BEIM

5 X TIP MOR(384-511)

396
Knud Knudsen Frank

Knud Knudsen Frank er født som ægte søn af (792) Nis Nissen Frank og (793) Dorthe Frank.

397

Bodil Frank

Børn:

(198) Knud Knudsen Franck bor hos sin lillebror (396b) Niels Knudsen Franck i 1801.

(396b) Niels Knudsen Franck var i 1801 gift med Dorthe Jacobsdatter. Sammen fik de børnene: ellen Marie Nielsdatter og Knud Nielsen. I 1801 var deres barnepige den 15 årige Ingeborg Mari Tygesdatter.

400

Matz Jensen (Mørk)

Matz Jensen er født i 1704 som ægte søn af Jens Thomsen Mørk og Gunder Hansdatter i Gestrup ved Agerskov. Han bliver hjemmedøbt i Gestrup, Agerskov sogn den 20. april 1704.

Faddere:

Jørgen Pedersen, Agerskov

Anna H. Bonifasius, Gestrup

Niels Wind, Gestrup

Han har fået sit ”Mørk” navn efter en gård i området.

Hovedbogen, side 31 og 32.

Debitor Matz Jensen i Roost:

Som nuværende besidder af 2 ottinger ejendomsgrund, hvilke Jacob Hansen (gift med Ellen Sørensdatter, som er søster til Karen Sørensdatter) ibidem tilforn har beboet.

Den 20. oktober 1749 er protokolleret en kontrakt af dato 28. maj 1737, på hvilken debitors hustru, Karens Sørensdatter, under 15. oktober samme år har givet kontrakten hendes skriftlige konsens ad protocollandum. Ommeldte kontrakt indeholder; at hun, tilligemed nu afgangne Niels Ottsen i Roost, som ligeledes har afkøbt fornævnte Jacob Hansen 2 ottinger ejendomsjord, have tilforpligtet sig, hvorefter advenant af den sig tilforhandlede hele gård, at give overladeren Jacob Hansen og hans hustru til årlig aftægt som følger, nemlig: til husværelse 3 fag i den vester ende af salshuset, både oven og neden bjælkerne, som de således med køkken, dørnse og al anden behøring lader forfærdige, at aftægtstagere derudi kan have deres bekvemme værelse. Desforuden 3 fag ud i den Nørre ende af kvisten, ligeledes oven og neden bjælkerne, og det alt sammen at holde forsvarlig ved magt til den sidstes død, fri ind og udkøring fra huset, hvor det falder aftægtstageren bedst behageligt. Fremdeles årlig hestehavens afgrøde, 4 skiepper grøn land, at beholde alle Tider ud i hver indtægt, som dem det første år vorde tildelt, så længe de begge lever, ligesom de og engang for alle gang ej alene må udtage sig de 2 bedste køer 4 får, som de for dem selv beholder. Men endog nyde fri græsning til 2 køer på gårdens kodrift. De 4 får græsser ligevis på gårdens græs med byens får.

2 senge som de sig selv udvælger, så 2 Bie-Stokke, fri tærsken i loen, og brygger og bagerredskaber, Ovn, Kølle, kværn og kilde bruge de tilfælles med aftægtsgivere, og når bryggerkedlen og bryggertøjet er ubrugeligt, da skal halve delen deraf tilhøre aftægtstagere, 6 skiepper Myndt-Roug-Sæd af gårdens, som aftægtstager må høste og have, og samme jord uddrive. Landet skal han udvises, hverken af det værste, ej heller af det bedste, mindre i mark enden, men som aftægtstager kan være fornøjet med. Ren korn, som findes, beholder aftægtstager selv, og gør deres malt på Karen Sørensdatters Piselgulv, Torvegrøft og lyngflet på gårdens rettighed, så meget som de til deres brug er behøvede, fri heste og vogn til kirken, når de vil til Guds bord, og have præsten hentet fornøden gøres, mens deres korn at bringe til møllen med stavnens beboere, udvise dem fornøden kålgård, som de beholder i begge deres levetid, dog, ifald en af dem ved døden afgår, den halve aftægt af kornlandet og engen at ophøre og ved gården at forblive.

