pedersen, Klaudi, næstformand hos DSB, født den 20. feb. 1889 i Ribe. Gift med Pedersen, Marie, født den 4. dec. 1887 i Strandhuse, Kolding. Børn: Pedersen, Elise Margrethe, født den 14. dec. 1919 i Jerne, Esbjerg. 

Lejebolig i 1925: Petersen, Jørgen N., landpostbud, født den 22. juni 1891 i Borg, Brede. Gift med Petersen, Juliane, født den 25. juni 1898 i Tyskland. 

Ejer 1971-99

Pedersen, Hans Nielsen, fhv. landmand, født den 12. dec. 1904 i Husum, Ballum sogn. Søn af arbejdsmand, Jens Carl Martin Pedersen og Cathrine Marie, født Hansen. Han døde den 5. jan. 1983 på Guldagervej 16. 78 år. Gift den 13. juli 1929 i Løgumkloster med

Pedersen, Christineden, født den 26. sep. 1906. Hun døde den 18. apr. 2008 i Løgumkloster. 101 år.

Børn:

Pedersen, Martin, født den 5. apr. 1936 i Løgumkloster. Han døde den 27. dec. 1998 i Løgumkloster. 62 år.

Pedersen, Hans Erik 

Ejer 1999-2006

Pedersen, Hans Erik, født den 1. okt. 1944. Søn af forrige ejer. Han døde den 3. juli 2006 i Løgumkloster. Gift med

Pedersen, Karina Kunak, født den 16. sep. 1957. Hun døde den 29, mar. 2006 i Løgumkloster.

Ejer 2008-20

1. Kunak, Hans Henrik Mads Brask.

2. Kunak, Anne Christine Mariette S

Ejer 2020-22-

Nielsen, Mark Kâjangmat

Christensen, Zara Ince

Slotsgade 18

Matrikel nr. 626 - Boligareal: 231 m2 - Grundareal: 488 m2 - Byggeår: 1925 

Ejer 1925-1965

Sehstedt, Christian Wilhelm, klunser senere murersvend, men sælger også æg og fisk i 1921, født den 11. jan. 1877 i Breitenfeld, Freistaat, Sachsen, Nord for Leipzig. Søn af væver, Heinrich Sehstedt og Christine Marie, født Schmidt. I 1920 hvor han er klunser opkøber han gammelt jern, metaller, maskiner, kakkelovne og komfurer samt klude af enhver slags.

Sehstedt, Anna Magdalene, født den 17. apr. 1884 i Løgumkloster. Datter af økonom, Heinrich Christian Podt og Marie, født Johannsen Storegade 5. I 1941 falder hun og brækker hoften under et besøg i København. Hun døde under et ophold hos en søn i København efter nogen tids svagelighed den 15. feb. 1965 på Merkurallé 5 i Tårnby, København. 80 år. København, bisat i Løgumkloster.

Børn:

Sehstedt, Heinrich, arbejdsmand, født den 22. aug. 1900 i Løgumkloster. Se Lillegade 3

Sehstedt, Heinrich Julius Wilhelm, født den 6. apr. 1907 i Løgumkloster. I 1965 boede han på Merkurallé 5 i Kastrup ved København og 1988 bosiddende i Tårnby.

Sehstedt, Johannes, født den 5. juni 1909. Død 10. juli s.å.

Sehstedt, Wilhelm Ludwig Christian, (VILLY) uddannet barber i 1931, født den 12. feb. 1912 i Løgumkloster. Blev kaldt Willy.

Sehstedt, Christian Julius, murersvend, født den 20. feb. 1914 i Løgumkloster. Gift med Anna Enevoldsen. Børn: Bent Christian Sehstedt, født den 24. maj 1943 i Løgumkloster.

Se Klostergade 33 1905-21. I 1921-25 boede de i Storegade 5.Han døde efter kort tids sygdom den 7. juni 1942 i Løgumkloster. 65 år. Gift den 10. maj 1906 med

Lejebolig 1925: Myrhøj, Anders Faurskov, lærer på teknisk skole og kirkesanger født den 18. juli 1893 i Vindblæs by i Ålborg amt. Gift med Myrhøj, Betty Rosa, født Lauth i Års den 4. september 1896. Børn: Myrhøj, Ivar Faurskov, født 6. april 1924 i Løgumkloster; Myrhøj Inger Faurskov, født den 2. okt. 1926 i Løgumkloster; Myrhøj Leif Faurskov, født den 19. apr. 1928 i Løgumkloster. I 1930 bygger de huset Vænget 15.

Lejebolig -1968: Marquardsen, Thomas, født den 8. sep. 1889 i Nr. Løgum. Søn af gårdejer Christian Christensen Marquardsen og Anna Simonsen. Han døde den 28. aug. 1968 på Tønder Sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 79 år. Gift med Marquardsen, Christine Marie, født den 6. maj 1884 i Løjtved, Nr. Løgum. Datter af gårdejer, Hans Peter Matzen og Marie Sophie Dorthea, født Clausen. Hun døde den 29. aug. 1963 i Løgumkloster. 79 år. Børn: Marquardsen, Christian Christensen, født den 25. feb. 1914 i Landeby, Nr. Løgum. Han døde den 24. mar. 1986 på Løjtvedvej 8 og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 72 år. Gift med Kjestine Kjær.

Lejebolig 1964-73: Jørgensen, Peter Petersen, gårdejer i Nybo, født c1899-1900 i Daler, Østerby. Han deltog i 1. Verdenskrig fra 10. apr. 1917 ved artilleriet ved Altona-Bahrenfeldt. I 1924 købte han en lastbil og etablerede sig som vognmand i Toftlund. I 1925 bliver han gift med Jørgensen, Chatrine Margrethe, født den 12. juni 1900. Datter af forrige lejer. Hun døde den 29. dec. 1964 i Nybo, Løgumkloster. 64 år.

Efter kun et år opgiver han vognmandsforretning i Toftlund og etablerer sig i stedet som gårdejer på Nybo. Efter Margrethes død i 1964 overdrager han gården til sønnen Marquard og flytter til slotsgade 18. Efter et biluheld i slutningen af 1960’erne bliver han fysisk svækket, og han dør på en spadseretur i 1973 i en alder af 74 år. 

Børn: Jørgensen, Marquard, gårdejer i Nybo; Jørgensen, Christian, apoteker i København; Jørgensen, Hanne G., forretningsindehaver i Aabenraa.

Ejer: 1976- Scanvill Total-entreprise

Petterson, Bent, arkitekt, født den ? 1949 i ?. Gift den ? med

Petterson, Ulla

Børn:

Petterson, Jannick

Petterson, Michael, født 1975.

Petterson, Torben, født 1979

De flyttede hertil fra Allégade 23

Da han købte Slotsgade 18 og nævnte dette for en 8. klasse, som han underviste i matematik, tilbød alle elever, uanset hvor i kommunen de end kom fra, at hjælpe med flytningen. Bent lånte en gammel, åben varevogn, af mærket Hanomag ved Niels Matthies, Dravedvej 1. Han hjalp også til med flytningen, men mest hjalp alle disse herlige elever, som han ofte mindes i glæde og med taknemmelighed.

Murerbilen blev fyldt, og med en sværm af cyklister blev der kørt tur retur mellem Allégade til Slotsgade. Samme klasse kunne overraskende ikke den lille tabel. Derfor lavede han en konkurrence, hvor den bedste fik hans fjernsyn. I enighed kårede klassen en pige, som den heldige vinder.

1. salen var udlejet ved købet så familie og tegnestue rykkede i første omgang ind i stueetagen. Efter nogle måneder kunne 1. salen også benyttes.

Matthies & Petersson ApS, arkitekt og ingeniørfirma, som firmaet nu hed, flyttede hertil og med årene voksede firmaet til 7 ansatte på tegnestuen, omkring 20 ansatte murer- og tømrere i murerforretningen, samt omkring 70 ansatte hos underentreprenører. Samtidig overtages en skobutik i Sønderborg med 4 ansatte.

Matthies & Petersson ApS opførte huse i Tønder og Løgumkloster, ja hele veskystens blomstringstid en række enfamiliehuse, fabrikshaller, lavede små samt store om- og tilbygninger, fabrikshaller, store og små om- og tilbygninger. De lavede totalentrepriser, projekteringer m.m. og stod for restaurering og tilsyn af Løgumkloster kirke.

Bent Petterson fortæller videre:

- I slutningen af 1980, da finansminister Knud Heinesen gik på direkte TV og fortalte, at Danmark styrede direkte mod en statsbankerot, svandt ordrerne hurtigt i firmaet, og jeg bad min gode ven, Niels Matthies om at forlade firmaet.
Telefonerne, der havde kimet ned på tegnestuen, som jeg havde måttet udvide til også at omfatte tagetagen, var blevet totalt tavse. Pludselig sad jeg og var eneste mand i byggefirmaet.
Landmændene, som vi byggede for og som havde flere gårde, betalte altid prompte med checks straks ved modtagelsen af regningen. Det gjorde de fortsat, men banken sendte desværre hurtigt checken retur til os.

- Der var ikke længere dækning.

Byggeriet i Danmark ændrede sig fra 34.000 nye årlige opførelser af enfamiliehuse til under 300. I disse år var der 60.000 tvangsauktioner i en tid med bankrenter på 18% eller mere.

For at forhindre et totalt firmakollaps forsøgte Bent at sælge helvægs elementer til Harzenområdet og fik en ordre på 18 enfamiliehuse, men turde ikke acceptere den store ordre. Der var en alvorlig risiko i at handle byggeentrepriser med tyskerne.

