BEIM

Møllegade

Møllegade 1972

1922 Broen over mølledammen får 2 nye jernbjælkebroer, der kan bære mere end 2 ton.

Mandag den 14. januar 1929 løber et spand heste løbsk i Møllegade. De løber op af gaden med den tomme vogn. De er ved at dreje op af Allégade, men fortryder og løber ud over broen ved mølleåen, hvor de bliver standset. Der skete ingen skade herved.

I juni måned 1929 klager folk over at det stadig er svært at grave tørv, fordi jorden er frossen. I samme måned meddeles det, at badehusene nu er opsat ved åen. 

I 1930 vanker der bøder til lastbiler, der kører for hurtigt i gaden. Det er specielt fiskebilerne, der skal sænke farten.

I 1930 besluttes det, at gaden skal have 150 meter fortov på hver side. Først året efter bliver fortovet lavet.

Lille Nissens mælkevogn vælter med al mælken i gaden i 1932, da han vil undvige en automobil.

I 1933 var slagtersvend hos Marcussen i Markledgade, Frederik Dinsens hest ved at drukne i mølledammen. Den var sunket i til halsen, men ved hjælp af andre heste, blev den trukket fri af mudderet.

Den kinesiske uldhåndskrabbe er en invasiv art, der er uønsket i de danske farvande. Den er formentlig kommet til Europa med ballastvand fra skibe i 1930érne. I Tyskland, Holland og England har man flere steder problemer med krabben, som er kendt for at grave huller og kanaler, der ødelægger diger og brinker. Krabben er fanget i Brede å ved Løgumkloster i 1934 af Willy Plumhoff.

I 1935 kører en for højt læsset lastbil med halm gennem Løgumkloster. Det medfører at alle telefonledningerne, der går på tværs fra Tønderlandevej til Møllegade bliver revet ned. 

Mange børn fra Løgumkloster bader i mølledammen frem til omlægningen i 1953, hvor møldammen tørlægges, vej og åløb ændres. For at imødekomme børnene, laver man en opdæmning i Koldkåd bæk, så der dannes et bassin. Det lå et stykke ude af Koldkådvej. Her badede vi om sommeren i 1960’erne. Jeg kan huske vi havde en remse vi sagde, når vi cyklede derud. 

Mand i æ tyn, kun i æ sæk, olle bøn i Kloste bæk.

Langs bassinet var der lidt græs, hvor pigerne lå og solede sig.

Når de lokale bagere havde wienerbrød, der var blevet for gammelt til at sælge, kom de forbi Kloster bæk med lækkerierne.

Thisted Amts Tidende 29. juli 1884: Mærkeligt tilfælde: En mand i Løgumkloster fandt forleden dag i den fortiden tørlagte mølledam en søterne eller moseterne, der var bleven fanget af en musling. Fuglen, der må være en stor lækkermund efter muslinger har formodentlig stukket sit næb ind mellem de åbne skaller for at holde frokost, men muslingen har så klemt skallerne sammen om næbet på fuglen, og der sad den. Fuglen har ikke kunnet løfte sig i vejret med sin byrde, og den var levende da manden fandt den og tog den med hjem. (Avisudklip af Otto Kjærgaard)

1937 Byrådet søger Carlsberg fonden om penge til at opstille en statue af en munk i trekanten nord for møllebroerne.

1950 Gade asfalteres

I 1954 modtager kommunen en klage fra Dora Jessen, købmand, Peter Nielsen og vognmand, Hans Søndergaard, der klager over kloakforholdene i gaden efter den sidste asfaltering. Ved kraftige regnskyl får de vand ind i deres huse.  

1953

En lastbil med rødspætter vælter rundt og hele lasten ender på gaden. Samme dag står middagen på rødspætter i hele Løgumkloster. Der skete kun materiel skade.

En personbil banker op i et træ ud for Møllegade 1 og vælter rundt på taget.

1954

En kølerlastbil og en lastbil med granstammer kolliderer i krydset Vestergade/Møllegade/Markedsgade.

1962 Fru Marianne Jespersen fra Vænget kører mod kantstenen, falder af cyklen og brækker hoften.

æ Ma’y Grande i Løgumkloster

 (æ Ma’y = maden -en fugtig eng (Mest kendt er nok maderne ved Præstø fjord) (Grande = naboskab/laug)

For mere end 200 år siden, nærmere bestemt søndag den 3. juli 1808 efter kirketid sætter 35, fortrinsvis Møllegadebeboere i Løgumkloster hinanden stævne på Møllekroen. Formålet er at undersøge, om det er mulighed for at danne en Grande på maden mellem Brede å og Møllegade. Der er behov for et sted, hvor konerne kan tørre vasketøjet og lægge tøj til blegning. Samtidig var det tanken at parthavernes børn kunne bruge området til leg og tidsfordriv.

Forud har madegrandens stifter, Fedder Jepsen undersøgt og fundet det muligt, at et areal på ca. 2000 m² bag Niels Klinges hus kan erhverves.

På den stiftende generalforsamling som man afholdte samme dag, enedes man om at oprette 35 aktier, hver på 1/35 del af maden (æ Ma’y).

Af grandens vedtægter fremgår bl.a.

Angående medlemskabet:

Medlemstallet kan højest være 35, svarende til det antal lodder maden oprindelig var opdelt i. Der kan udnævnes æresmedlemmer og kun borgere i Løgumkloster og nærmeste omegn, som føler sig særlig knyttet til byens traditioner kan optages.

Ønsker man optagelse, kan man enten kontakte medlemmer, der ønsker at udtræde eller afdøde medlemmers arvinger og få deres tilsagn om overtagelse af medlemskabet. Har man denne mulighed, har man gode kort på hånden ved den kommende generalforsamling, som tager den endelige beslutning om optagelse.

Nyoptagne medlemmer skal efter godkendelse af forsamlingen ’Hønse’. Dvs. give en omgang tepuns. Herefter er de fuldbyrdet medlem. Ikke optagne medlemmer må deltage i spisningen, men skal herefter forlade æ Ma’y Grande.

Flytter man fra Løgumkloster skal æ Ma’y Grandebrev sælges før 1. marts i det følgende år. Deltager man ikke i den årlige generalforsamling uden gyldig grund i 3 år, udgår man automatisk af æ Ma’y Grande. I begge tilfælde står æ Ma’y Grandebrev til rådighed for æ Ma’y Grande.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Man stævner ind kl. 19 til fællesspisning, som altid består af grønlangkål og flæsk. Herefter følger generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.

2. Optagelse af nye medlemmer.

3. Formandens beretning.

4. Oplæsning og godkendelse af regnskabet.

5. Evt. valg af bestyrelse. (Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær. De sidder på taburetten, indtil et flertal på generalforsamlingen vælter dem af.)

6. Det sjoveste punkt er absolut punkt 6. Her er te-punsen steget godt op over ørerne.

Auktion over: Havejorden, vejretten, jagtretten, fiskeriretten, overflyvningsretten, overflyvningsrette med helikopter, retten til at udsætte yngel, retten til affyring af raketter, retten til at søge efter orm. (Auktionsbeløbene afregnes kontant. – De er med til at sikre æ Ma’y Grandes økonomi.)

7. Evtuelt.

Under generalforsamlingen har ordstyreren højeste myndighed. Ordstyreren kan med forsamlingens samtykke dømme et medlem, der gentagne gange har gjort sig skyldig i tilsidesættelse af ordensreglerne, til at give en omgang tepuns. Ligeledes må tepuns ikke bestilles enkeltvis.

Den 9. marts 1968 indførte generalforsamlingen damernes deltagelse hvert 100 år. – vel vidende at første gang måtte være år 2008. Dette har damerne dog ikke siddet overhørig, for mindre en 9 år senere ændredes de 100 år til bare hvert 10. år.

Denne tekst har jeg skrevet efter at have læst Niels Ejnar Pors hæfte: ’Et strejftog gennem 170 års madegrande i Løgumkloster’ og en hyggelig snak med Günther Brag. Tak til samme.

Møllegade 1

Matrikel nr. 953 - Boligareal: 145 m2 - Grundareal: 547 m2 - Byggeår: 1777 - Møllegade 1 og 3 er to matrikler men oprindelig kun ét hus.

Ejer 1731- Lipertsen, Lydick Hans, bager. 

Ejer -1738

Christensen, Hans, bager. Han ejer Østergade 24 i 1824-25. Gift med

Hansen, Gyde Maria. 

Børn: 

Jacobsen, Christian, født den 21. juni 1761 i Løgumkloster.  

Ejer 1738-83 Schmidt, Hans Lorenzen. 

Ejer 1783-85 Petersen, Hans. Gift med  

Eschildsdatter, M/Karen. 

Børn:  

Hansdatter, Kirsten, født den 28. juli 1767 i Løgumkloster. 

Hansen, Peder, født den 14. apr. 1770 i Løgumkloster. Døbt af sognejordemoder Martha Wübens. 

Ejer 1785 Jensen, Nis

Ejer 1785-92 Heinsen, Hans. Herefter ejer han Markedsgade 9

Lejebolig 1790-1803-: Dodlitzcher, Adam Heinrich, musketer (én for alle og alle for én) ved Frederiks regiment senere parykmager, født c1761. Søn af Johann Hinrichs og Anne Christine Dodlitzcher fra København. Gift den 10. apr. 1790 i Løgumkloster kirke med Petersdatter, Elsabe, født c1761. Datter af afdøde sekondløjtnant, Peter Hansen og Marie, født Christiansen.

Børn: 1. Dodlitzcher, Bothilla Christina, født den 28. jan. 1791 i Løgumkloster. 2. Dodlitzcher, Cathrina Maria, født den 20. nov. 1793 i Løgumkloster. 3. Dodlitzcher, Anna Magdalene, født den 10. apr. 1796 i Løgumkloster.

Ejer 1792-97 Mortensen, Søren

Ejer 1797-1804

Koch, Peter Christian, husmand og kniplingshandler, 1756. Gift 2. gang med

Koch, Maria Magdalene, født c1766. Datter af Jochim.

Børn:

Koch, Maria Magdalena, Barn af 1. ægteskab.

Koch, Coecilia Maria.

Koch, Jes Peter, f. c1796.

Koch, Botilla Maria, f. c1797.

Koch, Christian Peter, f. c1799.

Koch, Johanna Maria, f. c1801.

Koch, Andreas Peter, f. c1802.