Derimod efter begge deres dødelige afgang tilhører deres børn alt hvis der findes efter denne, og disse uddriver kornlandet dem selv til nytte, mens al anden aftægt ophører og forbliver på gården. thi da og til Karen, debitors kone, Bygested og kålgårdsjord. Det andet land deles mellem gårdens besiddere eller deres efterkommere efter advenant, som de have i brug. Endelig, dersom den ene eller anden af gårdens besiddere eller deres efterkommere, ville igen sælge og afstå sin andel, da skal aftægtstager Jacob Hansen, hans hustru, eller deres arvinger være det nærmeste og derpå have det første bud, for det en anden derfor vil give. Imidlertid er og aftalt, at Nis Thomsen beholder afgrøden af Vaskier i 3 år fra dato contractus, og smeden driver det Block ud, som han har på Gråsten. 

Mads og Karen går på aftægt den 23. marts 1764 og deres datter (200b) Ellen og svigersøn Hans Hansen overtager gården. 

Mads Jensen dør i en alder af 64 år den 1. maj 1768 i Roost, Arrild sogn.  

401

Karen Sørensdatter

Karen Sørensdatter er født i 1702 i Roost som ægte datter af (802) Søren Christensen og (803) Ellen Pedersdatter.

Mads og Karen bliver Gift den 16. maj 1738 i Arrild kirke. 

Børn:

(200) Jens Madsen, født 1741

(200b) Ellen Madsdatter (Inge Rahbæks familie). Ellen Madsdatter blev gift med Hans Hansen. De fik Hans Hansen, Caren Botilla Hansdatter.

(200c) Jens Madsen født 1743

(200d) Peter Madsen født 1746, dør 1 uge gammel

(198e) Johanne Madsdatter Mørk, dør i en ung alder. 

Karen Sørensdatter dør den 27. januar 1775 i Roost, Arrild sogn i en alder af 73 år.

402

Hans Heinsen

Hans Heinsen er født 1700 i Wellerup, Agerskov sogn som ægte søn af (804) Hein Skipper og (805) Ellen Hansdatter.

Familien boede i Langetved ved Rangstrup.

Nørre Rangstrup Herreds Skyld- og Panteprotokol, Nebenbogen IV pag. 907-908  

1768: Gøres hermed vitterlig, at under dags dato er imellem Hans Heinsen i Roost som overlader på den ene – hans svigersøn Jens Madsen i ægteskab med hans ældste datter Mette Hansdatter som antager på den anden – samt hans øvrige 2 børn, nemlig Hein Hansen selv myndig og Karen Hansdatter, cum curatore spones Jacob Pedersen ibidem, som arvtagere på den 3. side indgået og fuldbyrdet en urykkelig og uigenkaldelig overladelses-, skifte- og aftægtskontrakt på efterskrevne måder, nemlig: 

1.

førstbesagte Hans Heinsen overlader, overdrager og aldeles afstår for sig og sine arvinger til ligeledes omdelte hans svigersøn Jens Madsen, hans hustru Mette Jenskone og deres arvinger hans hidindtil udi Roost by beboede halve fæstegård med huse og bygninger i den stand samme nu findes jord-,  mur-, søm- og naglefast, item agre, enge, forte, fælge, hede, kær, mose, kirkestandelser og begravelser, følgelig al videre ret og rettigheder, som nu dertil ligger og hører, og af Arrilds tid dertil lagt og været haver; deslige kofæe, bæster og sæd, avlingsredskaber, bo og boskab, rørende og urørende gods og formue, slet intet deraf undtagen eller forbeholden i nogle optænkelige måder, således: 

at foromberørte Jens Madsen det alt sammen nu straks må antage, og gøre sig samme for sig, sin hustru og arvinger så nyttig og gavnlig som han bedst må og kan, så og derpå søge fæste. hvorimod 

2.