Bent Petersson fortæller:

- En frostsprængning på kontoret i starten af 80’erne, betød, at jeg fik besøg af en bygningstaksator. Dette møde blev til 22 års ansættelse i bl.a. Baltica, hvor jeg blev storskadetaksator og dermed kom til at opgøre skader på Fyn og fra Århus helt til ned til grænsen. Jeg blev samtidig bedt om at flytte til trekantområdet. Ansættelsen begyndte den 19. januar 1981.

Bent måtte forlade Løgumkloster under omstændigheder, hvor firmaet måtte lukke, hvilket desværre også betød tab for andre firmaer. 
Han flyttede i løbet af 1981 til Kolding, og da Slotsgade 18 på den tid var umulig at sælge, blev den lejet ud som lejlighed i stueetage og tre klubværelser på 1. sal og tagetagen. I 1985 blev ejendommen solgt.

Siden har han skrevet en række psykologiske bøger, bl.a. en trilogi om følelser, deres påvirkning på os mennesker, og hvordan man kan ændre sine følelser fx vrede og angst.
Se evt. www.psymagine.dk.

Ejer 1985- Ejendomscentret. 

Ejer -1993 Christensen, Nanna

Ejer 1993-2019- Christensen, Hanne

Lejebolig stuen -1921-

Davis, Kim Blenstrup, bygningsmaler senere maler med airbrush-teknik, født 1970.

Slotsgade 20

Matrikel nr. 683 - Boligareal: 202 m2 - Grundareal: 653 m2 - Byggeår: 1929 Huset er opført af murermester, Robert Lützner, tømrermestrene Plumhoff og Hvid, snedkermester Niels Christensen og blikkenslagermester Michelsen.

Ejer -1935

Brunn, Tyge, dommerfuldmægtig, født den 24. aug. 1900 i Ålborg. Søn af auditør, Chales Brunn og Rigmor, født Hansen. Gift den 12. apr. 1927 i Løgumkloster med

Bruun, Mary Elisabeth, født den 20. okt. 1901 i Herning. Datter af Engelbredt Thomsen og Ane, født Andersen.

Hendes moster, frk., Magdalene Brun bliver begravet i Løgumkloster i 1941. Hun blev 77 år.

En søster til husmor må have været logerende: Danna Engelbredt Thomsen, født den 17. apr. 1899 i Herning og død den 26. feb. 1930 i Løgumkloster. 30 år. 

Ejer 1935-76

Kolberg, Friedrich Gustav, tysksproget lærer, født den 24. maj 1896 i Königsberg, Tyskland, der i dag, hedder Kaliningrad og ligger i Rusland. I 1914-18 deltog han som marinesoldat ved flådestationen i Kiel. Han kom til Danmark i 1918, blev uddannet lærer på Haderslev Statsseminarium  og bosatte sig i Løgumkloster i 1920. Her blev han lærer i den tyske afdeling. Da man byggede den tyske skole på Tønder Landevej blev han skoleinspektør. Her virkede han frem til 1945. Efter internering i Fårhus efter 1945 blev han lærer i nogle år i Rens. Han døde den 11. dec. 1978 i Løgumkloster. 82 år. Gift den 7. juli 1921 (Guldbryllup) med  

Kolberg, Hansine Jørgine, nævning ved retten i Løgumkloster -1939-, født den 26. sep. 1900 i Toftlund. Datter af gårdejer, Jens Jørgen Hübschmann og Anne Kjestine, født Thyssen. Hun døde den 9. jan. 1988 i Løgumkloster. 87 år.

(I 1921 boede han i Markledgade 12, 1925 boede de i Vindmøllegade 8, 1930 i Elmeallé 9) 

Børn: 

Kolberg, Karl-Georg, (GIX) født den 7. marts 1926 i Løgumkloster. Han døde den 31. aug. 2015 i Nivå.

Lejebolig 1952-53

Beim, Svend Rasmus Willy, dyrlæge, født den 24. sep. 1924. Min far.

Ejer 1993- Hanne Christensen

Lejebolig -2008 Lauritzen, Kresten Andersen, født den 5. apr. 1918. Han døde den 20. feb. 2008 i Løgumkloster.

 

Ejer 2014-22- JC-IMEX ApS 

Slotsgade 13 Jagtslottet

Matrikel nr. 150 - Boligareal: 926 m2 - Grundareal: 8436 m2 - Byggeår: 1614

2 etagers fragmenteret munkestensjagtslot sammenbygget med kirken på klostergrund.

Bygningen var tjenestebolig for birkefogeden og retsbygning for tvistigheder mellem beboere, handler og skifter. Der var mange edsaflæggelser f.eks. i 1853, hvor mange borgere i Løgumkloster aflage borgereden.

birkefoged 1595-1621

Boysen, Hindrich, birkefoged 1595-1621, født c1550. Han kan være søn af den Jes Boysen (c1510-c1604), herredsfoged i Vis herred, der den 11. marts 1572 af Christian 3. fik bekræftelse på sine privilegier. Hindrich  døde 1621 i Løgumkloster. Gift 1. gang med

Kristine.

Børn:

Hinrichsdatter, Elisabeth, født c1585. Hun blev gift med møller i Møllegade 21, Peder Eriksen Vind, født c1580,

Boysen, Nis, gårdmand i Løgumkloster. Han søgte efter faderens død om at blive birkefoged i Løgumkloster, men blev det ikke. Gift med Sidsel Lorenzdatter. 

Gift 2. gang med

sognepræst, Christian Bruuns mor, der hed Maren.

Ejer 1614-1627

 Jagtslottet er opført af Johann Adolf af Gottorp, hertug af Slesvig-Holsten (1575-1616). Bygget af sten fra klosteret.

I 1627 blev det til Amtshus. 

Besat 1627-1629 Besat af Wallensteins tropper i 30-års-krigen. 

Beboer 1828 Nissen, Wilhelm, amtsforvalter.

Børn: Nissen, Wilhelmsdatter. Hun blev gift med sognepræstens datter Magdalene Bruuns 2. mand. Se Storegade 7.

Amtsmandsbolig 1671-1850 Amtmandsbolig for Tønder, Åbenrå, Svavsted (nordfrisisk landsby)

1714-20 Under den Store nordiske krig indrettes 1. sal til officersfamiliebolig. I perioden foretager man et omfattende nedbrydningsarbejde af faldefærdige bygninger på grunden. 

Beboere 1717-21

Clausen, Nicolai, Amtmand. Gift med

Rager, Margrethe Hedvig

Børn:

Clausen, Cathrine Stenbæk, født 1706 i Løgumkloster. Hun blev 16 år gammel gift den 17. nov. 1722 med nedenstående 28 årige, HansAdolf Brorsson. Hun døde den 9. juni 1741 i Ribe. 35 år.

Ansat logerende 1719-21 & 1735 Hans Adolf Brorson, cand.theol., salmedigter og huslærer for amtsforvalterens børn i Løgumkloster (1719-21), født 20. juni 1694 i Randerup. Søn af sognepræst, Broder Brodersen (-1704) og Catharine Margrethe f. Clausen. Hun blev 2. gang gift med sognepræst, Oluf Holbek.   

Hans Adolf Brorson blev student fra Ribe katedralskole i 1710, hvorefter han som sine 2 ældre brødre rejste til København for at læse teologi. Efter huslærergerningen for sin morbrors børn i Løgumkloster, rejste han tilbage til København, hvor han samme år afsluttede sit teologistudie. Året efter, hvor han nu er 28 år gifter han sig med sin kun 16 årige kusine, Cathrine Stenbek Clausen. Med hende får han 13 børn, hvoraf 7 døde som spæd og en søn blev lam og sindsforvirret, og livet igennem blev han holdt hjemme i et aflåst kammer. 

Mens han sidder som huslærer i Løgumkloster i 1735, skriver ham salmen, Guds igenfødte, ny-levende sjæle som er nr. 492 i den danske salmebog.

Der foretages istandsættelse af eksisterende bygninger. 

Ejer 1721-

Frederik IV overtager slottet som sin ”gottorpske del”. I 1844 foretager man gennemgribende restaurering. Hele 1. etage ombygges. Et trappetårn tv. for porten i haven rives ned og vestfløjen bliver afkortet. 

Beboere 1750-1764 

Claudius, Samuel Nicolaus, kancelliråd, amtsforvalter, husfoged og branddirektør. Den 27. sep. 1760 skifter han med bevilling fra Riber hus med sine børn efter den 1. kone, Christine Margrethe, således at Hans Bachman får 4000 Rigsdaler, mens de 2 piger Magdalena Augusta og Kristine Margrethe hver får 2000 Rigsdaler. 

 I 1763 får han kongelig bevilling på, at han ikke skal svare 6. og 10. penge, når han sælger Søndergård. Gift 1. gang med kongelig bevilling af 5. juni 1750, at gifte sig med 

Bachman, Christine Margrethe. 

Børn: 

Samuelsdatter, Magdalena Augusta, født c1751. 

Kristine Margrethe, født c1752. 

Bachman, Hans, født c1754. 

Gift 2. gang med 

Pedersdatter, Anna Margretha, født i Nustrup. Datter af Peder Pedersen og Bodil Hendrichsdatter. Hun døde den 11. feb. 1765 i Løgumkloster. 29 år. 

Ansat tjenestepige: Hansdatter, Else, født i Nr. Bølling, Sønderskov gods. Datter af Hans Lausten og Kirsten Nielsdatter. Hun døde den 16. nov. 1764 i Løgumkloster. 26 år. 

Beboer -1772-: Haase, Samuel Nicolai, fuldmægtig ved den kongelige amtsstue i Løgumkloster. 