Ansatte: Nielses, Anna, tjenestepige, født c1770.

Lejebolig -1803-: Dodlitzcher, Adam, parykmager, født c1761. Gift med Petersdatter, Marn, født c1761.

Børn: 1. Dodlitzcher, Bothilde Christina, født c1791. 2. Dodlitzcher, Cathrina Maria, født c1795. 3. Dodlitzcher, Anna Magdalene, født c1796.

Ejer 1804-08 Andersen, Andreas Nissen

Ejer 1808-16 Mahler, Christian Mogensen

Ejer 1816-49

Paulsen, Jeppe, Vognmand, født c1775 i Tiset, Gram. Han døde den 19. mar. 1856 i Løgumkloster. Gift med

Paulsen, Anna Margaretha, født c1777 i Nustrup. Datter af Jørgen Andersen og Kirsten Marie. Hun døde i 1838 efter et fald, hvor hun havde slået en flænge i hovedet.

Børn:

Paulsen, Paul Jeppe, bagermester, født den c1816 i Løgumkloster. Han forsvandt den 3. aug. 1866 og blev først fundet den 11. august druknet i Løgumkloster mølledam. Gift med Paulsen, Ingeborg Marie f. Jensen (Højst 1822-). Børn: Harkæ? Jensen Paulsen, Anne Margrethe Paulsen. Ebbe Paulsen. Christine Paulsen. Jørgine Paulsen. Peter Paulsen. Heinrich Paulsen. Anton Paulsen.

Paulsen, Kirsten Marie. Hun blev gift i Sdr. Løgum.

Paulsen, Marie Dorothea. Hun blev gift i København.

Paulsen, Jørgen. Han udvandrede til Amerika.

Ansatte -1845-: Schmidt, Truels Petersen, født den 1. nov. 1828 i Løgumkloster. Se mere på Jørgensgårdvej 1; Paulsen, Jeppe, arbejdsmand, født c1775 i Tiset.

Lejer -1845-: Jepsen, Anna Marie, født den 23. sep. 1808 i Årre. Hun blev 4 år senere gift den 1. dec. 1849 i Løgumkloster kirke med møller for Erichsen, Hans Søren Fabrin. Han blev født den 7. feb. 1822 på Den kongelige Fødselsstiftelse i København. Udlagt barnefader var Knud Fabrin fra Mølby, Oksenvad.

Ejer 1849-77 Larsen, Peter

Lejebolig 1875: Fabrin, Jens Hansen. Gift med Fabrin, Dorthea, født Haase.

Børn: 1. Fabrin, Rosette, vask og rengøring, født den 12. apr. 1875 i Løgumkloster. Barna. Fabrin, Ida Kristine, født den 24. juli 1898 i Løgumkloster. I 1901 boede de i Bangs Boder, Odense.

Ejer 1877-1901 Larsen, Karoline

2 ejere 1901-44

1. Larsen, Anna Birgitta Margaretha

2. Jensine Christine Carolinekolonialhandlerske og gæstgiver frem til 1927, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum, datter af gårdmand, Jens Larsen og Caroline Thomsen. Flytter hen i nr. 8 mellem 1925-30.

Lejebolig 1920: Mortensen, Caroline. Hun foretager linned og forklædesyning for folk.

Lejere -1922: Petersen, Christian, arbejder ved amtsvejvæsenet, født den 15. juli 1880 i Tykskov, Abild. Søn af parcelist, Peter Christian  Petersen og Metta Botilla Petersen . Gift den 13. dec. 1919 i Lysabild med Petersen, Martha Christine, født Seehusen den 22. aug. 1886 i Abild. 

Senere i 1920’erne bygger de et husmandssted i Tyvse (Adelvadvej). Stenene til gården fik de lavet hos Christians bror August Petersen. Nørremark 16.

Børn: 1. Petersen, Hugo Wilhelm, født den 20. maj 1920 i Løgumkloster. 2. Petersen, Hugo Wilhelm, født den 30. april 1924 i Løgumkloster. Som voksen bosatte Hugo sig i Hamborg. Gift. Børn: 2 piger.

Lejere 1922-25: Christensen, Hans Dietrich Heinrich, postassistent, født den 21. apr. 1884 i Augustengård, Nordborg. Gift med Christensen, Anna Maria Margrethe, født Ludovici den 3. maj 1897 i Tyskland.

Børn: 1. Christensen, Ruth, født den 24. aug. 1920 i Sønderborg; 2. Christensen, Hans Dietrich, født den 30. okt. 1922 i Løgumkloster.

Lejebolig -1924-: Betzer, Johannes, dansk murer, født den 15. dec. 1883 i Sønder Felding, Ringkøbing. I 1924 søger han om få spiritusbevilling, hvilket bliver afslået af byrådet.  Gift med Betzer, Mariane, født Petersen den 14. mar. 1881 i Ådum, Ringkøbing.

Børn1. Betzer, Cathrine, født den 12. feb. 1906 i Tarm, Ringkøbing. 2. Betzer, Georg, født den 18. okt. 1909 i Tarm, Egvad sogn. 3. Betzer, Marie, født den 19. sep. 1914 i Åstrup, Ribe. 4. Betzer, Jens, født den 10. nov. 1915 i Agerbæk, Ribe. 5. Betzer, Ketty, født den 30. okt. 1921 i Houborg, Thisted.

Hus nr. 1 - Lejere 1926-30 nok mere: Søndergaard, Hans Nielsen, vognmand, zoneleder og nævning 1937-39- ved retten i Løgumkloster, født den 22. okt. 1893 i Arrild. Søn af gårdmand Jørgen Eriksen Søndergaard og Ane Hansine Sørensen. Han deltog i krigen 1914-18. Hvert år den 11/11 kl. 11 gik Søndergaard herefter med fanen i spidsen for alle klosters borgere, der havde været med i krigen, hen over kirkegården til mindelunden for at markere 1. Verdens krigs afslutning. Efter flere års gentagelse af ceremonien vender Søndergaard sig om og siger:” Æ tøs vi blive fære og fære.” I en vinter uddeler han et læs hvidkål gratis til de gamle i Løgumkloster. I 1927 sælger han benzin fra pladsen foran huset. Under Taxakørsel til Esbjerg med 4 passagerer bliver hans bil i 1929 påkørt nord for Ribe. En automobil overholder ikke sin vigepligt, kører ud foran Søndergaard, der ikke når at undvige. Bilen bliver så hårdt ramt at den trimler flere gange rundt og ender i grøften. Ingen mennesker kom noget til, men bilen var totalskadet. I 1941 indretter han et skæreri til generatorbrænde i det forenede oliekompagnis bygninger. Gift den 15. maj 1920 med Søndergaard, Irene, født den 5. apr. 1897 i Vamdrup. Hun døde den 11. juni 1864 i Løgumkloster. 67 år. Datter af bager, Peter Christian Sønnichsen og Cathrine f. Schnor, der blev gift den 23. juli 1896 i Daler kirke.

Børn: 1. Søndergaard, Jørgen Erichsen, zoneleder, født den 25. mar. 1921 i Borg, Brede. Gift 1. gang med Ella Jørgensen, født Voss. Børn: a. Søndergaard, Elke, født den 15. sep. 1942 i Hamborg. Fraskilt. Gift 2. gang den 8. jan. 1949 i Løgumkloster kirke med husassistent, Irmgard Emma Wilhelmine Karla Magdalena Paula Jørgensen født den 3. jan. 1920 i Lübeck. Datter af Jes Jessen Jørgensen og Ella Dora Margrethe Christine, født Voss. 2. Søndergaard, Edith Cathrine, 8.dec. 1926 i Løgumkloster. Hun døde den 16. okt. 2000 på De Gamles Hjem i Løgumkloster.

Logerende familie: Sønnichsen, Cathrine, født den 9. jan. 1873 i Østerby, Daler sogn. Datter af Detlef Madsen Schnor og Maren, født Andersen. Hun blev gift den 23. juli 1896 i Daler kirke med afdøde bager og forsikringsinspektør, Peter Christian Sønnichsen. Hun flyttede fra Åbenrå til Løgumkloster efter Peters død. Selv døde hun den 13, jan. 1957 i Løgumkloster. 84 år. Begravet i Åbenrå.

Ansatte beboere: Sørensen, Andreas Peter, chauffør, 6. jan. 1905 i Varnæs. Er flyttet til Løgumkloster fra Tinglev i 1930; Grønlund, Carl, chauffør, født den 21. feb. 1909 i Segeberg. Se Slotsgade 7

Søndergaard var gårdmand i Borg ved Bredebro i 5 år, før han blev vognmand i Løgumkloster.

Hus nr. 3 - Lejere 1926-55: Nielsen, Peter Jacob, SPAR købmand, født 1900 i Højer.  Se Møllegade 3

Ejer 1901-44-55

Larsen, Jensine Christine Caroline, kolonialhandlerske, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum, datter af gårdmand, Jens Larsen og Caroline Thomsen.  I 1889 tabte Caroline Thomsen sin vielsesring. Efter lang tids søgen opgav man at finde den. 50 år senere finder arbejdsmand Carl Schlichting ringen i en kloak i rendestenen.

I 1954 får en bils kofanger fat i slagen til benzinstanderen der står ude foran huset. Standeren vælter og en gnist antænder benzinen. Ilden bliver hurtigt slukket med sand, og der sker derfor ingen anden skade end på standeren. Samme år udstykker hun 5401 m² af sin grund.

Ejer 1955- Nielsen, Peter Jacob, købmand, Se også hus nr. 3

Lejebolig -1957: Sønnichsen, Cecilie Cathrine, født den 9. jan. 1873 i Østerby, Daler sogn. Datter af landmand Detlef Madsen Schnor og Maren Andersen. Hun var gift med forsikringsinspektør, Peter Christian Sønnichsen. Sammen boede de i Aabenraa, men da han døde, flyttede hun til en lejebolig i Møllegade 1, hvor hun døde den 13. jan. 1957.

Ejer 1993-2017

Gammelgaard Poulsen, Peder, sognepræst i Nr. Løgum, født den 20. okt. 1926. Han døde den 14. dec. 2016 i Løgumkloster. 90 år. Gift med

Poulsen, Emilie Nabe, født den 25. okt. 1926. Hun døde den 30. jan. 2012 i Løgumkloster. 85 år.

Børn:

Gammelgaard Poulsen, Poul, dyrlæge.