Antager Jens Madsen tilforpligter sig for sig, sin hustru og arvinger på lovkraftigste måder hermed, ej alene ex propriis at afdrage og tarer  al med gården hæftende Kongelige restance og privat gæld, samt det som derfor kan blive anset eller i fremtiden skatter og udgifter, samt hvis ellers deraf præsteres og svares bør, såvel som og at betale rettens gebyr for nærværende kontrakt og fæste. dernæst

3.

at give og betale til hans hustrues 2 søskende for al fædre og mødrende arv ud i gården, en for alle gange imod lovlig kvitering, som følge: 

a) til Hein Hansen udi rede penge 1600 markl (Mark) siger Et tusind og sekshundrede markl. kurant nu førstkommende et Mortensdag dette år. Desuden at give ham når forlanges en sadlet hest eller og i stedet derfor 50 Mark, som står i gårdbesidderens egen vilje og behag at give ham hvilken af delene han lyster. I det øvrige at lade ham nyde ved gården, så længe han er enlig og ugift, fri husværelse, fælles seng, ild og lys. 

b) til Karen Hansdatter og hendes brudgom Jacob Petersen udi rede penge om St. Mortensdag a.c. 800 Mark siger Otte hundrede Mark kurant, fremdeles at give hende hendes udstyr lige så god og forsvarlig som hendes ældste søster samme har bekommet. ydermere

 4.

at forsyne og forsørge hans kære svigerfar Hans Heinsen, som for det første agter at gå på mad og mål hos gårdens antager, med forsvarlig føde og klæde, røgte, tilsyn, opvartning og varetægt, og udi den til ar give årlig udi rede penge 2 Rdl. siger to Rigsdaler til en håndskilling samt hjave fri heste og vogn både til kirken og andetsteds, hvorhen hans fornøden rejse kan falde, såvel som og at indrømme ham det kammer ved Pisselen med en jern kakkelovn og opredt seng udi. Men så snart han vælger at være for sig selv i rolighed, er stavnens besidder forbunden at gøre ham hans aftægt efter Herreds skik og en partisk kendelse, som forsvarligt kan være. Ligesom han og forbeholder sig at have frihed at drage fra stavnen og opholde sig andensteds, hvor han bedst synes, da når sligt sker, gårdens besidder skal give ham årlig i stedet for hans underholdning 26 Rdl. hvoraf halvparten nemlig 13 Rdl. årlig om majdag afdrages, og den anden halvdel årlig om Martini betales. Desforuden at forsyne ham med forsvarlige klæder af ulden og ?. Han udtager med sig fra stavnen en seng næst den bedste, hvilket ved hans dødelige afgang igen til stavns besidder hjemfalder, og derimod bekoster ham en hæderlig og Krist sømmelig jordefærd efter skik og brug. Hans efterladte skårne livs klæder og skrin arver sønnen Hein Hansen alene, men de rede penge, som findes efter ham, deles imellem hans arvinger efter loven.

På det nu ej alene overlader Hans Heinsen, men endog hans 2 børn om det hvis dem her udi er tilskrevet des mere kan være forsikret, pantsætter antager Jens Madsen til dem samtlige hermed alt deres farende og fangende, rørende og urørende gods og formue, i hvor som helst det endog måtte findes og antræffes, intet deraf undtagen i nogle måder, in specie den til ham overladte halve fæstegård, cum omnibus pertinentiis; bevilges tillige at denne kontrakt må forsikres i Skyld- og panteprotokollen på hans navn, gård og gods når forlanges, uden at han derved er tilstede eller derom advaret herom. 

Til ydermere stadfæstelse have parterne på alle sider denne kontrakt egenhændig underskrevet, og tjenesteligt  anbedt Kongelig Majestæt. officiales i Nør Rangstrup Herrit med dem vitterlighed at subscribere. 

Actum Roost den 11. juni 1768 

O. Zeuthen, J. C. Thurmann, P. Thomsen, Hans Heinsen

Protokoleret Brøns den 23. november 1780 

Hein Hansen Jacob Pedersen

vide Hoved bogen lit. E, pag. 663  Nebenbogen No IV Pag. 907 – 908.                                                                           
Jens Matzen
 

Deleret den 6. maj 1784.      P. Thomsen

403

Berrit Jensdatter

Berrit og Hans er gift den 21. oktober 1740 i Arrild Kirke. 