Beboere -1774-: Hansen, Lucas Mads, etats rådmand. Gift med Christiansdatter, Helwig.

Børn: Quitzau, Samuel Nicolai, født den 20. jan. 1774 i Løgumkloster.

Lucas Hansens kusk hed Mads Kutcher og var gift med skomager Christoffer Quitzaus datter. 

Beboer -1774-: Christensen, Niels, portner og musketer. Søn af Christen Pedersen og Naanna Pedersdatter. Gift den 29. nov. 1765 i Løgumkloster med Sørensdatter, Maren, født i Wiscum. Datter af Søren Sørensen og Anna Jacobsdatter.

Børn: Herrs, Sara Christina, født den 13. aug. 1774 i Løgumkloster.

Amtstjener 1799 

Hellfack, Johan Michael, amtstjener. Gift med 

Hellfack, Anna Sønnicksen. 

Børn: 

Hellfack, Jyrgina Dorothea, kniplerske, født den 5. dec. 1899 i Løgumkloster. Gift Østen. I 1860 boede hun som enke hos sin datter Anna og svigersøn Søren Nielsen i Gammelskov, Agerskov.

Amtsforvalter 1812-35 

Meyer, Christian Frederik, etatsråd og amtsforvalter i Løgumkloster og senere i Haderslev Østeramt. Se familien i Vestergade 3A. 

Beboer -1794-1800-

Rheder, Christian Hinrich, fuldmægtig ved den kongelige amtsstue i Løgumkloster (amtsforvalter 1835-38) senere postekspeditør, født 1794. Søn af amtsfuldmægtig, Christian Hinrich Rheder og Dorothea Friederica Bustorf. Han døde den 8. okt. 1830 i Løgumkloster. Gift den 23. sep. 1823 med

Rheder, Marie Catharina, født den 26. apr. 1800 i Løgumkloster. Datter af kniplingsgrosserer og kniplingetrådfabrikant, Hans Nicolaysen og Maren Nicolaysen fra Østergade 5a. 

(Se mere i Storegade 13) 

Beboer -1839- 

Kall, Nicolaus, kontrollør. Gift med Dorothea Sophie, født Henningsen. 

Børn: Kall, Jacob Henningsen, kongelig krydstoldassistent, født den 29. aug. 1818 i Løgumkloster. Gift med ?. Børn: Natalie Sophie Kall, født c1850. Sophie Magdalene Petræa Koll, født c1854. Alma Emilie, født c1866. I 1880 boede familien i Nørregade i Køge. 

Amtsforvalter -1838-47

Dircks, Boy, amtsforvalter, husfoged, brandinspektør, aktuar, konstitueret birkefoged og fogderifoged, født den 20. mar. 1793 i Oldensworth, Eiderstedt. Han døde den 10. maj 1847 i Løgumkloster 54 år gammel. Søn af gårdejer, Johann Dircks og Catharina f. Bischoff. Boy gik i skole i Husum og fra 1813 studerede han jura i Kiel. Han sluttede sit jurastudie i 1817 med eksamen og blev herefter advokat og amtssekretær i Cismar. Efter 10 år blev han husfoged i Niebøl og efter atter 10 år, kom han i 1838 til Løgumkloster. Han var altid bange for natlige indbrud, hvorfor han i de mørke vintermåneder antog en nattevægter, der holdt til i et skilderhus uden for bygningen. Gift med

Jessen, Amalia Catharina, født c1806 i Niebøl. Datter af Paul Sibbern Jessen og Margrethe Brodersen. Hun var 1. gang gift med Heinrich Haersen.  

Barn:

Dircks, Hyeronimus Wilhelm Heinrich, født den 2. nov. 1837 i Niebøl. Han døde den 12. juni 1891 i Løgumkloster. Han gik på katedralskolen i Slesvig og kom herefter på universitetet i Kiel, hvor han studerede jura, som sin far. Han fortsatte jurastudiet i Heidelberg og fik eksamen i 1859. I 1868 vendte han tilbage til Løgumkloster, hvor han 1868-89 var herredsfoged.

Konens børn:

Haersen, Mathilde Elise, født c1830 i Husum.

Haersen, Harro, 

Ansatte logerende: Haase, Metta Cathrine, født den 11. mar. 1823 i Løgumkloster. Datter af skomagermester, Andreas Haase. Markledgade 14. Hun giftede sig den 19. juni 1845 med købmand, Søren Lorenzen Christensen. Søndergade 6.

Bürcke/Byrke, Carl Friedrich, oppebørselsfuldmægtig og dommerfuldmægtig, født den 14. sep. 1820 i Flensborg. Søn af skræddermester, Carl Friedrich Bärcke og Clara Sophie Elisabeth f. Hansen. Gift den 14. okt. 1856 med Tiedje, Elise Wilhelmine Geogine, født den 2. maj 1827 i Fridrichstadt.  Datter af postekspeditør, Jørgen Detlef Tiedje og Sara f. Balslev. Hun døde den 17. apr. 1913 i Løgumkloster. 85 år.

Børn: Bürcke, Carl Jørgen Emil, født c1858 i Løgumkloster. Udøbt datter, født c1859 i Løgumkloster.

Braade, Hans Hinrich, skriver, født c1824 i Friedrichstadt

Ohlsen, Hans, gartner, født c1822 i Gravenstein.

Staugaard, Andreas Sørensen, tjenestekarl, født c1805 i Ulborg, Viborg. Blev gift med Mette Kjestine Nissen.

Schram, Else Marie, tjenestepige, født den 2. mar. 1816 i Binderup, Sdr. Bjert. Datter af Johann Friedrich Schram og Johanne Marie Schrøder. Gift den 3. maj 1846 med bødker, Rasmus Nielsen fra Aabenraa.  

Amtsforvalter 1847-48 

Von Harbou. Han blev som slesvig-holstener fængslet af den danske regering den 2. april 1848 sammen med gæstgiver Ibsen og doktor Roll. Han døde og blev begravet i Hamborg i 1850. Hans gravsten blev 1899 flyttet til Løgumkloster.

Amtmand -1851- 

Weilbech, Johannes, kammerråd og amtsforvalter, født c1816 i Karlebo sogn, Frederiksborg amt. I 1864 blev han amtsforvalter i Augustenborg. Gift med 

Weilbech, Johanne Frederikke, født Hedemann c1824 i København. 

Børn:

Weilbech, Margrethe Louise Sophie Mathilde, født c1851 i Løgumkloster. Gift med Kongelig toldkontrollør, Lorenz Frederik Pape, født c1848 i Århus. Børn: A) Pape, Johanne Frederikke Amalie Løvendal, født c1880 i København. B) Ulrik Asmus Frederik Løvendal Pape, født c1885 i København. 1880 boede de i Mellemgade i Nyborg. I 1885 boede Fredericiagde 33 i København.

Amtsmandsbolig 1850-1864

Amtmandsbolig for Tønder 

Birkefoged -1856-64 

Markussen, Jørgen, Birkefoged og konstitueret amtsforvalter indtil 1864. I 1880 var Jørgen kancelliråd og brandinspektør i København. Født 1813 i Tirstrup, Randers. Han døde 1893. Gift med 

Markussen, Louise Frederikke von Ditten, født Ditlev c1822 i Kongsbjerg, Norge. Hun døde 1886. 

Børn: 

Marcussen, Agnes, født den 22. jan. 1856 i Løgumkloster. Hun døde den 18. feb. 1909 på Frederiksberg. Gift den 20. apr. 1886 i København med jernbaneingeniør, William Fredericia.  Han udmærkede sig ved i 1866 at få eneret på en metode til fremstilling af papirmasse af rapshalm, 1882 på en sporskifteaflæsningsviser som distancesignal, 1902 på svellepropper til befæstelse af skinne-søm og 1907 på søm med linseformet tværsnit. 

Marcussen, Marcus Pauli Lauritz Ludvig Emil, styrmand, født c1858 i Løgumkloster. Han emigrerer til San Francisco i Amerika og bliver oberst i Frelsens Hær. I 1927 besøger han Løgumkloster. 

Marcussen, 

Konstitueret amtsforvalter i 1864 

Baarra, konstitueret amtsforvalter i 1864 efter Marcussen. 

Konstitueret amtsforvalter i 1864

Blume, birkefoged og konstitueret amtsforvalter i 1864 efter Baarra.

Toldkontrolør 1864 

Trolle, Jens Christian Herluf Trolle, toldforvalter, født c1829 i St. Heddinge. Gift med 

Trolle, Anna Christine, født Spring c1829 i Flensborg. 

Børn: 

Trolle, Severine Marie Magdalene, født c1859 i Åbenrå. 

Trolle, Caroline Sophie Ulrikke, født c1860 i Åbenrå. 

Trolle, Anton Christian Herluf, født den 11. mar. 1864 i Løgumkloster. Gift med Trolle, Olga Marie Wilhelmine, født c1866 i Rødby.

1880 bosiddende i Købmagergade 13 i Fredericia.

Ejer Den preussiske stat 1864-1920

Løgumkloster amt opløses i 1867. I 1879 river man vindeltrappen th. for porten i haven ned. 

Herefter er det Deutsche Amtsvervaltung.

Amtsforvalter 1865-70 Müller, amtsdammer. 

1870 – 1879 Amtsforvaltningen var nedlagt.