Ejere 2017-19-

1. Jensen, Kasper Traneskov  

2. Beckovic, Indira, advokatfuldmægtig. 

Møllegade 2

Matrikel nr. 236 - Boligareal: 90 m2 - Grundareal: 253 m2 - Byggeår: 1823

Lejebolig -1790: Jordenwitz, Concordia, født c1728 i Tønder. Datter af glaser, Salomon Ulderich og Elhcke Margrethe Arendt. Hun døde den 22. jan. 1791 i Løgumkloster. 63 år. Hun var enke efter glaser, Johann Gottlieb Jordenwitz. 

Børn: 1. Jordenwitz, Cahimir. Han er ved hendes død bosiddende i Blankenberg i Flandern. 2. Jordenwitz, Johann Friedrich. Han er ved hendes død bosiddende i Klovtoft. Gift med Anne Margrethe. 2 børn. 3. Jordenwitz, Anna Margrethe. Hun er ved hendes død bosiddende i Fredericia. Gift med skomager, Peter Schleswig. 4. Jordenwitz, Salomon Ulderich. (Se nedenfor) 5. Jordenwitz, Jens Cornelius. Han er ved hendes død bosiddende i Tønder. Gift med Dorthea Carstens. 2 børn. 

Lejebolig -1790-1803-: Jordewitz, Salomon Uldrich, bager og daglejer, født den 24. juni 1760 i Løgumkloster. Gift med Diedrichsdatter, Anna Catharina, født c1756.

Børn: 1. Jorwitz, Johann Gottlieb, født den 18. feb. 1785 i Løgumkloster. Han blev gift med Concordia. Børn: a. Corneliussen, Jens, født den 4. feb. 1763 i Løgumkloster.

Se også lejebolig i Lillegade 15. 

Logerende: Jacobs, Marn, født c1755. Hun går med bagerens brødkurven rundt i Løgumkloster og sælger brød. 

Lejebolig -1784-1803-: Bründel/Brøndel, Johan Peter Hinrich, skomagersvend. Søn af Johan Bründel og Hedewig Marie. Gift den 3. aug. 1776 i Løgumkloster med Joedewitz/Jardewitz/Jorwitz, Catharina Elisabeth. Datter Af Johan Gottlind Jorwitz og Louisia.

Børn: 1. Bründel,Johan Hinrich, født den 12. dec. 1776 i Løgumkloster. 2. Bründel, Johann Gottlieb, født den 7. mar. 1784 i Løgumkloster. 

Ejer 1894

Quitzau, sophie Magalene, tjenestepige. 

Børn:

Quitzau, Max Hansen, født den 18. feb. 1910 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 

Quitzau, Peter Andersen, født den 12. mar. 1911 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 

 

Lejebolig 1896: Ratje, Eduard August Peter. Gift med Ratje, Amanda Catharina Margretha, født Volfs. 

Børn: 1. Ratje, Anna Amanda Christina, født den 1. juni 1896 i Itzehoe.

Ejer -1902

Quitzau, Mads Hansen, skomager, født den 13. feb. 1855 Løgumkloster. Søn af skomager, Samuel Nicolai Quitzau og Sophie, født Henriksen. Se Markledgade 9. Han døde den 19. okt. 1912 i Løgumkloster. 57 år. Gift den 26. sep. 1888 i Løgumkloster med 

Quitzau, Mette Cathrine, født den 7. sep. 1864 i Ballum. Datter af Peter Andersen Holm og Anke Marie, født Lundberg. 

Børn:

Quitzau, Sophie Magdalene, født 22 mar. 1889 i Løgumkloster.

Quitzau,Anke Marie, født de½n 4. nov. 1890 i Løgumkloster.

Quitzau, Samuel Nicolai, født den 8. sep. 1892. Død 1 år gammel.

Quitzau, Jep Jessen, født den 1. apr. 1894 i Løgumkloster.

Quitzau, Samuel Nicolai, musketer, født den 1. jan. 1896 i Løgumkloster. Han faldt i 1. Verdenskrig den 27. dec. 1916 i Verdun, Frankrig.

Quitzau, Jep Jessen, født den 5. mar. 1897 i Løgumkloster. Døde knap 2 år gammel.

Quitzau, Peter Andersen, født den 9. apr. 1898 i Løgumkloster. Døde spæd.

Quitzau, Mette Cathrine, født den 30. aug. 1899 i Løgumkloster.

Quitzau, Peter Andersen, født den 18. aug. 1902 i Løgumkloster.

Quitzau, Madea Hansine, født den 5. sep. 1903 i Løgumkloster. Hun døde spæd. 

Quitzau, Johannes Hansen, født den 23. apr. 1905 i Løgumkloster. Gift den 27. mar. 1929 i Nr. Løgum kirke med Mette, født Tryck den 29. sep. 1906 i Nr. Løgum. Han etablerede sig den 6. januar 1931 som blikkenslagermester i Sønderborg, på adressen Ahlmannsvej 50. Ud over blikkenslagerarbejde lavede han også karosseriarbejde. Den gang var det ofte nødvendigt at ombygge karosseriet på personbiler til erhvervsbiler. Blikkenslagerforretningen voksede hurtigt til en omfattende produktionsvirksomhed. Senere startedes en produktion af autokølere. Efter 2. Verdenskrig, hvor firmaet var flyttet til Vølundsgade, åbnedes et automobilværksted og firmaet overtog Ford forhandlingen af firmaet Voigt & Rasmussen. I 1950 begyndte man at producere en 2-takts påhængsmotor på 2 HK. Den blev kun produceret en kort overgang. I industriafdelingen var man også begyndt at fabrikere industriborde og vaske i rustfrit stål. Senere fik firmaet forhandlingen af Vespa Scootere og da værkstedet og udstillingen på hjørnet af Vølundsgade/Ringgade blev bygget, åbnedes også en Esso tankstation. Midt i 60-erne flyttedes al industri ud på en nybygget fabrik på Grundtvigsalle, og automobilafdelingen overtog lokaliteterne på Vølundsgade/Ringgade. Industriproduktionen på Grundtvigsallé kom til at omfatte centralvarmekedlen "Q-Kedlen", industri stålvaske/borde og landbrugsudstyr. I 1970-erne fik firmaet en kontrakt på fabrikation af varmevekslere til det amerikanske luftvåben. Det var en del af købsaftalen på 50 stk. F-16 fly mellem USA og Danmark. Firmaet Quitzau gik sidst i 1970-erne konkurs. 

Ejer 1902-11 Andersen, Peter, landmand i Visbjerg. 

Lejebolig 1902-11: Andersen, Peter Christensen. Gift med Andersen, Caecilie Kjestine, Født Hansen.

Børn: 1. Andersen, Matte Cathrine, født den 6. dec. 1896 i Løgumkloster.

Ejer 1911-28

Hinrichsen, Asmus Peter, gæstgiver, fiskehandler og røger, født c1854, død den 14. aug. 1919 i Løgumkloster. 65 år. Gift med

Hinrichsen, Anna Helene, fiskehandler, født den 3. okt. 1861 i store Salt, Angel, Tyskland. Datter af Justin Claus Schlott og Marie Sophie, født Sørensen. Hun kom til Løgumkloster fra Tønder i 1906. I 1928 sælger hun huset til svigersønnen Johan Henrik Fabricius. Hun bliver dog boende i huset og fortsætter med at sælge fisk. I 1936 fejrer hun 75 års fødselsdag og 30 års jubilæum som fiskehandler. Hun bliver 85 i 1946 og dør af tarmslyng boende her i Møllegade den 24. feb. 1952 i en alder af 90 år.

Børn:

Hinrichsen, Marie Frederike Margarethe, født den 7. sep. 1889 i Uge sogn. Gift med Johan Henrik, Fabricius. Se næste ejer

Hinrichsen, Petra, født den 11. okt. 1894 i Sdr. Hostrup.

Hinrichsen, Mariane Armine Helene, ugift serveringspige, født den 16. jan. 1897 i Møgeltønder.

Hinrichsen, Ingeborg Marie Petra, født den 18. nov. 1899 i Stokkebro, Møgeltønder. Gift den 31. juli 1927 i Løgumkloster med lokomotivfører, Ejnar Johannes Pedersen, født den 16. juni 1900 i Haarby. Søn af smed Niels Pedersen og Karen, født Nielsen. Bosiddende i Tønder.

Hinrichsen, Asmus Peter Nicolaus, smed i Bedsted, senere bødker (dritler) og mekaniker, født den 29. juni 1902 i Højer. Han døde den 18. okt. 1967. Gift i Bedsted den 10. apr. 1927 med iskioskejer i Bedsted fra 1952-64, Petra Christine, født Schulz (Ravsted 10. jan 1906 – 2. jul 1998), datter af landmand og postbud i Arndrup, Chresten Schulz (1878-1932) og Anna Cathrine Knudsen (1880-1973). Børn: a. Hinrichsen Adolf Hinrichsen (1927 -) i Bedsted. Gift med Marry Jørgensen. b. Hinrichsen, Christel Lene Schlott, født den 15. jun. 1933. Gift med Hans Jørgen Hansen (1932-) i Landeby. c. Hinrichsen, Christian Slot Hinrichsen, født den 14. sep. 1939 i Hellevad. Gift med Lydia Hansen (1945-).

Hinrichsen, Nicoline Helene, stuepige senere husassistent, født den 18. nov. 1906 i Løgumkloster.

Familien er kommet til Løgumkloster i 1906 fra Tønder.

Logerende i 1915: Hindrichsen, Hanna Marie. Barn: Hindrichsen, Asmus Peter, født den 9. mar. 1900 i Sotterup. 

Logerende 1924-28: Hindrichsen, Asmus Peter Nicolaus, arbejdsmand, født den 29. juni 1902 i Højer.

Lejere i 1921 og ejere 1928-68

Fabricius, Johan Henrik, landmand, meddeler til Vestkysten i Tønder, retsbud, stævningsmand -1941, forligsmand 1941-, formand for DSK og kasserer, formand for husmandsforeningen fra 1928 og kasserer for spareforeningen Julens Glæde 1946-, født den 28. dec. 1886 i Abild. Han deltog i 1. Verdenskrig. Død efter 1962. Gift den 10. sep. 1910 med 

Fabricius, Marie Frederike Margarethe, født den 7. sep. 1889 i Uge sogn. Datter af forrige ejer. Hun døde den 11. apr. 1955 på Statshospitalet i Århus og blev begravet i Løgumkloster. 75 år.