Børn:

(201) Mette Hansine Hansdatter

(402b) Hein Hansen er født 1756 i Roost og konfirmeret i 1758. Han bliver gift med Anna Lausdatter og de får Anna Margaretha Heinsen i 1772; Berrit Catrin Heinsdatter i 1775; Laust Heinsen i 1777;   

(402c) Karen Hansdatter

408

Peder Andersen

410

Broder

Broder boede i Vester Terp

Børn:

(205) Anne Marie Brodersdatter

(410b) Niels Brodersen

412

Andreas Richelsen

Andreas Richelsen boede sammen med familien i Nordhus i Abild sogn.

 413

Maren Nielses

Børn:

(206) Andreas Andresen Richelsen

414

Jacob Hansen

Jacob Hansen er født den 13. juni 1723 i Lille Emmerske. Han er døbt samme år i Tønder kirke. 

Børn:

(207) Anne Kathrine Jacob Hansen

422

Thomas Petersen

   423

Maren Jensdatter

440

Jens Cortsen

Jens Cortsen er født 1717 i Hornslet sogn, Randers amt som ægte søn af Cort Jensen. Han dør i 1803 i Mørke sogn i en alder af 86 år.

441

Ellen Pedersdatter

Ellen Pedersdatter er født som ægte datter af Peder Fisker. Hun blev gift med Jens den 13. juni 1747 i Skødstrup, Randers amt.

Børn:

(217) Bodel Lassen

(440b) Peder Lassen

444

Jacob Gundelsen

Jacob Gundelsen er født 1702  i Vilskev sogn, Ribe amt.

445

Karen Laursen

Karen Laursen er født 1727 i Vilslev sogn som ægte datter af (890) Laurs Skomager og (891) Johanne.  

Karen og Jacob blev gift den 2. december 1746 i Vilslev sogn. Han var da 44 år og hun 19 år.
Børn:

(444) Johannes Jacobsen

446
Mads Andersen Kudske

Mads Andersen Kudske er født 1751 i Vilslev sogn.

447

Permarie Paulsen

Børn:

(223) Karen Madsdatter Kudske født 24. maj 1767 i Vilslev

(446b) Appellone Madsdatter Kudske født 19. februar 1769 i Vilslev

(446c) Christen Madsen Kudske født 17. november 1771 i Vilslev.

450

Anders Rolle Larsen

Bopæl Møgeltønder
Børn:

(225) Cathrina Marie Andersdatter

Anders Rolle Larsen lever i Møgeltønder de år Slotsgade bliver bygget. Og samtidig lever han sikkert som en slidsom mand, da det er enkegrevinderne, der bestemmer på Schackenborg. Den 3. Schack, der i øvrigt blev opkaldt efter den første Schach, grev Hans er kendt for, at han manglede den ene arm. Den mistede han i slaget ved Höchstädt i 1704. Hans første kone hører vi ikke meget om, men hans anden er en skrap kælling. Hun bliver kendt som den onde grevinde, der gerne ser at hoveriet bliver genindført. Til trods herfor er Møgeltønder et af de første steder i Danmark, hvor jordreformerne gennemføres og samtidig bliver stavnsbåndet ophævet.

Det siges, at den onde grevinde også gerne bruger bestikkelse i retssager. En gang hun er på tur med sine børn spørger en af drengene, om de bønder der går på marken virkelig er mennesker. Hun svarer ham, at det ser kun sådan ud, da det bare er skikkelser overtrukket med menneskehud. Hun er med til at forringe økonomien på Schackenborg. Hun når faktisk at køre godset helt i knæ.

456

Jørgen Riggelsen

Jørgen Riggelsen er født i 1702 i Abild, Tønder amt som ægte søn af (912) Riggel Andresen og (913) Karen Hanses(datter). Jørgen Riggelsen dør den 26. maj 1772 i en alder af 69½ år og 3 uger.

457

Maren Andersdatter 

Børn:

(456a) Anders Jørgensen født onkring 1731 død 18. marts 1813.

(456b) Riggel Jørgensen

(456c) Christian Jørgensen

(456d) Peter Jørgensen født omkring 1736 død 22. juni 1811

 (228) Hans Jørgensen født 1738 i Abild.

(456e) Andres Jørgensen

(456f) Karen Jørgensdatter

(456g) Maria Jørgensdatter

458

Johan Christensens

Johan Christensens er født i 1710 i Høgslund i Abild sogn.