Tjenestebolig 1 -1884

Sarauw, Ernst, herredsfoged i Løve- og Møgeltønder Herred 1857-67 og kongelig amtsdommer i Løgumkloster 1878-84, født den 11. aug. 1814 i Herlev. Søn af jurist i dansk Vestindien, Friedrich Georg Ernst Meyer og Juliane Marie, født Randahl. Han var uddannet cand. jur. i 1839, hvorefter han blev politimester i Centerdistriktet på St. Croix. Herefter kom han tilbage til Danmark, hvor han fra 1857 var herredsfoged og herredsskriver i Løgumkloster, birkedommer i Møgeltønder og Ballum. Ved Sønderjyllands afståelse i 1864 valgte han af hensyn til den indfødte befolkning  at gå i tysk krigstjeneste og udnævntes 1867 til amtsdommer i Visby, 1879 til Amtsretsraad i Løgumkloster. — Efter hans død rejste beboerne en Mindesten over ham på Løgumkloster Kirkegaard. Han døde den 31. dec. 1884 i Løgumkloster. 70 år. Gift 1. gang med Amalia Aschten i Visby. Gift 2. gang den 19. juni 1864 i Flensborg med

Sarauw, Sophie Nicoline Conradine Christine, født den 2. juli 1846 i Niebøl. Datter af underretsadvokat, Georg Christian Wilhelm Sarauw og Hanna Sophia, født Christensen. Hun døde den 18. jan. 1890 i Løgumkloster. 43 år.

Børn:

Sarauw, Johan Adolf Sarauw, dr. med. i Augustenborg.

Sarauw, Alice, født den 31. mar. 1853 på St. Croix, US Virgin Islands, USA. Gift medd etatsråd og dr. med. Waldemar Lausen, født den 11. okt. 1834 i Sokkelund, København. Hun døde den 11. aug. 1879 in Buenos Aires, Argentina. 

Amtsdommer 1884-87 Dattenhofer 

Amtsdommer 1887-92 Schwarz 

Amtsdommer 1892-1920 

Salomon, Paul Gerhard, amtsretsdommer, født c1860. Han døde i 1933 i Nientoft ved Hamborg. 73 år. I hans eftermæle skriver redaktør Bahnsen: ” Han var en sjælden elskværdig embedsmand, hvis noble karakter intet kendte til sympati eller antipati, men som gjorde ret og skel til alle sider, uanset standsforskel eller politisk anskuelse.”  Gift med

Salomon, Karolinn Dorothea, født Schweitzer. Hun døde 1926 i Niemdorf ved Hamborg.

Børn:

Salomon, Dorothea Elisabeth, født den 24. juli 1891 i Sønderborg.

Salomon, Elisabeth Ingeborg, født den 28. juli 1893 i Løgumkloster.

1893

Johannsen, Hans Christian, distriktsfunktionær. Gift med

Johannsen, Dorothea Margaretha, født Bischoff.

Børn:

Johannsen, Marie Margaretha, født den 6. juni 1893 i Løgumkloster.

Ejer Den danske stat 1920-73

Amtsforvalter 1920-

Lorenzen, Christian. Gift med Lorenzen, Mette Christine, født Carstensen. Se mere nedenfor.

Den danske stat overtager slottet efter Genforeningen med Danmark. Løgumkloster Retskreds oprettes dommerbolig på 1. sal tv. for porten og dommerfuldmægtigbolig i stuen. Embedslokaler th. for porten i stuen. Retslokale 1. sal.

I starten af 30’erne restaureres facaden mod nord.I 1947  genåbnes den rundbuede dør i nordsiden.

Tjenestebolig 1912-25

Lorenzen, Christian, arrestforvarer, født den 1. mar. 1877 i Løgumkloster.

Lorenzen, Mette Christine, født Carstensen den 17. juli 1880 i Løgumkloster.

Børn:

Lorenzen, Marie, født den 22. dec. 1904 i Løgumkloster.

Lorenzen, Klara, født den 21. maj 1906 i Løgumkloster.

Lorenzen, Johanne, født den 19. maj 1907 i Løgumkloster.

Lorenzen, Otto Johannes, født den 2. sep. 1909 i Tyskland.

Lorenzen, Walther Christian, født den 21. feb. 1915 i Løgumkloster.

Lorenzen, Edith, født den 25. nov. 19?? i Løgumkloster.

Arresteret:

Hansen, Jyrgen, født den 2. juli 1888 i Burkal. 

Tjenestebolig 2 -1923-

Andersen, Anders Mortensen, dommerfuldmægtig cand. jur. Gift med

Andernsen, Laura Andrea f. Hansen.

Børn:

Andersen, Hans Mortensen Raahauge, født den 3. sep. 1922 i Assens. Døbt i Løgumkloster kirke.

Andersen, Ellen Raahauge, født den 3. sep. 1922 i Assens. Døbt i Løgumkloster kirke.

Tjenestebolig 1 1920-

Vilstrup, Holger Kaas, født den 7. apr. 1871 i Resen, Ringkøbing. Gift med

Vilstrup, Asta, født den 3. mar. 1874 i Ranim, Viborg.

Børn:

Vilstrup, Arne Kaas, født den 26. aug. 1910 i København.

Vilstrup, Anne Lise Birgitte Kaas, født den 15. maj 1915 i København.

Ansat logerende i 1921:

Sørensen, Christine Dorothea, tyende, født den 10. apr. 1899 i Ny Skårup, Svendborg.

Petersen, Anna Elisabeth, tyende, født den 6. maj 1893 i Kolding.

Hansen, Margrethe Marie, husholderske, født den 4. jan 188? i Århus.

Witzka, Odsapt, wienerdreng, født den 20. nov. 1906 i Wien.

Tjenestebolig 2 1921-

Stegmann, Hans Henrik, dommer og senere byens borgmester, født den 7. juli 1884 i Århus. (Se nedenfor)

Tjenestebolig 1 1925- 

Stegmann, Hans Henrik, dommer (cand.jur. 1909) og byens borgmester 1921-37, født den 7. juli 1884 i Århus vor frue. Søn af adjunkt, Nikolaj Frederik Stegmann og Marie Elisabeth, født Olesen. Fra 1909-10 var han byfoged i Ribe.I 1923 får han det franske gesandtskabs Æreslegionens Ridderkors uddelt af den franske minister Vicomte de Fontenay og i 1926 bliver han ridder af Dannebrog. I sin 16 år lange borgmesterperiode fik han blandt andet etableret vandværk og kloakering. Efter Løgumklostertiden flyttede han til Tønder, hvor han som formand for Tønder Amts afvandingskommission er med til at nedlægge vores elskede mølledammen. Han døde den 21. juni 1967 på Kongevej 49 i Tønder. Gift den 2. sep. 1926 i Tønder med

 Stegmann, Ingeborg Henningsen, født Rahbek den 5. mar. 1884 i Borris, Ringkøbing amt. Datter af premierløjtnant, Mathias Rahbek og Johanne Cardelia, født Jensen. Døde den 15. sep. 1964 på Kongevej 49 i Tønder. Kremeret. Urne nedsat på Løgumkloster kirkegård i 1965.

Børn:

Stegmann, Esther, født den 9. dec. 1921 i Helligdomssogn, København. Gift den 16. aug. 1943 i Løgumkloster med Gordon Riis, født den 1. apr. 1922 i Java, Nederlandsk Ostindien. Søn af civilingeniør Svend Riis og Mary Alice, født Downing. Han blev 2. gang gift med Lis Marthinus fra Stavern, Norge.

Stegmann, Birgitte Benedikte, født den 19. sep. 1927 i Løgumkloster.

Tyende: Møller, Camilla, husbestyrerinde, født den 29. dec. 1881 i Fåborg.

Ansat logerende: Skovengaard, Wilhelm, dommerfuldmægtig, født den 4. jan. 1901 i Odense. 

Tjenestebolig 2 1925- 

Hammerich, Martin Johannes, dommerfuldmægtig i Løgumkloster ret, født den 30. juli 1883 Sokkelund, Skt. Jacobs sogn i København. Han døde den 22.apr. 1940 i Sønderborg, begravet i København på Vestre kirkegård. Søn af ingeniør, senere etatsråd Holger Hammerich (1845-1915) og Pouline C. E. Mølmark (1854-1927).

Han blev student 1901 fra Østersøgades latinskole, 1907 cand.jur. og derefter by- og herredsfuldmægtig i Lemvig i 1910, Skjern i 1911 og Stege 1912-18.

Allerede i skoletiden var hans interesse for Sønderjylland blevet vakt. Samme dag han blev student, meldte han sig ind i ’To løver’, som støttede den danske folkegruppe i Sønderjylland. Gennem hele sin studentertid og årene herefter frem til Genforeningen i 1920 arbejdede han for de dansksindede i Sønderjylland. Han tog bl.a. initiativ til ordningen af sønderjyske børns feriebesøg i Danmark.  

I 1919 blev han kontorchef for sønderjyske anliggender og samtidig statsministeriets sønderjyske afdelings kontorchef. Derefter kom han i udenrigsministeriet som leder af kontoret for sønderjyske sager, hvor Hammerich øvede en betydningsfuld indflydelse ved forberedelsen af dansk administrations og lovgivnings indførelse i Sønderjylland, og efter 1. Verdenskrigsfredsslutningen, var han som udenrigsministeriets konsulent ledende i de forhandlinger med Tyskland, som grænseflytningen havde nødvendiggjort og som afsluttedes med traktaten af 1922. Sønderjyderne håbede, at Hammerich nu ville søge nogle af de ledende administrative poster i Sønderjylland, men i stedet søgte han den beskedne stilling som dommerfuldmægtig i Løgumkloster. Han kom på denne plads i nær berøring med landbefolkningen og dens vanskeligheder, og jordspørgsmålets betydning for grænsebefolkningen. - Hammerich gav således stødet til nedsættelsen af jordfordelingskommissionen i 1924, hvis sekretær han blev, og da jordkampen rejstes på ny, tog han aktiv del i Landeværnets stiftelse og overtog på opfordring i 1927 stillingen som direktør for Hypoteklånefondet, på hvilken plads han i de følgende vanskelige år øvede en indsats, der blev værdsat i de sagkyndiges kredse og påskønnet af den nødstedte befolkning, præget som den var af varmhjertet forståelse af dens kår. Under det stærke røre omkring grænsen i foråret 1933 var han medvirkende ved oprettelsen af Det unge grænseværn, ligesom han tog initiativet til dannelsen af Grænseegnenes danske samfund, for hvis sammenslutning han var formand 1933-40. Gift den 30. juli 1913 i Skt. Mortens kirke i Randers med

Hammerich, Esther Johanne Maria, overretssagfører født 26.maj 1887 i Østergade 8 i Randers, Skt. Mortens sogn og døbt i Fausing kirke på Djursland. Datter af sagfører, Anders Jørgensen (1857-1915) og Anna Kirstine Maria Nielsigne Nielsen (1859-1937). Hun døde den 15. feb. 1926 i Løgumkloster og blev begravet Vestre kirkesogn i København. 38 år.