I 1942 sælger han sin jord på Nørremark (5 demat)

Børn: Fabricius, Johanne Malene, født den 3. aug. 1915 i Løgumkloster.

Lejebolig 1930: Thamsen. Marie, damefrisør, 12. maj 1903 i Løgumkloster.

Ejer 1969-88 Carsrtensen, Sigfried, gårdejer på Grangård ved Løgumkloster, født den 19. apr. 1904 Nr. Løgum. Søn af husmand i Arrild, Andreas Christian Carstensen og Ingeborg Margaretha, født Nielsen. Gift den 2. okt. 1921 med

Ingeborg Kristine Carstensen, født Villumsen, født 26. mar. 1908, Datter af Gdr. Chr. Willumsen, Valdemarsminde, Krølkjær.

Carstensen overtog gården i 1926. Der var dengang opdyrket 57 tdr. land mod nu 68 tdr. land med 4 heste der er stambogsførte og har fået 2. præmie fra Hesteavlsforeningen, 13 køer, 13 ungkvæg og 15 svin. Der er opdyrket 11 tdr. land hede. Jorden er merglet og drænet, og der er plantet Læbælter. 

Ved Ombygningen af stuehuset 1944, blev der inde i en af bjælkerne fundet en del gamle mønter fra 1687. 

Stalden bag huset fjernes 1969 

Ejer 1988-90

Petersen, Hans Uwe, (UWE) ugift sparekasseassistent, født den 9. okt. 1943 i Solderup, Hostrup. Søn af husmand, Christian Lassen Petersen og Regine Marie, født Nielsen. Han døde i feb. 1990. 46 år.

Hans Uwe blev først uddannet inden for kolonialbranchen, hvorefter han arbejde nogle år på WEHA i Tønder. Herefter tog han sparekasseuddannelsen og fik ansættelse i Løgumkloster sparekasses afdeling i Løgumgaarde. Han var aktiv inden for brandvæsenet, Klosterhallerne, Kloster mærken og Slesvigsk parti.

Ejer 1990-2018

Petersen, Hans Otto, født den 31. maj 1928 i Visby. Han døde den 13. sep. 2010 i Løgumkloster. 82 år. Gift med

Petersen, Kathrine Marie, født Voss den 10. apr. 1924 i Østerholm. Hun døde den 17. nov. 1993 i Løgumkloster. 66 år.

Ejer 2018-19- Sørensen, Bent

Møllegade 3

Matrikel nr. 954 - Boligareal: 237 m2 - Grundareal: 540 m2 - Byggeår: 1777 & 1974

Lejebolig -1790: Sorgenfrey, Johann Friedrich, musikant. Han døde den 17. juni 1769 i Løgumkloster. 31 år. Gift 1. gang den 16. okt. 1744 i Løgumkloster med Waeger, Marie Cathrine. 

Børn: 1. Sorgenfrey, Johan Friedrich. Døde ung. 2. Sorgenfrey, Johan Hinrich. Døde ung. 3. Sorgenfrey, Marie Cathrina. Døde ung. 

Gift 2. gang med Georgsdatter Hess, Catharina, født den 19. okt. 1716 i Tønder. Datter af kirurg Georg Daniel Hansen og Gertrud, født Callesen Tønder. Hun døde den 21. mar. 1789 i Løgumkloster. 73 år. 

Børn: 4. Sorgenfrey, Peter, musikant. (Se nedenfor). 5. Sorgenfrey, Margrethe Dorthe, døbt den 19. sep. 1745 i Løgumkloster. 6. Sorgenfrey,Elsebe Cathrine, døbt den 22. jan. 1750 i Løgumkloster. Døde ung. 7. Sorgenfrey, Christina Margretha, født c1751. Hun døde den 13. juni 1773 i Løgumkloster. 22 år. 8. Sorgenfrey, Samuel Nicolay, døbt den 1. apr. 1755 i Løgumkloster. Døde ung. 

Lejebolig -1803: Sorgenfrey, Peter, musikant, født den 16. okt. 1757 i Løgumkloster. Søn af Johann Friedrich Sorgenfrey og Catharina (Se ovenfor). Gift den 11. okt. 1781 i Løgumkloster kirke med Waeger/Wäger, Marie Catharina, født c1755. Datter af Hans Wägner og – Christina Jensdatter fra Markedsgade 27.

Børn: 1. Sorgenfrey, Johann Friedrich, født den 15. jan. 1782 i Løgumkloster. 2. Sorgenfrey, Jochum Heinrich, født den 5. juni 1784 i Løgumkloster. 3. Sorgenfrey, Joachim Heinrich, født den 10. juni 1785 i Løgumkloster. 4. Sorgenfrey, Marie Catharina, født den 28. feb. 1789 i Løgumkloster. 5. Sorgenfrey, Samuel Nicolai, skomager i Brøns i 1816, født c1793 i Løgumkloster. I 1845 sad han i fængsel i Raskhuset, København. Gift med Anna Botilla Nielsdatter. Børn: Gertrud Marie Sorgenfrei, født den 29. juli 1816 i Brøns. 6. Sorgenfrey, Hans Peter, født den 1. sep. 1795 i Løgumkloster.

Logerende: Sorgenfrey, Maria, ugift, født c1731. Datter af Peter Sorgenfrey og Margrethe Dorothea. Hun døde på fattiggården den 21. apr. 1791 i Løgumkloster.

Ejer -1920-33-

Lassen, Peter, bager og konditor. Mandag den 20. marts 1922 er der ild løs i huset. Branden tager hurtigt fat og snart er kun de bare vægge tilbage. Familien Geipel og en pige, der boede på 1. sal, måtte reddes ved hjælp af en stige. Den nyligt indkøbte brandstige og motorsprøjte kom rigtig i anvendelse. Lassen får 28.000 kr. i erstatning fra Aktieselskabet National for den nedbrændte bygning. Gift med

Lassen, Jensine

Lejebolig -1922: Geipel, Adolf Heinrich, arbejdsmand, født den 7. apr. 1879 i Flensborg. Gift den 7. sep. 1920 i Løgumkloster med Anna Catharina, født Behrens den 24. feb. 1897 i Poppernwerter. Konf. 1911 i Arrild. Efter huset er brændt flytter de ned i Svendehjemmet, Store gade 5. Se børnene her. 

Ejer -1940-55 

Lassen, Jensine Christine Caroline, ugift detailhandlerske, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum. 

Ejer 1955 Lassen, Caroline, kolonialhandlersk.

Der var stadig sand på gulvet i 1927. Når der var Mærken, indrettede hun stuen til kro. Hun havde en marts, juni, augustbevilling for udskænkning af spiritus.

Forpagter 1927-55 & Ejer 1955-67

Nielsen, Peter Jacob, (PETER DALLY) SPAR-købmand i Møllegade fra 1927-, født den 25. nov. 1900 i Højer. Søn af Mathias Nielsen og Kjistina, født Lorenzen. Han døde den 27. sep. 1981 i Løgumkloster. Han kom i købmandslære i hos August Møller i Tønder og var færdiguddannet i 1918. Herefter fik han stilling i kolonialforretningen i H. M. Hansen i Løgumkloster indtil 1926, hvor han forpagtede købmandsforretningen i Møllegade. . Peter havde i mange år sin købmandsforretning i Møllegade i Løgumkloster. I 1945 var han kasserer i Handelsforeningen. Han blev gift den 22. sep. 1925 i Løgumkloster med

Nielsen, Therese Marie, født 2. juni 1905 i Døstrup, datter af landarbejder Johan Anton Petersen og Anne Marie Scheel. Therese dør i 1987.

Børn:

Nielsen, Hans Retleff, købmand, født den 13. januar 1926 i Løgumkloster. Udtrådt af folkekirken i 1992. Han overtager faderes forretning. Se nedenfor.

Nielsen, Ernst Walter, bager i Kværs, født 2. dec. 1928 i Løgumkloster.I 1931 falder Walter på hovedet i åen. Den kun 5 årige storebror prøver at redde ham, men må råbe på faderen, der går i haven. De får begge Walter reddet op på land i god behold. Gift den 6. sep. 1953 i Løgumkloster kirke med Edith Thiel fra Elmeallé 0a, født den 15. juni 1930 i Rødding. Datter af skomagermester Wilhelm Carl Bernhard Thiel og Frederikke Henriette Hübschmann.

I 1939 løber en af deres døtre ud på gaden og bliver kørt ned af Hans Hagensen fra Afholdshotellet. Selvom Hagensen kun kom kørende med ringe fart og hurtigt fik standset bilen pådrog pigen et lårbrud.De flytter herfra til Allégade 22 i 1962.

Lejebolig -1965-: Nielsen, Therese, født c1905.

Ejer 1967-85-

Nielsen, Hans Retleff, (SCHEBBA), SPAR købmand senere CENTRA købmand 1978-79-, født den 13. januar 1926 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Udtrådt af folkekirken i 1992. Han døde den 30. dec. 1999 i Løgumkloster. 73 år. Gift 1948

I 1974 totalrenoverer købmand Nielsen butikken. Han flytter i perioden, hvor ombygningen finder sted, butikken ud på gaden  i en barak.

Børn:

Nielsen, Flemming

Lejer -1985- Søndergaard, Jens 

Ejer 2003-14 Leif Jørgensens Automobiler 

Ejer 2014-19 Leif Jørgensens Ejendomme ApS

 

Ejere 2019-

1. Jensen, Kasper Traneskov

2. Beckovic, Indira, advokatfuldmægtig.

 

 

 

 

Møllegade 4

Matrikel nr. 388 - Boligareal: 156 m2 - Grundareal: 358 m2 - Byggeår: 1823

Ejer -1802 

Haase, Hans, født c1743-6 i Markledgade 4. Gift med

Haase, Mette, født c1760. Datter af Niels. 5 Børn. 

De er flyttet hertil fra Møllegade 12. Bor til leje efter 1802 i Møllegade.

Ejer 1802-13 Jensen, Hans.  

Ejer 1813- Hansen, Andreas, urtekræmmer, kådner og kniplingshandler, født 1768. Død den 7. mar. 1834 i Løgumkloster. Gift 1. gang med

Hansen, Mette Maria, født Laustdatter. De var bosiddende i Øster Gasse og Skærbæk, hvor han var kniplingshandler.