459

Catrine Petersdatter

Catrine Petersdatter er født d. 26. november 1712 på Kongsbjerg i Abild sogn. som ægte datter af (918) Peder Hansen oh (919) Kirsten Lausesdatter.

14 børn fundet! Måske er der flere.

Børn:

(458a) Christian Johansen

(458b) Matz Johansen

(229) Silla Marie Johansdatter

(458c) Johanne Johansdatter

(458d) Peter Johansen

(458e) Marie Johansdatter

(458f) Hanna Johansdatter

(458a) Christian Johansen

(458b) Matz Johansen

(229) Silla Marie Johansdatter

(458c) Johanne Johansdatter

(458d) Peter Johansen

(458e) Marie Johansdatter

(458f) Hanna Johansdatter 

Hun dør den 3. september 1770 i Abild i en alder af 57 år minus 12 uger.

476

Peter Karstensen

Peter Karstensen er født i 1706 i Rodernäs i Tyskland som ægte søn af Karsten. Han dør d. 10. november 1776 s.s. i en alder af 70 år. 

De bliver gift d. 8. august 1737 i Klanxbüll i Tyskland.

 477

Cresde Nissen

Cresde Nissen er født 1714 iRodernäs i Tyskland som ægte datter af Nis. Hun dør den 25. jannuar 1790 i en alder af 75 år.

Børn:

(238) Niss Petersen

484

Jacob Ipsen

 Jacob Ipsen er født 1696 i Braderup i Tyskland.

 485

Maria

 Maria er født 1699 i Tyskland.

486

Fedder Petersen

Fedder Petersen er født i 1712 som ægte søn af Peter Fedders og hustru. Han har været gift mindst 3 gange.

1. gang gift 1736 med (487) Anje Boysen født 1715 på Pellworm.

Med hende får han følgende 3børn:  (243) Anna Fedders født 1738, (486b)? Fedders født 1740 og (486c) Catharina Margretha Fedders født 1742.  

2. gang gift 1749 på Pellworm med Dorothea Paysen født 1730 på Widdingharde i Schles-Holstein,Preussen,Tyskland. Hun dør i 1771.

Med hende får han følgende 4 børn: Anthony Petersen født 1751, Anna Christina Petersen født 1753, Vollig Petersen 1759 og Peter Petersen født 1765. 

3. gang gift den 9. februar 1772 med Ede Levsen født på Pellworm. Hun dør i 1782. Med hende får han følgende 2 børn: Friedrich Petersen født 1773 og Edlev Fedder Petersen født 1777. 

Han dør den 28.maj 1777 på Pellworm.

487

Antje Boysen

Antje Boysen er født i 1715 på Pellworm som ægte datter af (974) Edlev Boysen og (975). 
Børn:

(243) Anna Fedders

(486b) -  Fedders født 1740.

(486c) Catharina Margretha Fedders

496

Matias Andersen

Mathias Andersen er fra Abild.

497

Ann Kirsten

Børn:

(248) Christian Mathiesen

498

Peter Andersen

Peter Andersen er fra Abild og født omkring 1714. 

499

Ann Maria Jacobsdatter

Børn:

(249) Catharina Petersdatter

500

Harjar Weinberg

 Harjar Weinberg er født d. 1. november 1696 i Wedehorn, Bassum, Hannover.

Gift den 15. maj 1736 i Wedehorn, Bassum, Niedersachsen med

501

Catharina Margaretha Spielsmann

Catharina Margaretha Spielsmann er født i Wedehorn, Bassum, Hannover. 

Børn:

(250) Diedrich Weinberg

(500b) Johan Diedrich Weinberg gift med Anna Christina Oberste Hilligloh

502

Matz Michelsen

Matz Michelsen er døbt d. Dom æ post trinitatis 1734 i Døstrup kirke. Han er ægte søn af (1004) Michel Pedersen. 

Faddere: Organist Culaistrup, Anders Christensen, Døstrup, Nissen Lauritsen, Døstrup og Maren Nielsesdatter, Vinum. 

Matz og Anna blev gift 21. november 1767 i Døstrup kirke

503

Anna Christensdatter

Anna Christensdatter døde d. 24. februar 1799 i Døstrup. 

Børn:

(251) Anna Maria Matz Michelsen Weinberg