Tyende: Westergaard, Alvilde, tjenestepige, født den 30. okt. 1906 i Vedersø. 

Tjenestebolig 3 1923-

Jacobsen, Jacob Peter, kontorist, født den 22. jan. 1889 i Haslev, Præstø. Gift med Jacobsen, Ellen, født den 11. jan. 1889 i Bovrup.

Børn:

Jacobsen, Else Marie, født den 24. mar. 1924 i Løgumkloster. 

Dommer -1925-

Thomsen, Arthur, dommer, født den 23. jan. 1896 i Århus. Han boede på Hotel Royal i 1925.

Dommerfuldmægtig -1929-: Skauenborg

 

Dommer 1926-1940

 

Brun, Tyge, dommer, født c1901. 1. formand for Løgumkloster vandværk 1933-. Han flytter herfra til Thisted. Fra 1. feb. 1945 var han 1. fuldmægtig i Varde. Han døde i jan. 1947. 46 år gammel. Han efterlod sig ingen børn. Gift med 

Brun, Maja. 

Børn: 

Brun, Danna. Hun døde den 26. feb. 1930 i Løgumkloster. 

I slutningen af 1920 kommer der flere og flere tvangsauktioner. Ved en udplantning i forbindelse med en tvangsauktion i 1928, kommer der til politianmeldelse. Gårdejer P. Bossen i Vedbæk ved Ø. Højst truer sammen med 3 andre dommerfuldmægtig Tyge Brun og landsretssagfører Sievert fra Tønder samt retsbud Seegert med en jagtbøsse og fork. 

I 1930 får retsbygningen indlagt centralvarme og 7 store pottekakkelovne skrottes. 

Dommer 1937-

Blæhr, Albert Peter Marius Nielsen, dommer (cand. jur. 1920), født den 6. feb. 1887 i Holstebro. Søn af bødkermester N. S. Blæhr og Anina, født Borup Gift den 28. okt. 1921 med

Blæhr, Elisabeth, født den 15. apr. 1897 i Fjelstrup. Datter af sognepræst Hans Clausen Fischer og Marie Elisabeth, født Bahnsen..

Børn:

Blehr, Kamma Marie Anna Fischer, født den 6. sep. 1923 i Haderslev vor frue sogn. Hun blev gift med Poul Wæwer, født den 25, nov. 1917 i Roskilde.

Blæhr, Gunnar Albert Fischer, født den 10. dec. 1924 i Haderslev vor frue sogn.

Blæhr, Helge Fischer, født den 23. mar. 1931 i Harris, Bredebro. 

Dommer Albert Blæhr, kom til Haderslev som dommer i 1920. I Løgumkloster fra apr. 1937. Dygtig, elskværdig og imødekommende er ord Jydske Tidende benævner ham med fra starten. 

Embedsbolig 1943-63

Engelstoft, Iver Christen Thorning, dommer (cand.jur. 1918), født den 9. nov. 1893 i København. Søn af Ludvig C. T. Engeltoft og Anna, født Langkilde. Han bliver ridder af dannebrog i 1948. Gift med

Engelstoft, Astrid Bay, født den 31. dec. 1901 i Skagen. Datter af læge Aage Lauesgaard og Marie, født Petersen.

Børn:

Engelstoft, Vibeke, barneplejerske i Laos Nigeria, født den 1. apr. 1929 i Toftlund. Gift den 25. aug. 1956 i Løgumkloster med accountant (revisor), Eric P. Smith, Lagos, Nigeria, født den 11. dec. 1927 i Harrogate. Søn af vognmand, Charles Frederik Vincent Schmidt og Edith.

Engelstoft, Merete, født den 3. nov. 1934 i Gram.

Engelstoft, Christian Thorning, født den 17. dec. 1935.

Engelstoft, Birgitte, født den 12. aug. 1938 i Gram. Præliminæreksamen fra Løgumkloster kommuneskole i 1954. Hun døde den 11. jan 2007.

Engelstoft, Gunder Marie, født den 22. sep. 1940 i Gram.

Engelstoft, Karen, født den 2. okt. 1943 på sygehuset i Gram. Døbt i Løgumkloster 1944.

Udvidelse af Kirkegården:

Allerede i 1952 arbejder man med planer om at udvide kirkegården mod syd på de såkaldte bunkere. Menighedsrådet køber derfor de 1.5 ha jord af kommunen, der tidligere har købt bunkerne af staten i 1933. Men stadig i 1956 arbejder man med planerne at udvide arealet, da der ikke er flere gravpladser tilbage. Udvidelse mod syd og øst generer Refugieplanerne, så derfor arbejder man på en udvidelse mod vest. Det er dommerfuldmægtig Hastrup, der bor på slottet meget imod, da han så føler han, at der kommer kirkegård hele vejen rundt om hans bolig. Eller som Jydske Tidende udtrykker det: Hastrup føler, at han bliver den eneste levende på kirkegården”.            

Dommerfuldmægtig Ole Jensen, Sønderborg bliver konstitueret i Hastrups stilling efter hans død i 1963.

Sagfører i Løgumkloster 1941-55:

Lund, Karl Frederik Johansen, sagfører, født den 17. aug. 1904 i Agerskov. Søn af dyrlæge Lund, Agerskov. Han døde den 7. juni 1989 på De gl. hjem i Løgumkloster. 84 år. Gift den 22. maj 1938 i Tjæreby med

Lund, Laura Johanne, født Hansen den 30. juli 1907 i Døstrup.

Børn:

Lund, Hans Christian, født den 1. juli 1943 i Løgumkloster.

Lund, Jørgen, født den 28. aug. 1948 i Løgumkloster.

 

I 1941 køber han le Daus sagførerforretning.

-1989 boede de i Mellemgade 6.

Sagfører i Løgumkloster 1955-

 

Ahlefeldt-Laurvig, C. Han overtager sagfører Lunds forretning.

 

Dommer 1963-70

Bjerre, Christian, dommer, født den 20. aug. 1917 i Århus. Søn af kontorchef Niels Bjerre (død 1957) og hustru Cathrine, født Schulz. Døde apr. 2007 i Århus. 89 år. Gift med

Bjerre, Agnete B., bibliotekar, født den 29. aug. 1925 på Frederiksberg. Datter af telegrafbestyrer, Axel Henriksen (død 1953) og hustru Gudrun Margrethe, født Kjærulff (død 1933).

Han blev student i 1935 fra Kolding Gymnasium, blev cand. jur. i 1942 og startede som faglig sekretær i justitsministeriet. 1942-48 dommer-, sagfører- og statsadvokatfuldmægtig i Viborg og herefter 1948-63 i Haderslev. I 1963 afløste han dommer Engelstoft i Løgumkloster ret.

Han har været formand for landvæsenskommissionen og afvandingskommissionen for Sønderjyllands amtskommunes 4. område indtil 1973, medlem af tilsynsrådet for Spare- og Lånekassen i Løgumkloster til 1973. Efter embedet i Løgumkloster bliver han frem til pensioneringen i 1987 dommer i Odense. Herefter bosætter han sig i Tranbjerg ved Århus.

Børn:

Bjerre, Niels

Ejer 1973- Kirkeministeriet

I starten af året 1971 nedlægges Løgumkloster retskreds. Løgumkloster kommune sender en skrivelse til justitsministeriet, hvor de i nogen grad beklager tabet. Men samtidig øjner Løgumkloster en chance for at få præstehøjskolen tilbage til byen. Grundstenene til præstehøjskolen blev nemlig lagt i Løgumkloster den 15. sep. 1965, da kirkeministeriet manglede egnede lokaler indtil før den 4-længede gård, Kofoedsminde var ombygget og kunne bruges til formålet.

Gården var blevet til overs efter at opfinder, Poul Bergsøe havde testamenteret den til polyteknisk læreanstalt efter sin død. Læreanstalten ville gerne bruge grunden til opførelse af et kollegium, men vidste ikke, hvad de skulle bruge gården til. Da Kirkeministeriets legatansøgning på grund af uheldige omstændigheder gik i vasken, fik ministeriet interesse i at leje sig ind i bygningen. Men der ville gå mindst ét år før bygningen stod klar.

Derfor drog præstehøjskolens første forstander, dr. phil. Christian Thodberg, ud i landet for at finde egnede lokaler. Dem fandt han på refugiet i Løgumkloster.  Sammen med sognepræst og leder af refugiet, Anders Bork Hansen samt refugiets forstanderinde, frk. Olga Kaae fik man refugiet indrette, så det kunne stå klar.