Børn:

Hansen, Hans Andreas, lysestøber, født den 1. sep. 1801 i Øster Gasse, Skærbæk. Flytter til Møllegade 6, nabohuset.

Hansen, Christine, født 1803 i Øster Gasse, Skærbæk. Blev gift med Milert Jensen i Løgumkloster. Se Østergade 14.

Hansen, Beate, født 1804 i Sønder Skærbæk. Blev gift med degn, Andresen i Burkal.

Gift 2. gang den 21. feb. 1811 i Skærbæk med missionær Hans Nicolaisens halvsøster fra Østergade 5

Hansen, Inger, født Nicolaisen, død den 6. sep. 1856 i Løgumkloster. De boede først i Skærbæk og flyttede senere til Løgumkloster.

Børn:

Hansen, Hans Nicolai, født 1812 i Sønder Skærbæk. Blev købmand i Wilster.

Hansen, Andreas Peter, født 1814 i Møllegade, Løgumkloster. Blev gårdmand i Ulstrup.

Hansen, Christian, født 1817 i Møllegade, Løgumkloster. Blev urmager i Glückstadt.

I 1845 bor Inger Hansen i Vestergade 21 i de samme rum, som ’Stinne mæ æ Biffel’ senere rykker ind i.

Ejer 1894-1906 

Knudsen, Carl Christian, urmager, født 14. feb. 1863 i Arrild, gift med 

Knudsen, Hanne Cathrine, født den 21/ juli 1872 i Øster Højst.

Børn: 

Knudsen, Hanna, født den 2. dec. 1896 i Løgumkloster. 

Knudsen, Hans, født den 22. mar. 1898 i Løgumkloster. 

Knudsen, Niels, 31. jan. 1901 i Løgumkloster. 

Knudsen, Marius, 28. sep. 1904 i Løgumkloster. 

Knudsen, Oluf Hansen, 11. maj 1911 i Løgumkloster. 

Ejer og beboere 1906-1921 herefter lejere 1921-29-

Bendorff, Karsten Nicolaisen, arbejdsmand, arbejdsløs i 1930, født den 18. juli 1874 i Ellum, Løgumkloster. Søn af parcellist, Jep Hansen Bendorff (Ellum 1828-Draved 22/5 1891) og Elena f. Christensen (Abild 2/2 1837-). Han døde pludselig og uventet den 27. juni 1945 på Alderdomshjemmet i Løgumkloster. 70 år. Gift 1904 med

Bendorff, Dorothea Magdalene, (DORA), født den 31. jan. 1882 i Søndergade 1 i Løgumkloster. Hun døde den 8. nov. 1964 på Løgumkloster sygehus boende på De Gamles Hjem. 81 år gammel. Datter af Hans Heinrich Christian Oldenburg og Ingeborg Marie f. Hansen. I 1927 sætter hun en annonce i Løgumkloster Avis med overskriften: Æreserklæring. Det rygte jeg udspredte om smed A. Hinrichsen tager jeg hermed tilbage som usandhed. Dora Bendorff. I 1952 bor hun i Sparekassens ældreboliger i Søndergade.I 1952 bor hun i Sparekassens ældreboliger i Søndergaden.

Børn:

Bendorf, Helene Marie, født den 17. sep. 1905 i Løgumkloster.

Bendorff, Hans Heinrich Christian, født den 6. okt. 1906 i Løgumkloster. Er flyttet hjemmefra før 1930.

Bendorff, Elene Jeppeline, født den 28. jan 1909 i Løgumkloster

Bendorff, Karl, født den 22. mar. 1912 i Løgumkloster

Bendorff, Ingeborg Marie, født den 21. dec. 1913 i Løgumkloster.

Bendorff, Marius Johannes, ugift vejmand, født den 22. feb. 1915 i Løgumkloster. Han døde den 5. maj 1969 i Løgumkloster. 54 år.

Bendorff, Carsten Nicolaisen, arbejdsmand i Ø. Terp, Bedsted, født den 4. okt. 1919 i Løgumkloster. Han får sit ene øje beskadiget under arbejde i Åved plantage i 1931. Han døde den 21. nov. 1978 i Løgumkloster. Gift med Lise.

Bendorff, Enewold, markmand ved Statens Jordlovsudvalg fra 1. maj 1957 til 1. dec. 1987, født den 1. okt. 1922 i Løgumkloster. Gift den 8. nov. 1944 med Ingeborg Maren Tryk, født den 13. okt. 1925. Datter af vejmand i Bedsted, Hans Jørgen Tryk (1893-1970) og Anne Clemmensen (1890-1965). Bosat i på Sivkrovej 7 i Bedsted. Børn: a. Bendorff, Solveig Tryk, født den 21. aug. 1943 i Århus. b. Bendorff, Jørgen Carsten, født den 17. mar. 1945 i Tønder. c. Bendorff, Inge, født den 13. mar. 1949 i Læk i Tyskland.

Bendorff, Erich Theodor, daglejer i Ø. Terp, Bedsted. født den 8. sep. 1925 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1948 i Ubjerg med Christel Nissen, født den 6. apr. 1928 i Sæd. Børn: a. Carsten Bendorff, født den 30. mar. 1949.

I 1940 bor de i Søndergade. 

Lejere 1921: Alkjær, Anton, snedker, født den 20. mar. 1890 i Løgumkloster. Gift med Alkjær, Anne, født den 9. feb. 1894 på Als.

Børn: 1. Alkjær, Wilhelm, født den 23. aug. 1917 i Løgumkloster; 2. Alkjær, Hedwig, født den 27. sep. 1919 i Løgumkloster.

Lejere 1925: Sehstedt, Ludwig Christian, murermester, født den 27. nov. 1871 i Tyskland. Se Markledgade 12.

De bor i Markledgade 12 i 1880-94, Allégade 19 i 1910-12, Østergade 26 i -1921- og Møllegade 4 i -1925-.

Slægtning: Berthelsen, Marie, født den 8. sep. 1849 i Løgumkloster. 

Ejer 1921-44 

Hamdorf, Max Friedrich, født den 7. okt. 1900 i Løgumkloster. 

Han faldt på østfronten den 11. aug. 1942 i Telenkowo i Rusland. Han var veteran fra 1. Verdenskrig (1914-18), kæmpede i sin tid i Øvreslesien mod polakkerne og i den spanske borgerkrig mod bolschevikkerne. I 1921 er han bosiddende i Itzehoe som artillerist. I 1930 er han bosiddende i Rostock.  

I hansdødsannonce skriver hans mor: In den schweren Kämpfen in Osten fand am 11. 9. 1942 mein lieber son, unser liber Bruder, Schwager und Onkel, der freivillige Gefr. Max Hamdorf. Inh. des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer, - des Oberschls. Adlerordens und des EK. II 1939, den Heldentod für Führer Volk und Vaterland. Auf spanischer Seite setzte er shon sein Leben gegen den Bolschewismus ein. Seim Wunsch, sich für Deutschlands Grösse einsetzen zu dürfen, ward ihn erfüllt. In stiller Trauer.

  Se familie i Møllegade 6.

Lejeboliger 1927-36-: 

Jacobsen, Christian. Bor sammen med kone på 1. sal. 

Hansen, Christian Nicolay, maskinarbejder, født den 18. juni 1872. Gift med Hansen, Ingeborg, tjenestepige, født den 29. maj 1872 i Abild. Gift den 22. juli 1894 i Løgumkloster med arbejdsmand, Hansen, Christian Nicolai, født den 18. juli 1872 i Løgumkloster. Søn af Christine Magdalene Hansen. Hun døde den 6. mar. 1954 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 81 år. Ingeborgs barn: Sommer, Anne Kjestine, født den 2. feb. 1893 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

Børn1. Hansen, Christine Jacobine, født den 26. okt. 1896 i Løgumkloster. Gift den 24. aug. 1920 i Løgumkloster med købmand, Diedrich Carl Heinrich Martin Mensel, født den 1. aug. 1895 i Altona. 2. Hansen, Chresten Lausten, træskomager, født den 27. juni 1898 i Løgumkloster. 3. Hansen, Jacob, født den 24. maj 1900 i Løgumkloster. 4. Hansen, Leonhard, født den 17. dec. 1906 i Løgumkloster. 5. Hansen, Peter Jessen, født den 4. okt. 1908 i Løgumkloster. 6. Hansen, Christian Ingward, født den 11. mar. 1916 i Løgumkloster.

Ejer 1944-61 

Hørløck, Christian, urmager og guldsmed født 13. feb. 1885 i Løgumkloster. Gift med

Hørløck, Karen Elise Jakobine Olivia, født den 10. aug. 1898 i Varde. Se Markedsgade 29.

Børn:

Hørløck, Jenny, født den 29. dec. 1930 i Løgumkloster. Gift med forretningsfører i Aabenraa, Jørgen Christiansen Jepsen, født den 30. juli 1927 i Oksbøl. Søn af møller på Mols, Hans Peter Jepsen og Anne Cathrine f. Petersen.

Ejer 1961-2011

Eskildsen, Johannes, smed og maskinbygger, født den 13. mar. 1920. Søn af gårdmand i Ø. Terp, Bedsted, Hans Eskildsen (1881-1951) og Johanne Brodersen (1886-1945). Han døde den 26. mar. 1994 i Løgumkloster. 74 år. Gift den 3. aug. 1947 i Løgumkloster kirke med

Eskildsen, Margrethe, født Thomsen den 5. juni 1922.  Hun døde den 13. maj 2010 i Løgumkloster. 87 år.

Børn:

Eskildsen, Finn, født den 21. okt. 1947 i Løgumkloster.

Eskildsen, John, født den 4. dec. 1956 i Løgumkloster.

Eskildsen, Svend, født den 8. juli 1959 i Løgumkloster.

Lejebolig -1979-80: Hansen, Frode & Misse Hansen. Se Vestergade 27.

Ejer 2011- 

Eskildsen, Finn, født den 21. okt. 1947 i Løgumkloster. Præsident i Y-mens klub -2015, kasserer i Løgumkloster Forsamlingshus gift den 9. dec. 1972 i Øster Løgum kirke med

Anne Elene Gubi. Datter af Peter Gubi og Karen, Nr. Hjarup.Se Ørnevej 4.

Børn:

Eskildsen, Jette, født 1973 i Løgumkloster.

Medejer: 

John Eskildsen. Søn af forrige ejer. Han er både med på mit klasse- og konfirmationsbillede.