Morgenen den 15. sep. 1965, da Christian spændt sad og ventede på det første hold præster, kiggede han ud af vinduet. Her var en ko ved at kælve og den nyfødte kalv vaklede snart af sted på sine tynde ben. Det tog han som et godt varsel for præstehøjskolens begyndelse.

Den 15. sep. 1967 flytte præstehøjskolen så til de lejede lokaler på Kofoedsminde i Nærum ved København.

Rektor på præstehøjskolen 1964-72

Christian Thodberg, dr. phil., født den 7. feb. 1929 i Vridsted præstegård, Viborg. Søn af sognepræst, Jens Julius Thodberg (1894–1938) og Hedevig Magine, født Bastholm (1898–1967). Udannet cand. theol. i 1955 og dr. phil. i 1966. 1954-60 universitetsadjunkt og udpeget af kirkeminister, Bodil Koch til at blive præstehøjskolens forstander. 1973 ansat ved Århus universitet som professor i praktisk teologi. I 1975 udnævnt til kongelig konfessionarius. Han har konfirmeret kronprins Frederik, prins Joachim og prinsesse Alexandra og døbt prins Nikolai og prins Felix. Ved flere lejligheder har han bistået biskop Erik Normann Svendsen. Gift den 27. juni 1953 i Ordrup kirke med

Thodberg, Bodil Karen von Mehren, musikpædagog, født den 2. mar. 1928 i Maglegaards sogn. Datter af provisor, cand. pharm. Troels Smidt Prip (1895–1961) og exam. pharm. Freja von Mehren(1895-1984).

I slutningen af marts måned 1971 stiller det konservative folketingsmedlem, der i øvrigt har sønderjyske rødder, Johannes Burgdorf, spørgsmål til kirkeminister, venstremanden, cand. theol Arne Fog Petersen i VKR-regeringen under den radikale, Hilmar Baunsgaard, om at flytte præstehøjskolen tilbage til Løgumkloster.

Til dette svarede Arne Fog Petersen, der i øvrigt har været forstander på Rødding Højskole i flere perioder, at han tidligere på måneden havde fået tilsagn fra den konservative justitsminister, Knud Testrup (modstandsmand, sad i Frøslev lejren frem til 1945) i forbindelse med omlægningen af retsvæsenet i det vestlige Sønderjylland om, at kirkeministeriet kunne erhverve Slottet i Løgumkloster. 

Kirkeminister Arne Fog Petersen, der i starten af 1970 havde været på visit i Løgumkloster udtrykte i øvrigt: Jeg finder det ønskeligt at bygge videre på det miljø, der er skabt i den lille sønderjyske by, Løgumkloster omkring den gamle klosterkirke, refugiet, bibelhøjskolen, refugiebiblioteket og Olivia Holm Møllers kunstsamling. Da det vel ikke er sandsynligt at Sønderjylland får et universitet, finder jeg det som sønderjyde ønskeligt, når det i øvrigt er velbegrundet, at Sønderjylland i stedet bliver center for højere teologisk videreuddannelse og kursusvirksomhed, tilmed placeret i den egn af landsdelen, der på mange måder har været svagt stillet.

Kirkeministeren udtrykker samtidig at den nødpræsteuddannelse som Folketinget vedtog den 12. marts 1971 også får til huse i Løgumkloster. 

Slottet erhverves af kirkeministeriet i 1973 og Præstehøjskolen flytter ind. De får dog ikke fra starten fuld dispositionsret, da der i retsplejeloven står, at der skal oprettes et bitingsted, hvor et hovedtingsted nedlægges.

Det følgende år bliver slottet ombygget og istandsat, arkitekter Rolf Graae, Hellerup og Aas & Thorup, Varde. Man laver bl.a. en forbindelsesgang mellem slottet og klostergangen. 

Rektor på præstehøjskolen 1973-76

Arendt, Rudolph, domprovst, dr. theol, født den 18. feb. 1917 i Budolfi sogn, Ålborg. Søn af gartner i Ålborg senere graver og kirkegårdsinspektør i Randers, Anton Sørensen Arendt og Dagmar Margrethe, født Trane. Han døde den 9. aug. 2012 og blev begravet i Løgumkloster. 95 år.

Han blev uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet i 1945, og var herefter dansk præst i Vancouver i Canada de følgende 5 år. Tilbage i Danmark bliver han først præst i Ugilt i Nordjylland og senere i Tønder. Fra 1973-86 rektor på præstehøjskolen i Løgumkloster og herefter domprovst 1976-85 i Odense. I 1988 blev han udnævnt som æresdoktor i teologi på Århus universitet. Frem til starten af 1980 var han med i Grevens søndagsskole, en kreds af førende teologer, heriblandt P.G. Lindhardt og Bent Noack, der diskuterede teologiskespørgsmål med dronning Margrethe den 2. For arrangementet stod greven, Hans Schack.

Arendt har skrevet Bøgerne:

Tænkning og Tro i 1983

Der er ej anden Gud - 25 prædikener

Gift den 28. aug. 1945 i Strynø kirke med

Arendt, Else Engberg, cand. theol, født den 29. mar. 1915 i Frihavn sogn, København. Datter af sognepræst cand. theol. og forfatter, Gunner Engbjerg og Elisabeth, født Christensen. Døde 2007

6 Børn:

Arendt, Niels Henrik, cand. theol. 1974 og biskop i Haderslev 1999-2013, født 1950 i København.

Arendt, Poul, sognepræst i Holbøl. Gift med Marie Cecilie. Døde 1986.

Arendt, Bent, sognepræst ved Skt. Johannes kirke i Århus, født den 2. mar. 1952 på Hjørring sygehus. Døbt i Ugilt.

Arendt, Jens, domprovst i Roskilde.

Arendt, Peter Andreas, født den 3. aug. 1955 på Centralsygehuset i Hjørring. Gift med Mette Bjerrum Koch. Børn: Marie Cecilie Arendt; Balder Christian Arendt.

Arendt, Christian, født den 24. juli 1957 i Ugilt præstegård. 

Rektor på præstehøjskolen 1977-85

Noack, Bent Wenzel, cand. theol., født den 22.aug. 1915 i Vovlund, Rind sogn.  Søn af husmand, senere biskop C.W. Noack (1885-1960) og Elisabeth Jørgensen (1882-1974). Han blev student 1935 i Flensborg og cand.theol. 1942. Han foretog studierejser i udlandet til Basel, Oxford og Uppsala og blev 1948 dr.theol. i Århus. I 1948-55 var Bent sognepræst i Alslev og Hostrup. I 1955 udnævnt til professor i nytestamentlig eksegese ved Københavns universitet, hvilket embede han bestred indtil 1977, da han blev rektor for Præstehøjskolen. Fra 1965-68 var han formand for Liberalt centrum. Han døde den 24. okt. 2004 i Løgumkloster. 89 år.

Gift 1. gang den 18. apr. 1942 i Skodborg kirke med

Noack, Margrethe, født den 5. aug. 1914 i Skodborg, Datter af gårdejer, Jens Hørlück (1879-1952) og Anna, født Bundsgaard (1892-1973). Hun døde den 5. dec. 1969 i København. 55 år.

Gift 2. gang den 22. jan. 1972 i Bistrup kirke med

Noack, Else, sygeplejerske, født den 7. aug. 1923 i Spandet. Hun var 1. gang gift 1948 i Spandet kirke med professor, dr.theol. Torben Christensen, født 1921. Dette ægteskab blev opløst 1971. Else var datter af førstelærer, Magnus Knudsen (1886-1958) og lærer Thora Marie Katrine Nielsen (1888-1973).

Bent Noack har bl.a. skrevet bøgerne: Det nye testamente og de første kristne årtier – som jeg læste på seminariet. Lukasevangeliets rejseberetning – en fortolkning. Paulus.

Bent Noack har bl.a. været med til at skrive bøgerne: Gads danske bibelleksikon sammen med Eduard Nielsen. Bibelens kulturhistorie Bind 1-3. Bibelen og dens bøger.

Rektor på præstehøjskolen 1985-2000

Thomsen, Niels Skodshøj, cand. theol. 1964 fra Københavns universitet, frimenighedspræst i Ryslinge 1985-2000, født 1938. Præstesøn. 

Rektor på teologisk pædagogisk center 2001-

Harbsmeier, Eberhard, adjungeret professor, født den 20. dec. 1943 i Göttingen, Tyskland.

Slotsgade 11 Løgumkloster kirke

Matrikel nr. 166+765+1923 - Erhvervsareal: 1421 m2 - Grundareal: 20704+1169+2192 m2 - Byggeår: 1273

Munkenes moderne bekvemmeligheder:

Klosteret rummede et centralvarmeanlæg som blev bygget omkring 1350. Fra indfyringsovne i sydgavlen lavede munkene et kanalsystem som sendte varm luft og røg under flisegulvet i munkenes samlingssalen og videre rundt i klosterkomplekset. Man fyrede med trækul. I en særskilt bygning havde man et vandkloset med rindende vand og i køkkenet en brønd.

Kapitelsalen:

Oprindelig et sted hvor munkene hver dag læste et kapitel af ordensreglementet. Det er klostrets allerhelligst og festligst udstyret rum med 9 hvælvinger båret af 4 søjler smykket med glaserede sten. Senere blev dette hellige rum degraderet til hestestald, hvor hestene lod deres efterladenskaber drysse på bispegravstedet midt i rummet. Her er 3 abbeder stedet til hvile. På et lille metalskilt står på latin noget i retning af: Her hviler benene af 2 ærværdige fædre, nemlig abbed Keld af Holme Kloster og Niels af Løgum Kloster. 

På latin hedder det: HIC JACENT OSSAVENERABILIUM PATRUM SCILICET KETILLI ABBATIS DE INSULA DEI ET NICOLAI QVOMDAM ABBATIS LOCI DEI. 

Kapitelsalen blev også en sjælden gang brugt som arrest. Den var uhumsk, og arrestforvareren nænnede ikke at sætte folk derned. En dag kom der så inspektion fra amtmanden. Ifølge retsprotokollen skulle der sidde en mand bag lås og slå. Arrestforvareren måtte indrømme, at det gjorde der ikke. Han henviste i stedet til et reglement om, at arrestanter skulle tilbydes passende arbejde, hvorfor han havde sendt ham i haven for at plukke ribs. Arrestanten var en fredelig vagabond, der sikkert har nydt at få tag over hovedet og del i arrestforvarerens lækre kødgryder og derfor ikke havde lyst til at stikke af.

Tyske flygtninge 1945-

Søndag den 11. mar. 1945 ankom et tog med ca. 2000 flygtninge fra Stettin. De havde været undervejs i to Døgn. Ca. 400 af flygtningene blev anbragt i Alexandrine Skolen i Tønder, hvorefter toget fortsatte til Bredebro. Her blev der anbragt ca. 150 flygtninge i forsamlingshusets sal, hotellets sal og i den danske skoles gymnastiksal. Ca. 400 Flygtninge blev ført til Løgumkloster, hvor de blev anbragt i Centralhotellet, hotel Stadt Hamburg, Missionshuset og i den dansk- tyske skole, samt til Nr. Løgum, hvor de blev anbragt i Forsamlingshuset i Løgumgaard og i Nr. Løgum Skole. Hvor resten af flygtningene førtes hen, foreligger der ikke oplysninger om.

Becker, Franz Willy. Gift med Becker, Gertrude Johanna Maria, født Lateit.Gertrud er flygtet alene fra Polen og føder i Løgumkloster. Børn: Becker,Waltrand Maria, født den 28. mar. 1945 i Løgumkloster.

Borchert, Kurt Walter, teknisk leder. Gift med Borchert, Luise, født Falk. Børn: Borchert, Liselotte Gerda, født den 15. aug. 1940 i Rossitten, Kurische Nehrung, i dag i Litauen. Hun døde den 21. apr. 1945 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster; Borchert, Arno Karl Max, født den 20. dec. 1944 i Rossitten, Kurische Nehrung, i dag i Litauen. Døbt den 20. feb. 1945 på sygehuset i Løgumkloster. Han døde den 20. feb. 1945 i Løgumkloster. Han hørte under den tyske værnemagt. Luise opholder sig hos Peter Lund i Alslev kro.

Burmeister, Suzanne Cathrine Amalie, direktørenke, født Céré den 24. dec. 1861 i Bordeaux i Frankrig. Var gift med direktør, Carl Burmeister. Døde den 20. mar. 1945 i den tyske skole i Løgumkloster, der blev brugt som lazaret. 83 år.

Febbe, Wilhelm, kunstglarmester. Gift med Febbe, Hedwig, født Deyde. Barn: Febbe, Wolfgang Wilhelm, født den 14. jan. 1943 i Tüchlinnen, Østpreussen. Han døde den 5. apr. 1945 i Løgumkloster.

Feiler, Karl, klejnsmed. Gift med Feiler, Margarethe, født Balz. Barn: Feiler, Christel Mathilde Johanne, født den 18. sep. 1930 i Dortmund.

Grobler, Max Wilhelm, snedker. Gift med Grobler, Ella Luise Marie, født Bischof. Barn: Grobler, Monika Ludwika Maria, født den 23. nov. 1944 i Stettin, Frauendorf. Døbt den 3. juni s.å. i Løgumkloster kirke på dansk.

Heinrich, Josef Anton, matros. Gift med Heinrich, Edith Gertrud Lisbeth, født Falksdorf. Barn: Heinrich, Ingrid Maria, født den 16. feb. 1945 i Tønder. Døbt den 8. maj 1845 i Løgumkloster. Flygtet fra Königsberg.

Jembries, Hermann, landmand. Barn: Jembries, Inge, født den 6. maj 1937 i Waldheim, Tyskland. Hun døde den 11. maj 1945 i Løgumkloster. 8 år.

Knuth, Ruth, ugift. Født den 29. mar. 1923. Barn: Knuth, Alfred Herbert Rüdiger, født den 30. juni 1945 i Løgumkloster. Døbt den 22. juli 1945 i Løgumkloster kirke. 

Kloz, Otto, skrædder. Gift med Kloz, Livia Gems. Barn: Kloz, Georg, født den 6. juli 1930 i Horn, Østpreusen.

Krüger, Lotte. Barn: Krüger, Klaus, født den 9. nov. 1939 i Stettin. Han døde den 15. juni 1945 i Løgumkloster. De boede i Lazaret på Tønderlandevej.

Lüdcke, Max Anton Hermann, født den 16. jan. 1889 i Neuwarp, Uckermünde. Søn af fiskehandler, Anton Lüdcke og Auguste, født Schmidt. Han døde den 23. mar. 1945 i Løgumkloster. 56 år. Gift med Lüdcke, Elisabeth, født Cellin. De kom til Danmark fra Stettin. 

Meyer, Kurt Wilhelm, politimedhjælper. Gift med Meyer, Agnes Anna Elisabeth, født Dobrowsky. Barn: Meyer, Beate Bärbel, født den 4. juli 1943 i Stettin. Døbt i den 8. maj 1945 i Løgumkloster.

Niederhäuser, Karl, landarbejder. Gift med Niederhäuser, Hildegard, født Pieschnerus. Barn: Niederhäuser, Ingrid, født den 21. feb. 1945 i Rummelsburg, Pommern. Hun døde den 26. mar. 1945 iden tyske skole i Løgumkloster, der blev brugt som lazaret. De kom til Løgumkloster fra Jägershof i Fibit.

Nitschmann, Gustav, maskinbygger, gift med Nitschmann, Gertrud, født Nieth. Barn: Nitschmann, Heidi Ute, født den 25. juli 1944 i Bismarcksstrasse 45, Gumbrunnen, Østpreussen.  Hun døde den 6. apr. 1945 i Løgumkloster.

Reisner, Leopold Sigfried Adelbert, arbejder. Gift med Reisner, Berta f. Tiedemann. Barn: Reisner, Elsa Anke, født den 14. apr. 1945 i Løgumkloster.

Richter, Richard Wilhelm Gustav, handelsmand. Gift med Richter, Martha Emma Ida, født Dräger. Barn: Richter, Ervin Richard Werner, født den 4. maj 1931 i Stettin;

Richter, Albert, murer. Gift med Richter, Olga. Barn: Richter, Lothar Albert, født den 1. feb. 1931 i Horn, Østpreusen.

Roepke, Karl Hans Werner, retsassessor. Gift med Roepke, Amalie Ellen Doris Gisela født, Goldmann. Barn: Roepke, Kirstenv Gitta Angelika, født den 11. maj 1945 i Løgumkloster. Døbt den 27. maj s.å. på dansk. 

Rohleder, Otto, arbejder. Gift med Rohleder, Anna Emilie Luise. født Zupka den 10. mar. 1873 i Stettin. Hun døde den 29. apr. 1945 i Løgumkloster. 

Schmidt, Ernst, købmand. Gift med Schmidt, Ella Marie Trude, født Meyhöfer. Barn: Schmidt, Siegfried Ernst, født den 28. nov. 1930 i Grünbrüsen.  

Schumacher, Hans. Gift med Schumacher, Liselotte, født Schlüsser. Barn: Schumacher, Elke, født den 29. nov. 1943 i Stettin. Døde den 19. apr. 1945 i Løgumkloster. 1 år.

Vautta, Fritz, arbejdsmand. Gift med Vautta, Emma, født Neusvig. Barn: Vautta, Ursula, født den 24. nov. 1930 i Kraupischkehmen, Insterburg.

Krigsfangere begravet på kirkegården:

Bagemiehl, Paul, soldat, født c1879. Døde den 19. mar. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 38 år.

Berens, M., døde den 11. apr. 1917 i Løgumkloster. 28 år.

Both, Rasul, feldmarschal. Han forulykker i Øster Løgum og bliver begravet den 14. apr. 1917 i Løgumkloster.

Brämer, Wollff, militærperson, født 17. aug. 1882. Døde den 14. nov. 1916 i fangelejeren i Løgumkloster. 34 år.

Brämer, Wollff, militærperson, født c1892. Døde den 14. nov. 1916 i fangelejeren i Løgumkloster. 40 år.

Bucken, musketer, født c1886. Døde den 5. nov. 1916 i fangelejeren i Løgumkloster. 40 år.

Bürger, Emil, døde den 21. jan. 1917 ifangelejeren i Løgumkloster. 28 år.

Böglsack, Heinrich. Døde den 9. juli 1917 i fangelejeren i Løgumkloster.

Christke, Franz, født c1870. Døde den 26. apr. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 47 år.

Dose, Julius, gefreiter, født c1889. Døde den 26. nov. 1916 i fangelejeren i Løgumkloster. 37 år.

Eiermann, militærperson, født c1876. Døde den 4. nov. 1916 i fangelejeren i Løgumkloster.

Fallscheer, Paul/Karl, bataljonslæge, født den 18. maj 1871. Døde den 25. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 44 år. Han var en afholdt læge i fangelejren. Var tidligere læge i Schwerin.

Franz, Kurt, døde den 17. juni 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 37 år.

Grieshaber, Heinrich, underofficer 2. kompagni, født 1892 i Waldübersheim, Worms. Druknede under badning den 8. aug. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 25 år.