Læge Max Hamdorf i haven i Møllegade 6 sammen med konen Helene samt børnene Anne Lise, Helga, Max og Hans Heinrich. Drengen med kasketten er en af drengenes legekammerat. Bagerst en kokkepige og en stuepige.

Møllegade 5 Broderi og hatteforretning 1923-70

Foto lokalhistorisk arkiv

Matrikel nr. ? Matriklen består i 1923 af 6 lejligheder, butik, stald og et stykke eng.

Ejer 1730-72  Boysen, Nicolay  

Ejer 1772- Boysen, Johannes, kromand.  

Ejer -1796 Jensen, Claus 

Ejer 1796-97 

Møller, Peter Johannes Jeremias, husmand og rebslager, født c1763. Søn af hvidgarver, Johannes Møller og Dorothea Nielsen. Han døde den 28. mar. 1835. Gift 1. gang med

Johannsen, Gertrud.

2 børn 

Gift 2. gang med 

Chrestensdatter, Uldrica, født Carstens c1771. Datter af Chresten. 

Børn: 

Møller, Mette Marie Dorothea. Hun døde ugift den 1. nov. 1865 i Løgumkloster. 65 år.

Møller, Anna Maria, tvilling, født den 30. juli 1805 i Løgumkloster.

Møller, Gertrud, tvilling, født den 30. juli 1805 i Løgumkloster.

Gift 3. gang med

Andersen, Metta, født i Nr. Løgum. Datter af gårdmand, Anders Jensen Borrig og Christine. Hun boede fra 1845-62 i Ellum, hvor hun døde den 16. juli.

Ansatte: Thomsen, Friedrich, rebslagerlærling, født c1789. 

Logerende: Nissens, Lena Maria, kniplerske, født c1773. 

Ejer 1797-1800 

Jensen, Claus, rengøringsassistent og husmand, født c1743. Gift med 

Jensen, Anna Maria, født Lases 1768. 

Børn:

Jensen, Lorenz, født c1796. 

Jensen, Anna Catharina, født c1800.  

Ejer 1800-1803 Schmidt, Laust Petersen, smed, 

Ejere 1803-1809 

1. Schmidt, Laust, smed, 

2. Schmidt, Niels, smed,

Ejer 1809-35 

Schmidt, Laust Petersen, smed og kådner. Gift med

Michelsen, Anna Margaretha født Michelsen.

Lejere -1810-: Familie 1: Martinsen, Nis

Lejere -1829-: Familie 1: Petersen, Peter, hattemager.

Ejer 1835-1861 

Schmidt, Jens Petersen, smed, født c 1799 i Løgumkloster. Søn af ovennævnte. Død den 2. maj 1864 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 13. okt. 1825 med

Thomsen, Marie, født c1795 på Nybølgård, Gram. Datter af gæstgiver, Thomas Thomsen og Marie Bonnichsen. Marie døde den 30. nov. 1860 i Løgumkloster.

Børn: 

Schmidt,Laust Petersen, smed, født c1825 i Løgumkloster, smed, født den 12. jan. 1826 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Schmidt, Marie Petersen, født c1827 i Løgumkloster, født c1827 i Løgumkloster. Hun blev gift med Wilhelm Jensen i Leck. De bosætter sig i Gram.

Schmidt, Thomas Petersen, født c1829 i Løgumkloster. Han udvandrede i 1847 til Port Clinton, Ohio, Amerika.

Schmidt, Hans Andreas Petersen, født c1832. Han døde 4 år gammel af difteritis.

Schmidt, Anna-Maria Petersen, født 1835. Hun døde som spæd.

Schmidt, Anna Marie Petersen, født c1836 i Løgumkloster, født den 7. apr. 1836 i Løgumkloster. Hun blev gift med kromand, Christian Johan Johannsen fra Felsted. Hun blev gift 27. apr. 1858 med kromand, Christian Johan Johannsen fra Felsted. Han var født i Sønderborg den 6. maj 1824, som søn af vognmand, Christian Ditlev Johansen oh Marie Richter.

Gift 2. gang den 12. maj 1861 med

Jensen, Abelone, født c1808 på Nørrehedegård, Vemb. Datter af gårdmand, Jens Jensen og Anne Madsdatter. Hun døde den 19. jan. 1893 i Løgumkloster. 84 år.

Ansatte: Wind, Johannes, lærerdreng, født c1824 i Løjtved, Nr.Løgum/Løgumkloster.

Lejere -1845- Familie 1: Staugaard, Jesper Sørensen, kvægdriver senere gartner, født den 12. maj 1813 i Stadelby, Ringkøbing amt.  Gift 1. gang den 1. okt. 1843 med Staugaard, Ane Margrethe, født den 18. jan. i 1813 i Kløing, Nr. Løgum. Se Klostergade 21.

Lejere -1845-65 Familie 2: Møller, Mette Marie Dorothea. Hun døde ugift den 1. nov. 1865 i Løgumkloster. 65 år. Datter af husets ejer 1796-97.

Lejere -1845- Familie 3: Christensen, Christen Hansen, rebslager, født c1804 i Løgumkloster. Gift med Andersen, Bodil Marie, født c1815 i Vilslev. Hun døde den 24. apr. 1858 i Løgumkloster.

Børn: 1. Christensen, Caroline, født c1837 i Løgumkloster. Døde 16 år gammel; 2. Christensen, Hans Andersen, født c1843 i Løgumkloster. Døde af krampeslag 1 år gammel. 3. Christensen, Hans Andersen Olsen; 4. Christensen, Ole Hansen, født c1847. Døde spæd. 5. Christensen, Thomas Olsen; 6. Christensen, Caroline Olsen.

Ansat logerende: Andersen, Nis Nissen, rebslagersvend, født c1815 i Arrild.

Ejer 1861-82 Schmidt, Laust Petersen, smed, født c1825 i Løgumkloster, smed, født den 12. jan. 1826 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han blev gift med

Schmidt, Anna Paulsen, der var datter af urmager og drejer Detlef Paulsen og Dorothea Sophie Petersen.

Lejebolig 1864: Clausen, Johann Peter Wilhelm. Gift med Clausen, A. Wilhelmine, født Koblench. 

Børn: Clausen, Hansine Lovise, født den 31. jan. 1865 i Løgumkloster. 

Ejer 1882- Erdman, ReinikeFlensborg.  

Ejer -1895- 

Outzen, Christian Nielsen, købmand. Gift med

Outzen, Beate, født Hansen den 3. okt. 1860. Døde den 28. aug. 1895 i Løgumkloster. 35 år.

Børn:

Outzen, Mathias Hansen, født c1883.

Outzen, Christine, født den 14. dec. 1884 i Løgumkloster. I 1915 var hun tjenestepige i København og boede i Havnegade 47, 1. Døde den 2. apr. 1969 i Tønder. Gift med snedkermester Ferdinand Christoffer Kunstfeld, der døde 1963 i Tønder.

Lejebolig 1896: Bossen, Anne Cathrine, enke, født den 3. mar. 1818 i Løgumkloster. Datter af smed, Johann Christoffer Detlef Drews og Else Cathrine Hansteen, født Møller. Hun døde den 22. mar. 1896 i Løgumkloster.

Ejer -1923

Knudsen, Carl Christian, urmager, født 14. feb. 1863 i Arrild, gift med

Knudsen, Hanne Cathrine, født Rhode den 21/ juli 1872 i Øster Højst.

Børn:

Knudsen, Hanna, født den 2. dec. 1896 i Løgumkloster.

Knudsen, Hans, født den 22. mar. 1898 i Løgumkloster.

Knudsen, Niels, 31. jan. 1901 i Løgumkloster.

Knudsen, Niels Lauritz, født den 19. feb. 1902 i Løgumkloster.

Knudsen, Marius Rhode, 28. sep. 1904 i Løgumkloster.

Knudsen, Oluf Hansen, 11. maj 1911 i Løgumkloster.

Ejer 1923-69  

Jessen, Anna Dora, enke og broderihandlerske, født den 17, maj 1888 i Løgumkloster. Hun var datter af købmand og sparekassedirektør, Hans Mathiesen Hansen, Løgumkloster og blev i 1909 gift med købmand, Christian P. Jessen fra Barsmark ved Aabenraa. Ægteskabet varede kun i 7 år, da Christian faldt i 1. Vedenskrig i 1916. Herefter købte hun huset i Møllegade og drev her en broderiforretning sammen med sin søster. Hun døde på Løgumkloster sygehus i 1969. 81 år.

Børn:

Jessen, Hans Peter, smedesvend, født den 18. juli 1909 i Løgumkloster. Allerede som 25 årig opgav han smedefaget af helbredsmæssige årsager. Fra 1934-69 bor han sammen med sin mor og søster her i huset i Møllegade, men i 1970 køber han Markledgade 9 og flytter hertil sammen med søsteren, Cathrine.

Jessen, Cathrine, (KAETHE), modehandlerske, født den 23. aug. 1911 i Flensborg.

Logerende -1940-70: Hansen, Catharine, modehandlerske samt ompresning af filt- og velourhatte, født den 24. maj 1891 i Løgumkloster. Hun døde i 1970. 78 år; Hansen, Bothilde, husassistent, født den 12. juli 1901 i Løgumkloster; Hansen, Theodor Christian, åndsvag husassistent, født den 7. maj 1895 i Løgumkloster.

Børnene 1. Hans Peter Jessen, Bothilde Hansen og 2. Theodor Hansen er først flyttet ind i huset efter 1926. 

Lejebolig 1921-30 Familie 2: Danger, Friedrich Agust Christian, murer, født den 13. apr. 1894 i Ehlersdorf, Tyskland. Herfra flytter familien til Østergade 12. (Se mere der)

Lejebolig 1921 Familie 3: Terkelsen, Niels, vognmand, født den 6. sep. 1879 i Horsens. Kom til Løgumkloster i 1915. Gift med Terkelsen, Christina Jørgine, født den 14. jan. 1885 i Holme, Højst. Datter af Hans Peter Gaarde og Anne Kjestine, født Larsen.

Børn: 1. Terkelsen, Hans, født den 20. nov. 1915 i Ravsted; 2. Terkelsen, Anne Rasmine, født den 29. aug. 1921 i Løgumkloster.

Lejebolig 1921 Familie 4: Martensen, Hans, banearbejder, født den 11. nov. 1889 i Astrup. Gift med Martensen, Caroline, født den 26. nov. 1893 i Skærbæk. 