Günther, Max, underofficer, født den 23. aug. 1883. Døde den 16. apr. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 33 år.

Heinich, Albert, født c1895. Døde den 23. apr. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 22 år.

Hinzmann, Albert, født den 21. sep. 1877. Han døde den 6. nov. 1916 i Løgumkloster. 39 år.

Huessmann, Albert Heinrich, musketer, født 1887 i Emsdetten, Steinfurth. Døde den 5. nov. 1916 i fangelejeren i Løgumkloster. 39 år.

Johren, Fritz, født c1892. Døde den 10. aug. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 25 år.

Kotzur, Paul, født den 29. jan. 1890. Han døde den 30. apr. 1917 i Løgumkloster. 27 år.

 

Kusserow, Albert, født c1880. Døde den 22. apr. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 37 år.

Kwiotek, Richard, født den 11. sep. 1879. Han døde den 19. apr. 1917 i Løgumkloster. 37 år.

 

Lausten, Johannes August Christensen, købmand i fangelejren, født c1879. Døde den 26. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 36 år. Hans enke boede i Flensborg

Mandalka, I, døde den 8. feb. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 33 år.

Meertz, Runstad, født c1893. døde den 22. maj 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 24 år.

Pfuhl, Smurev Friedrich Wilhelm. Døde den 29. juli 1917 i fangelejeren i Løgumkloster.

Prange, Emil, født den 6. nov. 1887. Han døde den 4. feb. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 29 år.

Protyga, Paul, militærgefreiter, født c1891. Døde den 25. mar. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 26 år.

Raffin, G. født c1887. Døde den 19. apr. 1917 i Løgumkloster. 30 år.

Ramke, Franz, født c1892. Døde den 15. juli 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 25 år.

Schmidt, E, døde den 13. juni 1917 i fangelejeren i Løgumkloster.

Schmidt, Hans Andersen, født c1893. Døde den 9. nov. 1915 ifangelejeren i Løgumkloster.

Schulthes, Erich, musketer i Arrild fangelejr, døde den 17. apr. 1917 og blev begravet i Løgumkloster.

Sobieray, Roniau, soldat, født c1874. Døde den 26. nov. 1916 i Løgumkloster. 42 år.

Tillmann, Gripow, født c1884. Døde den 24. apr. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 33 år.

Walter, Peter, rekrut, født den 17. sep. 1894. Døde den 24. feb. 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 22 år.

Krigsfangere begravet i krigsfangerskoven:

Sachnaszuk, Adam, ka, født i Rusland. Døde den 10. mar. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Kireikow, Sergei,ka, født c1895 i Rusland. Døde den 20. mar. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 20 år.

Jorhis, Wikenlic, ka, født c1881 i Rusland. Døde den 27. mar. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 34 år.

Jwanov, Egor, ka, født i c1895 Rusland. Døde den 29. mar. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 20 år.

Koschemjakin, Michail, ka, født i Rusland. Døde den 6. apr. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Termiakov, Dimitris, født i Rusland. Han døde den 11. apr. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Wassilow, Andrea, 61. blaoimirregiment, født i Rusland. Døde den 13. apr. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Kaischakow, Gregor, født i Rusland. Døde den 15. apr. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Wischnewwshi, Anton, født i Rusland. Døde den 20. apr. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Dimitoff, Wasffily, født i Rusland. Døde den 24. apr. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Fazcault, Gustave, født i Frankrig. Døde den 27. apr. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Sobarij, Wassilij, ka, født i Rusland. Døde den 28. apr. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Stabetzhow, Konft., ka, født i Rusland. Døde den 3. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Boruschkow Feodor, ka, født c1885 i Tschna, Grodno i Hvide Rusland. Døde den 6. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 30  år. Tschna, Grodno

Welikernoff, Jevict, ka, født i Rusland. Døde den 7. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Gawriloff, Iwan, ka, født i Rusland. Døde den 8. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Andosa, Pierre, født i Frankrig. Døde den 8. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Sauwens, Joseph, født i Belgien. Døde den 8. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Surauf, Kusmia, ka, født i Rusland. døde den 11. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Kondraschin, Timofei, ka, født 1878 i Rusland. Døde den 14.maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 37 år.

Janson, Robert, født i Rusland. Døde den 14. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Boris, Anton, 289. Kaukasregiment, født i Rusland. Døde den 14. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Kulikof, Iwan, ka, født 1879 i Rusland. Døde den 15. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 36 år.

Lasowski, Julian, født i Rusland. Døde den 18. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Meusel, Charvan, Ard. fürteresse Vanvür, født i Belgien. Han døde den 18. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Charlampi, Moiss, ka, født i Rusland. Døde den 19. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Soldaijensko, Gredofi, født i Rusland. Døde den 19. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Petrow, Michael, ka, født c1893 i Rusland. Døde den 20. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 22 år.

Rykomgametow, Ch., ka, født i Rusland. Døde den 21. maj 1921 i fangelejeren i Løgumkloster.

Dimitri, Iwan, ka, født c1876 i Rusland. Døde den 23. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 39 år.

Gorodin, Nikolai, født c1877 i Rusland. døde den 23. maj 1915 i  fangelejeren i Løgumkloster.

Paÿsen, Heinnow. Han døde den 24. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Dams, Josef, født i Belgien. Han døde den 24. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Messant, Louis, født i Frankrig. Døde den 27. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Demeule, Charles, 31. bataljon de Chaseur, født i Frankrig. Han døde den 27. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Guille, Francis, 31. bataljon de Chaseur, født i Frankrig. Han døde den 27. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Mathien, Gabriel, 233. infanteriregiment, født i Frankrig.Døde den 27. maj 1915 ifangelejeren i Løgumkloster.

Mitschko, Timofej, ka., født 1887 i Rusland. Døde den 28. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 28 år.

Orlow, Michael, ka, født c1889 i Rusland. Døde den 29. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 26 år.

Andrejew Andreÿ, kA, født c1892 i Rusland. Døde den 29. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Zybar, Edmund, ka, født i Rusland. Døde den 31. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster. 23 år.

Perfilow, Michail, ka, født i Rusland. Døde 31. maj 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Stafferman, Abram, ka. , født i Rusland. Døde den 1. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Mironowicz, Meysey, ka, født c1881 i Rusland. Døde den 1. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Raltun, Razimir, ka, født i Rusland. døde den 4. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Verlinden, Henrij, fest. arteleriet i Antwerpen, født i Bejgien. Han døde den 12. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Frazilleau, Bernard, sanitetsregiment, født i Frankrig. Døde den 16. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Legendre, Louis, juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Sergeienko, Peter, ka, født i Rusland. Døde den 11. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Minoulof, Ofarifola, ka, født i Rusland. Døde den 17.juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Tiaxtist, Muc., ka, født i Rusland. døde den 17. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Lodikin, Grigori, ka, født i Rusland. Døde den 20. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Kampfmann, Adam, født i Rusland. døde den 20. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Nikitjen, Feodor, ka, født i Rusland. Døde den 22. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Dawafbrdin, Wafler, ka, født i Rusland. Døde den 26. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Gussi Frederik, ka, Døde den 27. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Kapustin, Alex, ka, født i Rusland. Døde den 30. juni 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Hurseaseu, Alfred, 8. infanteriregiment, født i Frankrig. Han døde den 5. juli 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Kenis, Mathien, 11. regiment, født i Belgien. Døde den 6. juli 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Lülin, Ersei, ka, født i Rusland. Døde den 6. juli 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Lebedow, Wasili, ks, født i Rusland. døde den 12. juli 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Kurillo, Nikitor, ka, født i Rusland. døde den 12. juli 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Cameonabe, André, født i Rusland. Døde den 22. juli 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Federenko, Nikita, infanteriregiment 223, født i Rusland. Han døde den 11. aug. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Woronin, Somior, født i Rusland. Døde den 15. aug. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Stephin, Iwan, ka, født i Rusland. Døde 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Sorohin, Pawel, født i Rusland. Døde den 9. sep. 1915 i fangelejeren i Løgumkloster.

Chilko Wassili, ka, født c1891 i Rusland. Døde den 17.maj 1917 i fangelejeren i Løgumkloster.
Michailow, Nikasow, ka, født c1893 i Rusland. Døde den 17.maj 1917 i fangelejeren i Løgumkloster. 24 år.

Floderow, Andrei, ugift arbejdsmand, født den 18. nov. 1885 i Rusland. Han døde den 1. feb. 1965 i Aabenraa. 78 år. Han boede mange år hos P. Møller Erichsen, Krügersminde i Bevtoft.

Bukowskis, Jurgis , født den 17. juli 1884 i Litauen. Han døde 10. nov. 1965 i Løgumkloster. 81 år. Han boede til sidst på Jørgengaardsvej 1.

Kongens mose

Nichalls, David Martin, officer af det engelske luftvåben, født den 22. apr. 1937 i Lecanfield, Beverley,York Shire, England. Han faldt ned med et jagerflyden 12. sep. 1961 i kongens mose og døde kun 24 år gammel. Søn af brigader, Martin Nichalls og British army, München Gladbach, Tyskland.

I 1953 bliver kirkens klinkepung med indhold stjålet fra kirken.

Udvidelse af Kirkegården:

I 1956 arbejder man med planerne at udvide arealet, da der ikke er flere pladser tilbage. Udvidelse mod syd og øst generer Refugieplanerne, så derfor arbejder man på en udvidelse mod vest. Det er dommerfuldmægtig Hastrup, der bor på slottet meget imod, da han så føler, at der kommer kirkegård hele vejen rundt om hans bolig. Eller som Jydske Tidende udtrykker det: Hastrup føler, at han bliver den eneste levende på kirkegården”.