Børn: 1. Martensen, Marten, født den 26. feb. 1914 i Bredebro; 2. Martensen, Theodor, 28. jan. 1915 i Løgumkloster. 

Lejebolig 1921 Familie 5: Hansen, Hans P., murer, 23. sep. 1867 i København. Tarillon, Caroline, husholderske, født Klein den 20. sep. 1889 i Insweiler, Lotringen i Tyskland. Faderen er ukendt ved alle hendes børn.

Husholderskens Børn: 1. Klein, Marie Margrethe, 7. juni 1913 i Tyskland; 2. Klein, Martha Tharillon, 9. apr. 1918 i Løgumkloster; 3. Klein, Charles Hansen, født den 30. nov. 1920 i Løgumkloster; 4. Klein, Harry Hansen, født den 28. maj 1922 i Løgumkloster. De 2 sidste drenge er begge døbt den 4. okt. 1923 i Løgumkloster.

Lejebolig 1921-25 Familie 6: Schlichting, Wilhelm Christian, arbejdsmand og født 11. juli 1866 i Brecklum, Tyskland. Se mere i Klostergade 9.

Lejebolig 1925 Familie 3: Drews, Kjestine, arbejderske, født den 27. feb. 1893 Uge, Aabenraa. Børn:  Drews, Mina, født den 28. feb. 1917 i Uge, Aabenraa.

 Lejebolig 1925  Familie 4: Andersen, Mine, pensionist, 21. sep. 1872 i Nr. Løgum. Gift med Andersen, Jørgine, 29. mar. 1905 i Nr. Løgum.

Logerende: Johnsen, Peter, 14. nov. 1866 i Nr. Løgum. 

Lejebolig 1925 Familie 5: Hvid, Conrad, tømremester født 7. apr. 1896 i Løgumkloster. (se også Vindmøllegade 8, Møllegade 5, Allégade 5). Han redder glarmester Triers lille datter fra druknedøden i 1927. Gift med Hvid, Dagmar, født den 26. nov. 1911 i Løgumkloster; Hvid, Agnes, søster, født den 20. apr. 1896 i Løgumkloster; Beck, Jens Jensen, født den 10. mar. 1904 i Løgumkloster. Se forældre i Allégade 9

Lejer -1963: Sørensen, Catharina Margaretha, fraskilt, født den 29. jan. 1886 i Eggebæk, Tyskland. Datter af ugift tjenestepige, Anna Christin Køster. Tidligere gift med Fritz Peter Sørensen. Hun døde den 3. mar. 1962 i Augustenborg. 76 år. Begravet i Løgumkloster.

Lejebolig -1968- Matzen, Elba

Huset er revet ned af Møbel Thomsen i 1970  

Møllegade 6 Jordemoderhuset

Foto: 2014

Matrikel nr. 235 - Boligareal: 327 m2 - Grundareal: 838 m2 - Byggeår: 1890 

Ejer 1737-87

Schuster, Claus. gift med 

Clauses, Margretha Hun blev tidlig enke.

Ejer 1787-1806 Johansen, Claus 

Ejer 1806-1840 Møller, Peter, hjulmager. 

Brændt 1809 og nyopført

Ejer 1840- 

Hansen, Hans Andreas, købmand, lysestøber og gæstgiver, født den 1. sep. 1801 i Øster Gasse, Skærbæk. Han døde af vattersot den 5. aug. 1877 i Løgumkloster. Før Hans Andreas blev gift hjalp han til på trådfabrikken i Søndergade. De er flyttet hertil fra Søndergade 0. Søn af urtekræmmer, Andreas Hansen som er gift 2. gang med missionær Hans Nicolaisens halvsøster fra Østergade 5. Gift med 

Hørløck, Anna Catharine, født den 4. aug. 1806 i Løgumkloster. Datter af kniplingshandler, urtekræmmer, gårdmand og sandemand, Niels Jensen Hørløck og Merret Christine Nissen.  Anna Catharine døde i feb. 1871 i Løgumkloster.

I 1813 ejer han nabohuset. 

Børn: 

Hansen, Marie Christine, født c1830 i Løgumkloster. Hun dør 19år gammel den 8. mar. 1849.

Hansen, Andrea Ingelise, født den 4. aug. 1831 i Løgumkloster. Hun døde den 23. mar. 1840. 9 år gammel.

Hansen, Niels Jensen, født den 29. sep. 1833 i Løgumkloster. Han dør den 5. april 1835. 1 år gammel.

Hansen, Nicoline Cathrine, født den 30. juni 1835 i Løgumkloster. Hun døde den 17. juli 1838. 3 år gammel.

Hansen, Christine Beate, født den 15. maj 1837 i Løgumkloster. Hun døde den 6. mar. 1841 af betændelse i underlivet. 4 år gammel.

Hansen, Georg Andresen, lysestøber, født den 26. mar. 1839 i Løgumkloster. Se næste ejer. 

Dødfødt dreng, født den 17. nov. 1840 i Løgumkloster.

Hansen, Anna Catharine, født den 14. sep. 1841 i Løgumkloster.  Se Markedspladsen 7.

Hansen, Magdalene, født den 19. sep. 1843 i Løgumkloster.

Hansen, Andreas Hørløck, født den 6. juli 1847 i Løgumkloster. Han døde 2 år gammel den 8. mar. 1850. 

Ejer -1874 

Hansen, Georg Andresen, født den 26. mar. 1839 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 12. maj 1896 i Løgumkloster. 57 år. Gift med 

Hansen, Anna Frederikke, født den 27. jan. 1848 i Ellum, Løgumkloster. Datter af Enevold Nicolaisen og Anna, født Matthiesen. Hun døde den 20. maj 1892 i Løgumkloster. 44 år. 

Børn

Hansen, Anny C., født den 21. jan. 1875 i Løgumkloster. 

Hansen, Mary Hansine Auguste, født den 18. juni 1876 i Løgumkloster.  

Hansen, Hans Andreas, født den 29. jan. 1878 i Løgumkloster. 

Hansen, Cathrine, født den 24. feb. 1880 i Løgumkloster. 

Hansen, Frida, født den 15. nov. 1889 i Løgumkloster. 

Hansen, Meta, født den 6. nov. 1891 i Løgumkloster. 

Ejer 1874-1899 

Nybygget 1890 

Geiken, Cornelius Sybrandt, borgmester/flækkeforstander, født den 14. jan. 1843 på i Morsum Sild. Søn af 2. skriver hos fogeden, Cornelius Peter Geiken (Morsum1815-1866) og Marie Jacobine f. Lorenzen (Morsum1815-1911). Han døde den 18. nov. 1893 i Løgumkloster. 50 år gammel. Gift den 1. apr. 1871 med

Geiken, Cathrine Marie, født den 15. maj 1842 i Løgumkloster. Datter af Marcussen. Datter af Andreas Fedder Marcussen og Ingeborg Nicoline Cathrine Bjørn Møllegade 12. Hun døde den 22. aug. 1904 i Løgumkloster.

Børn:

Geiken, Peter, sadelmager, født den 24. feb. 1878 i Løgumkloster. Bor i Allégade 6.

Geiken, Cornelius Peter, Postmester i Pinneberg, født den 25. nov. 1872 i Løgumkloster. 3 børn.

Geiken, Andreas, født den 11. dec. 1875 i Løgumkloster. Bogbinder i Flensborg. 2 børn. (Se Allégade 2). 

Geiken, Marie, klinkerske, født den 23. mar. 1880 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1904 i Løgumkloster med boghandler i Eisenach, Karl Pöttschacher. født den 20. april 1879 i Wien. Han var katolik. 

Geiken, Ingeborg Laura Caroline, født den 4. feb. 1885 i Løgumkloster. Hun døde den 2. juli 1968 i Leosallé 4-6 i Tønder. Gift med pantefoged, Otto Heinrich Hansen, der døde 1966 i Tønder.

Ejer 1899-1911 Matzen, Helene Christine frk.  Ejer Allégade 15 -1949.

Ejer 1911-1950 

Hamdorf, Max Heinrich Berthold, dr.med./læge og sanitetssanitetsråd, født den 8. aug. 1866 i Haderslev.Han havde nr. plade Æ 511 på sin bil. Han studerede i Kiel, München, Tübingen, Würzburg. Efter endt dr.med. eksamen, var han 2 år skibslæge på passagerdamperen i ruten Hamborg-Sydamerika.  Han slog sig ned som praktiserende læge i byen i 1897 og blev hurtigt en afholdt læge, der var meget omsorgsfuld for sine patienter og holdt sig til det sidste informeret om ny medicin og praksis. Standsmæssigt gjorde han ingen forskel, eftergav gerne en fattig familie deres lægehonorar og sendte dem ovenikøbet gerne en pakke med madvarer fra sit eget hjem. Han ejede Møllegade 4 og 6 samt Vindmøllegade 8 fra 1923-50. 

Da han blev syg, blev han først indlagt på Tønder Amtssygehus, men da hans sygdom tiltog overført til diakonissestiftelsen i Flensborg, hvor han døde fredag den 12. august 1933. Begravet på Friedenshügel i Flensborg. 67 år. Gift den 29. nov. 1899 med 

Hamdorf, Helene Christine, født den 29. maj 1877 i Nr. Løgum. Datter af datter af gårdejer Jakob Matzen og Anna, født Dinsen, Tornskov, Nr. Løgum. Død den 24. juli 1945 i Løgumkloster. 68 år. Begravet i Nr. Løgum. 

En tirsdag aften i september 1927 kommer Max kommer i sin automobil ind mod Løgumkloster fra Arrild, møder han en løbskkørende enspændervogn. Længere henne af vejen fandt han tjenestekarl Nydahl fra Nr. Løgum tilskadekommen på vejen. Hamdorf tog ham op i vognen og kørte ham til Løgumkloster sygehus, hvor han fik konstateret brud på kravebenet. Køretøjet tilhørte landmand Wind fra Tohede. Da 3 cyklister passerede forbi enspænderen, var den ene kørt ind mod hesten som resulterede, i at den blev sky. Winds mor blev slynget ud af vognen og brækkede et ribben og cyklisten væltede og brækkede kravebenet. Både enspænderen og cyklerne havde tændte lygter.

Børn:

Hamdorf, Max Friedrich, soldat, født den 7. okt. 1900 i Løgumkloster. Se Møllegade 4.

Hamdorf, Anneliese Marie Caroline, ugift sygeplejerske, født den 22. sep. 1903 i Løgumkloster. Se ejer 1950-62 af Møllegade 5a og Markledgade 17 og Vindmøllegade 8. I 1942 bor hun i Meldorf, Tyskland. Hun døde den 6. juni 1961 i Løgumkloster. Begravet på Nr. Løgum kirkegård.  

Hamdorf, Helga Helene Elisabeth, født den 8. juni 1905 i Løgumkloster. Gift c1932 med Hans Friedrich Behder fra Leck. Hun døde den 10. juli 1967 i Vallendorfstrasse 1 i Hannover. Begravet i Nr. Løgum. 62 år. Børn: a. Diether Behder, født den 8. nov. 1939. Han døde den 23. sep. 1995. 55 år. Begravet ved Nr. Løgum kirke.

Hamdorf, Jacob Hinrich Thomas, født den 18. feb. 1907 i Løgumkloster. I 1928 bliver han færdiguddannet manufakturhandler hos Anthon und Söhne i Flemsborg, hvorefter han i 1947 emigrerer via Rio De Janeiro i Brasilien og får plads i et handelshus i Temuco i Chile. Han døde den 14. dec. 1987 i Pirque, Región Metropolitana, Chile. Gift med Ilse Margarita Hamdorf Matzen, født den 13. apr. 1916 i Temuco, Novena Región de La Araucanía, Chile. Datter af Ricardo Klapp og Erna, født Wenzel. Hun døde den 31. jan. 2011 i Santiago Metropolitan Region, Chile. Børn: Ilse Millaray (Luli) Hamdorf Klapp, født 1943. Hun døde 2007.

Ansatte 1921: Nilsen, Lene, husassistent, født den 21. dec. 1898 i Breklum.  

Ansatte 1921 og 25: Johansen, Klara, husassistent, født den 18. jan. 1906 i Arnum, Gram. 

Ansatte 1930Nielsen, Else Dorthea, husassistent, født den 30. juli 1912 i Højer. 

I 1929 fejrer han 25 års jubilæum på sin bil. Grunden er, at han var den første i Nordslesvig der ejede en bil. Han fik bilen den 1. oktober 1904. 

Lejebolig 1926-1936-: Haase, Markus, sagfører, jurist med 1. karakter og overligningskommissær, født den 16. jan. 1892 i Løgumkloster. Søn af landmand, garveri og læderhandler Andreas Haase og Petra Bothilde, født Eriksen fra Garveriet i Gavergade. Bor her sammen med kone, barn og husholderske. Han studerer i Kbh. i starten af 1920’erne hvor han bor i et værelse hos Zacariasen i Vendersgade 23, på 2. sal. I 1922 flytter han herfra til Odense. Gift 3. apr. 1923 med Haase, Margarete, født Callesen den 20. aug. 1905 i Åbenrå. Hun afløste Holger Skovmand som formand for læsekredsen Bogormen i 1954. Børn: 1. Haase, Henrik Andreas, født den 15. mar. 1930 i Løgumkloster. 2. Haase, Helga Ingrid, radiotelegrafist, født den 12. jan. 1934 i Løgumkloster. I 1953 hvor hun dimitterer fra Åbenrå Statsskole, får hun et legat til en studietur til Amerika. Hun skal gå på Flora-Stone Maether college i Cleveland, Ohio og vil studere sprog og handel. Studieturen, der varer 1 år starter i København, hvorfra hun sejler med amerikadamperen, Oslofjord. Hun blev gift den 15. maj 1960 i Løgumkloster med styrmand i Norge, Johan Herman L’oranze, født den 19. juni 1932 i Zürich. Søn af Johan L’oranze Hedda Marie Mathilde, født Hagemann fra Norge. 3. Haase, Hans Erik, født den 14. okt. 1936 i Løgumkloster.

Ansat logerende i 1940 Nicolaisen, Gunder Marie, født den 27. maj 1922 i Ellum, Løgumkloster. 

Ejer 1950-61 

Hamdorf, Anneliese Marie Caroline, ugift plejerske, født den 22. sep. 1903 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Annelise døde den 6. juni 1961 i Løgumkloster. 57 år. Begravet ved Nr. Løgum kirke.

Beboere 1946-53 Kappelgaard, Peter, praktiserende læge med familie.

Han overtager praktiserende læge, Max Heinrich Berthold Hamdorf praksis i 1946. Familien Kappelgaard bor i Møllegade ind til de flytter til Markledgade 16. Se mere om familien her.

Tysk børnehave fra 1954 

Ejer 1961-63- Olesen, Sigfred 

Ejer -1988-94- 

Jensen, Erhardt. Bosiddende i huset i 1988, men i 1996 bosiddende på Lindevej 20 i Bedsted, 6240 Løgumkloster 

I 1996 ombygges den ene lejlighed i huset til 2 ungdomsboliger. 

Ejer 2006-17- JC-IMEX APS

Møllegade 6a 

Ejer 1809-19

Augaard, Siemon Friedrich, kniplingshandler, født den 16. nov. 1773. Søn af Peder Simonsen og nedenståendeAnnike Augaard.Gift med

Andersen, Mette Marie, født c1769 i Haderslev. Bor til leje i Knappergade i 1845.

Børn:

Augaard, Anke, født den 10. okt. 1801 i Løgumkloster. (Se Markedsgade 25)

Augaard, Peter Simonsen, hjulmager, født den 20. dec. 1804 i Løgumkloster. Han døde den 24. feb. 1873 i Løgumkloster. 69 år. Gift 1. gang den 6. maj 1827 med Cathrina Hedewig Jørgensen, født 1800 i Flensborg. Hun døde i barselssengen den 29. sep. 1828. Datter af købmand, Andreas Johann Jürgensen og Margaretha Richelsen.  Gift 2. gang den 18. mar. 1832 med tjenestepige i Haderslev, Catharina von Saldern, der døde i Aabenraa. Børn: Augaard, Annamaria, døde 1 år gammel den 16. aug. 1829; Augaard, Marie Kathrine Christine Hedewig, født den 28. sep. 1833 i L. og døde knap 5 år gammel den 4. juni 1838; Augaard, Friedrich Jørgensen, født den 22. nov. 1836 i L.; Augaard, Christina, døde pludseligt 8 år gammel den 21. nov. 1842.

Augaard,Elsebe Marie, født den 5. jan. 1813 i Løgumkloster. Hun døde knap 2 år gammel.

Augaard, Søren Andresen, født den 12. dec. 1814 i Løgumkloster.

Logerende: Augaard, Annika, født Jepsen c1749.  Familien bor til leje i Starup i 1803

Ejer 1939-80

Larsen, Olga, jordemoder, født Nielsen den 30. mar. 1896 på Skårup mølle i Tolne i Vendsyssel. Datter af ugift Jensine Petersen og Jens Peter Nielsen af Kraghede. Hun vokser op som plejebarn hos agerbruger, Martin Peter Mikkelsen og Margrethe Karoline, født Jensen, der 1901 boede i Horns i Råbjerg sogn. I 1913 drog hun til København, hvor hun tog jordemoderuddannelsen på Rigshospitalet i 1923. Herefter startede hun som jordemoder i Løjt Kirkeby(1923-25). I 1925-26 var hun ansat på Rømø, hvorefter hun blev jordemor i Arrild de næste 12 år. Her boede hun på Rugbjergvej 5, kaldet ’Jordemoderhuset’, der ligger ved siden af Arrild præstegård. Herfra kom hun til Løgumkloster, hvor hun havde sin gerning frem til pensioneringen i 1963. Hun var omkring 1948 medlem af byrådet.

Olga blev første gang gift den 25. mar. 1918 med Larsen, Martin Wilhelm, født den 29. sep. 1909 i Vinderød, Frederiksværk. Han døde i 1932. Hun blev 2. gang gift i 1939 med mekaniker Olsen, Sigfred.

Hedder man Olga og er jordemor, kan jeg kun forestille mig en stor, humørfyldt kvinde, der tager nye udfordringer i stiv arm. Og det var det, hun var. Hun havde et prægtigt humør, der smittede af på dem hun var sammen med og så røg hun cigarer. Mange besværlige fødsler, der den gang foregik i hjemmene har sikkert fået lidt ekstra kolorit med Olgas tilstedeværelse. Hun har i en periode fra 1946 til 1950 siddet i Løgumkloster byråd.

I jan. 1957 skrider hun ud med bilen på vej mod Løgumgård. Bilen drøner ind i et vejtræ. Ved sammenstødet får Olga flere læsioner i hovedet og må føres til sygehuset i Tønder af Zonens ambulance.

Børn:

Larsen, Olav Leo, sygehusportør og fyrbøder 1946-71- på Løgumkloster Sygehus, født den 7. okt. 1917 i Skoss i Norge. (Se Allégade 27)

Lejebolig 1969 Warncke, Carl gift medVera Jesine Meyer Warncke Se Vibevej 13

Lejebolig -1971 Nielsen, Svend Aage. Gift med Nielsen, Alice. 

Lejebolig 1973: Classen, Finn, født den 19. sep. 1948. Gift med Classen, Karen.

Børn: Classen, Ditte Marie. Gift den 6. sep. 2014 i Vojens kirke med Thomas Hoffmann. Søn af Fia og Hans Henrik Hoffmann, Vojens.

Ejer -1988-94- Jensen, Erhardt. Bosiddende i huset i 1988, men i 1996 bosiddende på Lindevej 20 i Bedsted, 6240 Løgumkloster

I 1996 ombygges den ene lejlighed i huset til 2 ungdomsboliger.

Ejer 2006-17- JC-IMEX

Lejebolig -2017-

Rossen, Henriette Damm, født den 3. sep. 1986.

Møllegade 6b 

 

Beskrivelse 1979: Stor solid rødstensejendom med flere lejligheder- stor lejlighed er fri til køber.

Ejer -1793

Andersen, Hans, kådner og afbleger. Gift med 

Hansdatter, Maren. 

Børn: 

Kiær, Andreas Mathiesen, født den 16. okt. 1774 i Løgumkloster.

Ejer 1793-1800  

Raben, Erich Jørgensen, landmand og kniplingshandler født 6. maj 1764 i Vilstrup. Søn af sognefoged, Jürgen Erichsen Raben og Kirsten Christenstochter. Døde den 21. juni 1815 i Løgumkloster. Gift den 20. feb.1790 med